Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Podrobné zobrazenie spisu

Podrobné zobrazenie spisu
 

Pri podrobnom zobrazení spisu sa objavia všetky dostupné informácie o ochrannej známke alebo dizajne vrátane informácií o majiteľoch a zástupcoch, práve prednosti a seniorite, záznamoch, námietkach a obnovách.

Zároveň umožňuje používateľom nahliadnuť do spisov alebo požiadať o správu o podobných ochranných známkach.

 
 • Všeobecné informácie

  Na podrobné zobrazenie výsledkov vyhľadávania kliknite na názov alebo na odkaz „+info“ o ochrannej známke/dizajne/majiteľovi alebo zástupcovi podľa toho, akú informáciu hľadáte.

  Názov ochrannej známky a odkaz +info

  Pri podrobnom zobrazení výsledkov vyhľadávania sa na jednej strane objavia informácie o jednej ochrannej známke alebo jednom dizajne.

  Informácie, ktoré sa objavia pri podrobnom zobrazení, závisia od aktívnych prvkov prihlášky/zápisu a budú sa líšiť v závislosti od toho, či sa prihláška/zápis týka ochrannej známky alebo dizajnu.

  Pri štandardnom nastavení sa zobrazia záhlavia všetkých existujúcich informácií, ale údaje v tabuľkách pod každým záhlavím sa objavia len vtedy, ak sú o danej ochrannej známke alebo danom dizajne k dispozícii.

  Zobraziť iný výsledok vyhľadávania
  Ak chcete prejsť na iný výsledok vyhľadávania, môžete použiť ikony so symbolom šípky v hornej časti stránky.

  Ikony so šípkou

  Návrat k výsledkom vyhľadávania
  Ak sa chcete vrátiť k výsledkom vyhľadávania, kliknite na odkaz„Späť na výsledky vyhľadávania“, ktorý sa nachádza naľavo od ikon šípok.

  Zobraziť/skryť informácie
  Ak chcete skryť alebo zobraziť informácie, ktoré sa objavia pri štandardnom nastavení v tabuľkách, kliknite na ikony so šípkou pod tlačidlom „Tlačiť“.

  Ikony so šípkou

  Každý prvok môžete zobraziť alebo skryť samostatne pomocou tlačidla, ktoré sa nachádza vpravo od záhlavia.

  Tlačidlá na zobrazenie alebo skrytie jednotlivých prvkov

  Zmena poradia zobrazenia
  Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia prvkov v detailnom zobrazení, kliknite na príslušné záhlavie a presuňte ho myšou na iné miesto. Táto možnosť môže byť užitočná pri zobrazovaní a tlačení.

  Ako zmeniť poradie zobrazenia

  Pripomíname, že ak vymažete súbory cookies alebo ak sa prihlásite na stránku z iného počítača alebo pomocou iného prehliadača, všetky časti sa vrátia do predvoleného nastavenia.

  Nastaviť upozornenie
  Kliknite na tlačidlo „Nastaviť upozornenie“ a vytvoríte upozornenie.

  Tlačidlo Nastaviť upozornenie

  Tlačiť
  Zobrazené údaje vytlačíte kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“. Pripomíname, že sa vytlačia len zobrazené informácie, nie skryté.

 • Overené kópie

  Overenú kópiu prihlášky a/alebo osvedčenia o zápise si môžete vyžiadať kliknutím na tlačidlo Osvedčenie. (Poznámka: Prístup k tejto funkcii máte, len ak ste prihlásený). Táto možnosť je dostupná v týchto prípadoch:

  • ak prihláška už bola zverejnená;
  • ak ide o prihlášku ochrannej známky EÚ, ak prihláška bola podaná po 1. januári 2008;
  • ak ide o osvedčenie o zápise ochrannej známky EÚ, ak bolo osvedčenie vydané po 1. januári 2001,
  • v prípade overených kópií osvedčenia o zapísanom dizajne Spoločenstva.
 • Časová os

  Časová os je grafické znázornenie postupu spracovania prihlášky a zápisu ochrannej známky alebo dizajnu. Rôzne fázy a s nimi súvisiace dátumy sú na časovej osi zobrazené v chronologickom poradí. Časové osi sú k dispozícii pre ochranné známky EÚ, zapísané dizajny Spoločenstva a námietkové konania.

  Ak nemáte prístup k týmto informáciám, zobrazí sa správa „obmedzené informácie“.

  Ak nie je možné zobraziť údaje správne, objaví sa správa „nie je k dispozícii“. V súvislosti s týmito oznámeniami nie je potrebné kontaktovať úrad EUIPO, keďže správca webového sídla bude informovaný automaticky.

 • Kroky a oznámenia

  V tejto sekcii nájdete nástroje na elektronickú komunikáciu s úradom EUIPO o vybranom spise. Stav alebo typ žiadosti/zápisu určuje možnosti, ktoré sa objavia v tejto sekcii.

  Možné kroky a oznámenia

  Všeobecné kroky Preskúmanie Zmeniť/aktualizovať údaje o ochrannej známke
  Nahliadnutie do spisu Stiahnutie Obnova
  Žiadosť o konanie colných úradov Obmedzenia Úplný prevod
  Správa o podobných ochranných známkach Predĺženie Čiastočný prevod
    Pokračovanie konania Vymenovanie zástupcu
    Uvedenie do predošlého stavu Vymazanie zástupcu
    Odoslať pripomienky tretích strán Uplatnenie seniority
    Odoslať osvedčenie o seniorite Žiadosť o premenu
 • Korešpondencia

  Všetka korešpondencia týkajúca sa ochrannej známky sa zobrazí v tabuľke. Zadaním textu do vyhľadávacieho poľa si môžete vyhľadať konkrétnu položku korešpondencie. Zadaný text bude vyhľadávaný v stĺpcoch Postup, Číslo podania, Predmet a Dátum.

  V stĺpci „Od“ si môžete pozrieť, či ste korešpondenciu poslali vy alebo úrad EUIPO, pričom symbol Symbol oznámení, ktoré odoslal úrad EUIPO označuje, že správu odoslal úrad EUIPO a symbol Symbol oznámení, ktoré odoslal používateľ označuje, že správu odoslal používateľ. Kliknutím na ikonu v stĺpci „Kroky“ si môžete stiahnuť korešpondenciu vo formáte PDF.

 • Grafické vyobrazenie

  Grafické vyobrazenie existuje iba pre dizajny a pre tieto typy ochranných známok: obrazová, 3D, farebná, zvuková a iná.

 • Informácie o dizajne

  Tu sa zobrazia informácie o zapísanom dizajne Spoločenstva. Pokiaľ ste majiteľom spisu alebo zástupcom pre tento spis a ste prihlásený, môžete zmeniť referenčné číslo svojej prihlášky (t. j. vami zvolené referenčné číslo, nie oficiálne referenčné číslo, ktoré prihláške priradil úrad EUIPO) tak, že kliknete na modrú ikonu s perom a do zobrazeného poľa uvediete nové identifikačné číslo (ID).

 • Označenie výrobku

  V tejto časti sa zobrazuje číslo locarnskej triedy a priradené označenie výrobkov. Označenie si môžete zobraziť vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie v čase zverejnenia zapísaného dizajnu Spoločenstva. Kliknutím na odkaz v záhlaví tejto časti budete presmerovaní na nástroj DesignClass.

 • Informácie o ochrannej známke

  Tu sa zobrazujú informácie o ochrannej známke Európskej únie. Ak ste majiteľom spisu alebo zástupcom pre tento spis a ste prihlásený, môžete zmeniť referenčné číslo svojej prihlášky (t. j. vami zvolené referenčné číslo, nie oficiálne referenčné číslo prihlášky úradu EUIPO) tak, že kliknete na ikonu s modrým perom Ikona s modrým perom a do zobrazeného poľa uvediete nové identifikačné číslo (ID). Táto funkcia nie je dostupná v prípade medzinárodných zápisov.

  Získajte viac informácií o niceskom triedení a viedenskom triedení.

 • Dokumenty

  Ak chcete prevziať dokument, kliknite na logo PDF. Ak si chcete prevziať niekoľko dokumentov súčasne, označte požadované políčka a kliknite na tlačidlo „Prevziať“, ktoré sa objaví v tabuľke (pri označenom políčku). Ak chcete preberať dokumenty, musíte sa prihlásiť. Pripomíname tiež, že ak preberáte niekoľko dokumentov súčasne, budú doručené v komprimovanom súbore.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.