Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Neplatnosť a zrušenie (výmaz)

 

Nariadením o ochranných známkach Európskej únie (nariadenie o OZEÚ) sa ustanovujú dva druhy postupov, ktoré patria pod všeobecné označenie „konanie o výmaze“.
Na jednej strane môžu byť zrušené práva majiteľa ochrannej známky EÚ a na druhej strane môže byť vyhlásená za neplatnú ochranná známka EÚ. Rozdiel je v tom, že zrušenie sa uplatňuje od dátumu žiadosti, zatiaľ čo vyhlásením neplatnosti sa odstráni zápis z registra ochranných známok Európskej únie so spätnou účinnosťou.


Práva majiteľa ochrannej známky EÚ môžu byť zrušené v týchto prípadoch:
  • Neexistuje skutočné používanie. Právnymi predpismi sa ustanovuje, že ochranná známka EÚ sa musí začať skutočne používať v Európskej únii do 5 rokov od jej zápisu. Okrem toho sa jej používanie nesmie prerušiť na obdobie dlhšie ako 5 rokov.
  • Ak sa v dôsledku konania majiteľa ochranná známka stala bežným označením tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, a majiteľ neprijal dostatočné opatrenia, aby tomu zabránil.
  • Ak sa v dôsledku používania zo strany majiteľa ochranná známka stala zavádzajúcou, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.


Existujú dva druhy dôvodov neplatnosti: absolútne a relatívne. Absolútnymi dôvodmi neplatnosti sú dôvody zamietnutia prihlášky, ktoré boli z úradnej moci preskúmavané počas konania o zápise. Relatívne dôvody neplatnosti sa týkajú skorších práv, ktoré majú prednosť pred ochrannou známkou EÚ v súlade so zásadou „prednosti“.
Ochrannú známku EÚ možno vyhlásiť za neplatnú uplatnením absolútnych dôvodov v týchto prípadoch:
  • keď bola ochranná známka EÚ zapísaná napriek existencii absolútneho dôvodu na zamietnutie (najmä ak nemala rozlišovaciu spôsobilosť alebo bola opisom),
  • keď prihlasovateľ podával prihlášku so zlým úmyslom. Týka sa to hlavne prípadov, keď prihlasovateľ sledoval podaním prihlášky ochrannej známky nezákonné ciele.
Ochrannú známku EÚ možno vyhlásiť za neplatnú z relatívnych dôvodov v týchto prípadoch:
  • z rovnakých príčin, z akých je možné podať oznámenie o námietke,
  • keď existuje iné skoršie právo v členskom štáte, na základe ktorého môže byť používanie dotknutej ochrannej známky zakázané. Takými právami sú najmä právo na meno, právo na osobnú podobizeň, autorské právo a právo priemyselného vlastníctva, napr. právo spojené s priemyselným dizajnom.
Ďalšie informácie nájdete v časti Strážte si svoje práva.

Ďalšie podrobné údaje sa nachádzajú v Usmerneniach v časti D Výmaz v oddiele 1 Konania.

 


Žiadosť o výmaz je prípustná len v prípade, keď je dotknutá ochranná známka EÚ zapísaná v registri ochranných známok EÚ. Zápisy sú uverejnené vo Vestníku ochranných známok EÚ (v časti B). Žiadosť o zrušenie z dôvodu nepoužívania je prípustná len v prípade, ak je ochranná známka EÚ do dátumu podania žiadosti zapísaná už dlhšie ako 5 rokov.
Na podanie žiadosti o výmaz nie je lehota. Ak však majiteľ skoršieho práva strpí používanie neskoršej ochrannej známky EÚ počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov, stráca právo na podanie žiadosti o vyhlásenie neplatnosti z relatívnych dôvodov (obmedzenie práv v dôsledku strpenia).

Ďalšie podrobné údaje o žiadostiach o výmaz sa nachádzajú v Usmerneniach v časti D Výmaz v oddiele 1 Konania.


Existujú dva samostatné formuláre na dva druhy konania (vyhlásenie neplatnosti a zrušenie), sú k dispozícii na webovom sídle úradu EUIPO a dajú sa podať online.


Žiadosť o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa považuje za podanú po uhradení poplatku.

Viac podrobností o poplatku za žiadosť o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa nachádza v sekcii o poplatkoch.


Žiadatelia, ktorí nemajú bydlisko, hlavné miesto podnikania alebo skutočný a fungujúci obchodný podnik v rámci EHP (Európsky hospodársky priestor) sú povinní byť zastúpení pred úradom. Prístup k zoznamu zástupcov úradu je k dispozícii cez eSearch plus.


Žiadosť musí byť podaná v jednom z dvoch jazykov dotknutej ochrannej známky EÚ za predpokladu, že sú jazykmi úradu. Ak nie sú (t. j. ak prvý jazyk nie je jazykom úradu), môže sa použiť len druhý jazyk ochrannej známky EÚ. Pravidlá o jazyku konania sú podrobne vysvetlené v usmerneniach v časti A Všeobecné pravidlá v oddiele 4 Jazyk konania.

Ďalšie podrobné údaje o žiadostiach o výmaz sa nachádzajú v usmerneniach v časti D Výmaz v oddiele 1 Konanie.


Žiadosť o výmaz môže byť založená na viacerých rôznych dôvodoch. Pokiaľ však nie je uhradený poplatok za žiadosť o vyhlásenie neplatnosti aj poplatok za žiadosť o zrušenie, nie je možné uplatniť dôvody neplatnosti a dôvody na zrušenie zároveň v tej istej žiadosti, pretože konanie vo veci vyhlásenia neplatnosti a zrušenia sa považuje za dve rôzne konania s rôznymi charakteristikami.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v poznámkach k formuláru návrhu na vyhlásenie o neplatnosti ochrannej známky Európskej únie.


Neúspešný účastník konania o výmaz musí uhradiť poplatky a náklady ostatných účastníkov konania. Náklady, ktoré sa musia uhradiť, sú však obmedzené, čo znamená, že osoba, ktorá náklady uhrádza, nemusí uhradiť náklady prevyšujúce určitú maximálnu hranicu.

Viac informácií sa nachádza v usmerneniach v časti D Výmaz v oddiele 1 Konanie o výmaze.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v usmerneniach v časti C Námietky v oddiele 1 Procesné záležitosti.


Keď sa žiadosť o výmaz vezme späť, poplatok sa nevracia. Účastník, ktorý vezme žiadosť späť a tým preruší konanie, musí uhradiť aj náklady, ktoré vznikli ostatným účastníkom konania do tohto okamihu (v súlade so zákonnými obmedzeniami), pokiaľ v záujme spravodlivosti nebolo rozhodnuté inak.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Usmernenia, Časť D Výmaz, oddiel 1 Procesné záležitosti.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.