Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Stratégia

Ochrana ochrannej známky Európskej únie vám poskytuje obrovský potenciál na budovanie a chránenie vašej značky a prístup k nespočetným možnostiam, ktoré duševné vlastníctvo ponúka. Musíte si však tento potenciál uvedomiť: čím viac doň vložíte, tým viac získate.

 

Stratégia, ktorú prijmete pre svoju ochrannú známku, bude pre vás jedinečná. Bude vyjadrovať širšie záujmy vašej spoločnosti a jej portfólio duševného vlastníctva. Pri presadzovaní týchto záujmov by ste mali zvážiť tri aspekty, a to:

 

Používanie ochrannej známky

Ako už bolo uvedené, neexistujú žiadne práva bez povinností. Právo, ktoré vám bolo udelené, je silný nástroj, ktorý môžete využiť pri presadzovaní uznania svojej značky na trhu. Avšak monopol, ktorý na ochrannú známku máte, by mal slúžiť svojmu účelu, inak môže byť odobratý. Účelom vašej ochrannej známky je odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb vašich konkurentov na trhu. Preto sa vaša ochranná známka musí používať. Ak ju nebudete používať, tretie osoby môžu vašu ochrannú známku napadnúť za nepoužívanie. Právne predpisy ustanovujú, že ochranná známka EÚ sa musí začať skutočne používať v Európskej únii do piatich rokov od jej zápisu.

Niekedy môže dôjsť k výmazu ochrannej známky, ak sa pri používaní z nej stane bežné pomenovanie tovarov alebo služby, alebo sa stane zavádzajúcou kvôli povahe, kvalite, zemepisnému pôvodu tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Obrana ochrannej známky

Skutočnosť, že vlastníte ochrannú známku, neznamená, že ju tretie osoby prestanú napádať. V skutočnosti tretie osoby, ktorým sa nepodarilo dodržať lehotu na podanie pripomienok alebo námietok, majú druhú šancu, v rámci ktorej sa môžu pokúsiť dosiahnuť vymazanie vášho práva.

Môže sa vám zdať, že je to trochu nespravodlivé, ale keby sa karta obrátila, možno by ste to videli inak: predstavte si, že by ste vy nedodržali lehotu na podanie námietky proti jednej z ochranných známok svojich konkurentov.

Podanie návrhu na výmaz je začiatkom konania, v ktorom sa uskutočňuje výmena argumentov medzi účastníkmi konania. Napokon, ak sa nedospeje k žiadnej dohode, urobíme rozhodnutie.

Žiadosť o výmaz stojí 630 EUR. Môžete použiť dva rôzne formuláre: návrh na vyhlásenie neplatnosti a návrh na zrušenie. Rozdiel medzi nimi je, že vyhlásením o neplatnosti sa ochranná známka stáva neplatnou so spätnou účinnosťou (je úplne odstránená z registra ochranných známok) a zrušenie platí odo dňa podania žiadosti úradu.

Rozvíjanie značky

Vaša stratégia duševného vlastníctva sa bude v priebehu rokov vyvíjať a s ňou aj vaša potreba expandovať. Ak vaše ambície presiahnu rámec EÚ, mali by ste sa usilovať o rozšírenie svojej ochrannej známky za hranice EÚ.

Existujú rôzne možnosti, ako to dosiahnuť. Môžete buď podať individuálne prihlášky priamo na ktoromkoľvek úrade duševného vlastníctva v krajine mimo EÚ, alebo môžete podať medzinárodnú prihlášku prostredníctvom Madridského protokolu.

Madridský protokol je základná listina v oblasti ochrany ochranných známok na svete. Je to systém medzinárodného zápisu, ktorý spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve a ktorý ratifikovali mnohé krajiny na celom svete vrátane takmer všetkých jednotlivých európskych krajín, USA, Japonska, Austrálie, Číny, Ruska a v októbri 2004 aj Európska únia.

Podľa Madridského protokolu sa vyžaduje základná ochranná známka. Tá sa potom rozšíri do ostatných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Madridskej dohody a/alebo protokolu. Je dôležité vedieť, že z právneho hľadiska nemusíte čakať, kým bude vaša ochranná známka EÚ zapísaná, ale môžete hneď požiadať o jej „rozšírenie“ mimo EÚ. Medzi základnou OZEÚ a medzinárodným zápisom bude však počas piatich rokov trvať závislosť. Ak teda vaša prihláška ochrannej známky nebude z akýchkoľvek dôvodov nikdy zapísaná, váš medzinárodný zápis stratí platnosť.

Medzinárodnú prihlášku treba podať v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Aby bolo možné použiť úrad EUIPO ako „úrad pôvodu“, musí byť majiteľ/prihlasovateľ ochrannej známky EÚ štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo musí mať skutočný a funkčný priemyselný alebo obchodný podnik, alebo trvalé bydlisko v Európskej únii. Inými slovami, nie všetci majitelia/prihlasovatelia ochrannej známky EÚ môžu podať prihlášku medzinárodného zápisu na základe ochrannej známky EÚ.

Na podanie medzinárodnej prihlášky musíte použiť úradné formuláre: Prihlasovatelia nesmú použiť iné formuláre alebo meniť obsah a rozloženie formulárov.

  • Úrad EUIPO dáva k dispozícii nástroj na elektronické podanie, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch a má rovnaký formát ako formát EUIPO EM 2. Úrad dôrazne odporúča používanie nástroja na elektronické podanie, ktorý prihlasovateľovi slúži ako usmernenie, vďaka čomu sa môže znížiť počet potenciálnych nedostatkov a urýchliť preskúmanie. Nástroj na elektronické podanie je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ, avšak musí byť uvedený aj jeden z jazykov Madridského protokolu (francúzština, angličtina alebo španielčina), keďže prihláška bude postúpená organizácii WIPO v tomto vybranom jazyku.
     
  • Formulár EUIPO EM 2 v papierovej podobe (adaptácia formulára WIPO MM2 úradom EUIPO) je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
     
  • Formulár WIPO MM2 v angličtine, francúzštine alebo španielčine.

Pri žiadosti o medzinárodnú prihlášku sa musí úradu EUIPO zaplatiť poplatok za spracovanie vo výške 300 EUR, zatiaľ čo medzinárodné poplatky sa musia uhradiť priamo organizácii WIPO. Akákoľvek platba splatná organizácii WIPO, ktorá je zaslaná úradu EUIPO, bude vrátená prihlasovateľovi.

Po skontrolovaní obsahu a úplnosti prihlášky postúpi úrad EUIPO medzinárodnú prihlášku organizácii WIPO. Úrad EUIPO je počas obdobia závislosti (päť rokov nasledujúcich po dátume medzinárodnej prihlášky) povinný oznámiť organizácii WIPO všetky príslušné zmeny, ktoré sa týkajú ochrannej známky EÚ.

Po zapísaní organizáciou WIPO môžete do svojho medzinárodného zápisu pridať ďalšie krajiny. Aj keď to môžete urobiť prostredníctvom úradu EUIPO ako úradu pôvodu, oveľa jednoduchšie je podať žiadosť o ďalšie vyznačenia priamo v Medzinárodnom úrade organizácie WIPO.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.