Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Postup pri podávaní prihlášky a pri zápise

 

Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom podania prihlášky dizajnu Spoločenstva je podanie online.

Prihlášku je však možné podať aj faxom, poštou alebo osobne v podateľni úradu EUIPO počas otváracích hodín.
V prípade podania prihlášky faxom bude kvalita vyobrazenia dizajnu pravdepodobne dosť nízka (predovšetkým ak sa použijú fotografie), pretože táto technológia nie je vhodná pre odosielanie obrazových informácií.
Predkladanie prihlášok faxom sa preto vo všeobecnosti neodporúča. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete podať prihlášku týmto spôsobom, nezabudnite do 1 mesiaca od dátumu prijatia faxu zaslať aj papierovú kópiu prihlášky. Prieskumový pracovník čaká na kópiu potvrdenia najviac 1 mesiac pred ďalším spracovaním prihlášky.
Prihlášku je nutné podať spolu s platbou požadovaných poplatkov.
Musíte vyplniť formulár prihlášky (dostupný na webovej stránke úradu EUIPO) a pripojiť jasné zobrazenie dizajnu. Môže to byť nákres alebo fotografia.
Súčasťou prihlášky musí byť platba požadovaných poplatkov. Tieto poplatky sa líšia v závislosti od požiadavky. Napríklad od toho, či sa požaduje odklad zverejnenia.

Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete tu:


Prihlášku môže podať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba z ktorejkoľvek krajiny sveta.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite v časti venovanej vlastníctvu.
Ďalšie informácie nájdete v Usmerneniach, časť B, Preskúmanie, sekcia 2, Formality, odsek 2.


Locarnské triedenie je medzinárodný systém triedenia priemyselných dizajnov, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO). Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zostavil zoznam výrobkov, známy ako zoznam EuroLocarno, založený na Locarnskom triedení, na triedenie tovarov v registri zapísaných dizajnov Spoločenstva a v prihláškach na zápis dizajnov Spoločenstva.
Pri uvádzaní tovarov v prihláške na zápis dizajnu sa prihlasovateľom dôrazne odporúča, aby používali výrazy podľa Locarnského triedenia alebo zo zoznamu EuroLocarno. Predíde sa tým oneskoreniu v registračnom postupe, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku potreby prekladu predložených výrazov.
 
Ďalšie informácie o Locarnskom triedení (dizajny).


Pri prvom podaní prihlášky konkrétneho dizajnu sa majiteľovi prizná obdobie 6 mesiacov od dátumu prvého podania, počas ktorých si môže majiteľ v rámci svojej prihlášky dizajnu Spoločenstva uplatniť právo prednosti na úrade EUIPO. Ak si uplatníte právo prednosti a niekto podá prihlášku po vás, vaša prihláška bude mať prednosť.


Áno. Každý, kto podal prihlášku na zápis dizajnu v ktorejkoľvek krajine, ktorá je stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, si môže nárokovať právo prednosti. Následné podanie na úrade EUIPO sa musí uskutočniť do 6 mesiacov od podania prvej prihlášky. Dokumentácia týkajúca sa uplatňovaného práva prednosti má obsahovať vyobrazenie staršieho dizajnu.
Aj v prípade zamietnutia zápisu zapísaného dizajnu Spoločenstva je možné vykonať následné podanie prihlášky na úrade EUIPO a uplatniť právo prednosti zamietnutej prihlášky staršieho zapísaného dizajnu Spoločenstva.

Ďalšie informácie o tipoch a osvedčených postupoch v oblasti podávania prihlášok dizajnov.

Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v Usmerneniach, časti Preskúmanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


V prípade bežného podania prihlášky neexistuje žiadne obmedzenie. Prihlasovateľ môže prihlásiť ľubovoľný počet dizajnov v jednej hromadnej prihláške. Jedinou podmienkou je, aby výrobky, na ktoré sa dizajn vzťahuje, patrili do rovnakej locarnskej triedy. Inými slovami, aby sa týkali rovnakého typu výrobkov. Táto podmienka neplatí, ak ide o prihlášku zdobenia.

Ďalšie informácie o dizajne a jeho produkte (produktoch) nájdete na našej webovej lokalite.

Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v Usmerneniach, časti Preskúmanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Dizajn má byť vyobrazený minimálne jedným pohľadom, k jednému dizajnu je však možné predložiť maximálne sedem pohľadov, plus tri osobitné nechránené pohľady. To isté platí pre hromadné prihlášky, v ktorých je možné pre každý prihlasovaný dizajn predložiť maximálne sedem pohľadov. V prípade predloženia viac ako siedmich pohľadov úrad EUIPO nebude pri zápise a zverejnení prihliadať na žiaden z pohľadov navyše a pohľady príjme v poradí, v akom ich očísloval prihlasovateľ (článok 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva).

Ďalšie informácie o tipoch a osvedčených postupoch v oblasti podávania prihlášok dizajnov.
 
Ďalšie informácie nájdete v Usmerneniach, v časti Preskúmanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.

Ďalšie informácie získate v sekcii Podať prihlášku.


Maximálny počet pohľadov, na ktoré sa prihliada v prihláške na zápis dizajnu Spoločenstva na úrade EUIPO, je sedem. Ak chcete prihlášku dizajnu použiť ako základ pre uplatnenie práva prednosti v ďalšej prihláške dizajnu v inom systéme zápisu, pohľady navyše budú archivované v spise prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva. Ak požiadate úrad EUIPO o overenú kópiu prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva, aby ste ju mohli predložiť ako základ na uplatnenie práva prednosti, táto kópia bude obsahovať všetky informácie týkajúce sa prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva vrátane pohľadov navyše.

Ďalšie informácie získate v sekcii Podať prihlášku.


Prihlášky sa kontrolujú hlavne z hľadiska formalít. Neuskutočňuje sa podrobné a úplné preskúmanie. Overí sa len, či ide o prihlášku dizajnu a či dizajn nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo morálkou. Na rozdiel od systému ochrannej známky EÚ neexistuje námietkové konanie.
Prihláška na zápis dizajnu Spoločenstva sa preskúma a ak spĺňa formálne náležitosti, dizajn sa zapíše a zverejní ihneď alebo po uplynutí odkladu (na žiadosť držiteľa práv alebo jeho zástupcu) do 27 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa vzniku práva prednosti.
Ak prihláška nespĺňa formálne náležitosti, bude vznesená námietka (obyčajne vo forme tzv. listu o nedostatkoch, v ktorom bude uvedená nezrovnalosť, ktorá sa má napraviť a lehota na odpoveď). Môže to viesť k zmene prihlášky alebo k jej zamietnutiu, ak sa vznesené námietky nevyriešia uspokojivo. Ak do 2 mesiacov nebude doručená odpoveď na list o nedostatkoch, prihláška môže byť zamietnutá, môžu byť vymazané niektoré z pohľadov alebo môže dôjsť k strate nároku na uplatnenie práva prednosti.

Ďalšie informácie o postupe zápisu.


Po zápise sa prihláška buď zverejní v celom rozsahu, alebo sa zverejnenie odloží na obdobie až do 30 mesiacov od dátumu podania prihlášky alebo odo dňa najskoršieho uplatnenia práva prednosti.
Žiadosť o odklad sa musí uviesť v prvej prihláške, neskoršie žiadosti nebudú prijaté.
Toto obdobie utajenia prihlasovateľovi umožní ďalej rozvíjať svoju marketingovú stratégiu alebo dokončiť prípravy na výrobu bez toho, aby konkurenti vedeli o príslušnom dizajne.
Po zápise sa uverejní iba niekoľko základných údajov. Podstata dizajnu (pohľady, označenie výrobku a klasifikácia) zostanú dôverné. Toto môže byť veľmi dôležité v takom odvetví, ako napr. móda alebo v automobilovom priemysle, kde je dizajny potrebné chrániť pred konkurenciou pri dotváraní dizajnu pre konečný výrobok. Ak si prihlasovateľ želá kedykoľvek v priebehu lehoty 30 mesiacov zrušiť odklad, môže tak urobiť prostredníctvom žiadosti, v ktorej požiada úrad EUIPO o zverejnenie dizajnu. Vďaka tomu majú dizajnéri aj podniky veľkú kontrolu na svojimi dielami.
Na konci obdobia odkladu je majiteľ alebo jeho zástupca povinný požiadať o úplné zverejnenie a uhradiť poplatky za zverejnenie. Ak tak majiteľ neurobí pred uplynutím termínu (najneskôr do 27 mesiacov odo dňa podania prihlášky alebo odo dňa prípadného vzniku práva prednosti), právo na zapísaný dizajn Spoločenstva nebude zverejnené a bude stratené.

Ďalšie informácie o postupe pri žiadosti o odklad.

Ďalšie informácie nájdete v Usmerneniach, v časti Preskúmania prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Áno, na podanie elektronického formulára prihlášky musíte byť prihlásený. Ak nemáte používateľské meno a heslo, zaregistrujte sa.


Áno. Online formulár prihlášky je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.


Informácie o elektronických prihláškach nájdete na tejto webovej lokalite v sekcii Prihlásiť dizajn.


Prihláška sa nedá podpísať, musíte len upresniť meno osoby, ktorá povolí platbu prihlasovacích poplatkov.
Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v Usmerneniach, v časti Preskúmanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Áno. Doklady na uplatnenie práva prednosti je možné podať ako prílohu k elektronickému formuláru prihlášky. Musia byť vo formáte PDF. Prílohy v iných formátoch sa nebudú považovať za podané. Okrem pohľadov a dokladov o práve prednosti nie je možné poslať iné dokumenty alebo informácie vo forme prílohy.


Úrad EUIPO neprijíma chýbajúce dokumenty zaslané emailom.
V prípade potreby sa chýbajúce dokumenty zasielajú bežnou poštou s uvedením referenčného čísla a elektronického čísla, ktoré vám bolo pridelené systémom online. Ak je to ale možné, pred tým, ako budete kontaktovať úrad EUIPO, počkajte kým dostanete list o doručení s číslom prihlášky dizajnu, ktorý ste prihlasovali elektronicky.

Ďalšie informácie o postupe podania prihlášky nájdete v Usmerneniach, v časti Preskúmanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva.


Áno. Mali by ste dostať potvrdenie o doručení, keď úrad EUIPO prijme vašu elektronickú prihlášku. Toto potvrdenie by malo obsahovať referenčné číslo (napr. e 0000000456982). Toto číslo nie je číslo prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva. Číslo prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva vám bude zaslané neskôr, spolu s listom potvrdzujúcim doručenie prihlášky na zápis dizajnu Spoločenstva od oddelenia pre dizajny. Odporúčame Vám vytlačiť si kópiu tohto potvrdenia.

Ak nedostanete elektronické potvrdenie, pravdepodobne vaša prihláška nebola správne odoslaná alebo doručená úradu EUIPO. Čo najskôr sa obráťte na informačné centrum.


Zapísaný dizajn Spoločenstva je platný 5 rokov odo dňa podania prihlášky. Zapísaný dizajn Spoločenstva sa môže obnoviť každých 5 rokov až do celkového obdobia 25 rokov odo dňa podania prihlášky.
Výška poplatku závisí od dĺžky obdobia, na ktoré sa zapísaný dizajn Spoločenstva obnovuje.

Ďalšie informácie o poplatkoch za obnovenie nájdete v sekcii o poplatkoch a platbách.

Žiadosť o obnovenie sa musí podať v lehote 6 mesiacov, ktorá sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom zaniká ochrana. Aj poplatky sa musia uhradiť v tejto lehote. Ak tak neurobíte, môžete predložiť žiadosť a uhradiť poplatok v rámci predĺženého obdobia 6 mesiacov od posledného dňa mesiaca, v ktorom ochrana končí, ak je dodatočný poplatok uhradený v tomto predĺženom období.
Obnovenie bude zapísané a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcom po dni, keď existujúca platnosť zanikne za predpokladu, že žiadosť o obnovenie vyhovuje všetkým požiadavkám.

Ďalšie informácie o správe zapísaného dizajnu Spoločenstva.


Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú právny referenčný bod. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.