Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Vyhľadať dostupnosť

 

Jednou z možností, ako zistiť, či vaša ochranná známka alebo dizajn už je zapísaný alebo ešte nie, je využiť bezplatné online nástroje úradu na vyhľadávanie: TMview, DesignView a/alebo eSearch plus.


Úrad EUIPO ponúka správu o podobnosti, v ktorej je zostavený zoznam ochranných známok, ktoré by mohli mať vplyv na vašu prihlášku. Skoršie ochranné známky by mohli vašu prihlášku ohroziť. V zozname sú zohľadnené názvy ochranných známok, ako aj prihlasované tovary a služby.
Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný. Vaša ochranná známka môže byť napadnutá aj v prípade, že sa nezobrazia žiadne výsledky.
Okrem toho online databázy úradu EUIPO eSearch plus a TMview umožňujú používateľom vyhľadať dostupnosť, pričom sú obe bezplatné pre všetkých používateľov.


Áno, pokiaľ o to prihlasovateľ v rozšírenom prihlasovacom formulári požiadal. V prípade každej prihlášky ochrannej známky EÚ a medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ úrad počas konania o preskúmaní následne vypracuje rešeršnú správu Európskej únie. V tejto správe sa uvádzajú skoršie zhodné alebo podobné ochranné známky EÚ, prihlášky ochranných známok EÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ pre zhodné a podobné triedy tovarov a služieb. Rešerš zahŕňa skoršie známky s tovarmi a so službami, ktoré patria do rovnakej triedy, ako aj do sporných tried, ktoré obvykle obsahujú podobné tovary a služby.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti postup zápisu.


Nie, úrad EUIPO nevykonáva rešerše na základe individuálnych žiadostí. Robia to súkromné spoločnosti, ktoré nemajú žiadne obchodné prepojenie na úrad EUIPO.
Okrem toho majú používatelia k dispozícii nástroj eSearch plus, čo je online databáza úradu EUIPO, a nástroj DesignView, ktoré používateľom umožňujú uskutočniť vyhľadávanie bezplatne.
Viac informácií o databázach a nástrojoch úradu EUIPO nájdete na našej webovom sídle v časti Databázy.
Ďalšie informácie o postupe zápisu zapísaných dizajnov Spoločenstva.


V týchto správach sa uvádzajú všetky staršie národné ochranné známky, prihlášky národných ochranných známok alebo ochranné známky zapísané v rámci medzinárodných dohôd s účinkom v dotknutom(-ých) členskom(-ých) štáte(-och), ktoré boli zistené a na ktoré je možné sa odvolávať podľa článku 8 nariadenia o OZEÚ pri zamietnutí zápisu prihlasovanej OZEÚ, alebo sa uvádza, že v rámci rešerše takéto práva neboli zistené. Na tieto správy sa vzťahuje úhrada príslušného poplatku za rešerš.

Majitelia medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, ktorí majú v úmysle požiadať o národné rešerše, musia úradu zaslať žiadosť a zaplatiť príslušný poplatok do 1 mesiaca od dátumu oznámenia medzinárodného zápisu organizáciou WIPO.

Na základe žiadosti o národnú rešerš vykonajú rešerš všetky zúčastnené národné úrady. Táto politika typu všetko alebo nič znamená, že prihlasovateľ si nemôže vybrať konkrétne zúčastnené úrady, ktoré chce, aby vykonali rešerš.


V poplatku za prihlášku je zahrnutá aj úhrada za vykonanie rešeršných správ EÚ. Národné rešeršné správy sú voliteľné. Požiadať o oba druhy rešerší môže prihlasovateľ len v čase podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo, v prípade medzinárodných zápisov s vyznačením EÚ, do 1 mesiaca od odovzdania spisu organizáciou WIPO úradu EUIPO. Poplatok za národné rešeršné správy je 12 EUR na zúčastnený úrad.
Od 1. januára 2014 sa na tomto voliteľnom vyhľadávacom systéme zúčastňuje 5 vnútroštátnych úradov. Rešerše vo svojich národných registroch vykonávajú Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Celková výška poplatku preto predstavuje 60 EUR.

Ďalšie informácie o rešeršných správach sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť B Prieskum, Oddiel 1 Konanie.


Majiteľovi skoršej ochrannej známky EÚ sa posielajú listy o monitorovaní situácie s informáciami o prihláškach ochrannej známky EÚ, ktoré by mohli byť v konflikte s jeho právami. List slúži len na informačné účely a nemá sa považovať za zistenie, podľa ktorého skutočne existuje sporné právo, resp. že dané ochranné známky, tovary a služby sú skutočne zhodné alebo podobné. K takémuto zisteniu možno dospieť len v konečnom rozhodnutí, ktoré sa prijíma v úrade EUIPO v rámci konania o námietkach alebo konania o zrušení.

Ďalšie informácie o tejto záležitosti sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť B Prieskum, Oddiel 1 Konanie.


EURid je nezisková organizácia, ktorú Európska komisia poverila riadením názvu domény .eu. Táto organizácia zohráva aktívnu úlohu aj pri ochrane práv držiteľov domény .eu pred podvodmi.
Novinky týkajúce sa domén .eu.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.