Procedurálne zmeny

Procedurálne zmeny

Od 1. októbra 2017 sa bude uplatňovať niekoľko procedurálnych zmien.

Všetky zmeny sa odrazia v revidovaných usmerneniach. Na tejto strane je uvedený súhrnný prehľad niektorých hlavných zmien; používateľom pripomíname, že nejde o vyčerpávajúci zoznam. Všimnite si, že Usmernenia úradu sú hlavnými referenčnými dokumentmi pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a kvalifikovaných poradcov, ktorí chcú mať istotu, že disponujú najnovšími informáciami o našich postupoch v oblasti prieskumu EUIPO.

Typ zmeny
Prednostné právo Zobraziť Skryť

Prehľad

Nárokovanie prednostného práva musí byť evidované spolu so žiadosťou o ochrannú známku EÚ (predtým: takéto nároky sa mohli vzniesť po podaní žiadosti). Dokumentácia na podporu nároku sa musí predložiť do troch mesiacov od dátumu podania (predtým: do troch mesiacov od doručenia vyhlásenia o prioritnom práve). Ak predložená dokumentácia nie je v jazyku Úradu, Úrad si teraz môže vyžiadať preklad takejto dokumentácie.

Ďalšia zmena v postupoch Úradu spočíva v tom, že žiadosti o priznanie nároku na prednostné právo sa už vecne neskúmajú. Obyčajnou žiadosťou je do momentu, keď sa na ňu odvoláva a je ju nutné v konaní potvrdiť.

Získaná rozlišovacia spôsobilosť podružnej žiadosti Zobraziť Skryť

Prehľad

Žiadatelia budú mať možnosť odvolávať sa na článok 7 ods. 3 vo veci podružnej alebo alternatívnej žiadosti, a to na začiatku procesu podávania žiadosti alebo neskôr. Výhoda podružnej žiadosti spočíva v tom, že sa vykryštalizuje až v prípade zamietavého konečného rozhodnutia o prirodzenej rozlišovacej spôsobilosti. To žiadateľovi umožňuje uplatniť právo na odvolanie vo veci prirodzenej rozlišovacej spôsobilosti predtým, ako sa od neho žiada, aby preukázal získanú rozlišovaciu spôsobilosť. To bude znamenať, že používateľom nemusia vzniknúť výdavky na získanie a predloženie dôkazov o používaní, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Námietkové konania/konania o výmaze Zobraziť Skryť

Prehľad

Poradie požiadaviek kladených na prípustnosť a odôvodnenosť úkonov z relatívnych dôvodov sa zmenilo, aby boli jasnejšie a aby zohľadňovali samostatné dôvody pri zemepisných označeniach, zavedené článkom 8 ods. 6 nariadenia o ochrannej známke EÚ. Ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na konanie o výmaze, sú zosúladené s námietkovým konaním, okrem prípadov, keď sú rozdiely odôvodnené ich rozdielnym charakterom. Delegované nariadenie o ochrannej známke EÚ zavádza rámcové pravidlá vzťahujúce sa na oneskorené dôkazy a kodifikuje postup Úradu pri pozastavení postúpenia a ukončení/obnovení konaní o odvolaní alebo neplatnosti, v ktorých sa ešte nerozhodlo.

Online odôvodnenie Zobraziť Skryť

Prehľad

Jasným príkladom prispôsobenia sa internetovej ére je to, že v prípade, že je dôkaz týkajúci sa predchádzajúcich práv, ktoré boli registrované (napr. registrované ochranné známky, niektoré označenia používané v obchodnom styku alebo zemepisné označenia), alebo obsah príslušného národného zákona prístupný z online zdroja uznaného Úradom, môže namietajúca strana alebo žiadateľ o výmaz predložiť takýto dôkaz formou odkazu na daný zdroj .

Preto Úrad „uznáva“ všetky databázy národných a regionálnych úradov EÚ pre duševné vlastníctvo a TMview je prijateľný ako portál, prostredníctvom ktorého je možný „prístup“ k národným úradom.

Jazyky a preklad Zobraziť Skryť

Prehľad

Požiadavky týkajúce sa prekladu sa zjednodušili. Väčšinu typov dôkazov je možné predložiť v ľubovoľnom úradnom jazyku EÚ. Ak použitý jazyk nie je jazykom konania, preklad sa bude teraz vyžadovať len vtedy, keď ho vyžaduje Úrad (z vlastného podnetu alebo na základe odôvodnenej požiadavky druhej strany).

Napriek tomu sa dôkaz potvrdzujúci dôvodnosť (osvedčenia o podaní, registrácii a obnove alebo ustanovenia príslušného zákona) musí naďalej predkladať v jazyku konania (alebo musí byť do tohto jazyka preložený) v lehote určenej na preukázanie dôvodnosti.

Navyše, „štandardný preklad“ je menej obmedzujúci ako predtým, keďže v prípade, že strana označila za relevantné len niektoré časti dokumentu, sa preklad môže obmedzovať len na tieto časti.

Prevod OZEÚ ako prostriedok nápravy Zobraziť Skryť

Prehľad

Ak obchodný alebo právny zástupca majiteľa zapíše OZEÚ bez jeho oprávnenia, majiteľ je oprávnený požiadať o prevod OZEÚ (ak uvedený obchodný alebo právny zástupca neodôvodní tento úkon). Predtým mohol majiteľ požiadať o vyhlásenie neplatnosti OZEÚ ako prostriedok nápravy podľa nariadenia o OZEÚ.

Nový postup prevodu podľa článku 21 ods. 2 písm. a) nariadenia o OZEÚ je rovnakým procesným postupom ako konanie o vyhlásenie neplatnosti. V rámci úkonov, ktoré sa začnú 1. októbra 20174 alebo neskôr, bude prevod OZEÚ alternatívny prostriedok nápravy k zneplatneniu ochrannej známky. Pri takýchto úkonoch môže žiadateľ spojiť svoju žiadosť o prevod so žiadosťou o vyhlásenie neplatnosti z iných dôvodov v rámci rovnakého úkonu zneplatnenia. V takýchto prípadoch úrad najprv preskúma žiadosť o prevod. Výnimku tvoria prípady, ak existuje platný absolútny dôvod na vyhlásenie neplatnosti podľa čl. 59 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ. V takýchto prípadoch sa tento dôvod bude skúmať ako prvý.

Komunikácia s Úradom Zobraziť Skryť

Prehľad

V záujme zohľadnenia vývoja informačných technológií došlo k zmene v oblasti prostriedkov, ktoré úrad využíva na komunikáciu a pomocou ktorých môžete komunikovať s úradom. Konkrétne:

 • upustilo sa od zastaralých foriem komunikácie, a síce od osobného doručovania a uloženia v poštovej priehradke úradu;
 • došlo k rozsiahlemu vymedzeniu pojmu „prostriedky elektronickej komunikácie“. Rozhodnutie výkonného riaditeľa úradu č. EX-17-4 týkajúce sa prostriedkov elektronickej komunikácie stanovuje, do akej miery a za akých technických podmienok je možné tieto médiá využívať.
 • Popri komunikácii pomocou poštových zásielok sa zaviedlo využívanie „kuriérskych služieb“, ako prostriedku, ktorý úrad využíva na komunikáciu a pomocou ktorého môžete komunikovať s úradom.
 • Nadobudnutím účinnosti rozhodnutia výkonného riaditeľa úradu EX-20-9 došlo k významnej zmene v oblasti oficiálnych prostriedkov elektronickej komunikácie využívaných úradom. Od 1. marca 2021 už fax nie je prostriedkom komunikácie s úradom EUIPO. Toto rozhodnutie bolo motivované skutočnosťou, že fax už nie je z technického hľadiska spoľahlivý a že zámerom je ponúknuť naším používateľom možnosť využívať moderné komunikačné nástroje.
Odvolací senát Zobraziť Skryť

Prehľad

Delegované nariadenie o ochrannej známke EÚ konsoliduje ustanovenia týkajúce sa odvolacieho senátu, ktoré boli predtým uvedené v rôznych zdrojoch, vrátane nariadenia Komisie (ES) č. 216/96 (rokovací poriadok odvolacích senátov). Zásadné objasnenia a zmeny súvisia s obsahom odôvodnenia a odpovede, „vzájomných odvolaní“, vznesených nárokov a so skutočnosťami alebo s dôkazom predloženým po prvýkrát odvolaciemu senátu, s novými absolútnymi dôvodmi uvedenými odvolacím senátom, so zrýchlenými konaniami a s organizáciou a so štruktúrou odvolacieho senátu.

Prechodné ustanovenia Zobraziť Skryť

Prehľad

Vykonávacie a delegované nariadenie o ochrannej známke nadobúda účinnosť 1. októbra 2017. Určité ustanovenia sa však uplatňujú počas celého trvania niektorých konaní, ktoré sa začali pred týmto dátumom, až kým sa neskončia. Obe nariadenia preto obsahujú podrobné prechodné ustanovenia o tom, kedy sa na konania začnú uplatňovať nové procesné pravidlá. Základným pravidlom je, že obe nariadenia sa vzťahujú na prebiehajúce konania od 1. októbra 2017, ak sa neustanoví inak. Všetky prechodné ustanovenie sú uvedené v tejto tabuľke.

Tento prehľad môže obsahovať zaujímavé informácie:

Nové pravidlá:

Predmet

 • Obsah prihlášky OZEÚ
 • Vyjadrenie OZEÚ
 • Typy známky
 • Prednosť

Prihlášky OZEÚ podané 1.10.2017 alebo neskôr.

Vykonávacie nariadenie o OZEÚ

 • Osvedčenie o zápise

OZEÚ zapísané 1.10.2017 alebo neskôr.

Vykonávacie nariadenie o OZEÚ

 • Jazyky a preklady

Sprievodné dokumenty alebo preklady podané 1.10.2017 alebo neskôr.

Vykonávacie nariadenie o OZEÚ

 • Odôvodnenie a preskúmanie námietok/návrhov na vyhlásenie neplatnosti
 • On-line odôvodnenie
 • Oneskorené dôkazy

Konania, ktorých námietková časť začala 1.10.2017 alebo neskôr.

Delegované nariadenie o OZEÚ

 • Odvolania

Námietky podané 1.10.2017 alebo neskôr.

Delegované nariadenie o OZEÚ

 • Štruktúra a predkladanie dôkazov

Ak lehota na predloženie dôkazov začala 1.10.2017 alebo neskôr.

Delegované nariadenie o OZEÚ

 • Oznámenia od úradu a korešpondencia s úradom

Oznámenia doručené 1.10.2017 alebo neskôr.

Delegované nariadenie o OZEÚ

 • Zastavenie konania

Konania, o ktorých pozastavenie bolo požiadané alebo o ktorých postavení úrad rozhodol 1.10.2017 alebo neskôr.

Delegované nariadenie o OZEÚ

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Táto časť obsahuje všeobecné informácie a prehľad o nariadení o ochrannej známke EÚ. Neobsahuje právne záväzné informácie.
Dôrazne odporúčame, aby sa všetci používatelia oboznámili s nariadením (EÚ) č. 2015/2424, ktoré je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Upozorňujeme, že usmernenia úradu sú naďalej hlavnými referenčnými dokumentmi pre používateľov systému ochranných známok Európskej únie a kvalifikovaných poradcov, ktorí chcú mať istotu, že disponujú najnovšími informáciami úradu EUIPO o postupoch v oblasti prieskumu.

Informácie týkajúce sa zmien, ktoré nadobudli účinnosť 23. marca 2016 sa nachádzajú tu.