Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Zastopanje pred Uradom

 

Vsakdo lahko vloži prijavo za blagovno znamko Evropske unije in model. Po vložitvi prijave za blagovno znamko EU mora vsak prijavitelj, ki nima stalnega prebivališča ali glavnega sedeža podjetja ali resnega in dejanskega industrijskega ali trgovskega podjetja v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru), pred prejemom uradnega poziva za odpravo pomanjkljivosti, ki ga prejme zaradi neimenovanja zastopnika pred Uradom, ali po prejemu takega poziva, imenovati zastopnika.

Poklicnega zastopnika je mogoče poiskati v brezplačni podatkovni zbirki Urada eSearch plus.

Za dodatne informacije glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 5, Poklicno zastopanje.


Evropski gospodarski prostor (EGP) vključuje države članice EU in tri države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), tj. Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Namen EGP je razširiti notranji trg EU na države v združenju EFTA.
 
Več informacij in seznam držav EGP.


Da, poklicni zastopnik urada EUIPO iz EGP lahko prijavitelja zastopa pred Uradom tako v postopkih v zvezi z blagovnimi znamkami EU kot tudi z modeli Skupnosti. Zastopnike lahko najdete s pomočjospletnega orodja Urada.
Za več informacij glej razdelek obrazci in vloge.

Za dodatne informacije glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 5, Poklicno zastopanje.


Izraz „dejansko in resno industrijsko ali trgovsko podjetje“ je vzet iz člena 3 Pariške konvencije. Ugotovljeno je bilo, da je prvotna določba, ki se je sklicevala le na „podjetje“, preohlapna in da jo je treba omejiti. Namen je bil, da se z uporabo francoskega izraza sérieux („resen“ v slovenščini) izključijo lažna ali fiktivna podjetja.
Izraz „dejanski“ pojasnjuje, da ni nujno, da je obrat glavni sedež podjetja, vendar pa mora v njem potekati neka industrijska ali trgovska dejavnost (v nasprotju z navadnim skladiščem). Fizične ali pravne osebe, ki imajo takšen obrat v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru), lahko pred Uradom zastopa zaposleni.


Zaposleni pri pravnih osebah lahko zastopajo druge pravne osebe, če sta zadevni pravni osebi ekonomsko povezani. Ekonomske povezave v tem smislu obstajajo, če sta zadevni pravni osebi medsebojno ekonomsko odvisni, ali v smislu, da je stranka v postopku odvisna od delodajalca zadevnega zaposlenega ali obratno. Ta ekonomska odvisnost lahko obstaja:
  • bodisi zato, ker sta zadevni pravni osebi članici iste skupine; ali
  • zaradi nadzornih mehanizmov upravljanja (T-512/15, § 33 in naslednje).
Po drugi strani pa za opredelitev obstoja ekonomskih povezav ne zadostuje:
  • povezava na podlagi licenčne pogodbe za znamko;
  • pogodbeno razmerje med dvema podjetjema za vzajemno zastopanje ali pravno pomoč;
  • zgolj odnos med dobaviteljem in stranko, na primer na podlagi pogodbe o izključni distribuciji ali franšizingu.
Če se želi zaposleni v vlogi zastopnika sklicevati na ekonomske povezave, mora odkljukati ustrezen razdelek na uradnem obrazcu in navesti svoje ime ter naziv ter naslov svojega delodajalca. Priporoča se, da se navede narava ekonomske povezave, razen če ta očitno ne izhaja iz predloženih dokumentov.

Za nadaljnje in podrobnejše informacije o ekonomskih povezavah glejte Smernice, del A, Splošna pravila, Oddelek  5, Poklicno zastopanje, odstavek  2.4.2, Zastopanje s strani zaposlenih pri pravni osebi z ekonomsko povezavo.
 


Katera koli fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • je državljan ene od držav članic Evropskega gospodarskega prostora; sedež njenega podjetja oziroma kraj zaposlitve je v Evropskem gospodarskem prostoru; in je pooblaščena za zastopanje fizičnih ali pravnih oseb v zadevah v zvezi z blagovnimi znamkami/modeli pred glavnim uradom za industrijsko lastnino države članice Evropskega gospodarskega prostora. (Opomba: Ni nujno, da je ta glavni urad za industrijsko lastnino v državi članici, v kateri je sedež podjetja oziroma kraj zaposlitve poklicnega zastopnika, vendar mora biti v Evropskem gospodarskem prostoru).


Za vpis na seznam poklicnih zastopnikov morate izpolniti in ustrezno podpisati prijavni obrazec, ga opremiti z datumom in nam ga poslati. Priložiti morate potrdilo, ki ga izda nacionalni urad, ali se sklicevati na skupno potrdilo, v katerem ste navedeni kot pooblaščeni zastopnik.

Za več informacij o poklicnih zastopnikih za zadeve v zvezi z modeli glejte pojasnila o prijavnem obrazcu za vpis na posebni seznam poklicnih zastopnikov.

Za dodatne informacije o zastopanju glejte Smernice, del  A, Splošna pravila, Oddelek  5, Poklicno zastopanje.Za iskanje zastopnikov, ki imajo stalno prebivališče v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru), lahko uporabite našo javno podatkovno zbirko eSearch plus.  Ta storitev zagotavlja takojšen dostop do informacij o vseh vrstah zastopnikov (združenjih, zaposlenih, odvetnikih ali poklicnih zastopnikih pri uradu EUIPO) in se posodablja vsak dan.


Če je imenovan novi zastopnik, lahko ta pisno obvesti Urad, da prejšnji zastopnik ne zastopa več stranke. Ne zahteva se nobeno pooblastilo, razen če je novi zastopnik zaposleni. Urad pisno potrdi spremembo in jo nato objavi.

Več informacij o tem, kako upravljati svoj registrirani model Skupnosti.

Več informacij o tem, kako upravljati svojo blagovno znamko EU.

Več informacij o tem, kako spremeniti osebne podatke o imetnikih.

Za več informacij glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 5, Poklicno zastopanje.Številka ID je identifikacijska številka, dodeljena vsakemu zastopniku, ki vloži prijavo pri uradu EUIPO.
Vse prijave so evidentirane v orodju eSearch plus.
Urad EUIPO te številke svojim strankam ne sporoči samodejno (razen če se nanaša na odločbo o uvrstitvi na seznam poklicnih zastopnikov), temveč jo predloži na zahtevo.
To številko lahko najdete tudi v vseh svojih spisih v podatkovni zbirki eSearch plus. Če želite uradu pomagati, da vas hitro identificira kot stranko, je koristno, da svojo identifikacijsko številko uporabite v vseh sporočilih, ki mu jih pošljete.
Z dostopom do uporabniškega območja User Area lahko ustvarite spletni račun, nato pa z uporabo obrazca za naprednejše uporabnike vložite prijavo na naslednjem naslovu.
Po potrditvi prijave bo sistem ustvaril številko prijave za vašo blagovno znamko Evropske unije.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.