Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Základné otázky

 

Podľa definície v nariadení o dizajnoch Spoločenstva dizajn znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov, najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia.


Pokiaľ ide o ochranu dizajnu Spoločenstva, dizajn musí byť nový a mať osobitý charakter.
Existujú dva druhy dizajnov Spoločenstva:
  • nezapísaný dizajn Spoločenstva a
  • zapísaný dizajn Spoločenstva.


Zapísaný dizajn Spoločenstva je dizajn zapísaný spôsobom stanoveným v nariadení o dizajnoch Spoločenstva. Dizajn je vymedzený ako vonkajšia úprava celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov, a to najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia. Zistite, či váš dizajn spĺňa požiadavky na zápis.


Nezapísaný dizajn Spoločenstva je dizajn, ktorý vyhovuje požiadavkám nariadenia o dizajne Spoločenstva a ktorý sa sprístupnil verejnosti zverejnením, vystavením alebo použitím pri obchodovaní, alebo inak sprístupnil verejnosti takým spôsobom, že počas bežného obchodovania sa tieto udalosti stali známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor a pôsobia v rámci Spoločenstva.
O dizajne však neplatí, že sa sprístupnil verejnosti, ak sa sprístupnil tretej osobe pod výslovnou alebo predpokladanou podmienkou dôvernosti.


Rozsah ochrany je rovnaký. Oba typy dizajnu majú jednotný charakter v celej Európskej únii a rovnaké požiadavky na ochranu, ako sú novosť a osobitý charakter.
Priznané práva sú však odlišné. Majitelia zapísaného dizajnu Spoločenstva majú výlučné právo používať, vytvárať, ponúkať, uviesť na trh, dovážať, vyvážať alebo skladovať výrobky, na ktorých je chránený dizajn použitý, a zabrániť ostatným vykonávať takéto činnosti s výrobkami, na ktorých je chránený dizajn použitý a ktoré nevyvolávajú odlišný celkový dojem.
Nezapísaný dizajn Spoločenstva priznáva majiteľom právo zabrániť komerčnému využívaniu dizajnu len vtedy, keď využívanie vyplýva z kopírovania. Ak bol teda dizajn vytvorený nezávisle iným pôvodcom (ak tento môže preukázať nevedomosť o existencii chráneného dizajnu), nejde o porušenie práva.

Ďalšie informácie o koncepcii dizajnu v kontexte duševného vlastníctva.


Zapísaný dizajn Spoločenstva priznáva výlučné práva vzťahujúce sa na vonkajšiu úpravu celého výrobku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov, najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia. Vďaka tomu, že toto právo je zapísané, sa na dizajn vzťahuje výhoda veľkej istoty v prípade porušenia práva. Zapísaný dizajn Spoločenstva má spočiatku platnosť 5 rokov od dátumu podania prihlášky a túto platnosť možno predĺžiť vždy na obdobie 5 rokov, spolu maximálne na 25 rokov.
 
Ďalšie informácie o dizajnoch v EÚ.


Zapísaný dizajn Spoločenstva má najprv platnosť 5 rokov od dátumu podania prihlášky a túto platnosť možno predĺžiť vždy na obdobie 5 rokov, spolu maximálne na 25 rokov, zatiaľ čo ochrana nezapísaného dizajnu sa priznáva na 3 roky od dátumu prvého sprístupnenia verejnosti na území EÚ.

Ďalšie informácie o lehote na validáciu zápisu dizajnu a postupe podania prihlášky.


Pre dizajny Spoločenstva platí jednotný postup zápisu, ktorý majiteľom poskytuje silnú a jednotnú ochranu v 27 členských štátoch Európskej únie.
To znamená zjednodušenie formalít vďaka:
  • jednej prihláške,
  • jednému jazyku podania,
  • jednému administratívnemu centru,
  • jednému spravovanému spisu,
  • jednej platbe,
  • možnosti podať hromadné prihlášky (t. j. zahrnúť viaceré dizajny do jednej prihlášky, napríklad celý rad podobných výrobkov),
  • možnosti nesprístupniť dizajn verejnosti až do 30 mesiacov (aby sa konkurenti o ňom nedozvedeli).
Zapísaným dizajnom Spoločenstva sa majiteľovi priznáva výlučné právo používať ho a zabrániť akejkoľvek tretej strane, aby ho používala bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie o výhodách dizajnu Spoločenstva.


Nie. Konkrétne materiály nemôžu byť chránené dizajnom Spoločenstva.
Chránená je vonkajšia úprava výrobku, na ktorý je dizajn použitý, aj keď použitie určitých materiálov, napríklad dreva, môže prispieť k tejto vonkajšej úprave.
Priznané právo nebude znamenať výlučné právo na výrobu určitého výrobku z dreva. Konkurenti môžu aj naďalej vyrábať svoje výrobky z dreva, ak ich dizajn spĺňa požiadavky novosti a osobitého charakteru.

Príklady dizajnu.
Kritériá prihlášky dizajnu.


Dobrým príkladom sú diely automobilov, napríklad spätné zrkadlá, nárazníky, kapoty alebo svetlá.
Ak sú viditeľné pri bežnom používaní zloženého výrobku, nie sú nevyhnutne vylúčené zo zápisu, ich ochrana však bude obmedzená. Tieto zapísané súčasti je možné vyrábať a predávať špeciálne na opravu pôvodného výrobku bez toho, aby došlo k porušeniu ochrany zapísaného dizajnu Spoločenstva. Ak nie sú viditeľné pri bežnom používaní, nebudú vylúčené z ochrany prostredníctvom zápisu, ale nebudú mať výhodu právnej ochrany priznanej dizajnom Spoločenstva, lebo úrad EUIPO pred zápisom nevykonáva žiadny podrobný prieskum.


Stavebnicový systém sa skladá z viacerých položiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa mohli spájať viacerými spôsobmi. Typickým príkladom sú stavebnice alebo skladačky pre deti. Tento pojem má takisto osobitný význam pre nábytkársky priemysel, pretože zahŕňa položky ako stoly, ktoré sa môžu skladať z niekoľkých menších stolov, ktoré možno zložiť v alternatívnych zostavách.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, preštudujte si:


Vzájomné prepojenia sú znaky výrobku, ktoré umožňujú zloženie alebo mechanické prepojenie výrobku s iným výrobkom, napríklad zástrčka alebo výfuk. Tieto prvky musia mať konkrétnu formu a rozmery, aby boli vhodné pre daný automobil.
Vzájomné prepojenia spravidla nezahŕňajú možnosť alternatívnych zostáv tak, ako je to v prípade stavebnicového systému.
Prihlášky na zápis „vzájomných prepojení“ nebudú vylúčené z ochrany prostredníctvom zápisu, ale nebudú mať výhodu právnej ochrany priznanej dizajnom Spoločenstva, lebo úrad EUIPO pred zápisom nevykonáva žiadny podrobný prieskum.


Je možné získať obe formy ochrany.
Dizajn Spoločenstva bude chránený, ak v čase podania prihlášky spĺňa právne požiadavky na novosť a osobitý charakter. Ochrana priznaná dizajnu Spoločenstva sa vzťahuje na línie, obrysy, farby, tvar a/alebo textúru výrobku, na ktorom je dizajn použitý alebo v ktorom je stelesnený.
Trojrozmerná ochranná známka EÚ bude zapísaná, ak výrobok samotný možno považovať za označenie, ktorým sa odlišuje tovar prihlasovateľa od tovaru inej osoby alebo podniku v podobnom odvetví. Ochrana priznaná ochrannou známkou EÚ sa vzťahuje na rozlišovaciu spôsobilosť samotného označenia v porovnaní s identickými zobrazeniami a označeniami s vizuálnymi, fonetickými alebo koncepčnými podobnosťami, ktoré vedú k pravdepodobnosti zámeny.
Napríklad balenie je možné chrániť ochrannou známkou EÚ aj zapísaným dizajnom Spoločenstva, ak spĺňa príslušné právne požiadavky: nový tvar sa stane synonymom tovarov/služieb spoločnosti a môže sa zapísať ako ochranná známka, pričom sa môže chrániť aj ako dizajn Spoločenstva na základe jeho osobitého charakteru a novosti.
 
Pozrite si príklad trojrozmerných ochranných známok v dokumente Usmernenia, Časť B Preskúmanie, oddiel 2 Formálne náležitosti, odsek 9.3.
Ďalšie informácie o dizajnoch.


Zápis priestorovej ochrannej známky chráni rozlišovaciu spôsobilosť označenia v porovnaní s inými existujúcimi označeniami používanými pre rovnaké tovary alebo služby, kým zapísaným dizajnom sa chráni novosť a osobitý charakter výrobku.
Aspekt novosti sa nevzťahuje na ochranné známky a aspekt rozlišovacej spôsobilosti sa nevzťahuje na dizajny.
Na ochrannú známku sa nevzťahuje žiadne časové obmedzenie (možno ju obnovovať donekonečna vždy na obdobie 10 rokov), zatiaľ čo trvanie ochrany zapísaného dizajnu Spoločenstva je maximálne 25 rokov od dátumu podania prihlášky na zápis.


Patent sa vzťahuje na funkciu, prevádzku alebo konštrukciu vynálezu. Patent možno udeliť na každý vynález vo všetkých oblastiach techniky pod podmienkou, že je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný.
Ak máte záujem o ďalšie informácie o patentoch, nahliadnite do Európskeho patentového registra.
Dizajn sa vzťahuje len na vonkajšiu úpravu výrobku. Dizajnom nemožno chrániť funkciu výrobku.
Ak sa výrobok chráni zápisom patentu aj dizajnu (t. j. nový výrobok môže pokojne zahŕňať nové funkcie i novú vonkajšiu úpravu), čas podania prihlášky bude rozhodujúci, pretože je potrebné zaistiť, aby zverejnenie práv patentu alebo dizajnu neohrozilo závery o novosti druhej prihlášky.
 


Úžitkový vzor predstavuje výlučné právo priznané na inováciu. Je podobné patentu a niekedy sa označuje ako „malý patent“ alebo „inovačný patent“. Toto právo môže byť priznané každému, kto vynájde alebo objaví nový a užitočný stroj, priemyselný výrobok, zloženie hmoty alebo akékoľvek ich nové užitočné zlepšenie. Úžitkové vzory neexistujú vo všetkých členských štátoch EÚ a ochranu úžitkového vzoru nemožno získať na úrovni EÚ.
 
Ďalšie informácie o zozname krajín a regiónov, kde sa poskytuje ochrana úžitkových vzorov.


Áno. Zverejnenie je však možné odložiť až o 30 mesiacov a výrobok tak môže ostať utajený dovtedy, kým ho nebudete chcieť sprístupniť. Ak by ste sa rozhodli, že zapísaný dizajn Spoločenstva vôbec nezverejníte, platnosť zápisu uplynie po 30-mesačnom období odkladu.
Ak chcete zverejniť dizajn po uplynutí obdobia odkladu zverejnenia, musíte uhradiť príslušné poplatky za zverejnenie a v prípade potreby najneskôr do 27 mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo odo dňa prípadného vzniku práva prednosti predložiť vyobrazenie dizajnu (ak prihláška obsahovala vzorku).
 
Ďalšie informácie týkajúce sa zverejnenia dizajnu.
Ďalšie informácie o poplatkoch a platbách.
 


Pôvodca (alebo následný majiteľ dizajnu) môže požiadať o ochranu počas najviac jedného roka po prvom sprístupnení dizajnu verejnosti bez toho, aby jeho vlastné sprístupnenie bolo na ujmu zápisu. Toto sa nazýva ochranná lehota (inými slovami, dizajn sa považuje za nový počas jedného roka po predstavení verejnosti). Majiteľ tak má možnosť zistiť, či sa mu oplatí žiadať o ochranu dizajnu. Nevýhodou je právna neistota pre tretie strany, pokiaľ ide o to, či dizajn bude zapísaný. Ide však len o pomerne krátke obdobie, počas ktorého konkurenti nemôžu dizajn voľne kopírovať na základe nezapísaného práva stanoveného v nariadení o dizajnoch Spoločenstva.
Je to užitočné najmä pre malé podniky, ktorým často chýbajú prostriedky na financovanie systematického zápisu dizajnov, ktoré nemusia byť na trhu vždy úspešné.
 
Ďalšie informácie.


Áno, za predpokladu, že sa dodrží ochranná lehota 1 rok. Inými slovami, prihláška zapísaného dizajnu Spoločenstva sa musí podať do jedného roka od sprístupnenia národného dizajnu verejnosti. Ďalej platí, že ak bola prvá prihláška dizajnu podaná pred menej ako 6 mesiacmi, možno uplatniť právo prednosti skoršej prihlášky pri prihláške dizajnu Spoločenstva.
 
Tipy a osvedčené postupy v oblasti podávania prihlášok dizajnov.


Cena DesignEuropa sa udeľuje za výnimočné počiny v oblasti dizajnu a manažmentu dizajnu držiteľom zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD), či už ide o jednotlivcov, malé a stredné podniky alebo veľké spoločnosti.

Ďalšie informácie o cene DesignEuropa a ako sa prihlásiť.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.