Sme EUIPO

Časté otázky Zmeny platné od 1. októbra 2017

Táto časť venovaná častým otázkam bola vypracovaná na základe otázok, ktoré používatelia položili nášmu informačnému centru.

Otázky a odpovede na tejto stránke sú rozdelené do štyroch častí: informácie a zdroje, zrušenie požiadavky na grafické vyobrazenie, certifikačné známky a procesné zmeny.

Používatelia majú k dispozícii časť na našej hlavnej webovej stránke venovanú zmenám.

Od 1. októbra budú platné kompletne aktualizované usmernenia úradu k ochranným známkam, aby odrážali zmeny, ktoré sú výsledkom legislatívnej reformy.

Ak máte ďalšie otázky alebo ak potrebujete viac informácií o zmenách platných od 1. októbra, skontaktujte sa s nami.

 • Informácie a zdroje

 • Kde nájdem prehľad najdôležitejších zmien v platnosti od 1. októbra 2017?

  Pripravili sme pre vás webovú stránku s informáciami o najdôležitejších zmenách (vrátane procesných zmien, zániku požiadavky na grafické vyobrazenie a certifikačných známok EÚ), ktorá je k dispozícii tu. Od 1. októbra 2017 budú k dispozícii naše plne aktualizované Usmernenia pre prieskum v ktorých budú premietnuté tieto zmeny.

 • Kde nájdem príslušné právne texty?

 • Odstránenie požiadavky na grafické vyobrazenie a druhy ochranných známok

 • Aký je praktický dosah odstránenia požiadavky na grafické vyobrazenie?

  Zánik požiadavky na grafické vyobrazenie znamená, že niektoré druhy ochranných známok, ktoré sa dajú znázorniť iba v elektronickej forme (napr. multimediálne známky), sú odteraz akceptované. Znamená to aj, že nevizuálne (zvukové) ochranné známky alebo známky s pohyblivým obrazom (pohybové známky) sa budú dať ľahšie prihlásiť s pomocou elektronického záznamu namiesto grafického zápisu. Stále existuje niekoľko požiadaviek, ktoré musí vyjadrenie OZEÚ spĺňať. Vyjadrenie ochrannej známky musí byť v akejkoľvek vhodnej forme s využitím všeobecne dostupných technológií, pokiaľ je možné ju jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovať v registri. Vzorky nie sú povolené.

  Napríklad, pokiaľ ide o vône: ak raz technicky bude možné prihlásiť vôňu s použitím všeobecne dostupnej technológie, pre takúto známku treba zvoliť kategóriu „iné“. Je však ťažké uveriť, že to bude možné v blízkej budúcnosti. Zrušenie požiadavky na grafické vyobrazenie preto nemá významný vplyv na takéto prihlášky.

 • Ktoré nové druhy ochranných známok existujú?

  Vykonávacím nariadením o ochrannej známke Európskej únie sa ustanovujú osobitné pravidlá a požiadavky pre najbežnejšie druhy ochranných známok, ktorými sú:

  DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMOK

  Slovná

  Farebná
  (jednej farby alebo kombinácie farieb)

  Obrazová

  Zvuková

  Priestorová

  Pohybová

  Pozičná

  Multimediálna

  Známka vzoru

  Holografická

  Iba jeden druh je úplná novinka: multimediálna známka, ktorá sa definuje ako „ochranná známka tvorená kombináciou obrazu a zvuku, resp. ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku“. Iné druhy uvedených známok zahŕňajú niektoré iné, ktoré predtým existovali, ako také (napr. obrazové a zvukové známky), resp. niektoré, ktoré patrili do širšej kategórie (napr. ochranné známky vzoru) a trojrozmerné známky, ktoré sa teraz nazývajú priestorové ochranné známky.

  Na našom webovom sídle sú uvedené druhy ochranných známok spolu s technickými požiadavkami na ich podanie (formáty súborov). Od 1. októbra budú všetky druhy ochranných známok k dispozícii aj v našom nástroji na elektronické prekladanie prihlášok.

 • Môžem si nárokovať farbu v prípade obrazovej známky?

  Nie. Od 1. októbra 2017 úrad EUIPO neakceptuje opis ochrannej známky v prípade obrazových známok. Podobne, ani odkaz na farbu sa nezohľadní pri obrazových ochranných známkach EÚ a nijak neovplyvní postup podávania prihlášok OZEÚ. Je to v súlade s princípom „čo vidíte, to dostanete“, ktorý sprevádza zrušenie požiadavky na grafické vyobrazenie, čím by sa mali záznamy o ochranných známkach v registri OZEÚ stať prehľadnejšie, prístupnejšie a jednoduchšie na vyhľadávanie.

  Keďže v niektorých krajinách existuje požiadavka uviesť písomne farbu na účely určenia prednosti, vo formulári úradu na podanie elektronickej prihlášky bude k dispozícii nepovinné pole, kde bude možné uviesť farby. Tento opis bude viditeľný vo formulári prihlášky OZEÚ na ďalšie spracovanie pre používateľov v príslušnej krajine, ale nebude predmetom prieskumu úradom EUIPO, ani nebude zaznamenaný v registri OZEÚ.

 • Je odkaz na kód farby povinný pre vyjadrenie farebnej známky (jednej farby alebo kombinácie farieb)?

  Áno. Pokiaľ je ochranná známka tvorená výlučne jednou farbou alebo kombináciou farieb, od. 1. októbra 2017 sa vyžaduje reprodukcia farby a uvedenie farby prostredníctvom odkazu na všeobecne uznávaný kód farby, ako je napríklad Pantone, Hes, RAL, RGB alebo CMYK.

 • Akú úlohu má opis v prípade ochranných známok tvorených kombináciou farieb?

  Pokiaľ je ochranná známka tvorená výlučne kombináciou farieb (bez obrysov), vyjadrí sa predložením reprodukcie znázorňujúcej systematické usporiadanie tejto farebnej kombinácie jednotným a vopred stanoveným spôsobom. Je možné priložiť aj opis podrobne uvádzajúci systematické usporiadanie farieb. Tento opis musí byť v súlade s vyjadrením a nemôže ísť nad jeho rámec.

 • Ako vyjadrím zvukovú známku po 1. októbri 2017?

  Existujú dva spôsoby: ochranná známka sa vyjadrí prostredníctvom audiosúboru reprodukujúceho zvuk alebo presným zaznamenaním zvuku v notovom zápise. Iné prostriedky na vyjadrenie, ako sú sonogramy, slovný alebo onomatopoetický opis zvuku sa neakceptujú. Ďalšie detaily o technických požiadavkách pri predkladaní prihlášky zvukovej známky sa nachádzajú tu.

 • Pri ktorých druhoch ochranných známok sa vyžaduje opis?

  Opis už nie je povinný pri žiadnom druhu ochrannej známky. Naďalej je však nepovinný pri pozičnej známke, známke vzoru, farebnej známke (kombinácie farieb) a pri pohybovej známke. Musí byť v súlade s vyjadrením a nemôže ísť nad jeho rámec.


 • Certifikačné známky EÚ

 • Čo je certifikačná známka EÚ a kto môže požiadať o jej zápis?

  Certifikačná známka je tretím druhom ochrannej známky Európskej únie, ktorý bol zavedený nariadením o OZEÚ, pričom ďalšie dva druhy sú individuálna ochranná známka a kolektívna ochranná známka.

  Certifikačná známka vyjadruje, že tovary a služby sú v súlade s určitými kontrolovanými normami uvedenými v stanovách upravujúcich jej používanie, ktoré sa musia predložiť spolu so známkou.

  Certifikačnú známku EÚ môže používať ktorýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ak dodržiava stanovy používania. Majiteľ tohto druhu ochrannej známky však nesmie vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je dodávanie tovaru a služieb takého charakteru, na ktorý sa vzťahuje použitie známky, a musí predložiť vyhlásenie, že spĺňa túto požiadavku.

  Elektronická prihláška certifikačnej známky EÚ stojí 1 500 EUR. Viac informácií o certifikačných známkach EÚ nájdete na našej príslušnej webovej stránke.

 • Aký je rozdiel medzi kolektívnou známkou EÚ a certifikačnou známkou EÚ?

  Kolektívna známka EÚ znamená, že tovary a služby chránené touto známkou pochádzajú od členov združenia a môžu byť používané iba členmi tohto združenia.

  Certifikačnú známku EÚ môže používať ktorýkoľvek subjekt za predpokladu, že dodržiava stanovy upravujúce jej používanie.

  V tejto tabuľke sa nachádza prehľad základných rozdielov medzi individuálnou, kolektívnou a certifikačnou známkou.

   

  Certifikačná

  Kolektívna

  Individuálna

  Formálne náležitosti

  Prihlasuje sa výslovne ako taká

  Stanovy upravujúce používanie

  Prihlasuje sa výslovne ako taká

  Stanovy upravujúce používanie

  Ak sa neprihlasuje ako certifikačná/kolektívna

  Kto môže podať prihlášku

  Fyzické osoby

  Právnické osoby

  Prihlasovateľ nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

  Vybrané združenia

  Právnické osoby spravované verejným právom (fyzické osoby sú vylúčené)

  Fyzické osoby

  Právnické osoby

  Preskúmanie absolútnych dôvodov

  Ďalšie požiadavky

  Zemepisný pôvod nemôže byť certifikovaný*

  Ďalšie požiadavky

  výnimka označenia zemepisného pôvodu podľa čl. 7 ods. 1 písm. c)

  Úplné znenie článku 7

  Použitie

  Vlastnená majiteľom

  Používaná certifikovanými spoločnosťami a jednotlivcami

  Vlastnená združením

  Používaná členmi

  Bežne vlastnená a používaná majiteľom

  Funkcia

  Rozlišuje tovary a služby certifikované majiteľom od necertifikovaných tovarov a služieb

  Rozlišuje tovary a služby členov združenia

  Označenie obchodného pôvodu

  Poplatky

  1 500 EUR (elektronické podanie) za prvú triedu, 50 EUR za druhú triedu a 150 EUR za každú ďalšiu triedu

  1 500 EUR (elektronické podanie) za prvú triedu, 50 EUR za druhú triedu a 150 EUR za každú ďalšiu triedu

  850 EUR (elektronické podanie) za prvú triedu, 50 EUR za druhú triedu a 150 EUR za každú ďalšiu triedu

  * Podľa článku 83 nariadenia o OZEÚ sa certifikačnou známkou nedajú rozlišovať tovary a služby certifikované vzhľadom na ich zemepisný pôvod.

 • Kedy môžem požiadať o zápis certifikačnej známky EÚ?

  Prihlášky sa môžu podávať kedykoľvek od 0.00 hod. stredoeurópskeho letného času (SELČ) od 1. októbra 2017.

 • Môžem premeniť kolektívnu známku na certifikačnú známku?

  Nie. V nariadení o OZEÚ ani v sekundárnej legislatívne nie je zakotvená možnosť premeniť kolektívnu známku a certifikačnú, ak je dátum podania kolektívnej známky pred 1. októbrom 2017. Úrad preto nemôže akceptovať žiadosti o zmenu druhu známky.

 • Existujú usmernenia o požiadavkách a postupoch na získanie ochrany formou certifikačnej známky EÚ?

  V článku 17 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke EÚ je uvedený obsah stanov upravujúcich používanie certifikačných známok EÚ.


 • Procesné zmeny

 • Ako môžem požiadať o to, aby sa získaná rozlišovacia spôsobilosť považovala za vedľajšie vyhlásenie?

  Tvrdenie o získanej rozlišovacej spôsobilosti vo forme vedľajšieho vyhlásenia je podľa čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ nové a slúži nato, aby prihlasovateľovi umožnilo využiť právo námietky o prirodzenej rozlišovacej schopnosti predtým, ako bude vyzvaný predložiť dôkazy o získanej rozlišovacej spôsobilosti. Od 1. októbra 2017 je to možné prostredníctvom prihlášky OZEÚ alebo najneskôr v odpovedi na prvú námietku. Toto právo nie je možné prvýkrát uplatniť pre odvolacím senátom. Prihlasovatelia majú možnosť vyznačiť získanú rozlišovaciu spôsobilosť v podobe vedľajšieho vyhlásenia v elektronickej prihláške.

 • Kedy by sa mal uplatniť nárok na právo prednosti?

  Od 1. októbra 2017 sa právo prednosti musí uplatniť spoločne s podaním prihlášky OZEÚ. Prípadné dokumenty na podporu práva prednosti sa musia predložiť do troch mesiacov od uplatnenia nároku. Ak sprievodné dokumenty nie sú v jazyku úradu, úrad môže požiadať o ich preklad. Prihlasovateľov upozorňujeme, že od 1. októbra 2017 sa nároky na právo prednosti už vecne neskúmajú vo fáze podania. V tejto fáze úrad preskúma iba správnosť všetkých formálnych požiadaviek, ako je číslo, dátum a krajina údajného prvého podania a dostupnosť elektronických zdrojov, kde je možné overiť údaje o prednosti (alebo predloženie dokumentov o prednosti a ich prekladov).

  Doterajšia požiadavka na predloženie kópie daného zápisu overeného príslušným orgánom bola odstránená a podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ sa vyžaduje iba kópia skoršieho zápisu. Výkonný riaditeľ však už zmiernil požiadavky na príslušnú dokumentáciu podľa článku 39 nariadenia o OZEÚ [predtým článok 34 nariadenia o OZEÚ]. V praxi sa preto pri uplatňovaní seniority nič zásadné nemení.

 • Ktoré elektronické zdroje úrad akceptuje?

  Úrad uznáva všetky databázy národných a regionálnych úradov duševného vlastníctva EÚ. TMview sa akceptuje ako portál, ktorý poskytuje prístup k národným úradom. Pri zemepisných označeniach môžu namietatelia a žiadatelia o zrušenie zápisu používať databázy EÚ (napr. E-Bacchus, E-Spirits a D-Door). Stačí všeobecný odkaz na takéto databázy, priamy odkaz na internetové prepojenie nie je povinný.

 • Zmenil sa jazykový režim úradu?

  Nie. Aj naďalej môže byť prvým jazykom prihlášky ochrannej známky Európskej únie (OZEÚ) jeden z úradných jazykov EÚ. Druhý jazyk musí byť jeden z piatich jazykov úradu, a to: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina alebo taliančina. Tento jazykový režim sa uplatňuje pri podaní prihlášky, jej preskúmaní až po zápis okrem námietkového konania a doplnkových žiadostí. Námietka alebo žiadosť o zrušenie zápisu sa môžu podať:

  • podľa uváženia namietateľa/žiadateľa o zrušenie v prvom alebo druhom jazyku prihlášky OZEÚ, ak je prvým jazykom jeden z piatich jazykov úradu,
  • v druhom jazyku, ak prvý jazyk prihlášky nie je jazyk úradu.
 • Aké sú nové požiadavky a normy pre preklady?

  Od 1. októbra 2017 sa väčšina druhov dôkazov môže aj naďalej podávať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Ak jazyk použitý v dôkaze na odôvodnenie (okrem osvedčení o podaní, zápise a obnove, resp. ustanovení príslušných právnych predpisov) nie jazykom konania, bude nutné poskytnúť preklad iba vtedy, ak oň požiada úrad buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť iného účastníka konania. Do tejto kategórie patria aj dôkazy o získanej rozlišovacej spôsobilosti, resp. o dobrom mene.

  Dôkazy o odôvodnení (osvedčenia o podaní, zápise a obnove, resp. ustanovenia príslušných právnych predpisov) sa aj naďalej musia predkladať v jazyku konania (alebo v preklade do jazyka konania) v lehote stanovenej na odôvodnenie.

  Normy pre preklady podľa článku 25 vykonávacieho nariadenia o OZEÚ boli zjednodušené. Pokiaľ účastník konania uvedie, že relevantné sú len časti dokumentu, môže sa preklad obmedziť len na tieto časti.

  Tieto zmeny budú znamenať naozajstný prínos pre používateľov systému OZEÚ. Prispejú k hospodárnosti, zjednodušeniu a zníženiu celkových nákladov.

 • Ako sa predkladajú dôkazy?

  Predkladané dôkazy priložené k prihláškam a žiadostiam musia byť jasne označené, zoradené a musí sa na ne správne odkazovať. Nové pravidlá o prílohách sa v prevažnej miere opierajú o rokovací poriadok Všeobecného súdu (C.2., Zoznam príloh a C.3. Prílohy).

 • Ako sa mení komunikácia s úradom?

  Komunikačné prostriedky s úradom a v rámci úradu sa zmenili, aby sa zohľadnil vývoj informačných technológií. Konkrétne:

  • zastaralé formy komunikácie boli odstránené, a to osobné doručenie a uloženie v poštovom priečinku na úrade,
  • „elektronické prostriedky“ sú definované v širšom zmysle, aby pokryli aj fax a iné možné typy mediálnej komunikácie. Výkonný riaditeľ určí, to akej miery a za akých technických podmienok sa tieto médiá môžu používať, pričom budú používatelia včas informovaní o zmenách,
  • výslovná zmienka „telefaxu a iných technických komunikačných prostriedkov“, medzi ktoré patrí aj fax, bola so sekundárnych právnych predpisov odstránená (pozri však predchádzajúci bod o elektronických prostriedkoch),
  • „doručovateľská služba“ bola konkrétne zavedená ako komunikačných prostriedok s úradom a v rámci úradu popri poštovej korešpondencii.
 • Môžem ešte používať fax?
  • Vymedzenie pojmu komunikácie „elektronickými prostriedkami“ sa od 1. októbra 2017 okrem User Area (elektronické podanie) vzťahuje aj na fax, z čoho vyplýva, že znížený poplatok stanovený v prílohe I k nariadeniu o OZEÚ pre prihlášky a obnovenie OZEÚ elektronickými prostriedkami sa uplatní i v prípade faxu.
  • Od 1. januára 2018 sa však už fax nebude akceptovať v prípade podávania prihlášok alebo žiadostí o obnovenie OZEÚ okrem prípadov, v ktorých sa použije ako záložné riešenie, ak v dôsledku technickej poruchy nie je možné elektronické podanie. V takýchto prípadoch si prihlasovatelia môžu zaistiť zohľadnenie dátumu podania faxom, pokiaľ: i) v prípade prihlášok OZEÚ do troch pracovných dní predložia rovnakú prihlášku elektronickým podaním; ii) v prípade obnovení OZEÚ predložia žiadosť o obnovenie faxom, a to najmenej do troch posledných pracovných dní pred uplynutím platnosti pôvodnej alebo predĺženej stanovenej lehoty na obnovenie. Tieto ustanovenia sa nachádzajú v rozhodnutí č. EX-17-4 výkonného riaditeľa.