Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Správa

Ochranné známky Európskej únie (OZEÚ) možno predať, udeliť na ne licenciu, upraviť a obnoviť ich platnosť. Zmeny zapísaných ochranných známok sú uverejnené vo Vestníku ochranných známok Európskej únie.

 

Ako si udržať ochranu

Platnosť zápisu OZEÚ trvá 10 rokov, ale možno ju bez obmedzenia obnovovať. Každých 10 rokov budete stáť pre otázkou: chcem obnoviť moju ochrannú známku? Odpoveď závisí od vašej stratégie vo vzťahu k značke.

Chcete si zachovať ochranu?

Obnoviť 

Máte tieto tri možnosti:

 1. Obnovenie zápisu. Obnovenie elektronickou cestou stojí 850 EUR za jednu triedu, 50 EUR za druhú triedu a 150 EUR za tretiu a ďalšie triedy). Ak chcete mať naďalej ochranu v celej EÚ, obnovte zápis elektronicky.


 2. Konverzia Ak chcete svoju ochrannú známku zachovať len v určitých členských štátoch, môžete to urobiť konverziou ochrannej známky Európskej únie na zápis národnej ochrannej známky. Prepojenia (mosty) duševného vlastníctva


 3. Zrieknutie Ak sa rozhodnete neobnoviť svoju ochrannú známku v EÚ, práva súvisiace s ňou zaniknú.

 

Kedy obnoviť

Je vašou povinnosťou dodržať lehotu na obnovenie zápisu. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) však obyčajne upozorní vás alebo vášho zástupcu šesť mesiacov pred uplynutím lehoty, že vašu ochrannú známku treba obnoviť. Úrad o tom informuje aj každú inú osobu, ktorá vlastní práva na vašu ochrannú známku EÚ, napr. majiteľa licencie.

Formulár na obnovenie zápisu je potrebné odoslať a poplatok za obnovu zaplatiť v lehote šiestich mesiacov pred dátumom zániku platnosti ochrannej známky Európskej únie. Formulár možno odoslať do uplynutia platnosti zápisu.

Ak ste nedodržali lehotu, a stále chcete obnoviť svoju ochrannú známku, môžete tak ešte urobiť do šiestich mesiacov od dátumu zániku platnosti, ale za 25 % príplatok.

Jednotlivé lehoty z prvého zoznamu sa vždy začínajú a končia krokom z ďalšieho zoznamu.

 • Lehota na zápis
 • Elektronická obnova
  Základný poplatok
 • Oneskorená elektronická
  obnova platnosti

  Dodatočný poplatok
  (25 % príplatok )
 • 10. júna 2007

  Dátum podania
 • 11. decembra 2016

  Začiatok lehoty na obnovu zápisu
 • 10. júna 2017

  Posledný deň na obnovu zápisu za základný poplatok
 • 10. decembra 2017

  Posledná možnosť obnovy zápisu

Ako podať žiadosť o obnovenie

Úrad EUIPO odporúča elektronickú obnovu platnosti ako najrýchlejší, najlacnejší a najľahší spôsob. Existuje aj papierový formulár, ktorý možno zaslať poštou alebo kuriérskou službou. Poplatok za obnovu prostredníctvom papierového formulára je 1 000 EUR v porovnaní s 850 EUR za elektronické obnovenie zápisu. Nezabudnite, že pri obnovení nemôžete ochrannú známku meniť. Zoznam tovarov a služieb, o ktorých zápis ste požiadali pred 10 rokmi, môžete zúžiť, ale nemôžete tovary alebo služby pridať.

Informujte nás, ak sa zmenia vaše údaje

napr. vaše meno alebo názov spoločnosti, adresa alebo kontaktné údaje.

Zmeňte svoje osobné údaje

User Area 

Prečo?

Ak ste nevymenovali zástupcu, budeme kontaktovať priamo vás. Preto je dôležité, aby ste nás informovali o každej zmene osobných údajov. Aj keď ste vymenovali zástupcu, je vo vašom záujme udržiavať firemné údaje stále aktuálne. Možno vás budeme kontaktovať my alebo tretia strana.

 

Kedy?

Neexistuje úradne stanovený termín. Čím skôr nás informujete o akýchkoľvek zmenách, tým lepšie.

 

Ako?

Ak máte zástupcu, informujte ho a on to vybaví za vás. Môžete tak urobiť aj sami jednoducho elektronicky prostredníctvom User Area. Stačí vstúpiť do User Area a použiť ponuku na vykonanie príslušných zmien osobných údajov.

Zmeny osobných údajov nesmú ovplyvniť totožnosť prihlasovateľa/majiteľa. Zmena totožnosti prihlasovateľa sa nazýva prevod.

Právnické osoby môžu mať len jednu adresu sídla. V prípade pochybnosti môže úrad EUIPO požiadať o doklad preukazujúci právnu formu alebo adresu.

Pri uvádzaní ID čísla nemusíte uviesť všetky práva, ktorých ste majiteľom. Zmena sa automaticky uplatní na všetky práva.

Môžem predať alebo prenajať svoju ochrannú známku EÚ?

Vaša ochranná známka je váš majetok. Vlastnícke práva možno licencovať alebo predať. Hlavný rozdiel medzi týmito možnosťami je v tom, že pri prevode ochrannej známky EÚ prevediete vlastnícke práva na inú osobu natrvalo, zatiaľ čo pri udelení licencie si vlastníctvo ponecháte. Je to ako predaj alebo prenájom domu. Hneď ako uzavriete dohodu, mali by ste nám oznámiť potrebné údaje.

Požiadajte o záznam rýchlo a jednoducho, elektronicky

Podať 

Udelenie licencie a prevod vlastníctva – podrobné informácie
Rozhodnutie, či udelíte licenciu alebo prevediete svoju ochrannú známku EÚ, je iba na vás. Pre nás je jedine dôležité vedieť, že máme správne zaznamenaný výsledok. Treba zvážiť niekoľko otázok:

Udeliť licenciu alebo previesť vlastníctvo?

 
  Prevod Licencia
Poplatok Žiadny administratívny poplatok. Administratívny poplatok 200 EUR za jednu ochrannú známku
Maximálny poplatok 1 000 EUR (za predpokladu, že účastníci sú tí istí pri všetkých licenciách).
Geografický rozsah Vaše právo bude prevedené s platnosťou v celej EÚ. Práva môžu byť udelené formou licencie pre konkrétne krajiny v EÚ.
Čas Vaše právo bude prevedené bez určenia lehoty. Licenciu môžete udeliť na určité obdobie.
Tovary a služby Previesť môžete len časť zoznamu tovarov a služieb. Licenciu môžete udeliť len na časť zoznamu tovarov a služieb.
 

Kedy?

Hneď ako uzavriete dohodu s inou stranou, oznámte nám to.

 

Ako?

Jediné, čo musíte urobiť, je požiadať o záznam prevodu alebo udelenia licencie do registra: táto žiadosť je uvádzaná ako záznam. Žiadosť o záznam môžete podať rýchlo a jednoducho elektronicky alebo poštou alebo kuriérskou službou.

Ak ste vymenovali jedného zástupcu pre obe strany (a tento zastupuje súčasného majiteľa), môže podať žiadosť vo vašom mene. V takom prípade nemusíte predložiť kópiu zmluvy o prevode alebo udelení licencie.

Prečo po zápise preveriť rozsah ochrany

Môžete sa rozhodnúť preveriť rozsah ochrany ochrannej známky EÚ buď z dôvodu stratégie, alebo vonkajších faktorov, napr. ak hrozí, že konkurent napadne vaše právo, pokiaľ neobmedzíte rozsah známky. Pamätajte, že rozsah špecifikácie tovarov a služieb môžete len zúžiť. Nemôžete ho rozšíriť. Zúženie rozsahu ochrannej známky EÚ po jej zapísaní nazývame čiastočné vzdanie sa.

Žiadosť o úplné alebo čiastočné vzdanie sa

Podať 

 

Kedy preveriť rozsah ochrany po zápise

Ihneď. Stačí nás informovať. Upozorňujeme však, že potom nebudete môcť obnoviť svoj pôvodný zoznam.

 

Ako preveriť rozsah ochrany po zápise

Najjednoduchším spôsobom je použiť elektronický formulár čiastočného vzdania. Vašu žiadosť môžete podpísať vy alebo váš zástupca a mala by obsahovať jasné a jednoznačné výrazy. Ak obmedzíte rozsah ochrany, nebude vydané nové osvedčenie o zápise. Nové osvedčenie bude vydané len vtedy, ak bude musieť úrad EUIPO vykonať opravy z vlastného podnetu. Ak chcete dostať nový dokument – overený alebo neoverený – môžete oň požiadať prostredníctvom elektronického formulára žiadosti o nahliadnutie do spisu.

Čo ešte môžete urobiť so svojím právom?

Existujú aj iné, menej bežné možnosti uplatnenia vašich práv. Viac informácií sa nachádza v User Area, tu sme však pre vás zhrnuli podstatné informácie:

Podať iné žiadosti online

Podať 

 • Konverzia: Je to prepojenie (most) medzi ochrannými známkami EÚ a národnými ochrannými známkami. Ak je vaša prihláška zamietnutá alebo vaša ochranná známka EÚ prestane existovať buď preto, že ste sa jej zriekli, alebo bola zamietnutá či zrušená, môžete ju premeniť na jednu alebo viac národných prihlášok. Pri premenených národných ochranných známkach sa zachová dátum podania ochrannej známky EÚ.Prepojenia (mosty) duševného vlastníctva

   


 • Rozdelenie: Umožňuje rozdeliť ochrannú známku EÚ na dve alebo viac ochranných známok.

   


 • Vecné práva Umožňujú použiť ochrannú známku ako zábezpeku.


 • Seniorita: Umožňuje nárokovať si senioritu skoršej národnej ochrannej známky (alebo skoršieho medzinárodného zápisu s účinnosťou v členskom štáte). V takom prípade prihláška ochrannej známky EÚ predstavuje konsolidáciu skorších národných zápisov. Ak si uplatňujete nárok na senioritu jednej alebo viacerých skorších zapísaných národných ochranných známok a seniorita vám bude priznaná, môžete sa rozhodnúť, že neobnovíte skoršie národné zápisy. Ak sa vzdáte svojej národnej ochrannej známky, alebo ju necháte zaniknúť, stále budete v rovnakej situácii, ako keby skoršia ochranná známka bola naďalej zapísaná. Senioritu si môžete uplatniť do dvoch mesiacov od dátum podania prihlášky OZEÚ alebo po jej zápise.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.