Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Mediacija

 

Mediacija je postopek sprave med strankama v sporu. Mediator deluje kot nevtralni posrednik med strankama in spodbuja rešitev spora, vendar ni pristojen za odločanje o primeru, če mediacija ne uspe. Stranki ohranita nadzor nad načinom vodenja postopka in izidom mediacije. Stranki ne smeta biti prisiljeni v mediacijo, temveč se morata zanjo odločiti prostovoljno. Od nje lahko kadar koli odstopita. Podobno strankama ne sme biti vsiljen nikakršen sporazum o poravnavi, temveč se morata o njem dogovoriti sami. Mediacija je zaupen postopek.
Arbitraža je postopek, v okviru katerega arbiter uporablja pravo za rešitev spora med strankama. Arbiter kot nosilec odločanja izda razsodbo. Arbitraža je postopek na podlagi pravic, mediacija pa postopek na podlagi interesov. Medtem ko se pri arbitraži upošteva in uporablja le pravo, se pri mediaciji upoštevajo širši interesi strank (zlasti poslovni interesi).

Več informacij o mediaciji.
Več informacij o pravilih mediacije.


Odbori za pritožbe obravnavajo približno 2 500 primerov na leto. Reševanje teh primerov v povprečju traja leto in pol, nekateri primeri pa lahko privedejo tudi do nadaljnje pritožbe. Ta postopek je lahko drag in zamuden. Kljub temu pa je mogoče v številnih primerih – čeprav obstajajo stvarni pravni spori – doseči dogovor, ki ohranja poslovne interese obeh strank. Čeprav je mediacija hitrejša in cenejša alternativa pravdnemu sporu, so vanjo vključeni usposobljeni mediatorji, ki so strokovnjaki za zadeve v zvezi z intelektualno lastnino. Poleg tega jamči tudi za zaupnost glede obstoja spora, saj se ta rešuje brez vednosti javnosti. Stopnja uspeha je na splošno visoka.

Več informacij o pravilih mediacije.


Mediacija pred uradom EUIPO je trenutno na voljo le v fazi pritožbe v postopku, ki vključuje dve ali več strank. Stranka, ki v postopku ne uspe, mora v dveh mesecih od obvestila o izpodbijani odločbi vložiti pritožbo in plačati zadevno pristojbino, s čimer doseže, da pritožba zadrži izvršitev. Pritožba je dopustna le, če pritožnik v štirih mesecih od obvestila o izpodbijani odločbi predloži izjavo o razlogih. Rokov za pritožbe, plačilo pristojbine za pritožbo ali predložitev izjave o razlogih ni mogoče podaljšati ali opustiti.

Obe stranki morata podpisati zahtevo za mediacijo ali kako drugače dokazati, da sta pridobili soglasje druge stranke. Pritožbeni postopek se nato začasno ustavi do izida mediacije.

Več informacij o mediaciji.


Najprej mora urad EUIPO sprejeti odločitev v zadevah v zvezi z blagovno znamko Evropske unije ali modelom v postopku inter partes. Zoper to odločitev se je treba pritožiti, šele nato se lahko začne mediacija. Tema mediacije pa lahko presega okvir pritožbenega postopka pri uradu EUIPO ter zajema spore v zvezi z vzporednimi blagovnimi znamkami, modeli ali drugimi pravicami intelektualne lastnine med istimi strankami. Obstajajo številne možnosti, pri čemer je na primer mogoče, da stranki z nasprotujočimi si pravicami delujeta na povsem različnih trgih. Dogovorili bi se lahko, da bosta tako nadaljevali. Mediacija je uspešna, če je mogoče preusmeriti pozornost s pravnih vidikov na poslovne interese. Mediacija v primerih ex parte (tj. ko je druga stranka izpodbijane odločbe sam urad EUIPO) ni mogoča.

Za več informacij glej EUIPO Boards of appeal, Mediation, Instructions to Parties (Odbori za pritožbe urada EUIPO, mediacija, navodila za stranke)


Mediacija je trenutno na voljo le za pritožbe, vendar se lahko to v prihodnje spremeni.
Za več informacij glejte EUIPO Odbori za pritožbe, mediacija, navodila za stranke


Urad EUIPO ne zaračuna pristojbine za mediacijo, če ta poteka v njegovih prostorih v Alicanteju.
Če pa mediacija poteka v prostorih urada EUIPO v Bruslju, se zaračuna pristojbina, ki krije potne stroške, stroške nastanitve in dnevnice mediatorjev.

Več informacij o postopku mediacije in pristojbinah.

Več informacij o pravilih mediacije.

Stroške in/ali administrativne pristojbine lahko preverite na obrazcu za mediacijo v Bruslju in ga (ali enakovredne informacije) pošljite mediatorju.

Za več informacij o administrativnih pristojbinah, povezanih z mediacijo, glejte Sklep št. Ex-11-04 direktorja urada EUIPO z dne 1. 8. 2011.


Postopek mediacije načeloma poteka v jeziku pritožbenega postopka. Vendar se lahko stranki dogovorita o vzajemno sprejemljivem jeziku (če je na voljo mediator z znanjem zadevnega jezika).

Več informacij o mediaciji


Skupina za mediacijo je sestavljena iz kvalificiranih mediatorjev iz različnih oddelkov Urada in ne le iz odborov za pritožbe. Vsi so zelo izkušeni člani vodstvenega osebja Urada, ki so se udeležili posebnega usposabljanja pri Centru za učinkovito reševanje sporov (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR) in/ali pooblaščenem Inštitutu za arbitražo CIARB (Chartered Institute of Arbitrators – CIARB) v Londonu in imajo različne jezikovne profile.

Več informacij o mediaciji


Na spletni strani je na voljo popoln seznam mediatorjev z njihovimi življenjepisi, zato lahko stranke po želji zahtevajo točno določeno osebo. Strankam lahko pri izbiri mediatorja pomaga tajništvo odborov za pritožbe. Stranke si morda raje želijo osebo, ki ima določeno izobrazbo in izkušnje ali ki je sposobna mediacijo izvesti v določenem jeziku. Pomembno je razumeti, da je mediacija prostovoljen postopek in da vloga mediatorja ni izrekanje sodbe ali sprejemanje odločitev, temveč spodbujanje strank, da dosežejo sporazumno rešitev. Če je primer še posebno zapleten ali če imenovani mediator presodi, da potrebuje pomoč drugega mediatorja ali člana osebja urada EUIPO, lahko zahteva takšno pomoč. Mediator v takšnem primeru najprej pridobi dovoljenje strank. Poleg tega je mogoče, da same stranke imenujejo somediatorje, če je to utemeljeno zaradi kompleksnosti ali drugih okoliščin primera.

Več informacij o mediaciji


Načeloma se pričakuje, da bo mogoče z mediacijo rešiti spor v enem  dnevu, morda že po enem predhodnem srečanju. Če se do takrat ne doseže noben rezultat, bo morda zelo težko doseči rešitev, čeprav je morda v posebno zapletenih primerih potrebnega več časa.

Več informacij o mediaciji


Pomembno je, da sodelujejo predstavniki poslovodstva, saj mediacija ne obravnava izključno pravnih vprašanj, temveč tudi poslovne interese. Ker je mediacija prostovoljni postopek, lahko katera koli stranka kadar koli odstopi od nje. Če stranki v okviru mediacije dosežeta sporazum o poravnavi, bodo morali njuni odvetniki v skladu z običajnim postopkom sestaviti formalni sporazum. Zato je pomembno, da predstavnike poslovodstva spremljajo poklicni zastopniki, ki jim pomagajo.


Ker je mediacija precej prilagodljiv postopek, je težko z gotovostjo govoriti o njenem natančnem poteku. Vendar večina primerov mediacije vključuje začetni stik med strankama in mediatorjem, v okviru katerega se razpravlja o časovnem razporedu, lokaciji mediacije in potrebi po predhodni izmenjavi dokumentacije. Stranki nato običajno podpišeta sporazum o mediaciji in ga čim prej pošljeta mediatorju.
Mediacija v večini primerov poteka v prostorih urada EUIPO v Alicanteju, stranki pa tja prideta sami ali v spremstvu pravnih zastopnikov. Mediacija, ki običajno traja en dan, vključuje izmenjevanje skupnih srečanj (v okviru katerih so v istem prostoru prisotni mediator in stranki) in individualnih srečanj (v okviru katerih se mediator ločeno in zasebno sestane z vsako od strank). Namen skupnega srečanja je poskusiti oblikovati seznam težav, ki jih je treba rešiti, na individualnih srečanjih pa se navedene težave in mogoče rešitve ali kompromisi nadalje raziščejo.
Vsa razkritja mediatorju v okviru individualnih srečanj so zaupna in se ne smejo sporočiti drugi stranki brez izrecnega predhodnega soglasja. Postopek se običajno konča z dodatnimi skupnimi srečanji in oblikovanjem sporazuma o poravnavi. Primer se nato vrne odboru za pritožbe, ki mu je bil prvotno dodeljen za sprejetje formalne odločitve, pri čemer se opozori na zaključek pritožbenega postopka.

Za več informacij glej EUIPO Boards of appeal, Mediation, Instructions to Parties (Odbori za pritožbe urada EUIPO, mediacija, navodila za stranke)


Urad EUIPO spodbuja stranke in njihove poklicne zastopnike, naj pridejo v Alicante. Vendar lahko postopek mediacije poteka tudi v prostorih urada EUIPO v Bruslju, za kar pa je treba plačati pristojbino.

Za dodatne informacije glej pravila mediacije


Stranki lahko kadar koli izstopita iz postopka mediacije in ne smeta biti prisiljeni v sprejetje sporazuma o poravnavi, vendar si morata čim bolj prizadevati, da bi ga dosegli. Če stranka odstopi od mediacije, se mediacija nemudoma zaključi. Poleg tega lahko mediator konča mediacijo, če ta zaide v slepo ulico oziroma se ne premakne z mrtve točke. V takšnih primerih se pritožbeni postopek nadaljuje, in sicer od točke, ki je bila dosežena pred mediacijo. Mediator ni nikoli vključen v pritožbeni postopek in je zavezan ohraniti zaupnost vsebine mediacije. Urad EUIPO ne bo hranil nobene evidence ali spisov v zvezi z mediacijo.

Za več informacij glej EUIPO Boards of appeal, Mediation, Instructions to Parties (Odbori za pritožbe urada EUIPO, mediacija, navodila za stranke)


V številnih primerih je tako in če lahko stranki sami dosežeta sporazum, ne potrebujeta mediatorja. Vendar izkušnje kažejo, da so imetniki pravic bolj pripravljeni na sporazumno rešitev, kadar so pozvani k sodelovanju, da se skupaj osredotočijo na sporne točke in dosežejo sporazum na podlagi svojih dejanskih poslovnih interesov. Zdi se, da se pri številnih pritožbah to zgodi prepozno v postopku.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.