Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Nezapísaný dizajn Spoločenstva

 

Sprístupnenie verejnosti je sprístupnenie dizajnu verejnosti takým spôsobom, aby sa zainteresované kruhy pôsobiace v rámci Európskej únie (EÚ) mohli náležite oboznámiť s dizajnom. Zásadný je dátum a spôsob sprístupnenia verejnosti: zakladá právo na nezapísaný dizajn Spoločenstva, na druhej strane však môže spôsobiť stratu novosti zapísaného dizajnu, ak tento dizajn nie je prihlásený do 12 mesiacov odo dňa sprístupnenia verejnosti. Sprístupnenie verejnosti musí prebehnúť na území EÚ, aby mohlo vzniknúť právo na nezapísaný dizajn Spoločenstva.


Možno ho preukázať napríklad prostredníctvom článku z tlače s uvedeným dátumom, prostredníctvom zverejnenia v masmédiách, zverejnenia vo vnútroštátnom vestníku úradu pre práva duševného vlastníctva, vystavenia na medzinárodnej výstave alebo datovaného obežníka pre všetky obchodné združenia z daného priemyselného odvetvia.


Sprístupnenie verejnosti sa nebude brať do úvahy, ak dizajn po sprístupnení verejnosti nie je známy „počas bežného obchodovania [...] kruhom, ktoré sa špecializujú na príslušný sektor a pôsobia v rámci Európskej únie“.

Dizajn musí byť teda známy aspoň zainteresovaným kruhom z príslušného sektora v rámci Európskej únie a dátum sprístupnenia verejnosti musí byť istý.

Viac informácií sa nachádza v Usmerneniach v oddiele Skúmanie návrhov na výmaz dizajnu.


Dôležitý je najmä dátum prvého sprístupnenia verejnosti, aby sa predišlo hľadaniu takéhoto dôkazu neskôr v prípade súdneho konania. Každý dôkaz, že sprístupnenie verejnosti sa ako také uskutočnilo s cieľom osloviť cieľovú skupinu a že túto cieľovú skupinu sa podarilo osloviť, by sa preto mal vhodným spôsobom a bezpečne uchovať.


Zainteresované kruhy v rámci Európskej únie musia mať na základe sprístupnenia verejnosti možnosť dozvedieť sa o dizajne. Sprístupnenie verejnosti v jednom členskom štáte môže stačiť za predpokladu, že sa uskutoční tak, aby sa zainteresované kruhy v tomto odvetví v Európskej únii mohli o dizajne dozvedieť. To by malo stačiť na založenie práva na ochranu nezapísaného dizajnu Spoločenstva. Sprístupnenie verejnosti na medzinárodných veľtrhoch v rámci Európskej únie, napríklad tam, kde sú prítomné všetky zainteresované kruhy zo všetkých krajín, by malo založenie práva uľahčiť.

Viac informácií o sporoch.


Ochrana nezapísaných dizajnov Spoločenstva je účinná od 6. marca 2002. Dizajny sprístupnené verejnosti prvýkrát v tento deň alebo po ňom budú chránené. Dizajny sprístupnené pred týmto dátumom nie sú chránené.


Štátna príslušnosť nemôže byť prekážkou získania ochrany dizajnu v Európe. Sprístupnenie dizajnu verejnosti v rámci EÚ v súlade s podmienkami ochrany a sprístupnenia je právo priznané osobe (právnickej alebo fyzickej), ktorá ho sprístupnila, bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť.

Viac informácií o sporoch.


Majiteľ nezapísaného dizajnu musí byť v súdnom konaní na ochranu svojho práva alebo v rámci konania proti falšovaniu schopný tretej strane poskytnúť:
  1. doklad o dátume a mieste prvého sprístupnenia dizajnu verejnosti,
  2. dôkaz, že dizajn sa vzťahuje na sprístupnený dizajn (s jeho hlavnými charakteristickými prvkami, najmä s tými, ktoré majú osobitý charakter),
  3. dôkaz, že zainteresované kruhy v rámci Európskej únie mohli vedieť o samotnom sprístupnení verejnosti. Ťažkosti s preukazovaním dátumu a rozsahu sprístupnenia verejnosti by sa nemali podceniť. Preukazovanie je súčasťou systému nezapísaného dizajnu Spoločenstva (UCD), ktorý inak predstavuje jednoduchý spôsob získania ochrany,
  4. dôkaz, že údajný falšovateľ skutočne skopíroval chránený dizajn.
Ďalšie informácie nájdete v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva.


Žalobami o porušení práv sa nezaoberá úrad EUIPO, ale súd pre dizajny Spoločenstva, ktorý určí členský štát. V prípade kopírovania vášho dizajnu musíte podať žalobu na osobu, ktorá porušila vaše právo, na takýto súd.

Zistite viac informácií o zápise, aby ste tejto situácii predišli.


Nie je správne hovoriť o zmene jedného práva na druhé. Pre ten istý dizajn môžu existovať obe práva.
Dôležité je však pripomenúť, že v nariadení je stanovená tzv. ochranná lehota v trvaní 1 roka, ktorá umožňuje otestovať trh s ochranou nezapísaného dizajnu Spoločenstva (UCD), a potom zapísať zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD). Zmysel ochrannej lehoty spočíva v tom, že novosť vášho dizajnu sa počas tejto lehoty nebude považovať za zmarenú.
Ak však podáte prihlášku na zapísanie svojho dizajnu Spoločenstva (RCD) neskôr než 1 rok od prvého sprístupnenia verejnosti, váš zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD) môže byť neskôr vyhlásený za neplatný.
Nie je teda možné využiť celé 3 roky ochrany nezapísaného dizajnu Spoločenstva (UCD), a potom podať prihlášku na zapísanie dizajnu Spoločenstva (RCD), lebo už nebude splnená požiadavka novosti.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.