Podmienky používania elektronickej operácie „Zálohovanie komunikácie“

Ako je uvedené v bode 2 písm. d) prílohy 1 k rozhodnutiu výkonného riaditeľa o komunikácii elektronickými prostriedkami EX-20-9 z 2. júla 2021

c) Prihlášky, oznámenia alebo iné dokumenty posielané úradu

Používateľ môže v časti User Area elektronicky podávať prihlášky, zasielať oznámenia alebo dokumenty. Platí pravidlo, že ak sú prihláška, oznámenie alebo iný dokument podané elektronicky, mali by byť následné prihlášky, oznámenia alebo iné dokumenty v rámci toho istého prípadu podané rovnakým spôsobom.

V časti User Area je možné použiť aj tlačidlo „Zálohovanie komunikácie“, avšak iba v prípade, že je splnená jedna z nasledujúcich dvoch podmienok.

  1. V časti User Area nie je k dispozícii žiadna špecifická elektronická operácia.
  2. V časti User Area je k dispozícii špecifická elektronická operácia, ale v dôsledku technickej poruchy je táto operácia dočasne nedostupná. V prípade, že je takouto špecifickou elektronickou operáciou elektronické podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie alebo elektronické obnovenie zápisu ochrannej známky Európskej únie, je potrebné splniť podmienky stanovené v článku 4 ods. 6 rozhodnutia EX-19-1 výkonného riaditeľa, a to konkrétne, že prihlasovateľ žiadajúci o zápis alebo obnovenie musí do troch pracovných dní od pôvodného predloženia v časti User Area znova predložiť rovnakú žiadosť (s rovnakým obsahom) prostredníctvom špecifickej elektronickej operácie. Ďalšie informácie sú uvedené v článku 4 ods. 6 rozhodnutia EX-19-1 výkonného riaditeľa.

Elektronické potvrdenie prijatia prihlášky, oznámenia alebo dokumentu odoslaných prostredníctvom elektronickej operácie „Zálohovanie komunikácie“ bude poskytnuté vo forme „odoslaného potvrdenia“ v „odoslaných“ položkách v časti User Area.