Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Lehoty a uzávierky

 

Lehoty voči úradu je možné rozdeliť na dve kategórie:
  • lehoty stanovené nariadením o ochranných známkach EÚ (nariadenie o OZEÚ) a vykonávacím nariadením o OZEÚ alebo nariadením o dizajnoch Spoločenstva a vykonávacím nariadením o dizajnoch Spoločenstva, ktoré sú preto záväzné, a
  • lehoty stanovené úradom, ktoré možno za určitých okolností predĺžiť.
Ďalšie informácie o lehotách týkajúcich sa ochranných známok EÚ nájdete v Usmerneniach, Časť A Všeobecné pravidlá, Oddiel 1 Komunikačné prostriedky, Lehoty.
Ďalšie informácie o lehotách týkajúcich sa dizajnov Spoločenstva nájdete v Usmerneniach, Časť A Všeobecné pravidlá, Oddiel 1 Komunikačné prostriedky, Lehoty.


S výnimkou lehôt výslovne stanovených v nariadení o OZEÚ alebo vo vykonávacom nariadení o ochrannej známke EÚ sú lehoty stanovené úradom, ak má dotknutý účastník bydlisko/sídlo alebo hlavné miesto podnikania alebo podnik v EHS, od 1 do 6 mesiacov. Ak dotknutý účastník nemá bydlisko/sídlo alebo hlavné miesto podnikania alebo podnik v rámci EHS, lehoty sú od 2 do 6 mesiacov. Všeobecnou praxou je poskytnúť 2 mesiace.
S výnimkou lehôt výslovne stanovených v nariadení o dizajne Spoločenstva alebo vo vykonávacom nariadení o dizajne spoločenstva sú lehoty stanovené úradom, ak má dotknutý účastník bydlisko/sídlo alebo hlavné miesto podnikania alebo podnik v EHS, od 1 do 6 mesiacov. Ak dotknutý účastník nemá bydlisko/sídlo alebo hlavné miesto podnikania alebo podnik v rámci EHS, lehoty sú od 2 do 6 mesiacov. Všeobecnou praxou je poskytnúť 2 mesiace.


V konaniach typu ex parte ako aj v konaniach typu inter partes (v ktorých sú zahrnutí dvaja alebo viacerí účastníci) sa žiadosti o predĺženie musia podať pred uplynutím lehôt.
Ďalšie informácie o ochranných známkach EÚ týkajúce sa konaní typu inter partes a predĺženia lehôt nájdete v Usmerneniach, Časť C Námietky, Oddiel 1 Procesné záležitosti. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto záležitostí v súvislosti s dizajnom Spoločenstva nájdete v Usmerneniach, Skúmanie návrhov na výmaz dizajnu, odsek 4.1.6.


Po vypršaní lehoty má účastník, ktorý lehotu zmeškal, stále dve možnosti, ako postupovať:
  • buď môže požiadať o pokračovanie v konaní (podľa článku 105 nariadenia o OZEÚ), na čo sa vyžaduje len splnenie formálnych požiadaviek,
  • alebo môže požiadať o uvedenie do predchádzajúceho stavu (podľa článku 104 nariadenia o OZEÚ v prípade ochranných známok a podľa článku 67 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva v prípade dizajnov Spoločenstva), na čo sa vyžaduje splnenie formálnych aj vecných požiadaviek (ako je preukázanie vynaloženia náležitej starostlivosti).
Ďalšie informácie sa nachádzajú v Usmerneniach, Časť A Všeobecné pravidlá, Oddiel 8 Uvedenie do predchádzajúceho stavu.


Námietky sa musia podať do 3 mesiacov od uverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ v časti A vestníka ochranných známok EÚ.


Odvolanie sa musí podať do 2 mesiacov od dátumu oznámenia napadnutého rozhodnutia a dôvody odvolania sa musia predložiť do 4 mesiacov od toho istého dátumu oznámenia.


Ak bola prihláška ochrannej známky EÚ zamietnutá rozhodnutím úradu alebo ak ochranná známka EÚ prestala platiť v dôsledku rozhodnutia úradu alebo súdu pre ochranné známky EÚ, žiadosť o premenu sa podáva v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo povahu konečného rozhodnutia.


Žiadosť o premenu sa musí podať do 3 mesiacov odo dňa, keď bola prihláška ochrannej známky EÚ vzatá späť alebo ochranná známka EÚ prestala platiť.


V prípade, že prihláška ochrannej známky EÚ alebo prihláška dizajnu Spoločenstva nespĺňa požiadavky nariadenia o ochrannej známke EÚ alebo nariadenia o dizajne Spoločenstva, úrad vyzve prihlasovateľa, aby odstránil nedostatky alebo zaplatil chýbajúci poplatok do 2 mesiacov od oznámenia príslušného nedostatku.


Nie je stanovená žiadna lehota na podanie žiadosti o zrušenie práv majiteľa ochrannej známky alebo na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.


Nie je stanovená žiadna lehota na podanie žiadosti o vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.