Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Spori

Sedaj ko ste lastnik registriranega modela Skupnosti, je lahko model podlaga za „izpodbijanje" morebitno nasprotujočih pravic, vendar ga lahko „izpodbijajo" ali mu „ugovarjajo" tudi drugi.

To izpodbijanje lahko poteka na različnih ravneh – pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ali pred nacionalnimi sodišči. V nadaljevanju je opisan postopek pri uradu EUIPO. Več informacij o sodnih postopkih je na voljo v razdelku Skrb za vaše pravice.

Drugače kot pri blagovnih znamkah, pri katerih lahko do sporov pride že pred njihovo registracijo, je mogoče modele izpodbijati šele, ko so registrirani. To izpodbijanje v pravnem jeziku imenujemo zahteva za razglasitev ničnosti. V nadaljevanju je opisan postopek ugotavljanja ničnosti s stališča vložnika zahteve za razglasitev ničnosti in s stališča imetnika registriranega modela Skupnosti.


Začetek postopka za ugotavljanje ničnosti

Kako vložiti zahtevo za razglasitev ničnosti?

Uporaba uradnega obrazca za vložitev zahteve za razglasitev ničnosti ni obvezna, vendar jo močno priporočamo, ker olajša obdelavo zahteve in nam pomaga, da se izognemo napakam. Zahtevo je treba skupaj z dokazili predložiti v dveh izvodih, od katerih se en izvod hrani v arhivu urada, drugi izvod pa se pošlje imetniku registriranega modela Skupnosti, da se ohrani kakovost dokumentov, ki se lahko poslabša zaradi kopiranja.

Zahtevo za razglasitev ničnosti je mogoče uradu EUIPO poslati po pošti.

Glejte pojasnila k obrazcu zahteve za razglasitev ničnosti registriranega modela Skupnosti, če niste prepričani, kako ga je treba izpolniti. Pred vložitvijo zahteve za razglasitev ničnosti vam priporočamo tudi, da poiščete pravni nasvet.

Pristojbina za vložitev zahteve za razglasitev ničnosti znaša 350 EUR. Zahteva se ne bo štela za vloženo, dokler pristojbina ne bo plačana v celoti.

Postopek za ugotavljanje ničnosti

Urad EUIPO bo poslal zahtevo za razglasitev ničnosti imetniku registriranega modela Skupnosti in mu dal na voljo dva meseca za odgovor. Če se imetnik registriranega modela Skupnosti odloči, da ne bo odgovoril, urad EUIPO sprejme odločitev na podlagi zahteve, kakor jo je vložil vložnik zahteve za razglasitev ničnosti. Če se imetnik registriranega modela Skupnosti odloči, da bo odgovoril, se bodo njegove pripombe nemudoma posredovale vložniku zahteve za razglasitev ničnosti.

Če urad EUIPO meni, da so informacije zadostne, sprejme odločitev. Če ne, se začne naslednji krog dopisovanja.

Vsaka od strank lahko zaprosi za podaljšanje roka, če dvomesečni rok ne zadostuje. Načeloma se prva prošnja za podaljšanje samodejno odobri. Naknadna podaljšanja se odobrijo samo, če so ustrezno in pravilno utemeljena.

Časovnica opisuje postopek za ugotavljanje ničnosti; prvi korak je „obvestilo o razglasitvi ničnosti", na katero mora imetnik registriranega modela Skupnosti odgovoriti v dveh mesecih. Naslednji korak je pošiljanje „obvestila o pripombah imetnika registriranega modela Skupnosti za vložnika zahteve za razglasitev ničnosti"; končni rok za vložnikov odziv na zahtevo za razglasitev ničnosti je dva meseca.

 • 2 meseca
 • 2 meseca
 • Obvestilo o razglasitvi ničnosti
 • Rok za odgovor imetnika registriranega modela Skupnosti
 • Obvestilo o pripombah imetnika registriranega modela Skupnosti za vložnika zahteve za razglasitev ničnosti
 • Končni rok za odgovor vložnika zahteve za razglasitev ničnosti

Razlogi za razglasitev ničnosti

V členu 25(1)(b) Uredbe o modelih Skupnosti so navedeni različni razlogi, na katere se je mogoče sklicevati. Najpogosteje uporabljeni razlog je, da model ni nov ali nima individualne narave. Druge razloge je mogoče najti v smernicah.

Zahtevo za razglasitev ničnosti lahko vloži vsak. Za vložitev takšne zahteve ni treba biti IMETNIK predhodne pravice. Samo dokazati morate, da model ni nov ali nima individualne narave, kar naredite tako, da dokažete, da je enak ali podoben model obstajal pred modelom, za katerega ste vložili zahtevo za razglasitev ničnosti.


Dokaz

Dokazati je treba dve dejstvi, da je lahko zahtevi za razglasitev ničnosti na podlagi pomanjkanja novosti ali individualne narave ugoditi:

Urad EUIPO bo ocenjeval celotni vtis samo, če je bil prejšnji model razkrit.

Razkritje prejšnjega modela

Zahtevan je prikaz videza prejšnjega modela ali modelov, skupaj z dokazili o razkritju v obliki različnih dokumentov.

Naslednji seznam vsebuje primere dokumentov, ki se štejejo za tovrstna dokazila. V smernicah so podani opisi, kako urad EUIPO ocenjuje te dokumente in kakšna pomembnost se jim pripisuje.

 • Uradne objave: objava prejšnjega modela v biltenu katerega koli urada za intelektualno lastnino na svetu se običajno šteje za razkritje, za razkritje pa se štejejo tudi objave v biltenih znamk in patentov.

 • Razstave in uporaba v trgovini: če je bil model dostopen javnosti na mednarodni razstavi kjer koli na svetu, to običajno pomeni razkritje, enako velja za uporabo v trgovini.

 • Razkritje na spletu: razkritje na spletu načeloma pomeni del prejšnjega stanja. Informacije, ki so bile razkrite na spletu ali v spletnih podatkovnih zbirkah, se štejejo za javno dostopne od dneva, ko so bile objavljene. Vendar je zaradi narave spleta morda težko ugotoviti dejanski datum, od katerega so bile informacije dostopne javnosti: nekatere spletne strani ne navajajo, kdaj so bile objavljene.

 • Zaprisežene ali overjene pisne izjave (izjave pod prisego): pisne izjave same po sebi načeloma niso dovolj za dokazovanje razkritja prejšnjega modela. Kljub temu lahko podprejo in/ali pojasnijo točnost drugih dokumentov.

Celotni vtis na seznanjenega uporabnika

Urad EUIPO pri primerjavi dveh modelov uporablja enaka merila, kot jih je treba uporabiti pri iskanju predhodnih pravic in odkrivanju morebitnih podobnih pravic. Več informacij, kako oceniti celotni vtis, lahko najdete v smernicah.

Dokončanje postopka za ugotavljanje ničnosti

Postopek za ugotavljanje ničnosti se konča,

 • ker se ena od strank (ali obe) odloči, da bo prekinila postopek (ker sta stranki dosegli sporazumen dogovor, ker vložnik zahteve za razglasitev ničnosti umakne zahtevo ali ker se imetnik odpove modelu Skupnosti),
 • ali ker urad EUIPO izda odločbo, s katero se konča postopek. Vse stranke v postopku za ugotavljanje ničnosti imajo pravico do pritožbe zoper odločitev, ki negativno vpliva na njih.

Za model Skupnosti, za katerega je bila razglašena ničnost, se šteje, da ni nikoli obstajal.

Kdo plača stroške?

Od izida odločitve ali tega, kdo je prekinil postopek, je odvisno, katera stranka mora plačati stroške.

Ko urad EUIPO izda odločbo, sta na splošno možna dva izida:

Za registrirani model Skupnosti se ne razglasi ničnost

Vložnik zahteve plača stroške zastopanja imetnika registriranega modela Skupnosti – običajno v višini 400 EUR.

Za registrirani model Skupnosti se razglasi ničnost

Imetnik registriranega modela Skupnosti plača stroške vložniku zahteve – navadno v višini 750 EUR: 350 EUR kot pristojbino za zahtevo za razglasitev ničnosti in 400 EUR za stroške zastopanja.


Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj