Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Ustanovenia nadobúdajúce účinnosť 21 mesiacov po uverejnení zmeneného nariadenia (1. októbra 2017).

Zmenené nariadenie obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť až 21 mesiacov po jeho uverejnení, pretože musia byť rozpracované v sekundárnych právnych predpisoch: v delegovanom akte a vo vykonávacom akte.

Jednoducho povedané sa v delegovanom akte ustanovujú procesné pravidlá týkajúce sa námietok, vyhlásenia neplatnosti a zrušenia, odvolania na odvolací senát, organizácie odvolacieho senátu, oznámení od úradu a komunikácie s úradom, lehôt a odkladov, určitých postupov v súvislosti s medzinárodným zápisom.

Vykonávací akt sa týka obsahu prihlášky OZEÚ, právneho zastupovania pre OZEÚ, otázok jazykov a prekladu, práva prednosti a seniority, prevodu a vzdania sa ochrannej známky, kolektívnych a certifikačných známok, určitých postupov v súvislosti s medzinárodným zápisom.

Európska komisia uverejnila návrhy znení oboch aktov na verejnú konzultáciu:

 • návrh vykonávacieho nariadenia,
 • návrh delegovaného nariadenia.

Ešte pred nadobudnutím ich účinnosti je úrad je povinný informovať používateľov o vplyve týchto zmien na jeho postupy. Úrad bude takisto aktualizovať usmernenia pre prieskum, aby sa v nich premietli postupy v oblasti preskúmania vzhľadom na tieto zmeny v čase nadobudnutia ich účinnosti.

 

 • Zmeneným nariadením sa ruší požiadavka na grafické vyobrazenie. To znamená, že od 1. 10. 2017 označenia môžu byť zobrazené v akejkoľvek primeranej podobe pomocou všeobecne dostupnej technológie, pokiaľ je vyobrazenie jasné, presné, samostatné, ľahko dostupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne.
 • Pred nadobudnutím účinnosti tohto ustanovenia zmeneného nariadenia úrad poskytne používateľom informácie o alternatívnych médiách a formátoch, v prípade ktorých sa usudzuje, že sú v súlade s novým ustanovením.
 • Certifikačné známky Európskej únie (EÚ) sú novým typom ochrannej známky na úrovni EÚ, aj keď v niektorých vnútroštátnych systémoch práv duševného vlastníctva už existujú.
 • Certifikačné známky umožňujú, aby certifikačná inštitúcia alebo organizácia povolila účastníkom certifikácie používať známku ako označenie pre výrobky alebo služby spĺňajúce požiadavky na certifikáciu.
 • Ustanovenia o online zdôvodnení námietok a návrhov na výmaz v niektorých prípadoch na základe online zdrojov uznaných úradom
 • Získaná rozlišovacia spôsobilosť ako doplnková žiadosť umožňuje prihlasovateľovi praktické vyčerpanie práva na odvolanie na základe vnútornej rozlišovacej spôsobilosti predtým, ako sa bude vyžadovať dokázanie získanej rozlišovacej spôsobilosti.
 • Kodifikácia postupu na úrade EUIPO (podľa jeho usmernení) o oneskorenom dokázaní zdôvodnenia a dôkaze o používaní
 • Značné zjednodušenie požiadaviek na preklad
 • Prevod OZEÚ ako nápravný prostriedok za určitých okolností
 • Formálne požiadavky na štruktúru a formát listinného dôkazu pre všetky postupy (predstavenie dôkazu v prílohe).
 • Osobné doručenie a vhodenie do poštovej schránky sa na úrade už neakceptuje.
 • Delegované aj vykonávacie nariadenie o OZEÚ obsahuje prechodné ustanovenia, ktoré podrobne vymedzujú, kedy nové procesné pravidlá nadobudnú účinnosť.

 

Účinnosť od 23. marca 2016

Zmenené nariadenie prinieslo viaceré zmeny v oblasti postupov preskúmania, absolútnych dôvodov zamietnutia, relatívnych dôvodov zamietnutia, výrobkov a služieb, konaní o námietkach, návrhoch na výmaz a odvolaní.

 

Hlavné zmeny v oblasti preskúmania:

 • Zmeneným nariadením sa ruší možnosť podávať prihlášky ochranných známok EÚ prostredníctvom národných úradov.
 • Používatelia si môžu vybrať, či chcú dostávať rešeršné správy EÚ a listy o prieskume.
 • Zmenené nariadenie objasňuje vplyv zrušenia staršej ochrannej známky, na základe ktorej sa uplatňuje právo prednosti, čo bude teraz závisieť od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto zrušenia.
 • Zmeneným nariadením sa zavádza do textu súčasná prax týkajúca sa lehoty na predkladanie pripomienok tretej strany, ktoré by sa malo uskutočniť pred uplynutím lehoty na podávanie námietok alebo v prípade, keď proti ochrannej známke bola podaná námietka, pred prijatím právoplatného rozhodnutia o námietke.
 • V zmenenom nariadení sa takisto výslovne stanovuje právo úradu kedykoľvek pred zápisom na vlastný podnet obnoviť preskúmanie absolútnych dôvodov.

Hlavné zmeny v oblasti absolútnych dôvodov zamietnutia:

 • Na funkčné označenia (napr. farba alebo zvuk) sa teraz vzťahujú rovnaké zákazy, ako sa uplatňovali na ochranné známky tvorené tvarom výrobku.
 • V zmenenom nariadení sa objasňujú zákazy týkajúce sa chránených označení pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO) a iných právnych titulov duševného vlastníctva.
 • Možnosť urobiť vyhlásenie o zrieknutí sa akýchkoľvek výhradných práv na prvky ochranných známok bez rozlišovacej spôsobilosti, aby sa bolo možné vyhnúť pochybnostiam týkajúcim sa rozsahu ochrany, bola zrušená.
 • Zmeneným nariadením sa kodifikuje súčasná prax, pokiaľ ide o konanie o návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe absolútnych dôvodov, čím sa obmedzí jeho preskúmanie na argumenty a dôvody predložené účastníkmi konania.

Hlavné zmeny súvisiace s konaniami o námietkach a o návrhu na výmaz:

 • Zmeny začiatku lehoty na podávanie námietok proti medzinárodným zápisom, v ktorých je vyznačená EÚ. Táto lehota sa teraz začne jeden mesiac po dátume uverejnenia.
 • Zmeneným nariadením sa zavádza niekoľko zmien, ktoré sa týkajú vzájomných návrhov na súdoch pre ochranné známky EÚ. V tejto súvislosti súdy pre ochranné známky EÚ nebudú pokračovať v preskúmaní vzájomných návrhov, kým zainteresovaný účastník konania alebo súd neinformuje úrad o dátume podania vzájomného návrhu.
 • Zmeneným nariadením sa ukladá úradu povinnosť informovať príslušný súd pre ochranné známky EÚ o každom predchádzajúcom návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti podanom na úrad.

Hlavné zmeny v oblasti relatívnych dôvodov na zamietnutie:

 • Zavedenie samostatného osobitného dôvodu na podanie námietky a návrhu na výmaz na základe chránených označení pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO).
 • Zmeny jedného z dátumov pre určenie povinnosti predložiť dôkaz o použití a určenie príslušnej lehoty. Príslušným dátumom bude teraz dátum podania alebo dátum vzniku práva prednosti spornej prihlášky ochrannej známky EÚ a nie dátum jej uverejnenia.
 • Viaceré vysvetlenia v súlade s existujúcou praxou a judikatúrou.

Hlavné zmeny zavádzané zmeneným nariadením v súvislosti s odvolacím konaním:

 • Odstránenie predbežného skúmania v prípadoch inter partes, výsledkom čoho by mohlo byť kratšie celkové trvanie odvolacieho konania v týchto prípadoch. Je to v súlade s cieľom zjednodušiť konania na úrade a zohľadniť skutočnosť, že predbežné preskúmanie rozhodnutí prvého stupňa v prípadoch inter partes bolo možné len vo veľmi výnimočných prípadoch (pretože sa vyžadoval súhlas oboch strán).
 • Zavedenie určitých ustanovení na objasnenie a kodifikáciu existujúcej praxe v súvislosti so subsidiárnymi odvolaniami a dátumom nadobudnutia účinnosti rozhodnutí odvolacieho senátu. Tieto rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť až dňom uplynutia lehoty na podanie žaloby alebo, ak bola v tejto lehote podaná žaloba, dňom zamietnutia takejto žaloby Všeobecným súdom alebo Súdnym dvorom v prípade ďalšieho odvolania.
 
 • Výrobky a služby: článok 28 ods. 8

  Zmeneným nariadením sa kodifikuje postup úradu pre ochranné známky podané po vynesení rozsudku C-307/10 „IP Translator“ (čo vidíte, to dostanete). Tento postup sa rozšíril na ochranné známky podané pred vynesením rozsudku a ich majiteľom sa poskytuje prechodné šesťmesačné obdobie na to, aby upravili špecifikáciu svojich známok podľa ich pôvodného zámeru v čase podania prihlášky.

  Po uplynutí prechodného obdobia sa všetky ochranné známky obsahujúce názov triedy vykladajú podľa doslovného významu, bez ohľadu na dátum podania prihlášky. Majitelia ochranných známok EÚ, ktoré boli prihlásené do 22. júna 2016 a zapísané na základe celého názvu niceskej triedy, mohli podať vyhlásenie, že ich cieľom v čase podania prihlášky bolo požiadať o ochranu výrobkov a služieb nad rámec tých, ktoré sú zahrnuté v doslovnom význame názvu triedy.

  V oznámení č. 1/2016 o vykonávaní článku 28 ods. 8 zmeneného nariadenia o ochrannej známke EÚ sa stanovil rámec konaní pred úradom, ktoré sa týkali zápisu vyhlásenia podľa článku 28 ods. 8 do registra.

  Obsahovalo aj prílohu s neúplným zoznamom príkladov výrobkov a služieb, na ktoré sa jednoznačne nevzťahuje doslovný význam všeobecných označení názvov tried v rámci triedenia podľa Niceskej dohody v jednotlivých vydaniach príslušnej Nicejskej klasifikácie (6. až 10. vydanie), a to s cieľom pomôcť používateľom pri ich vyhláseniach.

  Úrad vypracoval neúplný zoznam výrazov, na ktoré sa jednoznačne nevzťahuje doslovný význam príslušných názvov tried na účely vyhlásení podľa článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ. Tento zoznam bol určený výlučne ako usmernenie pre majiteľov ochranných známok, ktorí chceli predložiť vyhlásenia na účely článku 28 ods. 8 nariadenia o OZEÚ. Zoznam je k dispozícii tu.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.