Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Časté otázky (FAQ)

Všeobecné témy

1. Čo sa stane s mojou ochrannou známkou?

2. Zmení sa spôsob postupov vo vzťahu k úradu?

3. Kde získam informácie o postupoch týkajúcich sa ochranných známok podľa zmeneného nariadenia?

Poplatky

4. Ako mám postupovať, ak dostanem neznámu faktúru?

5. Aký je rozdiel medzi starým a novým systémom poplatkov pre ochranné známky?

6. Ak sa v dôsledku zmien v systéme poplatkov stali niektoré platby nadbytočné, budú vrátené?

7. Nové podania – uplatňujú sa nové alebo pôvodné sadzby?

Vyhlásenia podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ

8. Kto môže urobiť vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ?

9. Kedy je možné urobiť vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ?

10. Ktorý formulár mám použiť na vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ?

Obnova

11. Ktorý dátum sa uplatňuje pri výpočte poplatkov za obnovenie OZEÚ?

12. Ak sa na obnovenie ochrannej známky vzťahuje starý poplatok, môže majiteľ známky oddialiť platbu a zaplatiť nový znížený poplatok počas šesťmesačnej tzv. ochrannej lehoty?

13. Základná lehota na obnovu sa končí posledným dňom v mesiaci alebo presným dátumom?Všeobecné témy

1. Čo sa stane s mojou ochrannou známkou?

Nadobudnutím účinnosti zmeneného nariadenia sa existujúce ochranné známky Spoločenstva a prihlášky ochranných známok Spoločenstva automaticky zmenia na ochranné známky Európskej únie a prihlášky ochranných známok Európskej únie. Používatelia nemusia nič podnikať.

2. Zmení sa spôsob postupov vo vzťahu k úradu?

Nie. Všetky naše online aplikácie sa aktualizujú a budú k dispozícii v deň nadobudnutia účinnosti zmeneného nariadenia. Nová štruktúra poplatkov sa premietne v online aplikácii na elektronické podávanie prihlášok ochranných známok a vo všetkých ostatných aplikáciách, ktoré sú k dispozícií na našich webových stránkach. V deň nadobudnutia účinnosti zmeneného nariadenia sa nová štruktúra poplatkov zohľadní aj v našej kalkulačke poplatkov a úplnom zozname poplatkov.

3. Kde získam informácie o postupoch týkajúcich sa ochranných známok podľa zmeneného nariadenia?

Dňa 23. marca 2016, ktorý je dátumom nadobudnutia účinnosti zmeneného nariadenia, takisto vstúpi do platnosti aktualizovaná verzia usmernení pre preskúmanie. V tejto verzii sa zohľadnia zmeny zavedené na základe úprav v postupoch úradu v oblasti preskúmania ochranných známok. Tieto informácie budú dostupné prostredníctvom našej stránky o súčasných postupoch týkajúcich sa ochranných známok Viac informácií sa nachádza aj v bulletine úradu Alicante News, ktorý ponúka aktuálne informácie o záležitostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva a úradu.

 

Poplatky

4. Ako mám postupovať, ak dostanem neznámu faktúru?

Ak dostanete list alebo faktúru, dôkladne skontrolujte, čo vám ponúkajú a či je zdroj skutočný. Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa so svojimi právnymi poradcami alebo sa kontaktujte s nami Viac informácií o zavádzajúcich faktúrach sa nachádza tu

5. Aký je rozdiel medzi starým a novým systémom poplatkov pre ochranné známky?

Zmenené nariadenie s účinnosťou od 23. marca 2016 znamená celkové zníženie poplatkov, ktoré sú splatné úradu v oblasti ochranných známok, a prináša nový systém jedného poplatku za jednu triedu pre prihlášky a obnovenia ochranných známok. Všetky poplatky sú uvedené v prílohe I k zmenenému nariadeniu. Viac informácií je k dispozícii online vrátane korelačných tabuliek starých a nových poplatkov za prihlášky, obnovenia, námietky, zrušenia a odvolania pre OZEÚ.

6. Ak sa v dôsledku zmien v systéme poplatkov stali niektoré platby nadbytočné, budú vrátené?

Áno. Predseda úradu 29. januára online uverejnil plán náhrady nadbytočne uhradených poplatkov za obnovu. Spôsob náhrady bude závisieť od použitého spôsobu platby. Podrobný popis náhrady poplatkov sa nachádza v tejto online publikácii.

7. Nové podania – uplatňujú sa nové alebo pôvodné sadzby?

O tom, aký poplatok treba uhradiť (podľa starého alebo nového systému) rozhoduje dátum podania prihlášky ochrannej známky EÚ, resp. námietky, návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti alebo odvolania (v súvislosti s ochrannými známkami EÚ).

V prípade, že k podaniu dôjde pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia (t. j. pred 23. marcom 2016), poplatok sa uhrádza podľa starého systému, a to aj vtedy, ak sa platba realizuje po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. To sa vzťahuje aj na stanovenie akýchkoľvek príplatkov za prípadné oneskorené platby. V prípade, že k podaniu dôjde po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia (t. j. po 23. marci 2016), poplatok sa uhrádza podľa nového systému. V tomto prípade sa vychádza zo zásady, podľa ktorej hneď po uhradení príslušného poplatku daný úkon nadobudne platnosť dňom podania, pričom tento deň sa považuje za deň vykonania úkonu.

Napríklad, ak trojmesačná lehota na podanie námietky trvá od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016 a námietka je podaná 1. marca 2016, namietateľ uhradí poplatok podľa starého systému (350 EUR). Pokiaľ je však v rovnakom prípade námietka podaná 15. apríla 2016, namietateľ uhradí poplatok podľa nového systému (320 EUR). Namietateľ nemôže podať námietku 1. marca 2016 a čakať do 30. apríla 2016, aby uhradil poplatok podľa nového systému, lebo aj keď by bol poplatok zaplatený počas trojmesačnej lehoty na podanie námietky, dátum podania námietky (a jej platnosti) predchádza dátumu nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.

 

Vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ

8. Kto môže urobiť vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ?

Majitelia ochranných známok EÚ alebo medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, ktoré boli podané alebo vyznačené pred 22. júnom 2012 a zapísané pred tým, ako nadobudlo účinnosť nariadenie 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa zmenilo nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochranných známkach EÚ, ktoré obsahujú celý názov triedy niceského triedenia.

9. Kedy je možné urobiť vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ?

Vyhlásenia podľa článku 28 ods. 8 o OZEÚ sa musia vykonať v období od 23. marca 2016 do 24. septembra 2016 (vrátane).

10. Ktorý formulár mám použiť na vyhlásenie podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ?

Úrad pripravil nový elektronický formulár žiadosti o záznam, ktorý sa nachádza v záložke „Záznamy OZEÚ", v podskupine „Vyhlásenia podľa čl. 28 ods. 8". Formulár bude dostupný od 23. marca 2016 v časti Formuláre a podania. Používatelia sa musia prihlásiť, aby mohli podať elektronickú žiadosť. Majitelia/vlastníci, ktorí chcú podať žiadosť v papierovej podobe, môžu použiť bežný formulár žiadosti o záznam. Na každú ochrannú známku EÚ je možné podať len jeden formulár.
Viac informácií o vyhláseniach podľa čl. 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ sa nachádza v podrobných častých otázkach

 

Obnova

11. Ktorý dátum sa uplatňuje pri výpočte poplatkov za obnovenie OZEÚ?

Dátum na výpočet poplatku za obnovenie a na určenie podľa ktorého systému sa bude platiť, je dátum skončenia platnosti ochrannej známky. Všetky ochranné známky EÚ, ktorých platnosť sa končí pred 23. marcom 2016, podliehajú starému systému poplatkov bez ohľadu dátum uhradenia poplatku. Všetky ochranné známky EÚ, ktorých platnosť sa končí 23. marca 2016 alebo neskôr, podliehajú novému systému poplatkov. Toto bolo potvrdené v oznámení predsedu úradu č. 2/2016 z 20. januára 2016. Viac informácií sa nachádza online tu.

12. Ak sa na obnovenie ochrannej známky vzťahuje starý poplatok, môže majiteľ známky oddialiť platbu a zaplatiť nový znížený poplatok počas šesťmesačnej tzv. ochrannej lehoty?

Nie. Výška poplatku za obnovu je určená dátumom skončenia platnosti ochrannej známky a ostane nezmenená aj vtedy, keď sa majiteľ ochrannej známky rozhodne počkať a zaplatiť neskôr v dodatočnej šesťmesačnej ochrannej lehote. Ak sa platnosť ochrannej známky skončí pred 23. marcom 2016 a aj keď majiteľ zaplatí poplatok po dátume nadobudnutia účinnosti nového zmeneného nariadenia, výpočet všetkých dodatočných príplatkov za oneskorenú platbu (t. j. 25 % za oneskorených poplatok za obnovu) sa vypočíta na základe poplatku platného v deň skončenia platnosti ochrannej známky.

13. Základná lehota na obnovu sa končí posledným dňom v mesiaci alebo presným dátumom?

Podľa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva sa žiadosti o obnovu môžu predkladať do konca mesiaca, v ktorom sa skončí platnosť zápisu ochrannej známky. To isté platí pre uhradenie poplatku za obnovu. Dodatočná šesťmesačná tzv. ochranná lehota sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

Tento článok sa novým zmeneným nariadením upravuje a žiadosť o obnovu a poplatok za obnovu sa musia uskutočniť počas šesťmesačnej lehoty pred dátumom skončenia platnosti zápisu (t. j. pred dátumom skončenia platnosti ochrannej známky) a dodatočná šesťmesačná ochranná lehota na obnovu sa začína nasledujúcim dňom po dátume skončenia platnosti.

Úrad však zaviedol prechodné opatrenia pre ochranné známky, keď sa základná šesťmesačná lehota na obnovu začína pred dátumom nadobudnutia účinnosti nového zmeneného nariadenia, ktorým je 23. marec 2016. Pre tieto ochranné známky sa bude uplatňovať starý systém na výpočet poplatku aj v prípade, ak je dátum skončenia platnosti po 23. marci 2016. To znamená, že ochranné známky EÚ, ktorých platnosť sa končí 22. septembra 2016, budú medzi prvými, na ktoré sa bude vzťahovať nový systém výpočtu ochrannej lehoty.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.