Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pomagajte podjetjem s
svojim strokovnim znanjem na področju intelektualne lastnine

To je izjemna priložnost, da pomagate malim in srednjim podjetjem v tej krizi, pomembno prispevate k optimizaciji razumevanja in uporabe intelektualne lastnine v malih in srednjih podjetjih ter sočasno pripomorete k boljšemu razumevanju, kakšne so njihove potrebe.

Ali bi se želeli prijaviti za ponudnika brezplačne pravne pomoči ali pa želite o tem izvedeti več? Preberite razpis za prijavo interesa, mehanizmu delovanja in prijavni obrazec v nadaljevanju.

Pomembno: Preberite razpis za prijavo interesa za zagotavljanje storitev brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine malim in srednjim podjetjem (MSP).

a) Častna izjava za tiste, ki izpolnjujejo zahteve za sodelovanje:

Le za fizične osebe Le za pravne osebe

(„oseba“)

(1) izjavlja v zvezi z zgoraj navedeno osebo:

1 Pravne osebe morajo biti registrirane, fizične osebe pa morajo imeti sedež podjetja ali biti zaposlene v državi članici EU/EGP.

2 To velja enakovredno za vse države članice EU/EGP.

Podpisnik izjavlja, da lahko zgoraj navedena oseba na zahtevo nemudoma zagotovi potrebna dokazila, s katerimi dokaže zgornje navedbe.
Če se častna izjava predloži v imenu pravne osebe, podpisnik izjavlja, da ima potrebno pooblastilo za zastopanje.
Če se za katero koli izjavo ali informacijo, navedeno kot pogoj za udeležbo v tem postopku, ugotovi, da je napačna ali netočna, se lahko zgoraj navedena oseba zavrne.


Upoštevajte: Za zastopnike, vpisane na sezname na podlagi člena 120(1)(b) uredbe o blagovni znamki EU ali člena 78(4) uredbe o modelih Skupnosti, se šteje, da izpolnjujejo zgoraj omenjene zahteve, zato jim ni treba predložiti častne izjave.

b) Obrazec za sodelovanje

Izberete lahko več kot eno možnost.

3 Storitve brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine se ne smejo zamenjevati s storitvijo alternativnega reševanja sporov (ARS). Urad ;EUIPO ponuja posebno nepravno storitev v času pandemije nove koronavirusne bolezni, s katero malim in srednjim podjetjem omogoča, da sprejmejo ozaveščeno odločitev, kateri mehanizem reševanja sporov naj izberejo za rešitev spora pred uradom. Ta posebna nepravna storitev se imenuje alternativno reševanje sporov, zanjo pa lahko zaprosi malo in srednje podjetje v naslednjih postopkih pred uradom ;EUIPO: postopek ugovora (po obdobju za pobotanje) za mala in srednja podjetja brez zastopnika, postopek izbrisa, postopek za ugotovitev ničnosti in pritožbeni postopek. Alternativno reševanje sporov ni zajeto v obseg zdajšnje pobude za brezplačno pravno pomoč na področju intelektualne lastnine.
V okviru storitve alternativnega reševanja sporov za mala in srednja podjetja je treba mala in srednja podjetja obvestiti o naslednjih mehanizmih reševanja sporov, ki so na voljo pri uradu EUIPO ali v drugih postopkih: o mediaciji, spravi, vodenem pogajanju, zgodnji nevtralni presoji in (nezavezujočem) imenovanju izvedencev. Vsa vprašanja glede storitve alternativnega reševanja sporov pošljite na e-naslov ADR-Info@euipo.europa.eu Eden od možnih izidov storitve alternativnega reševanja sporov za mala in srednja podjetja je, da se jim svetuje, naj zaprosijo za brezplačno pravno pomoč na področju intelektualne lastnine ali poiščejo pravni nasvet.
Ne glede na navedeno lahko storitve brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine vključujejo strokovno zastopanje malega in srednjega podjetja v katerem koli zgoraj omenjenem mehanizmu reševanja sporov in lahko zajemajo tudi svetovanje o možnih mehanizmih reševanja sporov v obdobju za pobotanje (v postopku ugovora) in kadar sta stranki zastopani.


Izberete lahko več kot eno možnost.

Izberete lahko več kot eno možnost.

Izberete lahko več kot eno možnost.

Izberete lahko več kot eno možnost.

Izberete lahko več kot eno možnost.

Kontaktni podatki:
S podpisom potrjujem, da sem prebral(-a) in sprejemam pogoje storitve (glej razpis za prijavo interesa).

Potrjujem, da so informacije, navedene v tem obrazcu, resnične, točne in popolne po moji najboljši vednosti in da so navedene v dobri veri. Za morebitne napake, izpuščene informacije ali napačne trditve in za informacije, navedene v tem obrazcu, sem odgovoren(-rna) izključno jaz, poleg tega potrjujem, da urad EUIPO v nobenem primeru ni odgovoren za kar koli od naštetega. V primeru spremembe navedenih informacij sem sam(-a) odgovoren(-rna), da urad EUIPO o taki spremembi obvestim nemudoma. Razumem in sprejmem, da urad EUIPO ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči ponudnik brezplačne pravne pomoči. Podobno potrjujem, da urad EUIPO ni odgovoren za nobeno škodo, ki jo ponudnik storitve povzroči tretjim osebam med izvajanjem storitve brezplačne pravne pomoči ali kot posledico take storitve. Seznanjen(-a) sem, da se me lahko izključi iz pobude brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine, če se za katero koli izjavo ali informacijo, navedeno kot pogoj za udeležbo v tem postopku, ugotovi, da je napačna ali netočna.

Strinjam se, da vključitev na seznam ponudnikov brezplačne pravne pomoči na področju intelektualne lastnine ne pomeni, da urad EUIPO potrjuje kakovost ali izvaja certificiranje.

Informacije, navedene na tem spletišču, se ne smejo šteti kot oglaševanje pravnih storitev na podlagi zakonodaje in pravil strokovnega ravnanja katere koli države članice EU/EGP.

Strinjam se, da bom storitve na področju intelektualne lastnine ponujal(-a) brezplačno, kot je navedeno v razpisu za prijavo interesa in v pogojih, ki so priloženi k temu obrazcu. Ko malo in srednje podjetje prejme storitev brezplačne pravne pomoči, je to podjetje samo odgovorno, da za morebitne nadaljnje plačljive storitve zaprosi neposredno ponudnika in se z njim pogaja o tem. (Glej opredelitev malega in srednjega podjetja iz Priporočila Komisije 2003/361/ES.)

Strinjam se, da lahko z mano vzpostavite stik glede informacij in mnenja o zadovoljstvu stranke.

Strinjam se, da se anonimizirani rezultati in podrobnosti mojega povratnega mnenja objavijo javno.

Strinjam se, da se moje ime in priimek ali, kadar je ustrezno, ime mojega pravnega podjetja javno objavi na seznamu ponudnikov brezplačne pravne pomoči na spletišču urada EUIPO, da se tako uporabniki seznanijo s seznamom ponudnikov, ki sodelujejo v tej pobudi. Ta privolitev urada EUIPO v ničemer ne obvezuje glede hrambe podatkov na njegovem spletišču.

Upoštevajte, da bodo vsi podatki iz tega obrazca, po tem ko bo ta obrazec potrjen/oddan, obravnavani v skladu z določbami, navedenimi v izjavi o varstvu osebnih podatkov, v kateri je pojasnjen postopek obdelave osebnih podatkov. 
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj