Odstránenie požiadavky na grafické vyjadrenieweb/secure/webdav/guest/document_library/contentImages/legal_reform/graphical.jpg

Grafické vyjadrenie – Druhy známok

Požiadavka na grafické vyjadrenie už neplatí pri podaní žiadosti o ochrannú známku od 1. októbra 2017. To znamená, že od uvedeného dátumu sa môžu znaky znázorňovať v akejkoľvek primeranej podobe pomocou všeobecne dostupnej technológie, pokiaľ je vyjadrernie jasné, presné, samostatné, ľahko dostupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.

Výsledkom je systém „dostanete to, čo vidíte“, ktorého cieľom je, aby boli zápisy ochranných známok do registra OZEÚ jasnejšie, prístupnejšie a ľahšie sa vyhľadávali.

V článku 3 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke EÚ sa stanovujú osobitné pravidlá a požiadavky na vyjadrenie niektorých najpopulárnejších druhov ochranných známok vrátane niektorých technických požiadaviek v súlade so špecifickou povahou a vlastnosťami predmetnej ochrannej známky.

Cieľom je zvýšiť právnu istotu pre používateľov a znížiť mieru formálnych námietok.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam najpopulárnejších druhov ochranných známok, ich vyjadrenie, či sa požaduje popis a formát prijateľný pre EUIPO pri podaní ochrannej známky 1. októbra 2017 a neskôr.

Druh ochrannej známky Je potrebný popis? Požadovaný formát
Slovná Nie Nie je uvedené Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„...ochranná známka zložená výhradne zo slov alebo písmen, číslic, iných štandardných typografických znakov alebo ich kombinácie.“

Vyjadrenie

Zobrazenie znaku v štandardnom písme a vzhľade bez akejkoľvek grafickej vlastnosti či farby.

Obrazová Nie JPEG Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„...ochranná známka, v prípade ktorej sa používajú neštandardné znaky, štylizácia alebo vzhľad, alebo grafická vlastnosť či farba vrátane známok, ktoré sú zložené výhradne z obrazových prvkov alebo kombinácie verbálnych a obrazových prvkov...“

Vyjadrenie

Zmena postupu EUIPO — farebné vyjadrenia už nie sú možné, vyjadrenie musí obsahovať farby a všetky prvky znaku.

Tvarová Nie JPEG OBJ STL X3D Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„…ochranná známka pozostávajúca z trojrozmerného tvaru alebo rozširujúca sa na trojrozmerný tvar vrátane kontajnerov, obalov, samotného výrobku alebo ich vzhľad…“ Pojem „rozširujúci sa na“ znamená, že ochranná známka sa môže týkať nielen tvarov samotných, ale aj tvarov, ktoré obsahujú slovné alebo obrazové prvky, štítky atď.

Vyjadrenie

„…grafické zobrazenie tvaru vrátane počítačom vytvoreného zobrazenia alebo fotografickej reprodukcie.“ Grafická alebo fotografická reprodukcia môže obsahovať rôzne pohľady, až šesť, ak nie sú poskytované elektronicky… Ak elektronické vyjadrenie nie je prostredníctvom počítačom vytvoreného zobrazenia, môže pozostávať až zo šiestich pohľadov, ktoré musia byť predložené v jednom JPEG súbore.

Pozičná Voliteľný (predtým povinný) JPEG Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„…ochranná známka spočívajúca v osobitnom spôsobe, ktorým je známka umiestnená alebo pripevnená na výrobku…“

Vyjadrenie

„...reprodukcia, v ktorej je náležite identifikovaná pozícia známky a jej veľkosť alebo pomer k príslušnému tovaru.“
Prvky, ktoré nie sú súčasťou predmetu zápisu, „musia byť vizuálne vylúčené, prednostne prerušovanými alebo bodkovanými čiarami“.

Vo forme vzoru Voliteľný JPEG Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„…ochranná známka pozostávajúca výlučne zo súboru prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú...“

Vyjadrenie

Vo vyjadrení sa vyžaduje „reprodukcia, ktorá znázorňuje opakujúci sa vzor“.

Farba (samostatná) Nie JPEG Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„…ochranná známka pozostávajúca výlučne z jednej farby bez obrysu...“

Vyjadrenie

„Reprodukcia farby a označenie tejto farby odkazom na všeobecne uznávaný kód farby.“
Zmena postupu — do 1. októbra 2017 kód farby nebol povinný. Od 1. októbra 2017 je kód farby povinný.

Farba (kombinácia) Voliteľný (predtým povinný) JPEG Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„…ochranná známka pozostávajúca výlučne z kombinácie farieb bez obrysov…“

Vyjadrenie

„Reprodukcia farebnej kombinácie, ktorá zobrazuje systematické usporiadanie farebnej kombinácie jednotným a vopred určeným spôsobom a označenie týchto farieb odkazom na všeobecne uznávaný kód farby.“
Zmena postupu — do 1. októbra 2017 kód farby nebol povinný. Od 1. októbra 2017 je kód farby povinný.

Zvuková Nie JPEG MP3 (max 2 Mb) Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„…ochranná známka pozostávajúca výlučne zo zvuku alebo z kombinácie zvukov...“

Vyjadrenie

„…predložením zvukového súboru reprodukujúceho zvuk alebo presným znázornením zvuku hudobným zápisom.“
Zmena postupu — do 1. októbra boli požiadavky takéto: i) hudobný zápis (s voliteľným zvukovým súborom) alebo ii) sonograf, ktorý musí byť sprevádzaný zvukovým súborom.

Pohybová Voliteľný (predtým povinný) JPEG MP3 (max 20 Mb) Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„...ochranná známka pozostávajúca z pohybu alebo zmeny v postavení prvkov ochrannej známky…“

Vyjadrenie

„Súbor s videom zobrazujúci pohyb alebo zmenu polohy alebo séria statických obrazových sekvencií znázorňujúcich pohyb, ktoré môžu byť očíslované.“ Ak sa používajú statické obrazy, môžu byť očíslované alebo doplnené opisom s vysvetlením sekvencie.

Multimediálna Nie MP4 (max 20 Mb) Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„...ochranná známka pozostávajúca z kombinácie obrazu a zvuku alebo sa na nich rozširujúca...“

Vyjadrenie

„...audiovizuálny súbor obsahujúci kombináciu obrazu a zvuku.“

Holografická Nie JPEG MP4 (max 20 Mb) Zobraziť Skryť

Vymedzenie pojmu

„...ochranná známka zložená z prvkov s holografickými vlastnosťami...“

Vyjadrenie

„...videozáznam alebo grafická alebo fotografická reprodukcia obsahujúca pohľady, ktoré sú potrebné na dostatočné identifikovanie holografického efektu v jeho celosti.“

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Táto časť obsahuje všeobecné informácie a prehľad o nariadení o ochrannej známke EÚ. Neobsahuje právne záväzné informácie.
Dôrazne odporúčame, aby sa všetci používatelia oboznámili s nariadením (EÚ) č. 2015/2424, ktoré je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Upozorňujeme, že usmernenia úradu sú naďalej hlavnými referenčnými dokumentmi pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a kvalifikovaných poradcov, ktorí chcú mať istotu, že disponujú najnovšími informáciami úradu EUIPO o postupoch v oblasti prieskumu.

Informácie týkajúce sa zmien, ktoré nadobudli účinnosť 23. marca 2016 sa nachádzajú tu.