Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

SME Fund 2022

Sklad za MSP za leto 2022 se je zaprl. Vendar lahko še vedno zahtevate povračilo svojih aktivnih kuponov.

Trenutno pripravljamo sklad za MSP za leto 2023. Prijavite se za več informacij.

 

Sklad za  MSP zagotavlja finančno podporo malim in srednjim podjetjem (MSP) v  EU za zaščito njihovih pravic intelektualne lastnine. MSP lahko zaprosijo za vavčerjabona, ki jim bosta omogočila delno povračilo. Ponudba je široka:
 
 • 90-odstotno povračilo stroškov storitev predhodnega pregleda intelektualne lastninepredhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan); 
 • 75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na ravni EU; 
 • 75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na nacionalni in regionalni ravni; 
 • 50-odstotno povračilo osnovnih pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za imenovanje in pristojbin za naknadno imenovanje zunaj EU. Pristojbine za imenovanje iz držav EU so izključene, prav tako pristojbine za obravnavo, ki jih zaračuna urad izvora; 
 • 50-odstotno povračilo pristojbin pred podelitvijo patenta (npr. prijava, iskanje in pregled), za podelitev in pristojbin za objavo na nacionalni ravni. 
Najvišji znesek povračila posameznemuMSP je:
 
750 EUR za dejavnosti, povezane s patenti, in 1 500 EUR za preostale dejavnosti.


Vlogo lahko oddate od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022. Sklad za MSP za leto 2022 ima omejena sredstva. Če so sredstva izčrpana, se postopek za oddajo vlog zaključi pred navedenim datumom.


Vlogo za nepovratna sredstva lahko predložijo vsa MSP s sedežem v EU. Vlogo lahko predložijo lastniki, pooblaščeni zaposleni ali zastopniki. Zastopnik je opredeljen kot katera koli tretja fizična ali pravna oseba, ki jo MSP ustrezno pooblasti, da ga zakonito zastopa. Vsa povračila se nakažejo neposredno na bančni račun MSP, naveden v vlogi.


Vaše podjetje mora veljati za  MSP s sedežem v EU. Preverite uradno opredelitev  MSP v  EU, da ugotovite, ali je vaše podjetje upravičeno. MSP  v  EU so na splošno razvrščeni v naslednje kategorije:
 
Kategorija podjetja Število zaposlenih Letni promet Letna bilančna vsota
Srednje <250 ≤ 50 mio EUR ≤ 43 mio EUR
Malo <50 ≤ 10 mio EUR ≤ 10 mio EUR
Mikro <10 ≤ 2 mio EUR ≤ 2 mio EUR


Ne, razen če opravlja gospodarsko dejavnost. Za več podrobnosti preverite merila za opredelitev MSP, ki jih je določila Evropska komisija.


Da, vendar če je vloga odobrena, lahko nepovratna sredstva koristi samo MSP.
 
Če vaš MSP uporablja storitve zastopnika ali če ste zastopnik MSP, morate izpolniti dokument „častna izjava“ (predloga). Ta dokument mora podpisati pooblaščeni družbenik MSP in ga shraniti kot datoteko PDF. Med postopkom prijave ga boste morali naložiti. MSP lahko brez težav imenuje pravno osebo za svojega zastopnika pri Skladu za MSP, pod pogojem, da sta ime in podpis fizične osebe, ki pripada tej pravni osebi, vključena v častno izjavo.


Da, zastopnik lahko registrira in plača pristojbine za prijavo blagovne znamke, modela in patenta v imenu vašega MSP. Zastopnik lahko vloži tudi naknaden „zahtevek za povračilo“. Vendar bo povračilo nakazano neposredno na bančni račun MSP kot upravičenca odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstev.


Da. Tudi če ste v letu 2021 iz Sklada za MSP že prejeli nepovratna sredstva za dejavnosti na področju intelektualne lastnine, lahko v letu 2022 znova oddate vlogo, ne glede na to, ali ste že pričeli uporabljati storitev ali pa ste že prejeli povračilo. Ti dve pobudi sta medsebojno neodvisni. Evropska MSP lahko vsako leto zaprosijo za nepovratna sredstva iz Sklada za MSP, če izpolnjujejo pogoje iz razpisa za zbiranje predlogov ne glede na to, ali so bila v prejšnjih razpisih uspešna ali neuspešna. Upravičenci morajo pri oddaji vloge navesti, ali so v istem proračunskem letu za iste dejavnosti oddali kakršno koli drugo vlogo za sredstva EU ali zanje prejeli druga evropska sredstva.


Pred oddajo vloge natančno preberite naslednji kontrolni seznam, da zagotovite, da imate pripravljeno dokumentacijo, ki jo je treba naložiti.
 
KONTROLNI SEZNAM
 


Nepovratna sredstva se razdelijo v obliki bonov, ki ju je mogoče uporabiti za različne dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino.
 
 1. Bon 1 (največ 1 500 EUR) se lahko uporabi za predhodno diagnosticiranje intelektualne lastnine (IP Scan) ter za registracijo blagovnih znamk in/ali modelov. 
 2. Bon 2 (največ 750 EUR) se lahko uporabi za registracijo patentov. 
Preverite seznam zajetih pristojbin, zajetih v razpisu za zbiranje predlogov.
 
Vaš MSP je torej morda upravičen do 2 250 EUR.


Povračilo lahko zahteva vaš MSP kot upravičenec do nepovratnih sredstev ali zastopnik v njegovem imenu. Povračila se bodo vedno nakazala neposredno na bančni račun vašega MSP.


Ne, vaš MSP mora najprej oddati vlogo za nepovratna sredstva in počakati, da urad EUIPO sporoči odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev.


No, you must wait to receive an affirmative grant decision and the corresponding voucher or vouchers.


Da, sklad za MSP ima na voljo 25 milijonov EUR za storitve predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan) in prijave blagovnih znamk ali modelov ter 1 milijon EUR za prijave patentov. Nepovratna sredstva so na voljo vse leto 2022 po načelu „kdor prej pride, prej melje“, dokler se ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva.Odvisno od potreb MSP. Da bi pridobili več informacij, zaprosite za predhodno diagnosticiranje intelektualne lastnine (IP Scan).
 
Najprej morate opredeliti, kje želite prodajati ali distribuirati svoje izdelke ali storitve oziroma jih izvajati ali zanje izdati licenco. Ali je vaše podjetje čezmejno ali je omejeno na eno regijo ali državo? Ali delujete na spletu? Upoštevajte, da so registrirane pravice intelektualne lastnine ozemeljsko omejene. To pomeni, da morate svoje pravice registrirati na določenem ozemlju. Svoje pravice lahko registrirate na nacionalni, regionalni ali ravni EU.
 
Svojo blagovno znamko ali model lahko registrirate tudi v več državah članicah. Na primer, če morate delovati v dveh državah, lahko svoje pravice registrirate v teh dveh državah prek dveh različnih postopkov.
 
Če boste svoj izdelek ali storitev prodajali, distribuirali, izkoriščali ali zanj(-o) izdali licenco v več državah članicah, lahko razmislite o zaščiti na ravni EU prek sistema blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti.
 
Poleg tega, če morate določiti državo zunaj EU, lahko uporabite madridski ali haaški sistem, ki sta na voljo prek Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO).
 
V vseh primerih brez oklevanja uporabite brezplačno storitev in/ali storitev predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan).


Podrobne informacije o skladu za MSP „Ideas Powered for business“ lahko najdete v razpisu za zbiranje predlogov.

Če imate kakršna koli vprašanja, si preberite rubriko s pogosto zastavljenimi vprašanji ali pa navežite stik z nami v spletni klepetalnici v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem ali španskem jeziku. Za vas smo na voljo od ponedeljka do petka od 8.30 do 18.30 (GMT+1).

Na nas se lahko obrnete tudi po elektronski pošti v katerem koli uradnem jeziku EU: information@euipo.europa.eu.


 

VKLJUČENE DEJAVNOSTI

 

Storitev predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan)


 
Predhodna diagnosticiranja intelektualne lastnine so ključna za oblikovanje strategije intelektualne lastnine vašega MSP. Imenovani strokovnjaki za intelektualno lastnino iz nacionalnih uradov za intelektualno lastnino analizirajo poslovni model, izdelke in/ali storitve vašega MSP, da bi zanj ustvarili strategijo na področju intelektualne lastnine, prilagojeno njegovim potrebam.
 
Ta storitev vam lahko pomaga pri odločitvi, katere pravice intelektualne lastnine prijaviti, kako razviti portfelj intelektualne lastnine podjetja in kako razviti načrte za prihodnost, če že imate registrirane pravice intelektualne lastnine.
 
MSP, ki želijo zaprositi za storitev predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan), morajo imeti sedež v državi, v kateri je na voljo upravičeni ponudnik predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine, kot je objavljeno v razpisu za zbiranje predlogov.
 
IP Scan ni ne pravna storitev ne predhodna prijava, niti preizkus zahtev o novosti izuma za podelitev patenta ali preverjanje stanja tehnike. Več informacij o storitvi predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan) in njenih prednostih najdete na spletni strani IP Scan.


Storitev predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan) zajema vse pravice intelektualne lastnine: patente, blagovne znamke, modele, uporabne modele, žlahtniteljske pravice, geografske označbe in neregistrirana sredstva/sredstva, ki jih ni mogoče registrirati, kot so poslovne skrivnosti, avtorske pravice, neregistrirani modeli ter imena podjetij, imena domen itd.


V okviru sklada za MSP storitve predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan) niso na voljo v vseh državah članicah. Če želite preveriti, ali to storitev v vaši državi članici omogoča nacionalni urad za intelektualno lastnino ali pooblaščeni zunanji partner, preverite naslednji seznam.
 
Ne pozabite, da lahko nekateri nacionalni uradi za intelektualno lastnino ponujajo podobne storitve predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan) neodvisno od sklada za MSP. Če vas zanima predhodno diagnosticiranje intelektualne lastnine (IP Scan), se za dodatne informacije lahko obrnete na svoj nacionalni urad za intelektualno lastnino.
 
Če želite preveriti, ali je ta dejavnost na voljo v vaši državi in ali jo krije sklad za MSP, si oglejte spodnjo preglednico.
 
National IP offices offering IP Scan covered by the SME Fund National IP offices offering an activity similar to IP Scan not covered by the SME Fund
Belgija Avstrija
Bolgarija Danska
Češka republika Francija
Ciper Hrvaška
Finska Luksemburg 1
Irska Luksemburg 2
Latvija Madžarska
Litva Poljska
Nemčija Slovaška
Portugalska  Slovenija
Švedska Španija
   
   

 Za podrobne informacije o tem, kaj je na voljo v določenih državah, obiščite domačo stran sklada za MSP in izberite državo s seznama držav.


Nacionalni urad za intelektualno lastnino vam bo dodelil strokovnjaka za intelektualno lastnino. Najprej boste morali izpolniti anketo za samooceno. Nato bo strokovnjak za intelektualno lastnino z vami opravil razgovore in določil najustreznejšo poslovno strategijo za intelektualno lastnino vašega podjetja. Poročilo, ki ga bo ta pripravil, bo nato šlo skozi „pregled kakovosti“, ki ga bo opravil vaš nacionalni urad za intelektualno lastnino. Nacionalni urad vam bo izdal dokument z naslovom „Dokazilo o plačilu“, na podlagi katerega boste lahko v svojem računu Sklada za MSP zahtevali povračilo stroškov pristojbine.
 
Upoštevajte, da se čas, potreben za izvedbo predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan), od podjetja do podjetja razlikuje. Lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev.


Ko prejmete nepovratna sredstva in ustrezni vavčer, se lahko obrnete na svoj nacionalni urad za intelektualno lastnino in zaprosite za predhodni pregled intelektualne lastnine (IP Scan).
 
Storitev IP Scan v okviru sklada za MSP ni na voljo v vseh državah članicah EU. Nekateri nacionalni uradi za intelektualno lastnino ponujajo podobne storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine neodvisno od področja uporabe Sklada za MSP. Če želite preveriti, ali je ta storitev na voljo v vaši državi, si oglejte vprašanje „Kdo izvaja storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan)?“.


 

Registracija blagovnih znamk, modelov, patentov in žlahtniteljskih pravic v Skupnosti


 
Ne, podaljšanja niso upravičena do povračila.


Vaš MSP lahko zaprosi za:
 
 • 75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na nacionalni in regionalni ravni; 
 • 50-odstotno povračilo osnovnih pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za imenovanje in pristojbin za naknadno imenovanje zunaj EU. Pristojbine za imenovanje iz držav EU so izključene, prav tako pristojbine za obravnavo, ki jih zaračuna urad izvora; 
 • 50-odstotno povračilo pristojbin pred podelitvijo patenta (npr. prijava, iskanje in pregled), za podelitev in pristojbin za objavo na nacionalni ravni (EU). 

Preverite omejitve in seznam pristojbin, zajetih v razpisu za zbiranje predlogov.
 
Izbrana ozemeljska raven zaščite bo odvisna od poslovne strategije in načrtov rasti MSP. Če pri MSP obstajajo dvomi, kaj prijaviti in kje to storiti, lahko za sprejetje prave odločitve pomaga storitev predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan).
 
MSP, ki potrebujejo napotke v zvezi s tem, je na voljo tudi brezplačna storitev (brezplačno posvetovanje).


Da, vendar morate pred oddajo vloge zagotoviti, da imate identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost (DDV) ali identifikacijsko številko davčnega zavezanca.


Ne, pristojbine za registracijo uporabnega modela niso upravičene do povračila. Za povračilo pristojbin, povezanih z registracijo blagovnih znamk, modelov ali patentov, lahko zaprosite, kot je določeno v razpisu za zbiranje predlogov.


Ne, Sklad za MSP ne krije patentnih prijav PCT.


Ne, za povračilo stroškov morate svoj patent registrirati v državi članici Evropske unije.


Ne, Sklad za MSP ne krije registracij pri Evropskem patentnem uradu.


Sklad za MSP za leto 2022 povrne samo pristojbine za poizvedbo, ki so del postopka prijave patenta. Stroški za poizvedbe, ki se opravijo pred postopkom prijave, so izključeni iz povračila.


Ne, Sklad za MSP ne krije pristojbin iz Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) ali evropskih patentnih prijav. Za delno povračilo stroškov morate vložiti nacionalno patentno prijavo pri uradu za intelektualno lastnino ene ali več držav članic EU. Pristojbine za mednarodno prijavo se ne povrnejo.


Število pravic intelektualne lastnine (blagovnih znamk, modelov ali patentov), ki jih lahko registrira MSP, ni omejeno. Vendar je skupni znesek morebitnih nepovratnih sredstev omejen na 2 250 EUR.
 
 • 1 500 EUR za delno kritje predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan) ter stroškov pristojbine za blagovne znamke in modele,
 • 750 EUR za delno kritje stroškov nacionalne pristojbine za patente. 
Preverite omejitve in seznam pristojbin, zajetih v razpisu za zbiranje predlogov.


Nacionalne blagovne znamke in modeli se lahko registrirajo pri katerem koli nacionalnem uradu za intelektualno lastnino v EU (ki zagotavlja nacionalno zaščito), Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (ki zagotavlja regionalno zaščito v Belgiji, na Nizozemskem in v Luksemburgu) ali Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO, ki zagotavlja zaščito v vseh državah članicah EU).
 
Zunaj EU se blagovne znamke in modeli lahko registrirajo pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO).
 
Patentne prijave se lahko vložijo pri katerem koli nacionalnem uradu za intelektualno lastnino v EU.


Svetovna organizacija za intelektualno lastnino uporablja dve rešitvi za spletno registracijo blagovnih znamk in modelov. Za blagovne znamke si lahko ogledate pogosta vprašanja pri madridskem sistemu za mednarodno registracijo blagovnih znamk. Za modele si oglejte vprašanja in odgovore pri haaškem sistemu za mednarodno registracijo modelov.


Povrnejo se pristojbine, ki se zaračunavajo za prijave (vključno z osnovnimi pristojbinami, pristojbinami za imenovanje in poznejšimi pristojbinami za imenovanje v okviru mednarodnega sistema za blagovne znamke (madridski sistem) ali mednarodnega sistema za modele (haški sistem)). Pristojbine za imenovanje držav članic EU so izključene. Izključeni so tudi stroški obdelave, ki jih zaračunava urad izvora.


Ne, Sklad za MSP ne financira povračil za tovrstne pristojbine.


Pristojbine za imenovanje se zaračunajo, če je imenovana pogodbena stranka. Zaračuna jih država, v kateri se zahteva mednarodno varstvo.
 
Pristojbine za naknadno imenovanje se zaračunajo, kadar želite vključiti dodatne države/regije v svojo obstoječo registracijo mednarodne blagovne znamke (tj. razširiti geografski obseg varstva).
 
Da, pristojbine za imenovanje in pristojbine za naknadno imenovanje so upravičene do povračila.


Ne, imenovanje držav EU ni upravičeno do povračila. Če želite svojo blagovno znamko ali model zaščititi v celotni Evropski uniji, lahko prijavo predložite pri nacionalnem ali regionalnem uradu Evropske unije za intelektualno lastnino ali pri uradu EUIPO.


No, European Union designation is not included. You must apply at the EUIPO if you want your trade mark or design to be protected throughout the European Union.


 

POSTOPEK PRIJAVE IN ZAHTEVANE INFORMACIJE


 
Postopek za predložitev vloge za nepovratna sredstva je opisan v nadaljevanju. Predpostavljamo, da je lastnik MSP, delodajalec ali zastopnik prebral razpis za zbiranje predlogov na spletni strani o nepovratnih sredstvih.
 
KORAK 1
 
Najprej morate ustvariti račun sklada za MSP in se vanj prijaviti. Pripravljeno morate imeti vso potrebno dokumentacijo, vključno s potrdilom o DDV statusu, bančnim izpiskom in podpisano častno izjavo (če ste zastopnik). Izpolnite in oddajte spletni obrazec vloge za nepovratna sredstva. Ob oddaji obrazca boste lahko zahtevali dva bona, odvisno od dejavnosti, ki jih izberete:
 
Bon 1 (1 500 EUR) se lahko uporabi za predhodno diagnosticiranje intelektualne lastnine (IP Scan) ter za registracijo blagovnih znamk in/ali modelov. 
Bon 2 (750 EUR) se lahko uporabi za registracijo patentov. 
O odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev boste obveščeni v 15 delovnih dneh. Prejeli boste odločitev s podpisom urada EUIPO skupaj z bonom oz. bonoma, ki ju boste lahko uporabili za navedene dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino. Ne predložite vloge za nobeno dejavnost, dokler ne prejmete pritrdilne odločitve o odobritvi nepovratnih sredstev; v nasprotnem primeru plačane pristojbine ne bodo povrnjene. Dejavnosti lahko zahtevate v štirih mesecih, vendar je mogoče to obdobje v zadnjem mesecu prvotnega obdobja podaljšati za dodatna dva meseca. Glejte razdelek „Uporaba bona“ za več podrobnosti.
 
KORAK 2
 
Zaprosite za dejavnosti, ki jih potrebujete, in jih plačajte:
 
90-odstotno povračilo stroškov storitev predhodnega diagnosticiranja intelektualne lastnine (IP Scan); 
75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na ravni EU; 
75-odstotno povračilo pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za dodatni razred ter pristojbin za pregled, registracijo, objavo in odlog objave na nacionalni in regionalni ravni; 
50-odstotno povračilo osnovnih pristojbin za prijavo blagovnih znamk in/ali modelov, pristojbin za imenovanje in pristojbin za naknadno imenovanje zunaj EU. Pristojbine za imenovanje iz držav EU so izključene, prav tako pristojbine za obravnavo, ki jih zaračuna urad izvora; 
50-odstotno povračilo pristojbin pred podelitvijo patenta (npr. prijava, iskanje in pregled), za podelitev in pristojbin za objavo na nacionalni ravni. 
Preverite omejitve in seznam pristojbin, zajetih v razpisu za zbiranje predlogov.
 
KORAK 3
 
Ko plačate za dejavnosti, se prijavite v svoj račun. Nato izpolnite in oddajte spletni obrazec „zahtevek za povračilo“. Če se zahtevek odobri, se celoten znesek povračila odšteje od vašega bona ali bonov. Urad EUIPO bo izvedel plačilo v enem mesecu z nakazilom na bančni račun podjetja, naveden v vaši vlogi. Za več informacij o datumih veljavnosti, obdobjih izvajanja in drugo glejte razdelek „Uporaba bona“.


V razdelku računa sklada za MSP lahko uporabniki:
 • predložijo vlogo za posebne dejavnosti, ki jih zajema sklad za MSP za leto 2022, tako da izpolnijo obrazec vloge;
 • izpolnijo obrazec za povračilo, s katerim zahtevajo delno povračilo plačanih dejavnosti;
 • preverijo stanje svojih bonov;
 • preverijo aktivacijo bona in pogoje izvajanja.


Det är mycket viktigt att namnet i fältet ”Företag” är exakt samma som det företagsnamn som anges i ditt intyg om momsregistreringsnummer/skatteregistreringsnummer och i ditt bankintyg. Se till att all information stämmer överens.
 
Ange ett fullständigt IBAN för ditt företags bankkonto, exakt enligt ditt företags bankintyg (inklusive landskoden).
 
Alla handlingar bör vara tydligt läsbara. Om du måste skanna ett fysiskt dokument ska du använda en skanner och spara det som en pdf-fil. Det är inte tillåtet att fotografera dokument med hjälp av en smarttelefon eller digitalkamera.


Da boste zagotovo prejeli vsa sporočila, je priporočljivo, da navedete več elektronskih naslovov. Če kmalu po oddaji vloge ne prejmete elektronskega sporočila skupine sklada za MSP, preglejte mapo z neželeno pošto ali se obrnite na urad EUIPO.


Ime podjetja morate navesti točno tako, kot je navedeno na potrdilu o DDV statusu/davčni identifikacijski številki vašega MSP in na vašem bančnem izpisku.


V tem dokumentu si oglejte pravilne oblike številk DDV za države EU, vključno s kodo države.
 
Vložniki, za katere pristojni nacionalni organi štejejo, da so oproščeni plačila davka in imajo enakovredno davčno identifikacijsko številko, bodo morali predložiti ustrezno potrdilo, ki ga izda omenjeni organ in ki dokazuje pravni obstoj njihovega podjetja. Če je oblika zapisa davčne identifikacijske številke drugačna od privzete oblike identifikacijske številke za DDV, pri vpisovanju informacij ravnajte, kot je navedeno v nadaljevanju.
 
 • Če ima davčna identifikacijska številka enako število števk, vendar manjka koda države, je treba pred številko vnesti oznako države.Primer: identifikacijska številka za DDV ima obliko EU12345678, davčna identifikacijska številka pa 12345678. V tem primeru mora vložnik vpisati EU12345678.
 • Če davčna identifikacijska številka vsebuje oznako države, vendar nima enakega števila števk, je treba na koncu številke vnesti toliko črk „X“, dokler ni doseženo zahtevano število števk.Primer: identifikacijska številka za DDV ima obliko EU12345678, davčna identifikacijska številka pa EU123456. V tem primeru mora vložnik vpisati EU123456XX.
 • Če davčna identifikacijska številka ne vsebuje oznake države in nima enakega števila števk, je treba pred številko vnesti oznako države, na koncu pa toliko črk „X“, dokler ni doseženo zahtevano število števk.Primer: identifikacijska številka za DDV ima obliko EU12345678, davčna identifikacijska številka pa 123456. V tem primeru mora vložnik vpisati EU123456XX.


Na bančnem izpisku ali bančnem potrdilu vašega podjetja morajo biti navedeni imetnik računa (ki mora biti enak imenu podjetja), naziv banke, celotna številka IBAN računa (vključno s kodo države) in koda BIC/SWIFT. Žig banke in podpis predstavnika banke nista potrebna (glejte primer).


 

POSTOPEK DODELITVE NEPOVRATNIH SREDSTEV


 
 1.  Elektronsko potrdilo o prejemu vloge boste prejeli v 60 minutah. 
 2. Če elektronskega sporočila ne prejmete v 60 minutah, preverite, ali ste navedli pravilen elektronski naslov. Priporočljivo je, da ob predložitvi vloge navedete več kot en elektronski naslov. 
 3. Preverite predal z neželeno elektronsko pošto. Priporočamo, da naš elektronski naslov dodate na seznam varnih pošiljateljev, da se v prihodnosti izognete tej težavi. 
 4. Če sporočila še vedno niste prejeli, se za pomoč obrnite na information@euipo.europa.eu

Elektronsko sporočilo o potrditvi prejema vloge se ne sme šteti kot dokaz, da je bila vloga odobrena, ampak le kot potrdilo o tem, da je bila vložena. Vložniki bodo z ločenim elektronskim sporočilom posamično obveščeni o izidu postopka ocenjevanja vloge, kot je navedeno v razpisu za zbiranje predlogov.


Urad EUIPO pregleda vse vloge. Če bo odbor potreboval pojasnilo v zvezi s katerim koli od predloženih dokumentov ali informacij, boste prejeli obvestilo po elektronski pošti.


Če se po oddaji vloge odločite, da NE želite nadaljevati postopka, pošljite elektronsko sporočilo na grants.smefund@euipo.europa.eu in mu priložite elektronsko sporočilo o potrditvi prejema svoje vloge ter pripišite: „Želim umakniti svojo vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz sklada za MSP“.


Preprosto sledite navodilom, navedenim v elektronskem sporočilu, v katerem prejmete zahtevo po pojasnilu. Preverite, ali ste navedli zahtevane informacije, in po potrebi priložite potrebne dokumente. Vašo vlogo bomo ustrezno posodobili.


Po pregledu vaše vloge vam bo ocenjevalni odbor sporočil izid, in sicer boste prejeli: odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev; zahtevo po dodatnih informacijah ali obvestilo o zavrnitvi vloge. Ta obvestila bodo poslana po elektronski pošti in SMS. Po elektronski pošti in SMS lahko prejmete tudi obvestila o poteku svojega bona ali bonov.


 

UPORABA BONA


 
Ko prejmete odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev in morebitna ustrezna bona, morate zaprositi za vsaj eno dejavnost in jo plačati, preden bon(-a) poteče(-ta) (bona sta veljavna do štiri mesece, vendar je mogoče to obdobje v zadnjem mesecu prvotnega obdobja podaljšati za dodatna dva meseca).
 
Ko prejmete nepovratna sredstva, plačate vsaj eno od izbranih dejavnosti in oddate obrazec za povračilo (s priloženim zahtevanim dokazilom o plačilu), se bosta vaša bona aktivirala. Po aktivaciji boste imeli na voljo:
 
 • bon 1: 6-mesečno obdobje za izvajanje od trenutka, ko se bon aktivira, da plačate in zahtevate povračilo dodatnih pristojbin, ki jih krije bon 1 (naknadne pristojbine ali nove pravice intelektualne lastnine); 
 • bon 2: 12-mesečno obdobje za izvajanje od trenutka, ko se bon aktivira, da plačate in zahtevate povračilo dodatnih pristojbin, povezanih s predhodno zahtevanimi dejavnostmi. V istem roku lahko zaprosite za dodatne dejavnosti, plačate ustrezne pristojbine in zahtevate povračilo. 
Vložniki imajo po koncu obdobja izvajanja na voljo tudi 30-dnevno odložno obdobje, da zahtevajo povračilo plačanih pristojbin.


Da, bona sta veljavna štiri mesece, vendar je mogoče to obdobje na zahtevo v zadnjem mesecu prvotnega obdobja podaljšati za dodatna dva meseca. V tem obdobju veljavnosti morate zaprositi za vsaj eno dejavnost in zahtevati povračilo zanjo, sicer bo bon potekel in ne boste upravičeni do nobenega povračila.


Če upravičenec do nepovratnih sredstev ne uporabi vavčerja, se dodeljena namenska sredstva sprostijo in so nato na voljo novim upravičencem.


Ne, vsak vavčer se lahko istemu upravičencu dodeli samo enkrat letno. To ni odvisno poznejše uporabe (ali poteka) vavčerja. Ponovno se boste lahko prijavili leta 2023.


Prvotno obdobje veljavnosti bonov je štiri mesece, vendar ga je mogoče podaljšati za dva meseca, če potrebujete več časa za njuno uporabo. Če želite podaljšati veljavnost bona, zaprosite za podaljšanje v razdelku računa sklada za MSP. To lahko storite samo v zadnjih 30 dneh prvotnega 4-mesečnega obdobja.


Upravičencu se lahko dodeli samo ena odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev na vavčer na leto. Če je veljavnost vašega vavčerja potekla, ne morete zaprositi za isti vavčer v okviru Sklada za MSP za leto 2022. Ponovno se boste lahko prijavili leta 2023.


Ne, dejavnosti in ustrezno povračilo lahko zahtevate kadar koli v zgornjih rokih. Oglejte si ustrezna pogosta vprašanja zgoraj.


Bon 1 in bon 2 sta neodvisna in lahko zaprosite za oba hkrati ali posamezno v okviru sklada za MSP za leto 2022 (med 10. januarjem 2022 in 16. decembrom 2022). Bon 1 in bon 2 lahko zahtevate samo enkrat.


Vseeno boste prejeli povračilo. V postopku dodelitve nepovratnih sredstev se ne razlikuje med uspešnimi in neuspešnimi prijavami.


Vaš urad za intelektualno lastnino bo urad EUIPO obvestil, da je vaše MSP začelo predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP Scan). S tem se vavčer aktivira. Prejeli boste obvestilo, ki potrjuje aktivacijo vavčerja.


 

POSTOPEK POVRAČILA


 

Urad EUIPO po predložitvi zahtevka za plačilo opravi svojo oceno, ki vključuje naslednje elemente:

 • ocenjevanje izvedenih dejavnosti (da se preveri, ali ustrezajo dejavnostim, opredeljenim v razpisu za zbiranje predlogov in določenih v odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev);
 • ocenjevanje upravičenosti prijavljenih pristojbin, vključno s preverjanjem priloženih dokazil.

Zato je pomembno, da se pri vložitvi zahtevkov za plačilo zagotovijo pravilne informacije in dokazila (kot je pojasnjeno zgoraj).

Če zahtevek ni popoln ali če je potrebno pojasnilo, urad EUIPO vzpostavi stik z upravičencem in ga obvesti, kaj je treba predložiti za dopolnitev zahtevka.

Po odobritvi zahtevka za plačilo in predloženih dokumentov se dolgovani znesek plača na bančni račun upravičenca (naveden v vlogi Sklada za MSP ali spremenjen v zahtevku za plačilo). Urad EUIPO upravičenca po elektronski pošti (na kontaktni naslov elektronske pošte, naveden v vlogi Sklada za MSP in naveden v odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev) obvesti, da je bilo plačilo izvršeno. Če zahtevek za plačilo vključuje stroške, ki niso upravičeni do povračila, so razlogi ustrezno obrazloženi v ustreznem obvestilu.Najprej pojdite na stran Sklada za MSP (https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/online-services/sme-fundhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund) in se prijavite v svoj račun Sklada za MSP s svojimi prijavnimi podatki za urad EUIPO.

Nato v meniju na levi strani kliknite „obrazec za povračilo“ za vavčerje, ki so vam bile dodeljene, in izberite referenčno številko vavčerja, za katero želite zaprositi.

Na koncu izberite vse dejavnosti, za katere želite povračilo stroškov, in vnesite zahtevane informacije. • Za povračilo v zvezi s predhodnim pregledom pravic intelektualne lastnine IP Scan:

vnesti morate datum, ko ste od svojega nacionalnega urada za intelektualno lastnino zahtevali storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine („IP Scan“), plačani znesek in datum plačila.

Predložiti morate tudi „dokazilo o plačilu poročila IP Scan“, ki ga zagotovi nacionalni urad za intelektualno lastnino in potrjuje, da je bila storitev opravljena, navaja plačani znesek in datum plačila.

 • Za povračilo v zvezi z registracijami blagovnih znamk in/ali modelov EU:

vnesti morate številko prijave za registracijo, datum vložitve (datum vložitve prijave) in razčlenitev pristojbin (osnovne in druge pristojbine) v zvezi z registracijo. Za vsako prijavljeno registracijo uporabite gumb „Dodaj naslednjo“.

Dokumentov ni treba naložiti, saj so informacije na voljo v orodju urada EUIPO za intelektualno lastnino (IP Tool).

 • Za povračilo v zvezi z registracijami ali prijavami nacionalnih blagovnih znamk, modelov in/ali patentov:

vnesti morate datum prijave za registracijo, številko prijave in razčlenitev pristojbin (osnovne in druge pristojbine) v zvezi z registracijo.

Predložiti morate tudi dokument nacionalnega urada za intelektualno lastnino, ki potrjuje izvedbo, plačani znesek in razčlenitev pristojbin (osnovne in druge pristojbine) v zvezi z vlogo za registracijo. Za vsako prijavljeno registracijo uporabite gumb „Dodaj naslednjo“.

 • Za povračilo v zvezi z mednarodno registracijo blagovnih znamk/modelov pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO):

vnesti morate datum vložitve prijave za registracijo, številko prijave, imenovano državo ali države, ki niso članice EU, in pristojbine (v CHF) v zvezi z vlogo za registracijo.

Predložiti morate tudi dokument organizacije WIPO, ki potrjuje izvedbo, plačani znesek, datum plačila in dokazilo o plačilu.

Pristojbine, ki so predmet povračila, so tiste, ki so zabeležene z uporabo sistemov, ki jih upravlja organizacija WIPO:

 • sistema za mednarodno registracijo blagovnih znamk (madridski sistem) in
 • sistema mednarodnih modelov (haaški sistem).


Ne, počakati morate na pritrdilno odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev ter svoj bon ali bona. Mala in srednja podjetja (MSP) morajo počakati na uspešno odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev, preden začnejo dejavnost na področju intelektualne lastnine. Če se dejavnost na področju intelektualne lastnine začne pred uradnim obvestilom o odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev, se pristojbina (in tudi poznejše pristojbine) ne povrne.


Vsa plačila se izvršijo na bančni račun upravičenca, kot je naveden v vlogi ali kakor je bil spremenjen v zahtevku za plačilo.

Bančni račun mora pripadati upravičencu, to je MSP, in ne kateremu koli zastopniku.

Če bančni račun ob vložitvi vloge za vavčer(-je) ni pravilen, bo upravičenec o tem ustrezno obveščen v obvestilu o rezultatu, vključno z dopisom(-i) in vavčerjem(-rji). Zato mora upravičenec ob vložitvi zahtevka za povračilo predložiti pravilen bančni račun. Sicer urad EUIPO plačila ne bo mogel izvršiti.Rok, v katerem mora urad EUIPO izvršiti plačila, je 30 dni od predložitve zahtevka za povračilo.

Urad EUIPO prekine obdobje za plačilo, če pošlje zahtevek za dodatne informacije. Prekinitev začne veljati na dan, ko urad EUIPO pošlje obvestilo. Obdobje za plačilo začne spet teči na dan prejema zahtevanih informacij ali popravljenih dokumentov.

Če zahtevek vključuje pristojbine, povezane z varstvom blagovnih znamk in modelov zunaj EU, se lahko rok 30 dni ne upošteva. Razlog za to je, da je treba elemente, preverjene med ocenjevanjem, potrditi tudi s podporo organizacije WIPO.Da, vendar le, če vaš vavčer še ni potekel. Če bo vaš zahtevek za povračilo sprejet, bo vavčer aktiviran in začelo se bo obdobje izvajanja. V obdobju izvajanja je mogoče zahtevati povračilo za druge upravičene pristojbine.


 • stroški, ki so nastali, preden je MSP prejelo obvestilo o nepovratnih sredstvih;
 • odvetniške (ali zastopniške) pristojbine;
 • stroški DDV, kot so navedeni v členu 4.5 odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstev (zlasti tisti, ki se nanašajo na storitve IP Scan);
 • napačen vavčer: stroškov za dejavnosti, povezane z vavčerjem 1, ni mogoče povrniti v okviru vavčerja 2 in obratno (tj. stroškov za blagovne znamke EU ni mogoče povrniti, če je bil dodeljen le patentni vavčer 2);
 • pristojbine za registracijo pri uradu izvora za mednarodne prijave blagovnih znamk ali modelov. Pristojbine so upravičene le, če se predložijo prek nacionalnega urada za intelektualno lastnino in ne organizacije WIPO (npr.: stroškov za italijansko blagovno znamko/model ni mogoče povrniti, če je registriran(-a) pri organizaciji WIPO);
 • mednarodne registracije blagovnih znamk ali modelov, za katere se ne uporabi sistem organizacije WIPO. Pristojbine so upravičene le, če se predložijo prek sistemov, ki jih upravlja organizacija WIPO, in ne prek uradov za intelektualno lastnino, ki niso iz EU (npr.: mednarodne blagovne znamke/modela v Kolumbiji ni mogoče povrniti, če je registrirana pri kolumbijskem nacionalnem uradu za intelektualno lastnino);
 • pristojbine za uporabne modele.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.