Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Postopek vložitve prijave in registracije

 

Prijavo blagovne znamke EU lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba v kateri koli državi sveta.
Več informacij


Prijavo blagovne znamke EU je mogoče vložiti le pri uradu EUIPO. Prijave je mogoče predložiti na naslednje načine:
 • elektronska prijava – spletna prijava prek uporabniškega območja User Area,
 • z navadno pošto,
 • s posebno kurirsko službo.


Ne. Prijavo lahko vložite po elektronski poti (vključno z uporabo spletnih orodij urada EUIPO, kot je pojasnjeno pri vprašanju „Kako lahko vložim prijavo za blagovno znamko Evropske unije“), po pošti ali s kurirsko službo. Po elektronski pošti ne sprejemamo nobenega posamičnega dokumenta.


Prijavo blagovne znamke EU je mogoče vložiti v katerem koli od 23 uradnih jezikov Evropske unije, ki veljajo kot „prvi jezik“.
Poleg tega je treba izbrati drugi jezik izmed naslednjih petih jezikov Urada : angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina ali španščina. Drugi jezik ne sme biti enak kot prvi jezik, ki ste ga izbrali, in se bo uporabljal kot jezik morebitnih ugovorov in/ali postopkov za izbris.


Datum vložitve mora biti poznejši od datuma, ko je urad EUIPO prijavo dejansko prejel; v nasprotnem primeru bo v celoti zavrnjen. Urad EUIPO bo v dveh mesecih poslal poziv za odpravo pomanjkljivosti glede zahtev. Tega roka ni mogoče podaljšati. Po odpravi pomanjkljivosti bo datum vložitve prijave postal datum, ko so vse obvezne informacije, vključno z informacijami o plačilu, popolne. Če zahteve niso izpolnjene (glej člen 31 Uredbe o blagovni znamki Evropske unije glede vseh zahtev, ki jim morajo ustrezati prijave, ali Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 4 glede vseh natančnejših informacij), se prijava blagovne znamke EU ne bo obravnavala kot prijava za blagovno znamko EU („se ne bo štela za vloženo“), vse že plačane pristojbine pa se povrnejo.


Na naši strani Obrazci in vloge boste našli vse naše spletne obrazce, pa tudi obrazce v obliki PDF za tiste storitve, ki jih še ni mogoče vložiti na spletu.
Korespondenco v zvezi z določenim spisom je mogoče poslati: Vedno navedite številko spisa.
* Osebna vročitev: izpolnite in prinesite s seboj dva izvoda našega potrdila o dostavi dokumentov za vsak spis, ki ga želite predložiti. Opozarjamo, da od 1. oktobra 2017 dalje osebne vročitve kakršnih koli dokumentov v zvezi z blagovnimi znamkami EU ne bodo več sprejemljive. Za vsak dokument, ki bo predložen z osebno vročitvijo, se bo štelo, kot da ni bil prejet.
V primeru nedoslednosti ali razlik med angleško različico in katero koli drugo jezikovno različico te objave se upošteva različica v angleščini.
Več informacij je na voljo pod zavihkom Pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z novo Uredbo o blagovnih znamkah EU.


Vsaka prijava blagovne znamke EU mora vsebovati seznam blaga in storitev, da se lahko določi datum vložitve prijave. Blago in storitve s seznama morajo biti razvrščene v skladu z Nicejskim aranžmajem. Nicejska klasifikacija razvršča blago v razrede od 1 do 34 in storitve v razrede od 35 do 45. Vsak razred je opredeljen z naslovom, ki podaja splošne informacije o tem, kakšne vrste blaga in storitev zajema.
Zelo pomembno je, da uporabite razrede blaga in storitev, ki so usklajeni z vašim poslom, ker bo to neposredno vplivalo na zaščito vaše blagovne znamke EU.
Več informacij o Nicejski klasifikaciji je na voljo na spletišču Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) na naslovu http://www.wipo.int.


Uporabniki, ki vlagajo prijavo po elektronski poti, lahko izberejo predhodno odobrene izraze ter si sestavijo svoj seznam blaga in storitev. Ti izrazi so zbrani v usklajeni podatkovni zbirki in bodo samodejno sprejeti za namene razvrstitve. Uporaba teh predhodno odobrenih izrazov bo olajšala postopek registracije blagovne znamke. V usklajeni podatkovni zbirki so zbrani izrazi, ki so bili sprejeti za namene razvrstitve v vseh uradih EU.
Uporabniki lahko pred vložitvijo prijave:
 • raziščejo vsebino usklajene podatkovne zbirke s pomočjo orodja TMclass;
 • uporabijo orodje za pripravo seznama blaga in storitev, ki jih bo vodilo skozi postopek ustvarjanja svojega seznama blaga in storitev na podlagi terminologije iz usklajene podatkovne zbirke.


Da, vsak znak, ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe o blagovni znamki EU, se lahko registrira kot blagovna znamka. Z registracijo imena in/ali logotipa svojega podjetja si boste zagotovili boljšo zaščito svoje znamke in ugled. Na podlagi registracije boste tretjim osebam preprečili, da bi uporabljale ali registrirale blagovne znamke, ki so enake kot znamke vašega podjetja ali so jim tako podobne, da bi lahko povzročile zmedo.
 


V primeru spora v zvezi z imenom internetne domene se obrnite na organizacijo WIPO ADR (alternativno reševanje sporov).


Ne. Izvirnega seznama blaga ali storitev v prijavi blagovne znamke EU ni mogoče razširiti, ampak le omejiti. Povedano drugače, v že vloženo izvirno prijavo ne morete dodajati proizvodov ali razredov, razen če vložite novo prijavo za isto blagovno znamko, ki vključuje dodatne razrede.


Osnovna pristojbina pri vložitvi prijave krije samo en razred. Če želite vključiti več kot en razred blaga ali storitev, se za vsak dodatni razred plača pristojbina. Več informacij.
Če želite po tem, ko je bila vaša prijava blagovne znamke EU registrirana, dodati nove razrede blaga in/ali storitev, morate vložiti novo prijavo blagovne znamke EU z razredi, ki jih želite vključiti.
Več informacij najdete na povezavi o razredih blaga in/ali storitev.


Mogoče so le manjše spremembe znamke, če je bistveno ne spreminjajo.
Praksa urada EUIPO o spremembah prikaza znamke je zelo stroga. Za več podrobnosti glej Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 15.


Da bo preizkus vaše prijave opravljen hitro, morate storiti naslednje.
 • Plačajte vnaprej – če želite plačilo izvršiti prek transakcijskega računa, se morate strinjati s takojšnjo bremenitvijo računa. Če želite plačilo izvršiti prek bančnega nakazila, morate nakazilo izvršiti takoj po vložitvi prijave. Prosimo, uporabite bančno transakcijsko kodo, navedeno na potrdilu.
 • Uporabite pripravljen obrazec in ga odnesite na banko (najdete ga na potrdilu o prejemu po vložitvi prijave).
 • Izpolniti morate pogoje za uporabo hitrega postopka „Fast Track“*, tako da izberete blago in storitve (za več informacij glej usklajeno podatkovno zbirko ).

* Če med preizkušanjem ni nobenih ugovorov, bo vaša prijava obravnavana hitreje.

Več informacij o celotnem postopku registracije, ki vključuje postopek do objave.

 


Da, lahko. Vendar pa bo Urad v primeru, če vlagate prijavo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), od vas zahteval, da v določenem roku imenujete zastopnika.
Dodatne informacije:


Urad bo zavrnil vašo prijavo blagovne znamke, če bo menil, da ne izpolnjuje določenih zahtev, ki se imenujejo absolutni razlogi.

V členu 7 Uredbe o blagovni znamki EU so opredeljeni absolutni razlogi za zavrnitev. Prijave blagovne znamke, ki se na tej stopnji ne zavrnejo, se objavijo. Glej celoten potek registracije.

Treba je razlikovati med absolutnimi razlogi za zavrnitev in relativnimi razlogi za zavrnitev, ki se preizkušajo le, če po objavi prijave blagovne znamke EU katera koli tretja oseba vloži en ali več ugovorov na podlagi ene ali več spornih prejšnjih pravic, kot je na primer prejšnja blagovna znamka.

Urad EUIPO po uradni dolžnosti ne preizkuša relativnih razlogov za zavrnitev. Nanje se lahko sklicujejo le tretje osebe v postopku ugovora ali postopku izbrisa po registraciji blagovne znamke EU. Pozanimajte se o ustreznih pristojbinah in si oglejte razlike tako, da na strani o postopku registracije izberete zavihek „Ugovor“.


Da. Urad zavrne prijavo blagovne znamke EU, če razlog za zavrnitev obstaja le v delu Evropske unije. Če je na primer znamka sestavljena iz označbe izdelka v enem uradnem jeziku države članice Evropske unije, bo Urad prijavo blagovne znamke EU zavrnil.
Prejšnje pravice, ki se uveljavljajo v ugovoru ali zahtevi za ugotovitev ničnosti, posegajo v registracijo blagovne znamke EU, čeprav obstajajo le v eni državi članici Evropske unije. Zelo redko se zgodi, da je treba prijavo zavrniti, ker znamka predstavlja nerazlikovalni ali opisni ali generični izraz le v enem jeziku Evropske unije (in ne v enem od glavnih svetovnih trgovinskih jezikov). Postopek ugovora ali postopek za ugotovitev ničnosti, ki poteka pred uradom EUIPO, bo v takšnih primerih zagotovil veliko svobode pri iskanju sporazumne rešitve spora.

Več informacij o uporabi in zaščiti vaše blagovne znamke EU.


Zavrnjeno prijavo blagovne znamke EU ali blagovno znamko EU, ki je bila razglašena za nično ali je bila razveljavljena, je mogoče preoblikovati v prijavo za nacionalno blagovno znamko v vseh državah članicah Evropske unije, v katerih ne velja razlog za zavrnitev. Naknadne prijave za nacionalno blagovno znamko bodo ohranile datum vložitve prijave blagovne znamke EU.


Konverzija je postopek, ki se lahko uporabi pri blagovnih znamkah Evropske unije in pri mednarodnih registracijah.

Če blagovna znamka EU preneha obstajati, se lahko pretvori v blagovno znamko, ki je veljavna le v nekaterih državah članicah. Konverzija je zlasti koristna za premagovanje morebitnih težav z enotno naravo blagovne znamke EU.

Če na primer pride do težav pri možnosti registracije blagovne znamke Evropske unije zgolj v eni ali nekaj državah na podlagi absolutnih razlogov ali zaradi ugovora na podlagi prednostne pravice v eni ali več državah, lahko prijavitelj blagovne znamke EU zaprosi za konverzijo blagovne znamke EU v prijavo za nacionalno posamično blagovno znamko v drugih državah, ki jih ti razlogi ne zadevajo.

Mednarodne registracije se lahko pretvorijo v prijavo za nacionalno blagovno znamko države članice EU in prijave, v katerih so imenovane pogodbenice k Madridskemu sporazumu ali Madridskemu protokolu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).

Za več informacij glej Smernice, del E, Registri, razdelek 2, Konverzija.


Konverzije mednarodnih registracij, v katerih je imenovana EU, ne smemo zamenjevati s „spremembo“, ki je pravna značilnost, uvedena z Madridskim protokolom za ublažitev posledic petletnega obdobja odvisnosti, ki obstaja na podlagi Madridskega sporazuma.
Sprememba omogoča pretvorbo bistveno napadene znamke v neposredno prijavo blagovne znamke EU, ne omogoča pa konverzije imenovanja EU v nacionalne prijave.
Več informacij o načelih in formalnostih konverzije je na voljo v Smernicah, del E, Registri, razdelek 2, Konverzija in del M, Mednarodne znamke.


Da bo vaša prijava obdelana po hitrem postopku Fast Track, morate pristojbino plačati ob vložitvi prijave ali pa takoj za tem, če plačujete z bančnim nakazilom (več podatkov o bančnih nakazilih in seznamu pogojev za uporabo hitrega postopka Fast Track). Poleg tega morate za razvrstitev blaga uporabiti izraze, ki so bili predhodno odobreni v usklajeni podatkovni zbirki Urada EUIPO (HDB).
 


Obrazec za prijavo v petih korakih je bil zasnovan za hitri postopek Fast Track, zato ima obvezna polja in privzete možnosti, ki zagotavljajo, da bo vaša prijava obdelana čim prej.

Naš obrazec za naprednejše uporabnike je bil zasnovan tako, da vas opozori, kadar je vaša prijava v hitrem postopku Fast Track in kadar ni. Če prijava ne izpolnjuje katerega od pogojev za hitri postopek Fast Track, vas obrazec na to opozori. Nato se lahko odločite, ali želite prijavo popraviti, kot je navedeno v obrazcu, ali nadaljevati po običajnem postopku. Standardne prijave so običajno objavljene v 8 do 11 tednih po plačilu pristojbin.

Če vaša prijava blagovne znamke izpolnjuje pogoje za hitri postopek Fast Track, se bo v iskalniku eSearch plus nad časovnico blagovne znamke izpisal logotip Fast Track.


Čeprav nekatere prijave morda ob vložitvi izpolnjujejo pogoje za hitri postopek Fast Track, se lahko zgodi, da se pozneje to spremeni. Razlog je lahko pomanjkljivost, odkrita med preizkusom absolutnih razlogov, kot so zamuda pri plačilu, zahteva za omejitev blaga in storitev ali druge pomanjkljivosti, kot je sporna zadeva z zastopnikom.

Oglejte si celoten seznam pogojev za uporabo hitrega postopka Fast Track.


Prijavitelji ali zastopniki lahko v namenskem polju v obrazcu prijave navedejo svojo oznako z največ 20 znaki, na primer začetnice, niz črk, števk itd. Ta oznaka je lahko koristna za razlikovanje med različnimi prijavami, ki ste jih vložili pri uradu EUIPO.

Identifikacijsko številko Urad dodeli zaradi identifikacije prijaviteljev in zastopnikov.

Ko urad EUIPO prijavitelju ali zastopniku dodeli „identifikacijsko številko“, je treba to identifikacijsko številko v prihodnjih prijavah navesti skupaj z imenom prijavitelja/zastopnika.

Brez identifikacijske številke je treba izpolniti vsa polja za prijavitelje/zastopnike.


Identifikacijske številke lahko najdete, če svojo blagovno znamko iščete v eni od spletnih podatkovnih zbirk urada EUIPO, eSearch plus ali TMview.


Prijavo lahko vložite tako, da: Po potrditvi prijave bo sistem ustvaril številko prijave za vašo blagovno znamko EU.
 


Blagovna znamka EU je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, zlasti besed, vključno z osebnimi imeni, ali iz slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali embalaže blaga ali zvokov, če se:
 • lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij ter
 • so prikazani tako, da lahko pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva.
Prikaz znakov mora biti v obliki, za katero se uporablja splošno dostopna tehnologija, ki jo je v registru mogoče reproducirati na jasen, natančen, samozadosten, zlahka dostopen, razumljiv, trajen in objektiven način. Oglejte si, katere vrste datotek urad EUIPO sprejema pri vložitvi prijav za blagovne znamke. Preberete si lahko tudi Sklep izvršnega direktorja Urada št. EX-17-6 z dne 22. septembra 2017 o tehničnih specifikacijah za priloge, predložene na nosilcih podatkov.

V Izvedbeni uredbi o blagovni znamki Evropske unije so določena posebna pravila in zahteve za prikaz najobičajnejših vrst blagovnih znamk.

Več primerov blagovnih znamk in njihovih vrst je na voljo na našem spletišču.


Na potrdilu o vložitvi prijave je navedeno le, da je bila vložena figurativna znamka. Izraz „figurativna znamka“ vključuje „sestavljene“ ali „stilizirane“ znamke, „besedo + logotip“ itd. (na našem spletišču si oglejte primere figurativnih znamk). V skladu s prakso urada EUIPO je znamka figurativna, kadar je sestavljena iz:
 • izključno figurativnih elementov,
 • kombinacije besednih in figurativnih ali drugačnih grafičnih elementov,
 • besednih elementov v nestandardnih pisavah,
 • besednih elementov v barvah,
 • besednih elementov v več kot eni vrstici,
 • črk abeced, ki se ne uporabljajo v EU,
 • znakov, ki jih ni mogoče poustvariti s tipkovnico,
 • kombinacije zgornjega.
Na prijavnem obrazcu je bila dodana „figurativna znamka z besednimi elementi“, da lahko prijavitelji vtipkajo besedne elemente.
Več informacij o pravnih besedilih v zvezi z blagovno znamko EU


Ne, varovana je kombinacija obeh, kot je razvidno iz prikaza znamke kot celote. Za primere glej na naše spletišče.


Figurativna znamka.


Barv, ki se pojavljajo v figurativnih blagovnih znamkah EU, ni več mogoče navajati.


Za nobeno vrsto blagovne znamke EU ni več treba dodajati opisa. V členu 3 Izvedbene uredbe o blagovni znamki Evropske unije je določeno, da so opisi neobvezni za pozicijske znamke, znamke z vzorcem, barvne znamke, sestavljene iz kombinacije barv, in znamke gibanja. Pri teh znamkah, pri katerih je prikazu dodan opis, se mora ta opis ujemati s prikazom in ne sme presegati svojega področja uporabe.


Da, prijavo lahko kadar koli umaknete, vendar vam že plačanih pristojbin ne povrnemo, razen če prijavo umaknete isti dan, ko ste jo vložili (GMT +1). Za umik ni treba plačati pristojbine. Zanj lahko zaprosite neposredno na eSearch plus, tako da pod „dejanja in sporočila“ v zvezi z blagovno znamko EU izberete vrsto elektronskega dejanja.Izjava mora biti jasna in nedvoumna, na primer „Umikam prijavo blagovne znamke EU številka XYZ“.
Ker urad EUIPO nima obrazca v papirni obliki za umik prijave blagovne znamke EU, lahko pošljete sporočilo iz svojega uporabniškega območja User Area ali dopis (elektronska pošta ni sprejemljiva).


Obstajajo tri vrste blagovnih znamk EU: posamezna, kolektivna ali certifikacijska znamka.


Kolektivna znamka je lahko vsaka znamka (npr. besedna, figurativna, tridimenzionalna itd.), če je v lasti pravne osebe javnega prava ali združenja ter se uporablja za razlikovanje blaga in storitev članov združenja od drugih podjetij. Prijavo kolektivne znamke Evropske unije lahko vložijo samo združenja izdelovalcev, proizvajalcev, ponudnikov storitev ali trgovcev ter pravne osebe, za katere velja javno pravo.


Ne, „kolektivna“ znamka ne pomeni, da znamka pripada več osebam (soprijaviteljem/soimetnikom) ali da označuje/zajema več kot eno državo (sistem blagovnih znamk EU samodejno zajema vse države članice EU).

V skladu z Uredbo o blagovni znamki Evropske unije obstajajo posebne določbe v zvezi z varstvom kolektivnih znamk. Ker gre za označbo, ki se uporablja za označevanje geografskega izvora blaga ali storitev, to še ne pomeni ovire za registracijo kolektivne znamke. Pri posamezni blagovni znamki EU pa nasprotno take geografske označbe ni mogoče registrirati.

Prijavitelj kolektivne znamke mora v dveh mesecih od datuma vložitve prijave predložiti pravilnik, ki ureja uporabo znamke.
Več informacij je na voljo v členih 74 do 82 Uredbe o blagovni znamki Evropske unije in v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 4, Absolutni razlogi za zavrnitev, poglavje 15, Kolektivne znamke Evropske unije.


Da, osnovna pristojbina za vložitev prijave za kolektivno znamko po elektronski poti je nižja, kot če se vloži prijava v papirni obliki.

Več informacij o različnih stroških lahko najdete na strani o pristojbinah, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO.


Prijavitelj lahko zahteva prednostno pravico za eno ali več prejšnjih prijav za znamko, in sicer za nacionalno prijavo (ali prijavo za države Beneluksa), vloženo v državi ali za državo, ki je pogodbenica Pariške konvencije, članica STO, država, za katero je Komisija potrdila vzajemnost, ali za prijavo za blagovno znamko EU.

„Prednostna pravica po Konvenciji“ je časovno omejena pravica, ki se vzpostavi s prvo redno vložitvijo prijave blagovne znamke. Redna nacionalna vložitev pomeni vsako vložitev, ki zadostuje za določitev dneva, na katerega je bila prijava vložena v zadevni državi, ne glede na to, kako je bila rešena (člen 4(3) Pariške konvencije). Zahtevati jo je mogoče v šestih mesecih po prvi vložitvi.

Zahtevo za priznanje prednostne pravice je treba vložiti skupaj s prijavo blagovne znamke EU ali v ločenem sporočilu, ki se vloži na isti dan kot prijava blagovne znamke EU. Več informacij o načelih in formalnostih zahtev po „prednostni pravici po Konvenciji“ lahko najdete v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 15, Prednostna pravica po Konvenciji, in v posebnem razdelku s pogosto zastavljenimi vprašanji v zvezi s pravno reformo.


Zahtevo za priznanje prednostne pravice je treba vložiti skupaj s prijavo blagovne znamke EU, vsebovati pa mora datum, številko in državo prejšnje prijave.

Treba je upoštevati, da bo Urad zahtevo za priznanje prednostne pravice objavil „kot je bila vložena“, kar pomeni, da ne bo potrdil veljavnosti zahteve za priznanje prednostne pravice.

Za informacije o dokazilih (kopija ustrezne prve prijave, omejitve glede jezika in časovne omejitve), ki jih je treba predložiti skupaj z zahtevo za priznanje prednostne pravice ali zahtevo po prednosti starejše blagovne znamke, glej Sklep predsednika Urada št. EX-05-5 z dne 1. junija 2005.

Za dodatno razlago preberite Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti.
Za več informacij o tem, kako v svojo spletno aplikacijo dodati zahtevo za priznanje prednostne pravice, odprite stran z obrazcem za naprednejše uporabnike.


Če je prijavitelj blagovne znamke EU razstavil blago ali storitve z blagovno znamko, za katero je vložil prijavo, na uradno priznani razstavi, lahko v šestih mesecih od prve razstavitve zahteva razstavno prednostno pravico. Predložiti je treba dokazilo o razstavi.
Več informacij o načelih in formalnostih zahtev po „razstavni prednostni pravici“ lahko najdete v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 16, Razstavna prednostna pravica.


Če so prijavitelji ali imetniki blagovne znamke Evropske unije že registrirali prejšnjo enako nacionalno ali mednarodno blagovno znamko za enako blago in storitve, pri čemer ima ta znamka učinek v eni ali več državah članicah, lahko za navedeno znamko v prijavi blagovne znamke EU v dveh mesecih po njeni vložitvi ali kadar koli po registraciji blagovne znamke EU zahtevajo prednost starejše blagovne znamke, s čimer ohranijo svoje prejšnje pravice, čeprav ne podaljšajo prejšnje blagovne znamke.
Več informacij o načelih in formalnostih zahtev po prednosti starejše blagovne znamke lahko najdete v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 17, Prednost starejše blagovne znamke.


Načeloma je treba dokumentacijo v podporo zahtevi po prednosti starejše blagovne znamke predložiti v treh mesecih po datumu vložitve.
Za informacije o dokazih, ki jih je treba predložiti skupaj z zahtevo za priznanje prednostne pravice ali zahtevo po prednosti starejše blagovne znamke, glej Sklep predsednika Urada št. EX-05-5 z dne 1. junija 2005.
Za dodatno razlago preberite Smernice, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti.
Za več informacij o tem, kako v svojo spletno aplikacijo dodati zahtevek po prednosti starejše blagovne znamke, odprite stran z obrazcem za naprednejše uporabnike.


Učinek prednostne pravice je, da se pri opredelitvi, katere pravice imajo prednost, za datum prednostne pravice šteje datum vložitve prijave blagovne znamke EU.
Edini učinek prednosti starejše blagovne znamke po Uredbi o blagovni znamki EU je ta, da če se imetnik blagovne znamke EU odpove prejšnji znamki ali dopusti, da njena registracija poteče, se šteje, da ima še naprej iste pravice, kot bi jih imel, če bi bila prejšnja blagovna znamka še naprej registrirana.
Upoštevajte, da je prednost starejše znamke mogoče zahtevati le za prejšnjo registracijo in ne za prejšnjo prijavo.


To je datum, na katerega je blagovna znamka EU vpisana v register blagovnih znamk Evropske unije (preden je odobrena objava registracije v Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije). Ta datum na potrdilu o registraciji sledi besedi „registrirana" v levem spodnjem kotu na prvi strani.
Z registracijo blagovne znamke EU se imetniku podelijo izključne pravice. Pravice iz blagovne znamke EU učinkujejo proti tretjim osebam od dneva objave registracije blagovne znamke.

Več informacij o postopku registracije blagovne znamke EU je na voljo na strani Postopek registracije.


Postopek za registracijo blagovne znamke EU sestoji iz naslednjih treh glavnih delov:
 1. preizkusa prijave,
 2. ugovora (le, če je bil proti prijavi blagovne znamke EU vložen ugovor),
 3. registracije.


Blagovna znamka Evropske unije je veljavna 10 let. Lahko se podaljša neomejenokrat, vsakokrat za deset let. Urad EUIPO šest mesecev pred iztekom registracije pisno obvesti imetnika, zastopnika ali katerega koli registriranega imetnika pravic, da je registracijo treba podaljšati. Če Urad ne pošlje zadevnega obvestila, to ne bo vplivalo na iztek veljavnosti registracije, Urad pa za to ne bo odgovoren.
Zahteva za podaljšanje se lahko vloži prek spleta na obrazcu za podaljšanje.

Za več informacij o podaljšanju blagovnih znamk EU preberite:


Pridobljen razlikovalni učinek je zahteva, ki se lahko vloži pri registraciji blagovne znamke, ki se sama po sebi ne razlikuje od drugih, a bo postala drugačna zaradi njene uporabe na trgu.
 
Da bi bila blagovna znamka registrirana, mora biti sama po sebi razlikovalna, kar pomeni, da mora biti drugačna od drugih znamk, neopisna in ne sme biti sestavljena iz besed ali znakov, ki so ustaljeni v vsakdanjem jeziku. Izjemoma se lahko znak registrira, če prijavitelj predloži dokazila o pridobljenem razlikovalnem učinku znamke z uporabo. V tem primeru je treba dokazati, da vsaj velik delež upoštevne javnosti obravnava znak kot blagovno znamko (tj. blago in storitve, navedene v prijavi, obravnava kot da izvirajo neposredno iz določenega podjetja).
 
Urad bo obravnaval pridobljen razlikovalni učinek znamke samo, ko bo to prijavitelj izrecno zahteval, nikoli na lastno pobudo. Zahtevo o pridobljenem razlikovalnem učinku je treba vložiti kot pomožno ali glavno zahtevo.
 
Za več informacij si oglejte naše Smernice.


Če vložite glavno zahtevo, bo Urad hkrati sprejel odločbo o razlikovalnem učinku znaka samega in o pridobljenem razlikovalnem učinku z uporabo. Oba vidika bosta obravnavana v enotni odločbi. Na to odločbo se lahko pritožite.
 
Če boste vložili pomožno zahtevo, bo preizkus prijave razdeljen v dve fazi. Urad bo najprej odločal samo o razlikovalnem učinku znaka samega in po tem, ko bo sklep dokončen, bo obravnaval samo zahtevo o pridobljenem razlikovalnem učinku ter sprejel uradno odločbo o tem vidiku. Na vsako odločitev se je mogoče pritožiti v določenih rokih.
 
Od prijavitelja je odvisno, kakšno vrsto zahteve bo vložil. To je odvisno od njegovih interesov, od hitrosti postopkov registracije, težav pri zbiranju dokazil za utemeljitev zahteve v zvezi s pridobljenim razlikovalnim učinkom, ali celo od tega, koliko je končna odločba pomembna za razlikovalni učinek znamke.
 
Za več informacij si oglejte naše Smernice.


Urad proučuje morebitni pridobljeni razlikovalni učinek znamke samo na zahtevo prijavitelja.
 
Zahtevo lahko oddate prek prijave za registracijo ali dokler obdobje za vložitev pripomb v odgovor na dopis prvega ugovora Urada ne poteče.
 
Zahteva sama ni dovolj. Biti mora natančno opredeljena kot glavna ali pomožna. Če ni jasno, za kakšno vrsto zahteve gre, bo Urad izdal poziv k dopolnitvi podatkov in določil rok za prijaviteljeva pojasnila.
 
Za več informacij si oglejte naše Smernice.


Če je bila zahteva vložena s prijavo, bo urad izrazil nasprotovanje oznaki, prijavitelj pa bo naprošen, naj v določenem roku predloži ustrezna dokazila in svoje pripombe k ugovoru.
 
Če prijavitelj v odgovor na sporočilo o nasprotovanju vloži glavno zahtevo, hkrati pa ne predloži dokazil, bo Urad izdal sporočilo, v katerem bo prijavitelja zaprosil, naj dokazila predloži v roku 2 mesecev.


Če ste vložili pomožno zahtevo, je preizkus prijave razdeljen na dve fazi. Po zaključku prve faze, torej ko je odločba o svojstvenem razlikovalnem učinku dokončna ob upoštevanju vseh možnosti za pritožbo, bo Urad začel drugo fazo o pridobljenem razlikovalnem učinku znamke tako, da bo prijavitelja obvestil o nadaljevanju postopka in določil rok za predložitev dokazov o uporabi.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj