Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

 

Poplatky splatné priamo úradu EUIPO

Zoznam poplatkov splatných priamo úradu EUIPO
Kód poplatku Opis poplatku Suma
F-001 Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 31 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) 1 000 EUR
F-001 Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky EÚ podanú elektronicky (článok 31 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) 850 EUR
F-002 Poplatok za druhú triedu výrobkov a služieb pre individuálnu ochrannú známku EÚ (článok 31 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) 50 EUR
F-002 Poplatok za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb pre individuálnu ochrannú známku EÚ (článok 31 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) 150 EUR
F-001 Základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 1 800 EUR
F-001 Základný poplatok za prihlášku kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ podanú elektronicky (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 1 500 EUR
F-002 Poplatok za druhú triedu výrobkov a služieb pre kolektívnu známku EÚ alebo certifikačnú známku EÚ: (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 50 EUR
F-002 Poplatok za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb pre kolektívnu známku EÚ alebo certifikačnú známku EÚ (článok 31 ods. 2 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 150 EUR
F-003 Poplatok za národné rešeršné správy
*12 EUR vynásobených počtom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva uvedených v článku 43 ods. 2 nariadenia o OZEÚ (v súčasnosti 60 EUR, čo zodpovedá 5 úradom)
60 EUR*
F-005 Poplatok za podanie námietky (článok 46 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 320 EUR
F-012 Základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ (článok 53 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 1 000 EUR
F-012 Základný poplatok za obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky EÚ v prípade žiadosti podanej elektronicky (článok 53 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 850 EUR
F-012 Poplatok za obnovu zápisu druhej triedy výrobkov a služieb pre individuálnu ochrannú známku EÚ (článok 53 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 50 EUR
F-012 Poplatok za obnovu zápisu za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb pre individuálnu ochrannú známku EÚ (článok 53 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 150 EUR
F-012 Základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 1 800 EUR
F-012 Základný poplatok za obnovu zápisu kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ v prípade žiadosti podanej elektronicky (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 1 500 EUR
F-012 Poplatok za obnovu zápisu druhej triedy výrobkov a služieb pre kolektívnu známku EÚ alebo certifikačnú známku EÚ (článok 53 ods. 3 a článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 50 EUR
F-012 Poplatok za obnovu zápisu za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb pre kolektívnu známku EÚ alebo certifikačnú známku EÚ (článok 53 ods. 3) a
článok 74 ods. 3 alebo článok 83 ods. 3 nariadenia o OZEÚ)
150 EUR
F-016 Dodatočný poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovu alebo oneskorené podanie žiadosti o obnovu zápisu (článok 53 ods. 3 nariadenia o OZEÚ): 25 % výšky oneskorene uhradeného poplatku za obnovu zápisu, najviac však 1 500 EUR. 25 %
(max. 1 500 EUR)
F-017 Poplatok za návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti (článok 63 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) 630 EUR
F-018 Poplatok za odvolanie (článok 68 ods. 1 nariadenia o OZEÚ) 720 EUR (ochranné známky)
800 EUR (dizajny)
F-019 Poplatok za žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu (článok 104 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 200 EUR
F-020 Poplatok za žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo o premenu ochrannej známky EÚ (článok 140 ods. 1, tiež v spojení s článkom 202 ods. 1 nariadenia o OZEÚ): a) na národnú prihlášku ochrannej známky; b) na vyznačenie členských štátov podľa Madridského protokolu 200 EUR
F-023 Poplatok za žiadosť o zápis licencie alebo iného práva k zapísanej ochrannej známke EÚ (článok 26 ods. 2 nariadenia o OZEÚ) alebo k prihláške ochrannej známky EÚ (článok 26 ods. 2): a) udelenie licencie; b) prevod licencie; c) zriadenie vecného práva; d) prevod vecného práva; e) exekúcia
(200 EUR za zápis, ak sa však žiada o viaceré zápisy v rámci tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR)
200 EUR
(max. 1 000 EUR)
F-024 Poplatok za výmaz zápisu licencie alebo iného práva (článok 29 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 200 EUR za výmaz, ak sa však žiada o výmaz viacerých zápisov v tej istej žiadosti alebo v rovnakom čase, najviac 1 000 EUR) 200 EUR
(max. 1 000 EUR)
F-025 Poplatok za úpravu zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 54 ods. 4 nariadenia o OZEÚ) 200 EUR
F-026 Poplatok za vyhotovenie kópie prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 114 ods. 7 nariadenia o OZEÚ), vyhotovenie kópie osvedčenia o zápise (článok 51 ods. 2) alebo vyhotovenie výpisu z registra (článok 111 ods. 7 nariadenia o OZEÚ)
Neoverená kópia alebo výpis: (10 EUR)
Overená kópia alebo výpis: (30 EUR)
*bezplatne elektronickou cestou
10 EUR
30 EUR
F-027 Poplatok za nahliadnutie do spisov (článok 114 ods. 6 nariadenia o OZEÚ): 30 EUR
F-028 Poplatok za vyhotovenie kópií spisových dokumentov (článok 114 ods. 7 nariadenia o OZEÚ)
Neoverená kópia (10 EUR)
Overená kópia (30 EUR plus 1 EUR za stranu nad 10 strán)

10 EUR

30 EUR
plus 1 EUR za stranu nad 10 strán

F-029 Poplatok za oznámenie informácií uvedených v spise (článok 114 ods. 9 nariadenia o OZEÚ) 10 EUR
F-030 Poplatok za preskúmanie určenia trov konania, ktoré sa musia nahradiť (článok 109 ods. 8 nariadenia o OZEÚ) 100 EUR
F-033 Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 105 ods. 1 nariadenia o OZEÚ) 400 EUR
F-034 Poplatok za vyhlásenie o rozdelení zapísanej ochrannej známky EÚ (článok 56 ods. 4 nariadenia o OZEÚ) alebo prihlášky ochrannej známky EÚ (článok 50 ods. 3 nariadenia o OZEÚ) 250 EUR
W-001 Poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky na úrade (článok 184 ods. 4 nariadenia o OZEÚ) 300 EUR
Zoznam poplatkov splatných priamo úradu OHIM
Kód poplatku Opis poplatku Suma
Individuálny poplatok za medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia.
Výška poplatku podľa B.I.1 alebo B.I.2, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:
M-001 za individuálnu ochrannú známku 820 EUR
M-002 plus poplatok za druhú triedu výrobkov a služieb 50 EUR
M-002 plus poplatok za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise 150 EUR
M-001 za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku 1 400 EUR
M-002 plus poplatok za druhú triedu výrobkov a služieb 50 EUR
M-002 plus poplatok za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb 150 EUR
Individuálny poplatok za obnovu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia
Výška poplatkov podľa B.II.1, ako ju stanovuje generálny riaditeľ WIPO podľa pravidla 35 ods. 2 vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a protokolu, je ekvivalentom týchto súm vo švajčiarskych frankoch:
M-012 za individuálnu ochrannú známku 820 EUR
M-012 plus poplatok za druhú triedu výrobkov a služieb 50 EUR
M-012 plus poplatok za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise 150 EUR
M-012 za kolektívnu známku alebo certifikačnú známku 1 400 EUR
M-012 plus poplatok za druhú triedu výrobkov a služieb 50 EUR
M-012 plus poplatok za tretiu a každú ďalšiu nasledujúcu triedu výrobkov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.