Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Čo môže byť ochrannou známkou EÚ

Ochrannú známku EÚ môžu tvoriť akékoľvek označenia, najmä slová (vrátane osobných mien) alebo kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo obalu tovaru, alebo zvuky.

Od 1. októbra 2017 sa zmeneným nariadením (EÚ) č. 2015/2424 zrušila požiadavka na grafické vyobrazenie.

V praxi to znamená, že ak ochranná známka patrí do jednej z kategórií ochranných známok akceptovaných na úrade a dá sa zobraziť v jednom z akceptovaných formátov, môžete podať jej prihlášku aj bez grafického vyobrazenia.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

O ochranu ktorého typu ochrannej známky by ste chceli požiadať?

Podľa toho, čo by ste chceli chrániť (slovo, znak, farbu atď.), existujú rôzne možnosti týkajúce sa ochrannej známky. Aké možnosti máte.

Označeniami, ktoré tvoria ochrannú známku, sa musia dať rozlíšiť tovary a služby jedného podniku od tovarov a služieb iného podniku.

Aby známka mohla byť spôsobilá na zápis, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, ale nesmie opisovať to, čo predávate.

 
 

Vaša ochranná známka má mať rozlišovaciu spôsobilosť

Spotrebitelia by mali dokázať rozpoznať, čoho sa vaše označenie týka, malo by napríklad slúžiť ako označenie pôvodu. Malo by vás odlíšiť od ostatných podnikov na trhu, aby ste mohli chrániť a budovať identitu a hodnotu svojej značky.

Vaša ochranná známka nemá opisovať to, čo predávate

Vaša ochranná známka by nemala monopolizovať označenie, ktoré len opisuje tovary alebo služby, ktoré ponúkate. Takéto označenia by mali ostať k dispozícii každému: vám aj vašim konkurentom.

 

Stále to nie je jasné? Nasledujúci príklad by mal rozptýliť všetky existujúce pochybnosti

Bez rozlišovacej spôsobilosti
Spotrebiteľ nebude vnímať takúto fľašu ako osobitú pre konkrétnu značku, resp. spoločnosť ani odlišnú od fliaš iných spoločností. Takéto označenie má zostať k dispozícii pre všetky spoločnosti.

Víno

Príliš opisná
V tomto prípade spotrebiteľ nebude považovať fľašu za osobitú a slovom víno sa jednoducho opisuje obsah fľaše. Budú ho považovať za opis výrobku.

Príklad toho, aká by mala byť vaša ochranná známka, s rozlišovacou spôsobilosťou, nie však príliš opisná

Joe
Bloggs

Ochranná známka, ktorá sa dá zapísať
V tomto príklade fľaša samotná nemusí byť osobitá, no pridanie nálepky s osobitým menom by donútilo spotrebiteľov považovať ju za ochrannú známku označujúcu jednu konkrétnu značku.

 

Úrad EUIPO zamietne prihlášku ochrannej známky, ak bude presvedčený, že prihláška nespĺňa tieto a určité ďalšie požiadavky. Môžete si pozrieť aj iné dôvody (nazývané tiež absolútne dôvody), prečo by vaša ochranná známka mohla byť zamietnutá.

V prípade pochybností vyhľadajte odborné poradenstvo. My nemôžeme poskytovať takéto rady.

 

Aké typy ochranných známok môžem zapísať?

Existujú tri typy ochranných známok, ktoré môžete zapísať: individuálne, certifikačné a kolektívne ochranné známky.

Individuálna ochranná známka odlišuje tovary a služby jednej konkrétnej spoločnosti od výrobkov a služieb iných spoločností.

Neznamená to však, že individuálnu ochrannú známku musí vlastniť jedna osoba: individuálne ochranné známky môžu byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých právnických alebo fyzických osôb. Znamená to, že ide o viacerých prihlasovateľov.

Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky je od 850 EUR (elektronické podanie).

Kolektívnymi ochrannými známkami sa odlišujú tovary a služby skupiny spoločností alebo členov združenia od tovarov a služieb konkurentov. Kolektívne ochranné známky sa môžu používať na budovanie dôvery spotrebiteľov v tovary alebo služby, ktoré sa ponúkajú s kolektívnou známkou. Veľmi často sa používajú na identifikovanie tovarov, ktoré majú spoločné niektoré vlastnosti.

Kolektívne známky môžu prihlásiť len združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ako aj právnické osoby, ktoré sa spravujú verejným právom.

Poplatok za prihlášku kolektívnej známky je 1 500 EUR (elektronické podanie).

Certifikačné známky sa zaviedli na úrade EIPO 1. októbra 2017. Ide o nový typ ochranných známok na úrovni EÚ, hoci v národných systémoch už existujú dlhé roky. Používajú sa ako označenie, že tovary a služby vyhovujú certifikačným požiadavkám certifikačnej inštitúcie alebo organizácie. Slúžia ako znak sledovanej kvality.

Každá fyzická alebo právnická osoba vrátane inštitúcií, úradov a orgánov, ktoré sa spravujú verejným právom, môže prihlásiť certifikačnú známku EÚ, pokiaľ takáto osoba nevykonáva podnikateľskú činnosť zahŕňajúcu dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb certifikovaného druhu.

Poplatok za prihlášku certifikačnej známky je 1 500 EUR (elektronické podanie).

Zoznam všetkých poplatkov za ochranné známky 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.