Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Certifikačné a kolektívne ochranné známky

Okrem individuálnych známok existujú dva ďalšie druhy známok, ktoré je možné zapísať na úrade EUIPO, a to certifikačné a kolektívne známky. Na tejto stránke nájdete informácie o oboch druhoch známok, ako aj zdroje, ktoré vám pomôžu pri ich prihlasovaní.

Kolektívnou známkou EÚ sa vyjadruje, že tovary alebo služby, ktoré sú touto známkou chránené, pochádzajú od členov združenia a len títo členovia ich môžu používať.

Certifikačnou známkou EÚ sa naopak vyjadruje, že tovary alebo služby spĺňajú určité vlastnosti, ktoré sú vymedzené v stanovách používania.

Plagát Confetti od Toulouse-Lautrec – názorný príklad, keď sa ochranná známka stane umeleckým dielom
 

Certifikačné známky:

Certifikačné známky EÚ sú novým druhom ochrannej známky v systéme OZEÚ. Sú to označenia, ktorými sa certifikujú určité vlastnosti tovarov a služieb (napríklad ich kvalita) a od 1. októbra 2017 sa môžu zapisovať do registra.

V nariadení o ochrannej známke EÚ sa certifikačná známka vymedzuje ako známka, „ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby certifikované majiteľom známky v súvislosti s materiálom, spôsobom výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalitou, presnosťou alebo inými vlastnosťami s výnimkou zemepisného pôvodu od tovarov a služieb, ktoré takto certifikované nie sú.“ (článok 83 ods. 1 nariadenia o OZEÚ).

Individuálne a certifikačné známky EÚ sa líšia svojou funkciou, pričom medzi nimi existujú aj rozdiely vo formálnych aspektoch. Jedným z významných rozdielov medzi individuálnou a certifikačnou známkou je, že majiteľ certifikačnej známky (fyzická alebo právnická osoba, inštitúcia, alebo orgány a subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom) nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

Certifikačné známky EÚ: povinnosť neutrality

Ak vlastníte certifikačnú známku EÚ, môžete certifikovať tovary a služby, ktoré budú pri podnikateľskej činnosti používať druhí, ale nemôžete certifikovať svoje vlastné tovary a služby, ktoré používate vy sami. Majiteľ certifikačnej známky EÚ má povinnosť neutrality v súvislosti so záujmami výrobcov tovarov alebo poskytovateľov služieb, ktoré sa známkou certifikujú.

Certifikačné známky EÚ: s výnimkou zemepisného pôvodu

Dôležitou informáciou je, že certifikačná známka EÚ sa nemôže použiť na certifikovanie zemepisného pôvodu tovarov a služieb. Tento zákaz sa vzťahuje aj na označenie, stanovy používania a zoznam tovarov a služieb.

V podstate sa certifikačná známka EÚ týka záruky osobitných vlastností určitých tovarov a služieb. Pri podávaní prihlášky certifikačnej známky je potrebné dbať na štyri aspekty:

:

 • Podobne ako individuálna známka, aj certifikačná známka EÚ musí byť označením, ktoré má schopnosť byť vyjadrené v registri ochranných známok EÚ. Okrem toho by sa týmto označením mali dať rozlišovať tovary a služby, ktoré sú certifikované, od iných, ktoré certifikované nie sú.
 • Ak podávate prihlášku certifikačnej známky EÚ, musíte jednoznačne uviesť, že to robíte (a to jasným uvedením druhu známky na prihláške).
 • Prihlášku certifikačnej známky EÚ musíte podať v súvislosti s tovarmi a službami, ktoré budú certifikované vami ako majiteľom známky (môžete použiť nástroj na zostavovanie zoznamu výrobkov a služieb).
 • Musíte zahrnúť aj stanovy používania certifikačnej známky, EÚ ktorú prihlasujete. Stanovy používania sú podstatou certifikačnej známky EÚ. Musia sa predložiť do dvoch mesiacov od podania prihlášky a obsahovať predovšetkým:
  • vyhlásenie prihlasovateľa, v ktorom uvádza, že nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu,
  • vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré sa majú certifikovať,
  • podmienky upravujúce používanie certifikačnej známky EÚ,
  • opatrenia na skúšanie a dohľad, ktoré budete uplatňovať ako majiteľ certifikačnej známky EÚ.

Úrad EUIPO vypracoval vzor, ktorý je teraz dostupný v 23 jazykoch, aby pomohol používateľom a usmernil prihlasovateľov certifikačných známok EÚ pri príprave stanov používania.

Vzor stanov používania: Certifikačné ochranné známky EÚ

 

 

Príklady certifikačných známok zapísaných na úrade EUIPO:

017321738
Ochranná známka bez textu

Majitelia:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Majitelia:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Trieda 35

Majitelia:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Triedy: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Majitelia:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Základný poplatok za certifikačnú známku EÚ je 1 800 EUR alebo 1 500 EUR pri podaní prihlášky online.

 

Ďalšie informácie o poplatkoch

 

 

Kolektívne známky:

Kolektívnou známkou EÚ sa klasifikuje obchodný pôvod určitých tovarov a služieb, pričom sa spotrebiteľovi poskytuje informácia, že výrobca daného tovaru alebo poskytovateľ danej služby patrí do určitého združenia a má právo známku používať.

V nariadení o ochrannej známke EÚ sa kolektívna známka vymedzuje ako známka, ktorá „je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov.“ (článok 74 nariadenia o OZEÚ).

Kolektívne ochranné známky EÚ sa môžu používať na budovanie dôvery spotrebiteľov vo výrobky alebo služby, ktoré sa ponúkajú s kolektívnou známkou. Často sa používajú na identifikáciu výrobkov alebo služieb výrobcov, ktorí majú podobné záujmy.

Kolektívne známky EÚ: kto môže podať prihlášku

Podať prihlášku kolektívnej známky EÚ môžu len združenia výrobcov, producentov, dodávateľov služieb alebo obchodníkov, ako aj právnické osoby spravované verejným právom (za podmienky, že majú podobnú organizáciu, ako je združenie).

Kolektívne známky EÚ: zemepisný pôvod

Zapísať je možné kolektívnu známku EÚ, ktorá označuje zemepisný pôvod tovarov alebo služieb, ktorých sa týka. V stanovách používania sa v tom prípade musí výslovne oprávňovať každá osoba, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky (článok 75 ods. 2 nariadenia o OZEÚ).

Stanovy používania sú neoddeliteľnou časťou kolektívnej známky. Musia sa predložiť do dvoch mesiacov od podania prihlášky:

 • Majú v nich byť uvedené osoby oprávnené používať známku, ako aj podmienky členstva v združení. Môžu obsahovať aj podmienky používania známky.
 • Ak kolektívna známka opisuje zemepisné označenie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje, stanovy používania musia obsahovať osobitné oprávnenie každého, koho tovary a služby majú pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré známku vlastní.

Úrad EUIPO vypracoval vzor v 23 jazykoch, aby pomohol používateľom a usmernil prihlasovateľov kolektívnych známok pri príprave stanov používania.

Vzor stanov používania: Kolektívne ochranné známky EÚ

 

Príklady kolektívnych známok zapísaných na úrade EUIPO:

Príklady kolektívnych známok zapísaných na úrade EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Trieda 30

Majitelia:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Trieda 31

Majitelia:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Trieda 41 a 45

Majitelia:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Trieda: 42

Majitelia:
Association NB-Rail

 

Základný poplatok za kolektívnu známku EÚ je 1 800 EUR alebo 1 500 EUR v prípade podania prihlášky online.

 

Ďalšie informácie o poplatkoch

 

 

Zdroje informácií

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.