Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Register

 

Register ochranných známok Európskej únie obsahuje údaje o všetkých prihláškach ochranných známok EÚ a ich zápisoch, ako je opísané v článku 111 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie (nariadenie o OZEÚ).
Register zapísaných dizajnov Spoločenstva obsahuje informácie týkajúce sa zápisu dizajnu Spoločenstva.
Registre sa neustále aktualizujú s cieľom sledovať zmeny v informáciách týkajúcich sa ochranných známok EÚ a zapísaných dizajnov Spoločenstva, ktoré sa stanovujú v nariadení, ako sú údaje o majiteľovi, udelenie licencie alebo vecné právo a uplatnenie seniority.
Úrad uverejňuje vestník ochranných známok EÚ a vestník dizajnov Spoločenstva, ktoré obsahujú zápisy a ďalšie informácie v registri, ktoré sú dostupné k nahliadnutiu verejnosti.
V záujme lepšieho porozumenia vestníkom má úrad k dispozícii aj príručky, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie vysvetlení položiek uverejnených v týchto vestníkoch.
K dispozícii sú dve príručky: jedna sa týka ochranných známok EÚ a druhá zapísaných dizajnov Spoločenstva.

Odkaz na Príručky.


Zápis do registra je záznam, ktorý vykonáva úrad.
Záznamy sa týkajú úpravy informácií v registri, ako sú aktualizácie alebo zmeny pôvodne uvedených informácií v spisoch prihlášok alebo zápisoch ochrannej známky EÚ alebo prihlášok na zápis dizajnu Spoločenstva.
Najčastejšími záznamami sú: prevod/zmeny vlastníctva, vymenovanie zástupcu, zmeny mena alebo adresy majiteľa, uplatnenie seniority, licencie atď.
Všetky tieto zápisy sú vymenované v: Zápis do registra je záznam, ktorý vykonáva úrad. Medzi takéto zápisy patria najmä zmeny týkajúce sa informácií o majiteľoch, licencií a vecných práv. Ďalšie informácie o správe dizajnu a aktualizovaní informácií v registroch sú dostupné na webovom sídle úradu na karte Vlastníctvo v časti Správa.

Ďalšie informácie nájdete v Usmerneniach, časti Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva.


Môžete tak urobiť jednoducho prostredníctvom online User Area. Stačí vstúpiť do User Area a použiť ponuku na vykonanie príslušných zmien osobných údajov.

Ďalšie informácie o tom, ako možno zmeniť osobné údaje majiteľov.

Ďalšie informácie o operáciách registra sú k dispozícii v Usmerneniach, Časť E Operácie registra, Oddiel 1 Zmeny v zápise.


Žiadosti o prevod sú výnimkou, keďže sú spoplatnené. Ak hľadáte podrobné informácie o prevode licencie, navštívte lokalitu Poplatky splatné priamo úradu EUIPO (pozri kód poplatku F-023).

Ďalšie informácie o tom, ako možno zmeniť osobné údaje majiteľov.

Ďalšie informácie o prevode zapísaných dizajnov Spoločenstva nájdete v Usmerneniach, Prieskum prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva.


Rozhodnutie o tom závisí od toho, či sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa upravuje riadenie právnickej osoby, považuje zmena stavu podniku za zmenu identity podniku (v takom prípade sa zaznamená ako prevod) alebo nie.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v Usmerneniach, Časť E Operácie registra, Oddiel 3 Ochranné známky EÚ ako predmet vlastníctva, Kapitola 1 Prevod.


V prípade, že súčasťou fúzie je zmena identity príslušných podnikov, bude zaznamenaná ako prevod. V prípade, že majiteľ ochrannej známky EÚ alebo prihlášky ochrannej známky EÚ pohltí ďalšiu spoločnosť a nedochádza k zmene identity, prevod vlastníctva by nemal byť spracovaný.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v Usmerneniach, Časť E Operácie registra, Oddiel 3 Ochranné známky EÚ ako predmet vlastníctva, Kapitola 1 Prevod.


Na zápis prevodu vlastníctva v registri stačí, ak sa príslušní účastníci preukážu dohodou. V tejto súvislosti postačí žiadosť podpísaná oboma účastníkmi. Ak účastníci vymenujú spoločného oprávneného zástupcu pred úradom, tento zástupca môže podpísať žiadosť v ich mene. V takýchto prípadoch nie je nevyhnutné predložiť ďalší dôkaz o prevode, ako je napríklad kópia zmluvy o prevode. Vo všetkých ostatných prípadoch je potrebný dôkaz o prevode (ako napríklad podpísaná kópia zmluvy o prevode).

Ďalšie informácie o formálnych a vecných požiadavkách, pokiaľ ide o žiadosť o zápis prevodu vlastníctva, sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť E Operácie registra, Oddiel 3 Ochranné známky EÚ ako predmet vlastníctva, Kapitola 1 Prevod.


Áno, prihlášky alebo zápisy je možné rozdeliť v dôsledku rozdelenia alebo čiastočného prevodu.
Zatiaľ čo čiastočný prevod je bezplatný a zahŕňa zmenu vlastníctva prevedenej známky, žiadosť o rozdelenie ochrannej známky podlieha poplatku a rozdelená ochranná známka ostáva v rukách toho istého majiteľa. Ak poplatok nebol zaplatený, žiadosť sa nepovažuje za podanú.
Rozdelenie nie je možné v prípade medzinárodnej prihlášky podľa Madridského protokolu s vyznačením EÚ. Úrad EUIPO nemá oprávnenie rozdeliť medzinárodné označenie.
 
Ďalšie informácie o poplatku za vyhlásenie o rozdelení ochrannej známky EÚ nájdete na lokalite Poplatky splatné priamo úradu EUIPO.

Ďalšie informácie o žiadostiach o zapísanie čiastočného prevodu vlastníctva sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť E Operácie registra, Oddiel 3 Ochranné známky EÚ ako predmet vlastníctva, Kapitola 1 Prevod.

Ďalšie informácie o tejto záležitosti sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť B Operácie registra, Oddiel 1 Zmeny v zápise, odsek 5, Rozdelenie.


Register ochranných známok Európskej únie a register dizajnov Spoločenstva sú dostupné pre širokú verejnosť.

Spisy o ochranných známkach EÚ sú k dispozícii k nahliadnutiu na základe spoplatnenej písomnej žiadosti. Spisy obsahujú aj prvky, ktoré nie sú súčasťou registra a môžu byť predmetom záujmu tretích osôb, ako napr. stručný opis dizajnu, ak ho prihlasovateľ poskytol.

V prípade dizajnu s odkladom zverejnenia nebude nahliadnutie povolené, pokým s tým majiteľ nebude súhlasiť, alebo ak platí niektorá z ďalších mála výnimiek stanovených v nariadeniach. Dizajn, ktorý nie je zverejnený, nebude sprístupnený verejnosti k nahliadnutiu.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v Usmerneniach, Časť E Operácie registra, Oddiel 5 Nahliadanie do spisov.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.