Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Portal za preglednost – Finančni vidik

Urad EUIPO se v celoti financira sam. Vse njegove dejavnosti se financirajo s pristojbinami za registracijo, kar pomeni, da stroški urada in izdatki za njegovo osebje ne bremenijo finančnih sredstev EU ali njenih davkoplačevalcev. Uradna finančna poročila urada EUIPO zajemajo proračun, letni računovodski izkaz, poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju in poročilo Evropskega računskega sodišča, kot tudi dokumentacijo, povezano z delom odbora za proračun urada EUIPO.

Proračun urada EUIPO 2022

 

Proračun urada EUIPO za naslednje leto je že pripravljen in predložen njegovemu Odboru za proračun v odobritev. Izvrševati se lahko začne šele, ko ga odobri Odbor za proračun, ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta.
 


PDF Podrobnejše informacije >>

Letni računovodski izkazi 2021

 

Letni računovodski izkazi urada EUIPO zajemajo finančne izkaze (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, prikaz kapitalskih zahtev) in poročila u izvrševanju proračuna urada EUIPO. Upoštevati morajo ustrezna pravila, biti natančni in celoviti ter predstavljati resničen in pošten prikaz stanja. Sestavljeni so na podlagi splošno veljavnih računovodskih načel.


PDF Podrobnejše informacije >>

Poročila Evropskega
računskega sodišča

 

Evropsko računsko sodišče je institucija Evropske unije, ki je zadolžena za revizijo finančnih sredstev EU. Kot neodvisni zunanji revizor EU prispeva k izboljšanju finančnega poslovodenja EU in nepristransko varuje finančne interese Unije. Njegova naloga je preverjati, ali so sredstva EU pravilno obračunana, pridobljena in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi ter ali je bila pri tem dosežena stroškovna učinkovitost. Evropsko računsko sodišče vsako leto pripravi revizijsko poročilo o uradu EUIPO, ki se nato objavi na njegovem spletišču.
 


PDF Podrobnejše informacije >>

Uredba odbora za proračun št. BC-1-19

Uredba odbora za proračun pri uradu EUIPO o finančnih določbah urada

Ta dokument opredeljuje finančne določbe, ki veljajo za urad. Med drugim določa časovnico za finančno poročanje in upravljanje proračuna v uradu, kot tudi proračunska načela, javno naročanje in zunanje revizije.


PDF

Več informacij o računovodskih izkazih in finančnih zadevah   Podrobnejše informacije >>
Odbor za proračun urada   Podrobnejše informacije >>

 

Naslov DIN Ustvarjen Pogled
Can’t find what you are looking for? Request here
Stran je bila nazadnje posodobljena 27-06-2022
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj