Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Medzinárodný zápis

 

Madridský protokol o medzinárodnom zápise ochranných známok je zmluva, ktorú spravuje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve. Platí od apríla 1996 a ratifikovalo ho mnoho štátov sveta vrátane väčšiny európskych štátov, USA, Japonska, Austrálie, Číny, Ruska a v októbri 2004 ho ratifikovala aj Európska únia (EÚ) ako celok.
Madridský protokol umožňuje majiteľom ochranných známok, aby si zaistili ochranu svojich ochranných známok v niekoľkých štátoch jednoduchým vyplnením jednej prihlášky priamo na svojom vnútroštátnom alebo regionálnom úrade pre ochranné známky.

Ďalšie informácie o Madridskom protokole nájdete v našej sekcii Stratégia, keď kliknete na kartu Rozvoj.Keďže EUIPO je úrad Európskej únie na účely zápisu známok s účinnosťou v celej Európskej únii (EÚ), je kontaktným miestom organizácie WIPO vo všetkých konaniach o medzinárodných prihláškach, ktoré sú založené na ochrannej známke EÚ alebo je v nich vyznačená EÚ. Úrad EUIPO môže konať buď ako úrad pôvodu, ak je medzinárodná prihláška založená na ochrannej známke EÚ, alebo ako určený úrad, ak bola EÚ vyznačená v medzinárodnej prihláške, ktorá má pôvod niekde inde. Úloha úradu EUIPO v medzinárodnom systéme je podobná ako úloha vnútroštátnych úradov.


Organizácia WIPO prostredníctvom svojho medzinárodného úradu spravuje madridský protokol spolu s Madridskou dohodou (tieto dve zmluvy tvoria tzv. madridský systém). Po prijatí medzinárodnej prihlášky od úradu pôvodu skontroluje hlavne splnenie všetkých požiadaviek na podanie a správnu klasifikáciu tovarov a služieb. Ak je výsledok kladný, zapíše známku do medzinárodného registra a zverejní ju v medzinárodnom vestníku. Medzinárodný úrad následne o medzinárodnom zápise informuje úrady vyznačených štátov.
Medzinárodný úrad neskúma, či známka ako taká spĺňa podmienky na ochranu alebo či ešte nebola zapísaná rovnaká alebo podobná známka – to je úloha úradov vyznačených štátov.


Áno, Európska únia môže byť vyznačená v medzinárodnej prihláške ako územie, na ktorom si želáte, aby bola vaša ochranná známka chránená. Úrad EUIPO je úrad EÚ, ktorý spravuje ochrannú známku platnú na celom území EÚ.
 


Na účel podania medzinárodnej prihlášky je povinné použiť formulár, ktorý sa nachádza na webovom sídle organizácie WIPO, v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku.


Tieto informácie sa nachádzajú na webovom sídle organizácie WIPO.


V prípade vyznačenia EÚ v medzinárodnej prihláške vo všeobecnosti nie je potrebné určiť zástupcu pred úradom EUIPO. V prípade predbežného zamietnutia alebo všeobecnejšie, ak medzinárodný majiteľ potrebuje komunikovať priamo s úradom (napr. zaslať dokumenty), však platia bežné pravidlá zastúpenia (pozri viac informácií o zastupovaní).

Ak majiteľ medzinárodného zápisu nemá bydlisko v EHP (Európskom hospodárskom priestore), bude požiadaný, aby určil zástupcu v EHP. Ak nebol určený žiadny zástupca, zamietnutie bude potvrdené v rozsahu určenom v predbežnom zamietnutí.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v Usmerneniach v časti M Medzinárodné ochranné známky.


Tu sa môžete dozvedieť viac o postupe medzinárodného zápisu, známeho aj ako madridský systém.


medzinárodnej prihláške s vyznačením EÚ musí byť ako druhý jazyk uvedený jeden z úradných jazykov úradu EUIPO (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina). Ak nie je zvolený druhý jazyk, úrad EUIPO podá voči prihláške námietku a odloží jej opätovné zverejnenie do riadneho uvedenia druhého jazyka.
 


Skúmanie náležitostí je obmedzené na to, či bol uvedený druhý jazyk, či sa prihláška týka kolektívnej alebo certifikačnej známky (ktorá musí zahŕňať predloženie stanov používania známky), či obmedzené zoznamy týkajúce sa vyznačenia EÚ patria do rozsahu hlavného zoznamu medzinárodného zápisu, či sa uplatňuje seniorita a či zoznam tovarov a/alebo služieb spĺňa požiadavky na jasnosť a presnosť, ktoré sú opísané v Usmerneniach v časti B Prieskum v oddiele 3 Triedenie.
V prípade existencie dôvodu na zamietnutie musí úrad EUIPO poslať organizácii WIPO oznámenie o predbežnom zamietnutí do 6 mesiacov po opätovnom zverejnení. Ak sa predbežné zamietnutie týkalo iba časti tovarov a služieb a majiteľ sa tým nezaoberá, budú zamietnuté iba tieto tovary a služby a ostatné tovary a služby budú schválené.


Na požiadanie majiteľa medzinárodného zápisu v lehote 1 mesiaca od momentu, kedy organizácia WIPO informuje úrad EUIPO o vyznačení, vypracuje úrad EUIPO rešeršnú správu Európskej únie pre každý medzinárodný zápis, v ktorom budú uvedené podobné OZEÚ a medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ podľa článku 195 nariadenia o ochrannej známke EÚ.
 


Úrad EUIPO ihneď po doručení automaticky znovu zverejní medzinárodný zápis vo vestníku OZEÚ v časti M venovanej výhradne medzinárodným zápisom (pozri sekciu denného zverejňovania v eSearch plus).
 


Prvé oznámenie sa majiteľovi posiela prostredníctvom organizácie WIPO. Potom sa zriadi komunikačný kanál priamo medzi úradom EUIPO a majiteľom alebo jeho zástupcom.
Úrad EUIPO má 18 mesiacov nato, aby informoval WIPO o všetkých možných dôvodoch zamietnutia vyznačenia EÚ. Toto 18-mesačné obdobie začína plynúť odo dňa, keď bol úrad EUIPO informovaný o vyznačení. Ak sa dôvod námietky neodstráni, majiteľovi sa pošle konečné rozhodnutie. Proti konečnému rozhodnutiu existuje možnosť odvolania pred odvolacím senátom. Po využití odvolacieho konania a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sa pošle organizácii WIPO oznámenie o zamietnutí.
Ak neexistujú dôvody na zamietnutie, úrad vydá organizácii WIPO dočasné vyhlásenie. Toto vyhlásenie sa poskytne majiteľovi, uverejní sa v medzinárodnom vestníku a zapíše sa do medzinárodného registra.


Uplatnenie seniority a jej rešerše vykonáva úrad EUIPO súbežne. Senioritu skoršieho zápisu je možné uplatniť na samostatnom úradnom formulári (MM17), ktorý sa pripojí k medzinárodnej prihláške.
Seniorita sa skúma len na základe dokumentov, ktoré predloží prihlasovateľ. Senioritu skoršieho zápisu je možné uplatniť na samostatnom úradnom formulári (MM17), ktorý sa pripojí k medzinárodnej prihláške.


Ak je v prihláške na medzinárodný zápis vyznačená EÚ, úrad EUIPO má právo zamietnuť ochranu známky v lehote 18 mesiacov od doručenia prihlášky od organizácie WIPO. K zamietnutiu môže dôjsť z akýchkoľvek dôvodov (absolútnych alebo relatívnych), na základe ktorých môže byť zamietnutá prihláška podaná priamo úradu EUIPO.
 


Oznámenia o námietkach sa môžu podať v lehote 3 mesiacov, ktorá začína plynúť 1 mesiac od dátumu uverejnenia vo vestníku OZEÚ v časti M venovanej výhradne medzinárodným zápisom (pozri časť Denné zverejňovanie v eSearch plus).
Námietky podané pred touto lehotou sa považujú za podané v prvý deň tejto lehoty na podanie námietok.
Ak bola podaná námietka, úrad EUIPO skontroluje jej prípustnosť, a potom v rámci konania o námietkach oznámi organizácii WIPO predbežné zamietnutie. Ak je námietka úspešná, úrad informuje organizáciu WIPO o zamietnutí medzinárodného zápisu.
 


Po skončení všetkých konaní a schválení medzinárodného zápisu pre Európsku úniu pre všetky tovary a služby alebo ich časť sa tento zápis opätovne zverejní vo vestníku OZEÚ a organizácii WIPO sa pošle vyhlásenie o udelení ochrany.
 


Ak úrad EUIPO zamietne vyznačenie Európskej únie v medzinárodnom zápise, je možné premeniť ho podľa článku 202 nariadenia o ochrannej známke EÚ na:
  • národnú prihlášku ochrannej známky jednotlivých členských štátov EÚ,
  • vyznačenie členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou Madridského protokolu (tzv. opting back).


Áno, odkedy Európska únia (EÚ) pristúpila k Madridskému protokolu, ochranná známka EÚ môže byť základom medzinárodnej prihlášky. Úrad EUIPO bude v takom prípade vystupovať ako úrad pôvodu a osvedčí totožnosť ochrannej známky EÚ (prihlásenej alebo zapísanej) a medzinárodnej prihlášky.


V súčasnosti môžete podať prihlášku medzinárodnej ochrannej známky založenej na ochrannej známke EÚ online.
Prípadne môžete použiť jeden z dvoch nasledujúcich formulárov.
  • Formulár WIPO MM2 v angličtine, francúzštine alebo španielčine (k dispozícii na webovom sídle organizácie WIPO) alebo
  • formulár EUIPO EM2 v jednom z 23 úradných jazykov používaných v úrade EUIPO, dostupný v dvoch rôznych verziách. Prvá verzia formulára EUIPO je pre prihlášky v jednom z troch jazykov Madridského protokolu (angličtine, francúzštine alebo španielčine). Druhá je pre prihlášky podávané v ostatných 20 jazykoch (obidve verzie formulára sú k dispozícii na webovom sídle úradu EUIPO).
Viac informácií o formulároch medzinárodných prihlášok.


Po podaní medzinárodnej prihlášky prostredníctvom úradu EUIPO bude musieť byť zaplatený poplatok.
Ďalšie informácie o poplatkoch a platbách.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Medzinárodná prihláška môže byť založená na zapísanej ochrannej známke EÚ alebo na prihláške ochrannej známky EÚ. Majiteľ ochrannej známky alebo jeho zástupca ju musia podať priamo úradu EUIPO a dá sa to urobiť online. Majiteľ alebo prihlasovateľ OZEÚ musí byť štátnym príslušníkom štátu Európskej únie alebo musí mať v Európskej únii skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik, resp. bydlisko alebo domicil.
Ak sa medzinárodná prihláška podá v úradnom jazyku Európskej únie, ktorý nie je protokolárnym jazykom, je potrebné uviesť jazyk Madridského protokolu (anglický, francúzsky alebo španielsky), ktorý bude jazykom medzinárodnej prihlášky. Ak prihlasovateľ nepredloží preklady tovarov a služieb, musí povoliť úradu EUIPO ich poskytnutie.
EUIPO overí obsah a úplnosť medzinárodnej prihlášky (predovšetkým ochranné známky, majiteľa a rozsah zoznamu tovarov a služieb).
Medzinárodná prihláška sa potom elektronicky postúpi medzinárodnej kancelárii WIPO.

Ďalšie informácie o zástupcoch sa nachádzajú v Usmerneniach v časti M Medzinárodné ochranné známky.


Nie. V našich nariadeniach sa nepredpokladá zlúčenie zápisov, takže úrad EUIPO nie je viazaný týmto novým ustanovením Madridskej dohody a Protokolu k tejto dohode, keďže podľa článku 182 nariadenia o OZEÚ sa na medzinárodné zápisy s vyznačením EÚ vzťahujú len ustanovenia obsiahnuté v našich nariadeniach.


Áno. Právne predpisy umožňujú rozdelenie prihlášok a zápisov (články 50 a 56 nariadenia o OZEÚ). Podľa článku 182 nariadenia o OZEÚ sa ustanovenia uvedené v súvisiacich právnych predpisoch uplatňujú aj na medzinárodné prihlášky, v ktorých je vyznačená EÚ (pozri zmeny vykonávacieho predpisu k madridskej dohode a k protokolu k tejto dohode z 1.  februára 2019 – pravidlo 27bis – rozdelenie medzinárodného zápisu).


Teraz je možné podať žiadosť o rozdelenie prostredníctvom formulára WIPO MM22 (k dispozícii v jazykoch madridského systému: angličtine, francúzštine a španielčine).
 
Formulár žiadosti musí byť podaný spolu s doplnkovou stranou obsahujúcou zoznam tovarov/služieb, ktoré majú byť naďalej súčasťou pôvodného medzinárodného zápisu.
 
Formulár žiadosti je potrebné podať oficiálnymi komunikačnými prostriedkami, t. j. online (prostredníctvom elektronickej komunikácie), faxom alebo poštou/kuriérom. Pri podávaní žiadosti o rozdelenie online je potrebné sa prihlásiť do používateľského účtu v časti User Area, prejsť do nástroja eSearch plus, zadať číslo medzinárodného zápisu, a v časti Kroky a oznámenia zvoliť možnosť „poslať oznámenie“.
 
Prečítajte si našeusmernenia o komunikačných prostriedkoch a rozhodnutie výkonného riaditeľa úradu č.  EX‑17‑4 zo 16. augusta 2017 týkajúce sa prostriedkov elektronickej komunikácie.
 
Žiadosť o rozdelenie pozostáva z týchto krokov:
 
  • používateľ predloží žiadosť úradu prostredníctvom formulára  MM22 v jazyku medzinárodného zápisu;
 
  • úrad EUIPO žiadosť preskúma a zašle ju organizácii WIPO (ak je podľa nášho nariadenia prípustná);
 
  • ak žiadosť spĺňa požiadavky pravidla 27bis Spoločného vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a Protokolu k tejto dohode vrátane úhrady medzinárodného poplatku, WIPO zapíše rozdelenie a vytvorí rozdelený medzinárodný zápis v medzinárodnom registri;
 
  • WIPO o tom informuje úrad EUIPO, ktorý vytvorí rozdelenú prihlášku vo svojej databáze.


Úrad EUIPO túto službu nespoplatňuje. Upozorňujeme však, že organizácia WIPO si účtuje poplatok 177 CHF za zápis rozdelenej prihlášky.


Rozdelenie medzinárodného zápisu sa zaeviduje s dátumom prijatia žiadosti organizáciou WIPO. Ak sa v žiadosti vyskytne nezrovnalosť, bude žiadosť zaevidovaná s dátumom odstránenia nezrovnalosti. Prečítajte si zmeny Spoločného vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode a Protokolu k tejto dohode platné od 1. februára 2019 – pravidlo 27bis – rozdelenie medzinárodného zápisu.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.