Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Neregistrirani model Skupnosti

 

Razkritje je dostopnost modela javnosti na način, ki zainteresiranim krogom, delujočim v Evropski uniji (EU), omogoča, da se razumno seznanijo z modelom. Datum in način razkritja sta bistvena: razkritje po eni strani ustvari pravico iz neregistriranega modela Skupnosti, po drugi pa lahko izniči novost registriranega modela, če se v 12 mesecih od razkritja zanj ne vloži prijava. Razkritje se mora zgoditi na ozemlju EU, da se ustvari pravica iz neregistriranega modela Skupnosti.


To je na primer mogoče dokazati s tiskanim pregledom, ki je opremljen z datumom, množičnim oglaševanjem, objavo v nacionalnem Biltenu Urada za intelektualno lastnino, razstavitvijo na mednarodnem sejmu ali datirano korespondenco, naslovljeno na vsa trgovinska združenja v danem industrijskem sektorju.


Razkritje se ne bo štelo za veljavno, če model po razkritju ni znan „v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Evropski uniji“.

Posledično morajo model poznati vsaj zainteresirani krogi zadevnega sektorja v Evropski uniji, pri čemer mora biti datum razkritja nedvoumen.

Za več informacij glej Smernice, Preizkušanje zahtev za ugotovitev ničnosti modela.


Datum prvega razkritja je zlasti pomemben za to, da takih dokazov ne bo treba pozneje iskati v primeru pravnih postopkov. Zato je koristno, da varno shranite vse dokazne elemente o tem, da je bilo razkritje kot tako opravljeno in da je doseglo svoj cilj.


Razkritje mora zainteresiranim krogom v Evropski uniji omogočiti, da se seznanijo z modelom. Razkritje v eni državi članici lahko zadošča, če je opravljeno na način, ki omogoča, da se lahko zainteresirani krogi iz zadevne panoge v Evropski uniji seznanijo z modelom. To bi moralo zadoščati za ugotovitev obstoja pravice iz neregistriranega modela Skupnosti. Razkritje na mednarodnih sejmih v Evropski uniji, kjer so prisotni vsi zainteresirani krogi iz vseh držav, bi na primer olajšalo opredelitev datuma nastanka pravice.

Več informacij glede sporov.


Varstvo za neregistrirane modele Skupnosti velja od 6. marca 2002. Zaščiteni so modeli, ki so bili prvič razkriti na ta datum ali po njem. Modeli, ki so bili razkriti pred tem datumom, niso zaščiteni.


Državljanstvo ne sme biti ovira za pridobitev varstva modela v Evropi. Model, razkrit v EU, v skladu s pogojema varstva in razkritja pomeni pravico, podeljeno osebi (pravni ali fizični), ki ga je razkrila, ne glede na njeno državljanstvo.

Več informacij glede sporov.


Imetnik neregistriranega modela Skupnosti mora biti v primeru sodnega postopka, v okviru katerega zagovarja svojo pravico ali ukrepa zoper ponarejanje, tretji osebi sposoben zagotoviti naslednje:
  1. dokaz o datumu in kraju prvega razkritja modela;
  2. dokaz, da se model nanaša na razkriti model (z glavnimi značilnostmi, zlasti tistimi, ki izražajo „individualno naravo“);
  3. dokaz, da so imeli zainteresirani krogi v Evropski uniji možnost, da se seznanijo s samim razkritjem. Ne gre podcenjevati težavnosti dokazovanja datuma in obsega razkritja. Ta je del sistema neregistriranih modelov Skupnosti, kar je sicer enostavna oblika pridobitve varstva;
  4. dokaz, da je domnevni ponarejevalec dejansko kopiral zaščiteni model.
Za dodatne informacije glejte Uredbo Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti.


Pritožb glede kršitev ne obravnava urad EUIPO, temveč sodišča za modele Skupnosti, ki jih imenujejo države članice. Če je nekdo kopiral vaš model, morate pred enim od teh sodišč tožiti osebo, ki je kršila vašo pravico.

Več informacij o registraciji, da bi se izognili tej situaciji.


Neprimerno je govoriti o preoblikovanju iz ene pravice v drugo, saj lahko v istem modelu obstajata obe pravici.
Vendar je treba upoštevati, da uredba določa enoletno prehodno obdobje, ki vam omogoča, da izdelek preizkusite na trgu na podlagi varstva neregistriranega modela Skupnosti (UCD), nato pa registrirate registrirani model Skupnosti (RCD). Učinek prehodnega obdobja je, da se v tem času ne izniči novost vašega modela.
Če pa vložite prijavo za registrirani model Skupnosti (RCD) več kot eno leto po prvem razkritju, se lahko vaš registrirani model Skupnosti (RCD) pozneje razglasi za ničnega.
Zato ni mogoče uživati polnih treh let varstva za neregistrirani model Skupnosti (UCD) in nato vložiti prijave za registrirani model Skupnosti (RCD), saj v tem primeru ni izpolnjena zahteva glede novosti.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte obvestilo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.