Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozširovanie EÚ

 

Po každom budúcom rozšírení Európskej únie sa platnosť každej ochrannej známky EÚ a zapísaného dizajnu, ktoré boli zapísané alebo prihlásené pred pristúpením nových krajín, automaticky rozšíri na nové členské štáty bez akýchkoľvek formalít alebo poplatkov.
 
Ďalšie informácie sa nachádzajú v Usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 9 Rozšírenie.


Nie. Nie je možné napadnúť platnosť rozšírených ochranných známok EÚ (zapísaných ochranných známok EÚ alebo prihlášok ochranných známok EÚ čakajúcich na vybavenie) na základe absolútnych dôvodov len z dôvodu pristúpenia nových členských štátov. Ak súčasťou existujúcej ochrannej známky EÚ je napríklad slovo, ktoré je v jazyku nového členského štátu opisné, nebude to podľa nariadenia o ochrannej známke EÚ dôvodom na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

Ďalšie informácie o ochranných známkach v Európskej únii.


Nie. Ochranné známky EÚ, ktoré boli prihlásené alebo zapísané pred pristúpením nových členských štátov, sa nebudú prekladať ani zverejňovať v nových jazykoch. Od dňa pristúpenia sa však nové úradné jazyky členských štátov stávajú úradnými jazykmi EÚ, a preto sa všetky ochranné známky EÚ prihlásené v deň pristúpenia a po ňom budú prekladať do nových úradných jazykov.


Áno. Majitelia skorších národných práv môžu zakázať používanie (len) rozšírených ochranných známok EÚ na území nového členského štátu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ak sú splnené dve podmienky. Po prvé, skoršie práva boli zapísané, prihlásené alebo nadobudnuté v novom členskom štáte pred dňom pristúpenia tohto štátu, a po druhé, skoršie práva boli nadobudnuté v dobrej viere. Týmto ustanovením sa zabezpečuje jednotný charakter systému ochranných známok EÚ, keďže ochranná známka EÚ zostáva platnou vo všetkých štátoch EÚ, ale nemôže sa používať len na území „nového členského štátu“, v ktorom skoršie právo spôsobuje konflikt.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v rozhodnutí predsedníctva odvolacích senátov č. 2013-3 z 5.7.2013 o urovnaní sporov zmierom – Rozhodnutie o mediácii.


V súlade s dohodou o vystúpení uzavretou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (najnovšie správy si prečítajte) tu), Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ 1. februára 2020.

Prechodné obdobie stanovené v uvedenej dohode, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve naďalej uplatňovalo právo Únie (vrátane nariadení o OZEÚ a RCD a ich vykonávacích nástrojov), sa skončilo 31. decembra 2020.

V prípade záujmu o viac informácií si prečítajte:


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.