Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Inštitucionálne zmeny

Cieľom reformy nariadenia je zefektívniť postupy a zvýšiť právnu istotu, ako aj jasne definovať všetky úlohy úradu vrátane rámca spolupráce a konvergencie postupov medzi úradom a národnými a regionálnymi úradmi na ochranu duševného vlastníctva v EÚ.

 

Zmena názvu

logo OHIM
logo EUIPO
 

Do 23. marca

Po 23. marci

 

Zmeny podľa Lisabonskej zmluvy: zmena názvu

Terminológia nariadenia je prispôsobená Lisabonskej zmluve, pričom všetky odkazy na Spoločenstvo sa nahrádzajú odkazom na Európsku úniu alebo v niektorým prípadoch na Úniu. To konkrétne znamená, že výraz ochranná známka Spoločenstva sa nahrádza výrazom ochranná známka Európskej únie. Nadobudnutím účinnosti zmeneného nariadenia sa preto existujúce ochranné známky Spoločenstva a prihlášky ochranných známok Spoločenstva automaticky zmenili na ochranné známky Európskej únie a prihlášky ochranných známok Európskej únie a nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva sa zmenilo na nariadenie o ochrannej známke Európskej únie.

 

Spolupráca

Zmeneným nariadením sa zavádza pevný právny rámec pre existujúcu spoluprácu medzi úradom a úradmi členských štátov. Ďalším dôležitým aspektom tohto nového rámca je, že zabezpečuje konzultácie zástupcov používateľov v súvislosti s projektmi spolupráce, predovšetkým vo fázach definovania projektov a hodnotenia ich výsledkov.

 

Oblasti spolupráce

Zmenené nariadenie obsahuje neúplný zoznam oblastí spolupráce medzi úradom a úradmi členských štátov, ku ktorým patrí:

  • vytvorenie spoločných noriem a postupov,
  • vytvorenie spoločných databáz a portálov,
  • spoločné využívanie údajov a informácií a výmena technických znalostí a pomoci,
  • zvyšovanie informovanosti o systéme ochranných známok a boji proti falšovaniu.

Ďalšie inštitucionálne zmeny:

  • predseda úradu OHIM sa mení na výkonného riaditeľa úradu EUIPO,
  • po prvýkrát je Európsky parlament zastúpený jedným zástupcom v správnej rade a rozpočtovom výbore.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.