Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

SME Fund

Sklad za MSP Ideas Powered for Business SME Fund je pobuda Evropske komisije, ki jo izvaja Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), s čimer nudi finančno podporo evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) z boni za IP za varstvo njihovih pravic intelektualne lastnine (IP), in sicer blagovnih znamk in modelov. Sklad bo dodelil 20 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev, ki bodo razdeljena v šestih fazah (časovnih obdobjih) od januarja do decembra 2021.
 
Upravičenci bodo prejeli delno povračilo stroškov za storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan) ter prijave blagovnih znamk in modelov.
 
Storitev 1: 75-odstotni popust na storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan), ki ga ponujajo sodelujoči nacionalni uradi za intelektualno lastnino. 

Storitev 2: 50-odstotni popust na osnovne pristojbine za prijavo nacionalnih in regionalnih blagovnih znamk in modelov ter blagovnih znamk in modelov EU. 

Do povračila stroškov v višini do 1500 EUR so upravičena vsa mala in srednja podjetja.
 


Ne. MSP morajo najprej zaprositi za nepovratna sredstva (bon za intelektualno lastnino) in počakati na sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Po prejemu sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev lahko MSP zaprosijo za storitve (prijava blagovnih znamk in/ali modelov in/ali predhodno diagnosticiranje intelektualne lastnine (IP Scan) ali kombinacija obeh), ki so jih navedla v obrazcu vloge za nepovratna sredstva (e-obrazec 1). Nazadnje lahko MSP zaprosijo za ustrezno povračilo sredstev.


Pooblaščeni zaposleni ali generalni direktor malih in srednjih podjetij EU lahko izpolni vlogo za nepovratna sredstva iz sklada za MSP Ideas Powered for Business SME Fund.
 
Za nepovratna sredstva v obliki bona za IP lahko zaprosijo vsa mala in srednja podjetja (MSP s sedežem v Evropski uniji). MSP, ki želijo zaprositi za storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan), morajo imeti sedež v državi, v kateri je na voljo upravičeni ponudnik predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine, kot je objavljeno v razpisu za zbiranje predlogov.
 
Preverite uradno opredelitev MSP v EU, da preverite, ali je vaše podjetje upravičeno.
 


MSP mora imeti sedež v Evropski uniji.
 
Dejavniki, ki določajo, ali je podjetje MSP, kot je opredeljeno v priporočilu EU 2003/361, so navedeni spodaj.Ne, razen če opravljajo gospodarsko dejavnost. Preverite merila za opredelitev MSP, ki jih je določila Evropska komisija.


Da, vendar če je vloga odobrena, lahko nepovratna sredstva koristi samo MSP.


Prvo od šestih časovnih obdobij za prijavo se bo začelo 11. januarja 2021 v skladu z naslednjim časovnim razporedom:MSP lahko za nepovratna sredstva v obliki bona za IP zaprosi le v odprtem časovnem obdobju in samo z uporabo spletnega obrazca. Vloge, predložene zunaj določenih šestih časovnih obdobij, se ne bodo upoštevale.


Da. Če MSP za eno storitev zaprosi v enem časovnem obdobju, lahko za drugo storitev zaprosi v naslednjem časovnem obdobju.


Vsakemu MSP se lahko povrne do največ 1500 EUR za storitev 1 ali storitev 2 ali kombinacijo obeh storitev:
 
Storitev 1: 75-odstotni popust na storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan), ki ga ponujajo sodelujoči nacionalni uradi za intelektualno lastnino.
Storitev 2: 50-odstotni popust na osnovne pristojbine za prijavo nacionalnih in regionalnih blagovnih znamk in modelov ter blagovnih znamk in modelov EU.

Primer 1. Storitev 1: MSP mora najprej plačati skupne stroške storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan). Če bi stroški znašali 1000 EUR, bi 75-odstotno povračilo znašalo 750 EUR. V tem primeru bi se MSP povrnila sredstva v višini 750 EUR.Primer 2. Storitev 2: MSP mora najprej plačati skupne stroške osnovnih pristojbin za prijavo blagovnih znamk in modelov. Če želi MSP registrirati dva nacionalna modela, ki staneta vsak po 250 EUR, hkrati pa želi registrirati dve blagovni znamki EU, ki staneta vsaka po 850 EUR, bi skupni stroški vseh vlog znašali 2200 EUR. 50-odstotno povračilo stroškov bi znašalo 1100 EUR. V tem primeru MSP plača 2200 EUR in se mu povrnejo sredstva v višini 1100 EUR.Primer 3. Storitvi 1 in 2 skupaj: Če bi MSP želelo imeti obe storitvi, navedeni v primerih 1 in 2, bi strošek znašal 1000 EUR za storitev 1 in 2200 EUR za storitev 2, skupni strošek pa 3200 EUR. V tem primeru bi se MSP povrnil najvišji določen znesek nepovratnih sredstev, ki znaša 1500 EUR.

Vsakemu MSP se lahko povrne do največ 1500 EUR za storitev 2 ali kombinacijo storitve 1 in 2. Če zaprošate za storitev 1, so najvišji zneski 75‑odstotnega povračila upravičenih stroškov naslednji:Za storitev 1 ali storitev 2 ali kombinacijo obojega je mogoče vložiti samo eno vlogo, pri čemer znaša povračilo največ 1 500 EUR na prosilca.
Če za eno storitev zaprosite v enem časovnem obdobju, lahko za drugo storitev zaprosite v naslednjem obdobju.


Če so vložniki upravičeni do pomoči, se bo v vsakem časovnem obdobju za oddajo vloge uporabljalo načelo „kdor prej pride, prej melje“ na podlagi datuma in ure vložitve vloge.


To so koraki, ki jim morajo MSP slediti, da zaprosijo za nepovratna sredstva:
 
1. Ko preberete razpis za zbiranje predlogov na naši spletni strani o nepovratnih sredstvih, izpolnite in vložite spletni obrazec vloge za nepovratna sredstva (e-obrazec 1) skupaj z zahtevano dokumentacijo. Pred oddajo vloge pozorno preberite naš kontrolni seznam, ki ga najdete pri vprašanju 9. Če bo vaša vloga odobrena, boste prejeli odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev s podpisom urada EUIPO (Urad Evropske unije za intelektualno lastnino). Shranite jo, saj jo boste pozneje potrebovali! Prosilce, katerih vloga bo zavrnjena, bomo obvestili o razlogih za zavrnitev.

2. V 30 dneh od prejema odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstev lahko vložite prijavo blagovne znamke in/ali modela ter plačate pristojbino za prijavo in/ali zaprosite za predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP Scan). 

Prijavo blagovne znamke ali modela lahko vložite pri katerem koli od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU (nacionalna raven), pri uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (ki pokriva Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg – regionalna raven) ali pri uradu EUIPO (ki pokriva vse države članice EU).
 
Predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP Scan) lahko opravijo nacionalni uradi, ki ponujajo to storitev (glejte spodnji seznam).
  
3. Ko boste storitve plačali, zahtevek za plačilo (e-obrazec 2) predložite do 31. maj 2022 prek povezave, ki je navedena v vaši odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstvih. Plačilo bo nakazano v roku enega meseca, če bodo informacije in dokumentacija v zahtevku za povračilo stroškov odobrene.


Vložnik mora pred oddajo vloge skrbno prebrati naslednji kontrolni seznam, da preveri, ali lahko pripravi potrebno dokumentacijo.
 
KONTROLNI SEZNAM
 • Moja družba/podjetje je malo ali srednje podjetje (MSP) v EU.
 • Pred izpolnjevanjem obrazca vloge sem prebral/-a razpis za zbiranje predlogov.
 • Poznam podatke o bančnem računu svojega podjetja in imam bančni izpisek z naslednjimi podatki: imenom podjetja kot imetnika bančnega računa, številko IBAN in kodo BIC/SWIFT.
 • Imam potrdilo o DDV svojega podjetja.
 • Vem, za katere storitve nameravam predložiti vlogo (storitev 1, storitev 2 ali obe), kot je navedeno v prvem vprašanju zgoraj in v razpisu za zbiranje predlogov.
 • Vem, za katere pravice intelektualne lastnine (blagovne znamke in/ali modele) bom predložil/-a vlogo (storitev 2).
 • Razumem, da ne morem zahtevati storitev, če sem že prejel/-a nacionalna sredstva ali sredstva EU za iste storitve ali del teh storitev.


Izredno pomembno je, da v polju „ime podjetja“ navedete enake podatke, kot so navedeni v priloženem dokumentu o identifikacijski številki za DDV/davčni številki ter na bančnem izpisku.

Druga pogosta napaka je, da se na spletnem obrazcu ne navede celotna številka IBAN, ki mora biti popolnoma enaka številki na bančnem izpisku (in vključuje kodo države).

Prepričajte se, da so vsi priloženi dokumenti čitljivi.


Če želite, da boste zagotovo prejeli vsa obvestila, lahko navedete več elektronskih naslovov.


Preverite, ali ste navedli isto ime, kot je navedeno na potrdilu o identifikacijski številki za DDV, ki mora biti prav tako enako imenu imetnika računa na priloženem bančnem potrdilu.


Preberite ta dokument in sledite vzorčni strukturi za svojo državo, ko izpolnjujete polje za DDV v spletnem obrazcu za vlogo (vključno s kodo države).
Vložniki, za katere pristojni nacionalni organi štejejo, da so oproščeni plačila davka in imajo enakovredno davčno identifikacijsko številko, bodo morali predložiti ustrezno potrdilo, ki ga izda njihov pristojni nacionalni organ in ki dokazuje pravni obstoj njihovega podjetja.
Če je oblika zapisa davčne identifikacijske številke drugačna od privzete oblike identifikacijske številke za DDV, pri vpisovanju informacij upoštevajte naslednja navodila.
 • Če ima davčna identifikacijska številka enako število števk, vendar manjka koda države, je treba pred številko vnesti oznako države.Primer: identifikacijska številka za DDV ima obliko EU12345678, davčna identifikacijska številka pa 12345678. V tem primeru mora vložnik vpisati EU12345678.
 • Če davčna identifikacijska številka vsebuje oznako države, vendar nima enakega števila števk, je treba na koncu številke vnesti toliko črk „X“, dokler ni doseženo zahtevano število števk.Primer: identifikacijska številka za DDV ima obliko EU12345678, davčna identifikacijska številka pa EU123456. V tem primeru mora vložnik vpisati EU123456XX.
 • Če davčna identifikacijska številka ne vsebuje oznake države in nima enakega števila števk, je treba pred številko vnesti oznako države, na koncu pa toliko črk „X“, dokler ni doseženo zahtevano število števk.Primer: identifikacijska številka za DDV ima obliko EU12345678, davčna identifikacijska številka pa 123456. V tem primeru mora vložnik vpisati EU123456XX.


Na bančnem izpisku ali bančnem potrdilu morajo biti navedeni „imetnik računa“ (ki mora biti enako „imenu družbe“, „naziv banke“, „številka IBAN računa“ in „koda BIC/SWIFT“. Žig banke in podpis predstavnika banke nista potrebna. Za ponazoritev glejte tukaj.
 


  1. Postopek potrjevanja vloge lahko traja tudi do 60 minut.
  2. Preverite, ali ste navedli pravilen elektronski naslov. Priporočljivo je, da navedete več kot en elektronski naslov.
  3. Preverite predal z neželeno elektronsko pošto.
  4. Če sporočila še vedno niste prejeli, se obrnite na information@euipo.europa.eu

Elektronsko sporočilo o potrditvi prejema vloge se ne sme šteti kot dokaz, da je bila vloga odobrena, ampak le kot potrdilo o tem, da je bila vložena. Vsi vložniki bodo posamično obveščeni z ločenim elektronskim sporočilom o izidu postopka ocenjevanja vloge, kot je navedeno v oddelku 4.5 razpisa za zbiranje predlogov.


Ko je e-obrazec izpolnjen in poslan, bo komisija za ocenjevanje pregledala vse vloge. Če bodo potrebne dodatne informacije, boste prejeli obvestilo po elektronski pošti.


Če se po oddaji vloge odločite, da NE želite nadaljevati postopka, pošljite elektronsko sporočilo na naslovgrants.smefund@euipo.europa.eu, v katerem navedete „I would like to withdraw my application from the SME Fund grant“ (Želim umakniti svojo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz sklada za MSP), in mu priložite elektronsko sporočilo o potrditvi prejema vaše vloge.
 


Da. Za storitve, navedene v vlogi, lahko zaprosite v 30 dneh od prejema odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstvih. V nasprotnem primeru ne boste upravičeni do zahtevka za ustrezno povračilo sredstev.


Storitev 1: storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan)

Predhodni pregledi pravic intelektualne lastnine so ključni za oblikovanje strategije intelektualne lastnine malih in srednjih podjetij. Strokovnjaki za intelektualno lastnino proučijo poslovni model, proizvode in/ali storitve ter načrte rasti malih in srednjih podjetij, da bi zanje oblikovali strategijo na področju intelektualne lastnine.
 
S pomočjo te storitve se bodo MSP lahko odločila, katero intelektualno lastnino prijaviti, kako razviti svoj portfelj intelektualne lastnine, kadar že imajo registrirane določene pravice, in kako načrtovati strategijo za prihodnost.

Storitev IP Scan ne pomeni pravne storitve.


Alla immateriella rättigheter (patent, varumärken, formgivningar, nyttighetsmodeller, växtsorter, geografiska beteckningar) omfattas av förhandsbedömningen av immateriella rättigheter (IP scan), inklusive de som inte är registrerade/inte kan registreras (t.ex. företagshemligheter, upphovsrätter, oregistrerade formgivningar) och företagsnamn, domännamn m.m.


V okviru sklada za MSP storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) niso na voljo v vseh državah članicah. Če želite preveriti, ali to storitev v vaši državi članici omogoča nacionalni urad za intelektualno lastnino ali zunanji partner vašega nacionalnega urada za intelektualno lastnino, preverite naslednji SEZNAM.

Ne pozabite, da lahko nekateri nacionalni uradi za intelektualno lastnino ponujajo storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) neodvisno od sheme sklada za MSP. Za dodatne informacije se obrnite na svoj nacionalni urad za intelektualno lastnino.


Ko prejmete sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, se lahko obrnete na nacionalni urad za intelektualno lastnino in zaprosite za storitev 1 predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan).
 Po prejemu računa in plačilu storitev lahko zahtevek za povračilo pristojbine vložite na povezavi, ki je navedena v Prilogi IV k sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev.Storitev 2: Prijave za blagovne znamke in modele

MSP lahko zaprosi za 50-odstotno povračilo stroškov za osnovne pristojbine za prijavo znamke in/ali modela (nacionalne in regionalne blagovne znamke in modela ter blagovne znamke in modela EU).
 
Prijavo blagovne znamke ali modela lahko vložite pri katerem koli od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU (nacionalna raven), pri uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (ki pokriva Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg – regionalna raven) ali pri uradu EUIPO (ki pokriva vse države članice EU).
 
Izbrana ozemeljska raven zaščite bo odvisna od poslovne strategije in načrtov rasti MSP. Če se MSP sprašuje o tem, kaj prijaviti in kje to storiti, bi mu storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan) lahko pomagala pri odločitvi.


MSP ali zastopnik v imenu MSP.


 • Pri prijavah blagovnih znamk to pomeni osnovno pristojbino, plačano v trenutku vložitve prijave, brez pribitka za dodatne razrede blaga in storitev.
 • Pri prijavah modelov to pomeni osnovno pristojbino, plačano v trenutku vložitve prijave, brez kakršnih koli dodatnih pristojbin za objavo ali odlog. 


Osnovna pristojbina se plača ob vložitvi prijave registriranega modela Skupnosti. Ta ne vključuje dodatnih pristojbin za objavo ali odlog. Za eno prijavo znaša pristojbina 230 EUR, od tega se 50 % lahko povrne v okviru sheme nepovratnih sredstev sklada za MSP. Če zaprosite za povračilo stroškov za en registrirani model Skupnosti, boste prejeli 115 EUR. Drugi nastali stroški niso upravičeni do povračila.Da, zastopnik lahko zahteva in plača pristojbino za prijavo(-e) blagovne znamke in/ali modela(-ov) v imenu MSP. Nato lahko zastopnik vloži tudi zahtevek za povračilo v imenu MSP. Vendar bo povračilo nakazano na bančni račun MSP (tj. upravičenca sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev).


Število pravic intelektualne lastnine (blagovne znamke in/ali modeli), ki jih MSP lahko prijavi, ni omejeno. Vendar bo MSP dobilo povrnjenih 50 odstotkov osnovnih pristojbin za prijavo v višini največ 1500 EUR.

Ker je dovoljeno predložiti samo eno vlogo za posamezno storitev, morajo biti vse pravice intelektualne lastnine vključene na isti vlogi.


Da, ko prejmete sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, imate na voljo 30 dni, da zaprosite za storitve. Če želite biti upravičeni do nepovratnih sredstev, morate za povračilo pristojbine zaprositi za vse blagovne znamke in/ali modele hkrati.


Ne, počakati morate na sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Po prejemu sklepa lahko vložite prijavo in plačate pristojbino za vašo blagovno znamko in/ali model in/ali stroške storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) v 30 koledarskih dneh.


Ne, nepovratna sredstva so na voljo le za nove prijave blagovnih znamk in/ali modelov. 


Da. Če je vloga za nepovratna sredstva uspešna, se povrne 50 % osnovne pristojbine za prijavo blagovne znamke, ne glede na to, ali je blagovna znamka registrirana ali ne. Med uspešnimi in neuspešnimi prijavami blagovnih znamk se ne delajo razlike.


Lahko nadaljujete in zaprosite samo za tiste storitve, ki jih potrebujete, če so vključene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izpolnjuje vse zahteve.


Da, nepovratna sredstva se lahko uporabijo za združeno prijavo registriranega modela Skupnosti, vendar je treba upoštevati, da boste upravičeni samo do povračila osnovne pristojbine. Znižane in dodatne pristojbine ne bodo vključene.
Struktura pristojbin za združene prijave modelov je naslednja:
 
 • osnovna pristojbina za en model ali za prvi model v združeni prijavi (vključeno v nepovratna sredstva);
 • znižana pristojbina od drugega modela naprej (ni vključeno v nepovratna sredstva);
 • pristojbina za objavo posameznega modela (ni vključeno v nepovratna sredstva);
 • pristojbina za odlog objave posameznega modela, neobvezno (ni vključeno v nepovratna sredstva).


Povračilo sredstev

 • Po elektronski pošti boste prejeli obvestilo, da je bila vaša vloga za dodelitev nepovratnih sredstev odobrena.
 • Od datuma prejema tega obvestila imate na voljo 30 dni, da vložite prijavo za zadevne storitve in plačate pristojbino zanje.
 • Za predložitev zahtevka za plačilo uporabite povezavo iz prejetega obvestila o dodelitvi nepovratnih sredstev.
 • Zatem vam bomo poslali elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu vašega zahteva za plačilo. Upoštevajte, da lahko ta postopek traja tudi do 60 minut.
 • Če bodo predložene informacije in dokumentacija popolne, bodo sredstva v enem mesecu nakazana na vaš bančni račun.

O tem boste obveščeni po elektronski pošti.


Za povračilo sredstev lahko zaprosi MSP kot upravičenec ali zastopnik MSP v njegovem imenu. Vendar bodo povrnjena sredstva vedno nakazana na bančni račun MSP.


Vse obrazce zahtevkov za plačilo (e-obrazec 2) je treba predložiti do 31. maj 2022. Zahtevki za plačilo, predloženi po tem datumu, ne bodo sprejeti in povračilo sredstev ne bo mogoče.


Nepovratna sredstva bodo izplačana na bančni račun družbe, naveden na obrazcu vloge (e-obrazec 1).


Pri izpolnjevanju podatkov o prijavljenih blagovnih znamkah in/ali modelih se bo znesek samodejno izračunal.


Obvestila

MSP bodo od nas prejela elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu njihove vloge.
 
Če bo vloga odobrena, bodo MSP prejela odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev s podpisom urada EUIPO. Prosilce, katerih vloga bo zavrnjena, bomo obvestili o razlogih za zavrnitev.


Po pregledu vaše vloge vam bo ocenjevalni odbor poslal enega od naslednjih dokumentov: odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev; zahtevo po dodatnih informacijah; ali obvestilo o zavrnitvi vloge.


Odgovorite na elektronski naslov, ki je naveden v prejetem dopisu z zahtevo po dodatnih informacijah. Prosimo vas, da nam sporočite zahtevane informacije in/ali priložite potrebne dokumente, da bomo lahko posodobili vašo vlogo.


Ocenjevalni odbor bo ovrednotil predložene informacije in vam poslal obvestilo o rezultatih.


Ko prejmete sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, lahko svojo blagovno znamko in/ali model prijavite in zanjo plačate pristojbino v 30 koledarskih dneh.
 
Po plačilu storitev lahko zahtevek za povračilo pristojbine vložite na povezavi, ki je navedena v Prilogi IV k sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev. Po predložitvi zahtevka za povračilo boste prejeli elektronsko sporočilo s potrdilom o njegovem prejemu. Upoštevajte, da lahko ta postopek traja tudi do 60 minut. Povračilo stroškov bo nakazano v enem mesecu, če bodo informacije in dokumentacija v zahtevku za povračilo stroškov odobrene, upravičenci pa bodo o tem ustrezno obveščeni po elektronski pošti.


 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.