Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Rozšírený formulár

Rozšírený formulár prihlášky je určený pre zložitejšie prihlášky. Použite ho, ak predkladáte vlastné označenie výrobku, používate existujúci dizajn ako vzor pre svoju prihlášku, uplatňujete si právo prednosti bez podpornej dokumentácie alebo ak platíte bankovými prevodom. Na podanie prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva sa musíte zaregistrovať ako používateľ. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, musíte sa zaregistrovať.

K rozšírenému formuláru prihlášky sa môžete dostať viacerými spôsobmi na webovej stránke úradu:

 1. „Dizajny" > „Zapíšte svoj dizajn — Rýchlo a jednoducho" > „Podať prihlášku elektronicky", potom si zvoľte druh prihlášky: „Rozšírený formulár" a kliknite na modré tlačidlo „Začať".
 2. „Dizajny" > „Postup zápisu" > „Podať prihlášku", potom si zvoľte druh prihlášky „Rozšírený formulár prihlášky", a potom kliknite na modré tlačidlo „Začať".
 3. „Domov" > „Služby online" > „Podať prihlášku dizajnu — rozšírený formulár" a kliknite na modré tlačidlo „Začať".

Prihlášky zapísaných dizajnov Spoločenstva pre subjekty z krajín mimo EÚ
Prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva môžete podať aj v prípade, že žijete v krajine mimo Európskej únie, v takom prípade však musíte určiť zástupcu.

Informácie o tom, ako skúmame prihlášky dizajnov, si môžete prečítať v našich usmerneniach.

 

Začať

 • Referenčné číslo prihlasovateľa

  Referencia môže mať maximálne 30 alfanumerických znakov latinskej abecedy: a-z, A-Z, 0-9 a symboly. Nepoužívajte medzery.

  Ak budete mať v budúcnosti otázky v súvislosti s dizajnom, vždy uveďte číslo prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva pridelené úradom.

 • Použite údaje o existujúcom zapísanom dizajne Spoločenstva ako predlohu

  Zadajte časť identifikačného čísla predchádzajúceho dizajnu alebo ho zadajte celé. Zobrazí sa zoznam existujúcich dizajnov pre toto číslo. Označte jeden a kliknite na „Importovať". Zvolením možnosti importovania dizajnu ako predlohy urýchlite postup podávania prihlášky, pretože údaje budú vyplnené vopred Jednotlivé časti môžete potom príslušne upraviť pre nový dizajn.

 • Informácie o zástupcovi

  Zástupcu môžete pridať dvomi rôznymi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho zástupcu
  Zadajte meno zástupcu – zobrazí sa zoznam existujúcich zástupcov – vyberte si z neho a kliknite na „Importovať". Zobrazia sa údaje o zástupcovi. Ak chcete pokračovať, kliknite na „Pridať".

  Pridanie nového zástupcu

  1. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť zástupcu" a manuálne zadajte údaje.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ zástupcu.
  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).
  4. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo „Pridať".

  Ak vyberiete „Zamestnanca ako zástupcu", dostanete sa k začiarkavaciemu políčku „Ekonomické prepojenie". Ak ho označíte, budete musieť vyplniť dve ďalšie polia, jedno opisujúce druh ekonomického prepojenia, ktoré máte s prihlasovateľom (napr. zamestnanec alebo obchodný partner), a druhé s menom zamestnávateľa. Zamestnanci konajúci v mene fyzických alebo právnických osôb musia predložiť podpísané splnomocnenie na založenie do spisov.

 • Informácie o prihlasovateľovi

  Prihlasovateľa môžete pridať dvomi rôznymi spôsobmi.

  Pridanie existujúceho prihlasovateľa
  Zadajte meno prihlasovateľa – zobrazí sa zoznam existujúcich prihlasovateľov – vyberte si z neho a kliknite na „Importovať". Zobrazia sa údaje o prihlasovateľovi. Ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo „Pridať".

  Pridanie nového prihlasovateľa

  1. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť zástupcu" a manuálne zadajte údaje.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ prihlasovateľa.
  3. Vyplňte zvyšok formulára (povinné polia sú označené hviezdičkou *).
  4. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo „Pridať".
 • Jazyky

  Prvý jazyk
  Vyberte si jazyk, ktorý chcete používať v prihláške (prvý jazyk) z rozbaľovacej ponuky. Môže to byť ktorýkoľvek z 23 jazykov EÚ.

  Druhý jazyk
  Z piatich pracovných jazykov úradu (DE, EN, ES, FR a IT) si musíte zvoliť druhý jazyk. Druhý jazyk sa musí líšiť od prvého jazyka, ktorý ste si zvolili. Upozorňujeme, že dizajn môže byť napadnutý v tomto druhom jazyku.

  Ak by ste chceli dostávať oficiálnu korešpondenciu vo svojom druhom jazyku, označte zodpovedajúce začiarkavacie políčko.

 

Pridajte vyobrazenie dizajnu

 • Informácie o dizajne

  Pohľady na dizajn môžete pridávať dvomi spôsobmi:

  • pridajte snímky (formát JPEG),
  • pridajte trojrozmerný dynamický pohľad a statické pohľady získané z 3-rozmerného pohľadu.

  Snímky
  Použite funkciu presunutia alebo prehľadajte svoj počítač na účel nahrania snímok dizajnu. Môžete nahrať najviac sedem chránených snímok a tri nechránené.

  Nemôžete nahrať pohľady, ktoré sú nechránené, pred nahratím siedmich chránených pohľadov.

  Požiadavky na pohľady:

  • 2 MB na obrázok
  • formát JPEG
  • RGB, CMYK (ktorý sa konvertuje na RGB, čo bude mať pravdepodobne vplyv na farby), odtiene sivej, čiernobiele alebo farebné modely. Aby sa zabránilo automatickej konverzii farieb a zachovalo sa ich verné zobrazenie na obrazovke, odporúča sa používať obrázky skôr vo formáte RGB ako CMYK. Na nahrávanie dynamických 3-rozmerných pohľadov A ďalších statických pohľadov sa vzťahujú obmedzenia,
  • rozlíšenie pri tlači: min. 72, max. 300 DPI,
  • maximálna veľkosť obrázku: 5 000 x 5 000 pixelov,
  • obrázky vo formáte progresívneho JPEG budú konvertované na základné obrázky.

  Požiadavky na prílohy (na uplatnenie nároku na právo prednosti, výstavných prorít, všeobecných splnomocnení pre zamestnancov ako zástupcov):

  • PDF,
  • PEG.

  Špecifikácie
  Pohľad musí byť záberom pred neutrálnym pozadím a musí byť vyhotovený v takej kvalite, aby detaily, o ktorých ochranu žiada prihlasovateľ, boli jasne rozlíšené a bolo možné ich zmenšovanie, respektíve zväčšovanie na účely zápisu do registra a na priame uverejnenie vo Vestníku dizajnov Spoločenstva.

  Vyobrazenie dizajnu nesmie obsahovať vysvetlivky, slovné prvky, symboly ani číslovanie.

  Opakujúce sa vzory povrchovej ozdoby: V prípade zápisu dizajnu, ktorý pozostáva z opakujúceho sa plošného vzoru, má vyobrazenie dizajnu zobrazovať celý vzor a dostatočne veľkú časť plochy, na ktorej sa opakuje.

  Typ písma: V prípade zápisu dizajnu, ktorý pozostáva z typografického písma, vyobrazenie dizajnu musí obsahovať vyobrazenie reťazca všetkých písmen abecedy, veľké alebo malé podľa potreby a všetky arabské číslice a zároveň päťriadkový text, veľkosť 16.

  Odporúčame vám, aby ste týmto špecifikáciám venovali osobitnú pozornosť. Z praktických skúseností vyplýva, že nedodržanie týchto špecifikácií je jedným z najčastejších dôvodov, prečo úrad posiela oznámenie o nedostatku, čo nevyhnutne vedie k ďalšej práci a k značným časovým stratám pre našich používateľov.

  Použitie iných prvkov na pomoc pri znázornení znakov dizajnu
  Vyobrazenie dizajnu má obsahovať iba znaky, o ktorých ochranu sa žiada. Môže však obsahovať aj iné prvky, ktoré slúžia na pomoc pri znázornení znakov dizajnu, o ktorých ochranu sa žiada. Povinnosťou prihlasovateľa je použiť napríklad bodkované čiary a ohraničenia takým spôsobom, aby bolo jednoznačné, o ochranu ktorých znakov sa žiada.

  Ak chcete zvýrazniť niektorú časť dizajnu buď preto, že chcete nárokovať len ochranu niektorej konkrétnej časti, alebo práve pre túto časť dizajnu ochranu nenárokujete, môžete použiť tieto prvky:

  • prerušované čiary na označenie prvkov, pre ktoré sa nepožaduje ochrana,

  • plné čiary na vyznačenie okolitých znakov dizajnu, pre ktoré chcete nárokovať ochranu,

  • farebné tieňovanie a rozmazanie na vylúčenie viacerých znakov z ochrany,

  • prerušenia na vyznačenie toho, že predmetom ochrany nie je presná dĺžka dizajnu.

  V pohľadoch dizajnu sa nesmú používať vysvetlivky, popisy ani dodatočné znaky.

  Aké sú hlavné výhody snímok, ktoré sú nechránené?

  • Považujú sa za podané s formulárom prihlášky, čo znamená, že sú súčasťou nároku na právo prednosti v neskoršej prihláške.
  • Môžu byť použité na objasnenie dizajnu, čo môže pomôcť prieskumovému pracovníkovi pri posudzovaní chránených snímok.
  • Prihlasovateľ môže preskúmať snímky po ich nahratí a potom zmeniť nechránený pohľad na chránený pohľad a naopak.

  Poznámka: Pohľady, ktoré s nechránené, budú dostupné v nástroji eSearch len pre majiteľov dizajnu.

  Trojrozmerné dynamické pohľady (dynamické pohľady 3D)
  Pri elektronickom podaní prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva sa akceptuje nový typ vyobrazenia pre pohľady ako nástroj na získanie pohľadov v prihláške: dynamické pohľady 3D. Ak nahráte dynamický pohľad 3D zo svojho počítača vo formáte OBJ, STL alebo X3D, budete môcť získať statické pohľady chránených alebo nechránených snímok dizajnu.

  Dynamické pohľady 3D simulujú trojrozmerné perspektívy v 2 rozmeroch (na obrazovke), pretože môžete narábať s pohľadom (hýbať s ním alebo ho približovať a odďaľovať) a vidieť ho z rôznych perspektív. So žiadnymi pohľadmi zachytenými z pohľadu 3D sa nedá manipulovať (statické pohľady) a budú pridané k formuláru ako pohľad pre zodpovedajúci dizajn.

  Použite funkciu presunutia alebo prehľadávajte súbory vo svojom počítači a nahrajte dynamické pohľady 3D dizajnu.

  Dynamické pohľady 3D – technické špecifikácie
  Po nahratí dynamického pohľadu 3D do formulára prihlášky zapísaného dizajnu Spoločenstva sa tento pohľad zobrazí s týmito technickými vlastnosťami:

  • pozadie v škále sivej,
  • samotný dynamický pohľad 3D je zobrazený v bielom,
  • dynamické pohľady 3D môžu byť nahrané v ktoromkoľvek z týchto troch formátov: OBJ, STL alebo X3D,
  • maximálna veľkosť príloh 3-rozmerných modelov vo formátoch OBJ, STL, X3D (pre pohľady dizajnu): 20 MB
  • statické pohľady získané z dynamického pohľadu 3D budú monochromatické (čiernobiele),
  • tieňovanie: zdôraznenie dynamického pohľadu 3D svetelným zdrojom na základe perspektívy používateľa,
  • veľkosť v pixloch je 490 x 315 a zostáva nemenná. V ráme môžu používatelia vidieť, že oblasť k dispozícii pre dynamický pohľad 3D zostáva nemenná, aj keď nastavia svoj prehliadač na väčšie alebo menšie zobrazenie,
  • pri používaní možnosti dynamického pohľadu 3D musia byť všetky statické pohľady prevzaté z pohľadu 3D.

  Poznámka: Internet Explorer 10 ani predchádzajúce verzie nepodporujú typ súboru X3D.

  Poznámka: Dizajny pozostávajúce z povrchového zdobenia alebo obsahujúce povrchové zdobenie by mali byť predložené bez používania dynamických pohľadov 3D.

  Poznámka: Binárny STL nie je podporovaný. Binárny STL môžete prostredníctvom konverzných nástrojov konvertovať na štandardný STL.

  Aké sú hlavné výhody používania dynamických pohľadov 3D?

  • Pri uverejnení sa dizajn objaví v nástroji eSearch a bude k dispozícii nielen pre prieskumových pracovníkov, ale pre všetky zainteresované strany, ako sú tretie strany a sudcovia.
  • Bude jasné, že statické pohľady pochádzajú z jedného dizajnu.
  • Poslúži na pochopenie toho, ako navzájom súvisia jednotlivé statické pohľady.
  • Bude veľmi nepravdepodobné, aby vyobrazenie dizajnu malo nedostatok, čo je na prospech prihlasovateľov aj úradu.

  Ako pohnúť s dynamickým pohľadom 3D?
  S pohľadom 3D môžete prezentovať svoj dizajn z rôznych uhlov pohľadu fotoaparátu.

  Na účel pohnutia s dynamickým pohľadom 3D
  Používajte šípky (vľavo, vpravo, hore, dolu) na klávesnici a/alebo priblíženie.

  Tlačidlá na klávesnici
   

  Alebo použite svoju myš a kliknite na samotný pohľad.

  Dynamický pohľad na 3-rozmerný model
   

  Na uľahčenie zmeny uhlov pohľadu kamery použite možnosť „Základné tlačidlá na klávesnici" a vyberte si jeden z pohľadov.

  Základné tlačidlá na klávesnici
   

  Ako vytvoriť snímky z pohľadu, z ktorého chcete
  Existujú dva spôsoby.

  Tlačidlo Vytvoriť pohľad z tohto uhla pohľadu
  Uhol pohľadu Tlačidlo Vytvoriť preddefinované pohľady
  Preddefinované pohľady
  • Po zvolení si pohľadu z vášho dynamického pohľadu 3D kliknite na tlačidlo „Vytvoriť pohľad z tohto uhla pohľadu". Potom sa objaví snímka, ako je uvedená ďalej.  •  
  • Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť preddefinované pohľady", čím sa automaticky vytvorí všetkých sedem pohľadov zobrazených na základných tlačidlách klávesnice. Potom sa objavia snímky uvedené ďalej.  •  

  Môžete vytvoriť až sedem chránených snímok a aj použiť funkciu na vytvorenie troch ďalších nechránených snímok.

  Posunúť, vymazať a otvoriť snímku
  Kliknite na ikonu „Posunúť" Ikona Posunúť na snímke, aby sa zmenilo poradie pohľadov na dizajn a aby sa zmenili nechránené snímky na chránené.

  Kliknite na ikonu „Vymazať" Ikona Vymazať na snímke, aby sa pohľad na dizajn vymazal.

  Kliknite na nahranú snímku a otvorte ju v plnej veľkosti.

 

Zvoľte si označenie výrobku

 • Označenie (označenia) výrobku/locarnské triedenie

  Označenie výrobku
  Bude potrebné uviesť označenie výrobku. Nemá vplyv na rozsah ochrany zapísaného dizajnu Spoločenstva, ale je potrebné z právnych dôvodov. Dôrazne vám odporúčame, aby ste použili označenie výrobku z databázy EuroLocarno. V opačnom prípade sa registrácia môže oneskoriť z dôvodu potreby prekladu výrazov.

  Pre každý dizajn, ktorý prihlasujete, musíte uviesť označenie výrobku.

  Ak nepoužijete výraz z databázy EuroLocarno, označenie výrobku musí byť sformulované tak, aby jasne označovalo charakter výrobku/výrobkov.

  Triedenie
  Ak použitie terminológiu podľa databázy EuroLocarno, automaticky uvidíte, do ktorej triedy výrobok patrí.

  Ak použijete svoje vlastné označenie výrobku, môžete takisto použiť triedenie podľa medzinárodného triedenia priemyselných vzorov (locarnské triedenie). Pri hromadnej prihláške musia výrobky, do ktorých majú byť dizajny začlenené alebo na ktoré sa majú dizajny vzťahovať, patriť do tej istej triedy triedenia (okrem zdobenia).

 • Ako môžem pridať označenie výrobku?

  Pred vysvetlením, ako pridať označenie výrobku, je dôležité vedieť, že:

  • jeden dizajn nesmie presahovať päť výrazov,
  • v hromadnej prihláške musia byť všetky výrazy v rovnakej triede s výnimkou triedy 32, ktorá môže byť zadaná navyše (je to preto, že zdobenie je zaradené do triedy 32).

  Označenie výrobku a locarnské triedenie sa môže pridať dvoma spôsobmi:

  1. Uvedením výrobku, ktorý predstavuje váš dizajn, a kliknutím na tlačidlo „Pridať": výraz sa automaticky dokončí a overí podľa locarnského triedenia.

   Locarnské triedenie
    

   Ak sa označenie výrobku objaví v zelenom poli, znamená to, že výraz bol správne overený. Čísla triedy a podtriedy sa automaticky objavia v ľavom stĺpci „Locarnské triedenie".

   Výrazy z locarnského triedenia
    
  2. Ak kliknete na tlačidlo „Prechádzať", objaví sa kompletný zoznam označení výrobkov Eurolocarno v modálnom okne.

   Locarnské triedenie

   Zvoľte si svoje označenie výrobku
    

   Tento nástroj vám pomôže vybrať si správne označenia výrobku vrátane tried a podtried. Bude potrebné, aby ste zadali označenie výrobku v paneli hľadania a klikli na tlačidlo „Hľadať" alebo ho vyhľadali podľa triedy/podtriedy.

   Vyhľadať označenie výrobku
    

   Potom sa objavia všetky výsledky hľadania so svojou identifikáciou triedy a podtriedy. Označte políčko vľavo od zoznamu výsledkov a zvoľte si správne označenie výrobku. Keď dokončíte svoj výber, môžete si prezrieť celý zoznam tak, že kliknete na tlačidlo „Zobraziť výber" alebo „Ďalej". Potom kliknite na tlačidlo „Pokračovať", aby sa dokončil postup výberu a boli pridané výrazy do prihlášky dizajnu.

   Ak bol výraz správne overený, v zelených bodkovaných rámoch sa objaví správne označenie výrobku a čísla triedy a podtriedy sa automaticky zobrazia v stĺpci vľavo „Locarnské triedenie".

   Zoznam overených výrazov
    
  3. „Zadať moje výrazy". Táto možnosť vám umožní zadať vlastný zoznam označení výrobku. To, či poskytnete číslo triedy a podtriedy z locarnského triedenia pre každé označenie výrobku, je voliteľné.

   Poznámka: Všetky označenia výrobku musia byť oddelené bodkočiarkou.

   Možnosť zadať vlastný zoznam označení výrobkov
    

   Ak bol výraz správne overený, v zelených bodkovaných rámoch sa objaví správne označenie výrobku a čísla triedy a podtriedy sa automaticky zobrazia v stĺpci vľavo „Locarnské triedenie".

   Zatiaľ nepotvrdené označenie, ktoré musí overiť prieskumový pracovník, sa objaví v červených bodkovaných zátvorkách.

   Kliknite na tieto ikony v paneli úkonov na účel úpravy alebo vymazania výrazu.

   Overenie výrazov
 • Odklad a opis

  Odklad zverejnenia
  Pri podaní prihlášky dizajnu Spoločenstva môžete požiadať o odklad zverejnenia prihlášky na maximálne 30 mesiacov. Dizajn takto zostane utajený dovtedy, kým ho nebudete chcieť zverejniť.

  Za zverejnenie dizajnu po skončení odkladu treba zaplatiť príslušné poplatky. Poplatok za zverejnenie je možné zaplatiť aj spolu s poplatkom za odklad pri predložení prihlášky. Ak sa však nakoniec rozhodnete dizajn nezverejniť, poplatok za zverejnenie nebude vrátený.

  Ak sa rozhodnete vôbec nezverejniť zapísaný dizajn Spoločenstva a poplatok za zverejnenie ste nezaplatili, platnosť zápisu uplynie po 30-mesačnom období odkladu.

  Ako zrušiť odklad zverejnenia dizajnu
  Odklad zverejnenia môžete kedykoľvek zrušiť cez svoju User Area.

  Ak chcete zrušiť odklad zverejnenia zapísaného dizajnu Spoločenstva, postupujte podľa tohto návodu:

  1. Prihláste sa do svojej User Area a kliknite na Panel.
  2. Kliknite na Dôverné RCD a vyberte príslušný dizajn. Potom budete presmerovaný na databázu eSearch.

   Odklad zverejnenia
    
  3. V druhej časti databázy eSearch s názvom Kroky a oznámenia kliknite na tlačidlo Zapísaný dizajn Spoločenstva.
  4. Kliknite na Zverejniť dizajn s odkladom v časti Preskúmanie.

   Odklad zverejnenia
    
  5. Vyplňte chýbajúce údaje.
  6. Kliknite na Potvrdiť a pošlite žiadosť. Žiadosť dostane úrad EUIPO a spracuje ju. O niekoľko minút dostanete novú správu do schránky doručenej pošty v časti Oznámenia.

  Opis
  Ku grafickému vyjadreniu svojho dizajnu môžete pridať nepovinný opis.

   

  V článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch sa stanovuje, že prihláška môže obsahovať jeden opis pre jeden dizajn nepresahujúci 100 slov, ktorý vyjadruje vyobrazenie dizajnu alebo vzoru. Opis sa musí týkať iba tých charakteristických rysov, ktoré sa vyskytujú vo vyobrazeniach dizajnu alebo vzoru. Nesmie obsahovať vyhlásenia týkajúce sa údajnej novosti a ani osobitého charakteru dizajnu alebo jeho technickej hodnoty.

  Ak však opis nie je v súlade s nariadením, nebude podaná námietka. Opis sa neskúma, ale prieskumový pracovník ho môže použiť na odstránenie pochybností. Ak by napríklad na dvoch snímkach boli znázornené odlišné karty, prieskumový pracovník musí podať námietku, ale ak sa v opise uvádza, že sú znázornené dve rôzne strany rovnakej karty, námietka nie je potrebná.

  Poznámka: Opis nebude akceptovaný po dátume podania prihlášky.

  Odklad zverejnenia
 • Informácie o pôvodcovi/pôvodcoch

  Táto časť je nepovinná a jej cieľom je priradiť pôvodcu k príslušnému dizajnu. Ak si však zvolíte „Vytvoriť nového", musíte o pôvodcovi/pôvodcoch poskytnúť tieto informácie:

  • buď priezvisko a meno jednotlivých pôvodcov,
  • alebo názov tímu pôvodcov, ak je to vhodné.
  Údaje pôvodcu

  Pridať pôvodcu
   

  Ak už úrad pridelil pôvodcovi identifikačné číslo, bude potrebné zadať toto číslo a údaje sa potom importujú z databázy.

  Ak sa pôvodca vzdal práva byť uvedený, začiarknite príslušné políčko, „Zrieknutie sa práva".

  Zrieknutie sa práva
 

Uplatniť právo prednosti

 • Chcem uplatniť nárok na právo prednosti

  Ak ste podali prihlášku rovnakého dizajnu za uplynulých šesť mesiacov, môžete si nárokovať právo prednosti, ak kliknete na tlačidlo „Pridať nárok na právo prednosti":

  Uvedenie čísla práva prednosti alebo identifikačného čísla dizajnu Viac informácií o nároku na právo prednosti
  • z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Krajinu prvého podania prihlášky",
  • uveďte číslo priority alebo identifikačné číslo dizajnu (pole sa automaticky dokončí, ak sú údaje o dizajne k dispozícii v systéme DesignView) a kliknite na „Importovať" alebo
  • uveďte údaje manuálne tak, že kliknete na tlačidlo „Vytvoriť manuálne",
  • doplňte dátum podania a číslo podania.

  Poznámka: Ak sa prvé podanie neuskutočnilo v jednom z úradných jazykov EÚ, musí byť priložená kópia prekladu.

  Uplatniť právo prednosti neskôr
  Označte začiarkavacie políčko „Pridať prednosť", ak chcete uplatniť nárok na právo prednosti k neskoršiemu dátumu (toto uplatnenie môže byť do jedného mesiaca od dátumu podania prihlášky).

  Uplatniť právo prednosti k neskoršiemu dátumu
 • Nárok na výstavnú prioritu

  Nárok na výstavnú prioritu v prihláške
  Ak chcete pridať do svojej prihlášky nárok na výstavnú prioritu, kliknite na tlačidlo „Pridať výstavu". Takto sa otvorí nová časť.

  1. Z rozbaľovacieho menu si vyberte názov výstavy.
  2. Pridajte dátum prvého sprístupnenia verejnosti.
  3. Zvoľte si možnosť priložiť požadované doklady v čase podania prihlášky alebo neskôr (do troch mesiacov od dátumu podania).
  4. Kliknite na tlačidlo „+ Pridať".
  Výstavná priorita
   

  Uplatniť právo výstavnej priority neskôr
  Označte začiarkavacie políčko „Pridať výstavu", ak chcete uplatniť nárok na právo výstavnej priority k neskoršiemu dátumu (toto uplatnenie môže byť do jedného mesiaca od dátumu podania prihlášky).

  Poznámka: Toto ustanovenie sa vzťahuje len na veľmi malý počet výstav, najmä svetových výstav. Viac informácií sa nachádza na webovej lokalite Bureau International des Expositions (BIE).

  Výstavná priorita
 

Dokončite svoju prihlášku

 • Uložte dizajn a kopírujte z dizajnu

  Po pridaní všetkých požadovaných informácií o dizajne ho uložte. Potom so budete môcť prezrieť svoje informácie o dizajne a upraviť ich.

  Informácie o dizajne
   

  Ak chcete pridať nový dizajn, kliknite na tlačidlo „Pridať nový" alebo nakopírujte informácie z dizajnu, ktorý ste už vložili, tak, že kliknete na tlačidlo „Kopírovať z dizajnu". Ak ste už predložili viac ako jeden dizajn, môžete si vybrať číslo dizajnu, z ktorého chcete kopírovať informácie.

  Možnosť kopírovania z dizajnu
 • Návrhy (uložiť moju prihlášku ako koncept)
  Pri vypĺňaní formuláru prihlášky môžete kedykoľvek uložiť vykonanú prácu tak, že uložíte prihlášku ako koncept. Kliknite na tlačidlo „Uložiť prihlášku" v pravom stĺpci prihlášky s touto ikonou Ikona uloženia . Koncept nájdete v časti „Koncepty" vo svojej User Area.
 • Obnoviť formulár prihlášky

  Ak chcete prihlášku vypĺňať nanovo, kliknite na tlačidlo „Obnoviť prihlášku". Všetky predtým vyplnené polia budú prázdne a informácie vymazané.

 • Vytlačiť prihlášku

  Svoj formulár prihlášky môžete kedykoľvek počas postupu podávania prihlášky vytlačiť.

 • Potvrdenie

  Skontrolujte svoje údaje a údaje o dizajne
  V tejto etape vidíte údaje týkajúce sa prihlášky, ktorú predkladáte. Ešte stále ich môžete upraviť v časti „Údaje o dizajne" pred podaním prihlášky.

 • Podpis

  Vyplnením polí „Meno a priezvisko" a „Funkcia signatára" potvrdzujete, že ste skontrolovali údaje a chcete predložiť tento formulár prihlášky.

  Podpis
   

  Môžete pridať jednu osobu ako ďalšieho signatára.

  Poznámka: Upozorňujeme, že len fyzické osoby môžu podpísať formulár prihlášky.

  Po skontrolovaní prihlášky kliknite na tlačidlo „Potvrdiť a zaplatiť".

  Tlačidlo pre potvrdenie a zaplatenie
   

  Budete si musieť zvoliť spôsob platby, ktorý chcete použiť v okne pre platbu. Ak platíte bankovým prevodom, odporúčame poznamenať si kód platobnej transakcie, pretože umožní identifikovať platbu.

  Potom kliknite na tlačidlo „Potvrdiť platbu" a „Pokračovať" v ďalšom okne. Takto bude vaša prihláška podaná.

  Tlačidlo pre potvrdenie a zaplatenie Tlačidlo pre potvrdenie a zaplatenie
 • Čo sa stane po podaní formuláru prihlášky.

  Po dokončení postupu podávania prihlášky dostanete potvrdenie, že prihláška bola správne podaná spolu s oficiálnym číslom prihlášky. Potom si stiahnete oficiálny doklad a potvrdenie v jednom súbore PDF. Upozorňujeme, že úrad nevydáva kópie potvrdení.

  potvrdenie, že bola vaša prihláška správne podaná
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.