Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Odvolanie

 

Vyplnením a podaním odvolania. Musí sa to vykonať do 2 mesiacov od dátumu rozhodnutia, voči ktorému sa chcete odvolať (t. j. od dátumu oznámenia rozhodnutia).
Upozorňujeme, že odvolanie sa má podať v jazyku konania (teda jazyku, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie).

Odvolanie musí obsahovať aj odôvodnenie, v ktorom sa stanovujú dôvody, pre ktoré veríte, že je pôvodné rozhodnutie nesprávne. Toto odôvodnenie sa nemusí podať spolu s odvolaním, ale musí sa podať do 4 mesiacov od dátumu oznámenia napadnutého rozhodnutia.

Môžete využiť aj nový nástroj eAppeal (elektronické Odvolanie), ktorý umožňuje používateľom podať odvolanie cez internet. Tento nový nástroj ponúka používateľom jasné usmernenia, vylepšené a ľahko použiteľné rozhranie, a tak prispieva k zníženiu chybovosti.
 
Ďalšie informácie o tom, ako podať odvolanie.
Ak máte záujem o ďalšie informácie, prejdite do svojej User Area.
Ďalšie informácie nájdete v poznámkach k formuláru na odvolanie.


Ďalšie informácie o poplatkoch za odvolanie v prípade ochranných známok a dizajnov EÚ.


Nie.


Odvolanie sa musí podať v jazyku konania, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania.


Nie. Tieto lehoty sú stanovené v právnych predpisoch (nariadenie o ochrannej známke EÚ) na základe dohody členských štátov Európskej únie a odvolacie senáty ich nemôžu meniť.
Jedinou možnosťou je podať žiadosť na Úrad so žiadosťou o uvedenie do predchádzajúceho stavu (restitutio in integrum), ktorej účinkom získate naspäť práva, ktoré ste stratili. Podmienky sú pomerne prísne – napríklad musíte dokázať, že ste vynaložili všetku náležitú starostlivosť na to, aby ste dodržali lehoty stanovené zákonom. Okrem toho sú stanovené aj ďalšie požiadavky (pozri dokument Usmernenia, Časť A Všeobecné pravidlá, oddiel 8 Uvedenie do predchádzajúceho stavu) vrátane poplatku.
 
Ďalšie informácie nájdete v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie), článok 104, ktoré je k dispozícií aj na webovom sídle úradu v sekcii Law & practice, Nové nariadenie o ochrannej známke EÚ.
 
Ďalšie informácie nájdete v nariadení Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva.


Áno. Osoba, ktorá podáva odvolanie, sa nazýva odvolateľ, pričom druhá strana sa nazýva respondent. Respondent môže podať pripomienky k odôvodneniu odvolateľa do 2 mesiacov od jeho oznámenia.
Ak respondent predloží pripomienky, odvolateľa môže vo výnimočnom prípade vyzvať odvolací senát, aby poskytol odôvodnenú repliku. Po predložení repliky môže respondent predložiť dupliku.


Závisí to od okolností. Pokiaľ ide o lehoty stanovené nariadením, ak odvolací senát nemá diskrečnú právomoc (ako napríklad v prípade podania odvolania alebo odôvodnenia), tie nemožno predĺžiť. V takých prípadoch je jedinou možnosťou požiadať o uvedenie do predchádzajúceho stavu.
Naopak lehoty stanovené senátom a nariadením, pri ktorých existuje diskrečná právomoc, je možné predĺžiť (napríklad predĺženie času na predloženie dokumentov alebo pripomienok).
Musia byť však splnené určité podmienky. Predĺženie bude možné len vtedy, ak bude príslušná žiadosť podaná a doručená pred uplynutím pôvodnej lehoty. Účastníci musia vždy preukázať opodstatnenosť žiadosti o predĺženie lehoty a odôvodniť ju. Ak neuvedú dôvody alebo nepreukážu opodstatnenosť predĺženia, ich žiadosti sa nevyhovie. Ak žiadosť podávajú spoločne dvaja účastníci, sa vyžaduje podpis od oboch.
Vo všeobecnosti platí, že viacnásobné predĺženie tej istej lehoty sa zamietne, pokiaľ nebudú predložené dôkazy svedčiace o mimoriadnych okolnostiach, ktoré ďalšie predĺženie opodstatňujú.


Áno. Osoba, ktorá podáva odvolanie, je odvolateľ, a druhá strana sa nazýva respondent. Respondent môže podať pripomienky k odôvodneniu odvolateľa. Senát zvyčajne stanoví lehotu v trvaní 2 mesiacov po oznámení odôvodnenia.
Ak respondent predloží pripomienky, odvolateľ môže byť vo výnimočnom prípade vyzvaný na poskytnutie repliky (opäť do 2 mesiacov od oznámenia odpovede). Respondent môže na to odpovedať duplikou.

Ďalšie informácie nájdete v časti Strážte si svoje práva.


Vo výnimočných prípadoch je možné pri odvolaniach uplatniť skrátené odvolacie konanie, ak je prípad taký naliehavý, že oneskorenie by predstavovalo vážne riziko škody. Skrátené odvolacie konania sa vykonávajú zrýchleným postupom, majú prioritu (neuplatňuje sa chronologické poradie) a každý účastník má v zásade obmedzenie pre podanie iba jedného súboru pripomienok.
Ak chce účastník požiadať o skrátené konanie, musí podať osobitnú žiadosť. V žiadosti sa musí uviesť podložené odôvodnenie naliehavosti prípadu.


Áno. Ide o protiodvolanie a musí sa k nemu dospieť v lehote na podávanie pripomienok vo forme vyjadrenia k odôvodneniu. Protiodvolanie sa musí podať ako osobitný dokument.

Viac informácií o návrhoch na vyhlásenie neplatnosti nájdete v dokumente Usmernenia, Preskúmanie žiadostí o neplatnosť dizajnu.


Deň po tom, ako sú o výsledku informovaní jednotliví účastníci, sa všetky rozhodnutia sprístupňujú v pôvodnej jazykovej verzii na lokalite Vyhľadávanie judikatúry pomocou eSearch. Približne o mesiac neskôr je do databázy nahraný aj neoficiálny preklad v anglickom jazyku.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, pozrite si časť Odvolacie senáty.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.