Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Čo môže byť zapísaným dizajnom Spoločenstva

Príklady prihlášok dizajnov

Vysávač, príklad prihlášky dizajnu

Vysávač

Číslo dizajnu: 003305929-0002

Záhradný prístrešok, príklad prihlášky dizajnu

Záhradné prístrešky

Číslo dizajnu: 002068585-0003


Pred podaním prihlášky dizajnu zvážte tieto tri aspekty:


Je váš dizajn spôsobilý na zápis?

Dizajn chráni vzhľad výrobku a svojou podstatou je prepojený s výrobkom. Ak neexistuje výrobok, nemôže existovať ani ochrana.

Akýkoľvek priemyselný alebo remeselnícky predmet vrátane obalu, grafických znakov a typov písma sa môže považovať za výrobok. Chrániť možno aj časti výrobkov, ktoré je možné oddeliť alebo odmontovať.

Samotné farby, samostatné slovné prvky a zvuky sú príkladmi, ktoré nespĺňajú podmienky dizajnu, pretože netvoria vzhľad výrobku. Môžu však spĺňať podmienky na ochranu prostredníctvom ochrannej známky.

Z rovnakého dôvodu nespĺňajú podmienky dizajnu ani živé organizmy a pojmy, ktoré nespĺňajú ani podmienky ochrany prostredníctvom ochrannej známky.

Navyše váš dizajn by mal rešpektovať verejný poriadok a určité morálne normy. Prihlášky dizajnov, ktoré stvárňujú alebo propagujú násilie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, budú zamietnuté.

Je váš dizajn nový?

V nariadení o dizajnoch sa vyžaduje, aby váš dizajn, bez ohľadu na to či zapísaný (RCD) alebo nezapísaný (UCD), bol nový a mal osobitý charakter.

Novosť

Dizajn je nový, ak pred ním nebol verejnosti sprístupnený žiadny iný totožný dizajn. Ak sa dva dizajny líšia iba v nepodstatných detailoch, považujú sa za totožné.

Osobitý charakter

Dizajn má osobitý charakter, ak sa celkový dojem vyvolaný u informovaného používateľa líši od celkového dojmu vyvolaného inými dizajnmi.

Je váš dizajn vyobrazený správne a presne?

Účelom grafického vyobrazenia je znázornenie všetkých znakov dizajnu, o ktorého zápis žiadate. Len vy zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby všetky znaky vášho dizajnu boli vyobrazené čo najpresnejšie.

Preto je dôležité, aby ste vypracovali vyobrazenie svojho dizajnu starostlivo a dôkladne. Pre ochranu vášho dizajnu je kvalita vyobrazenia veľmi dôležitá.

Kvalita grafického vyobrazenia v praxi musí umožňovať zmenšenie, resp. zväčšenie vášho dizajnu na veľkosť najviac 8 × 16 cm na záznam do registra dizajnov Spoločenstva a na zverejnenie vo Vestníku dizajnov Spoločenstva

Pohľady

Na vyobrazenie vášho dizajnu môžete zaslať až desať rôznych pohľadov dizajnu, sedem chránených a tri nechránené. Dajú sa nahrať rôzne pohľady, napr. celkové, v náryse, reze, perspektíve alebo rozobratom stave. Naša elektronická prihláška dizajnu umožňuje nahratie presunom myšou a môžete použiť statické zobrazenia a aj zobrazenia 3D. Uistite sa, či sa pohľady, ktoré zasielate, týkajú toho istého dizajnu a znázorňujú jeho viditeľnú časť.

Ak podávate prihlášku zloženého výrobku, t. j. výrobku pozostávajúceho z viacerých častí, ktoré sa môžu nahradiť, pričom je možné výrobok rozobrať a znovu zmontovať, aspoň jeden pohľad musí zobrazovať zložený výrobok v zmontovanom stave. To isté sa vzťahuje aj na súpravu predmetov, akými sú napr. šachovnica s figúrkami alebo príborová súprava.

Farby

Súprava vyobrazení dizajnu môže byť buď čiernobiela, alebo farebná. Nie je dovolené farebné druhy zmiešať, napr. predložiť na ten istý dizajn tri pohľady v čiernobielom a štyri vo farebnom vyhotovení.

Kontext

Dizajn musí byť vyobrazený na neutrálnom pozadí. Mal by byť zreteľne odlíšiteľný od okolia.

Identifikátory

Ak chcete zvýrazniť niektoré časti dizajnu, buď preto, že chcete nárokovať ochranu niektorej konkrétnej časti, alebo práve pre túto časť dizajnu ochranu nenárokujete, môžete použiť tieto identifikátory:

  • prerušované čiary na označenie prvkov, pre ktoré sa nepožaduje žiadna ochrana,
  • plné čiary na vyznačenie hlavných znakov dizajnu, pre ktoré chcete nárokovať ochranu,
  • farebné tieňovanie a rozmazanie na vylúčenie viacerých znakov z ochrany,
  • prerušenia na vyznačenie toho, že predmetom ochrany nie je presná dĺžka dizajnu.

V pohľadoch dizajnu sa nesmú používať vysvetlivky, popisy ani dodatočné znaky.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.