Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji


Vsebina na tej strani je na voljo samo v English, Español, Deutsch, Français and Italiano.

Odbori za pritožbe

„Prizadevamo si krepiti vlogo odborov za pritožbe kot visoko kakovostnega, učinkovitega, doslednega in sodobnega organa za reševanje sporov na področju intelektualne lastnine.“
João Negrão, predsednik odborov za pritožbe

Odbori za pritožbe so pristojni za odločanje o pritožbah na odločitve, ki jih na prvi stopnji sprejme urad EUIPO v zvezi z blagovnimi znamkami Evropske unije in registriranimi modeli Skupnosti. Odločbe odborov je mogoče izpodbijati na Splošnem sodišču, zoper njegove sodbe pa se je glede pravnih vprašanj mogoče pritožiti na Sodišču Evropske unije (EU). Odbori za pritožbe so neodvisni in jih pri odločanju o primeru ne zavezujejo nobena navodila.

 

Uredba

Odbore za pritožbe ureja Delegirana uredba o blagovni znamki EU (EUTMDR). Uporablja se za obravnavanje pritožb v skladu z uredbo o blagovnih znamkah in uredbo o modelih.

 

Poslovnik

Poslovnik je celovit niz postopkovnih pravil, ki urejajo vse pritožbene postopke pred odbori za pritožbe, tako tiste, ki se nanašajo na blagovne znamke EU, kot tiste, ki zadevajo registrirane modele Skupnosti.

 

Predsedstvo

Predsedstvo je odgovorno za pravila in organizacijo odborov za pritožbe, vključno z dodelitvijo članov posameznim odborom in določitvijo pravil za dodeljevanje primerov odborom. Sestavlja ga predsednik odborov za pritožbe, ki mu predseduje, kot tudi predsedujoči posameznih odborov in člani, ki jih za vsako koledarsko leto izvolijo vsi člani odborov (razen predsednika in predsedujočih odborom za pritožbe).

O tem vsako leto odloča predsedstvo. Trenutno delujejo štirje odbori za pritožbe, ki se ukvarjajo izključno s primeri v zvezi z blagovnimi znamkami, in eden, ki se ukvarja s primeri v zvezi z modeli. Poleg tega lahko veliki odbor obravnava kateri koli primer v zvezi z blagovnimi znamkami in modeli.

Odločbe predsedstva

 

Člani odborov za pritožbe

Predsednika odborov za pritožbe imenuje Svet Evropske unije. Predsednik ima upravna in organizacijska pooblastila ter predseduje predsedstvu in velikemu odboru za pritožbe. Svet Evropske unije imenuje tudi predsedujoče posameznim odborom za pritožbe, ki imajo upravno in organizacijsko odgovornost za svoj odbor in so odgovorni za imenovanje poročevalca v vsakem pritožbenem primeru. Člane odborov za pritožbe imenuje upravni odbor urada EUIPO.

 

Akcijski načrt odborov za pritožbe 2021–2026

Zagotavljanje visoko kakovostne storitve na področju blagovnih znamk in modelov podjetjem, ki zahtevajo varstvo za rezultate svojih naložb v inovacijo, je ključno, za kar si prizadeva Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO). Z zagotavljanjem neodvisnega, učinkovitega in strokovnega načina reševanja sporov imajo pri tem odbori za pritožbe znotraj sistema intelektualne lastnine ključno vlogo.

V tem okviru je akcijski načrt odborov za pritožbe 2021–2026 notranji načrt, ki določa usmeritev odborov v naslednjih letih glede tega, kako se bodo spoprijeli s svojimi prihodnjimi izzivi in predvsem, kako bodo prispevali k strateškemu načrtu SP2025. V tem smislu je načrt namenjen nadaljnjemu razvoju delovanja odborov za pritožbe s predstavitvijo vrste pobud, ki naj bi se začele v naslednjih petih letih pri izvajanju nove vizije odborov za pritožbe kot visoko kakovostnega, učinkovitega, usklajenega in sodobnega organa za reševanje sporov na področju intelektualne lastnine.

Cilji akcijskega načrta:

  • zagotoviti, da odbori za pritožbe zmorejo obravnavati čedalje večje število vse zapletenejših pritožbenih primerov in pravočasno sprejeti visokokakovostne odločitve v korist svojih uporabnikov;
  • izboljšati splošno kakovost z razvojem doslednejše in bolj usklajene prakse odločanja, ki bo še bolj usklajena s sodno prakso Splošnega sodišča in Sodišča Evropske unije, da se uporabnikom zagotovi višja raven predvidljivosti in pravne varnosti glede celotnega dela urada EUIPO;
  • osredotočiti se na pravočasno sprejetje visoko kakovostnih odločitev, ki so predmet javnega nadzora. Pri tem se dodatni izziv nanaša na potrebo po povečanju preglednosti in zagotavljanju odgovornosti pri vseh dejavnostih odborov za pritožbe;
  • prispevati k povečanju in razširitvi uporabe alternativnega reševanja sporov v uradu EUIPO, da se strankam zagotovijo ustrezni mehanizmi in orodja za iskanje strokovnih in hitrih rešitev sporov v zgodnji fazi, kot sredstva za podporo podjetjem, zlasti MSP;
  • sodelovati z zunanjimi partnerji, kot so odbori za pritožbe pri nacionalnih uradih za intelektualno lastnino, evropska in nacionalna sodišča ter združenja uporabnikov, da se olajša stalna izmenjava strokovnih izkušenj in znanj ter nadaljnji razvoj skupnih praks na področju blagovnih znamk in modelov.

V okviru teh ciljev je akcijski načrt sestavljen iz petih prednostnih področij in 19 povezanih ključnih pobud za ukrepe, ki se bodo izvajali v tesnem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi partnerji.

 

 

 

Uspešnost delovanja odborov za pritožbe

 

 

 

Objave odborov za pritožbe

Letni pregled sodne prakse Splošnega sodišča/Sodišča EU* Prikaži Skrij
 
Letni pregled odločitev odborov za pritožbe* Prikaži Skrij
 
Raziskovalna poročila odborov za pritožbe o sodni praksi** Prikaži Skrij
 
Študije odborov za pritožbe*** Prikaži Skrij


* Povzetki in/ali ključne točke so navedeni samo v informativne namene in ne povzemajo nujno natančnega besedila odločitev/sodb. Hiperpovezave pri sklicevanjih na zadeve vodijo do podatkovne zbirke iskalnika po sodni praksi eSearch pri uradu EUIPO, kar uporabnikom omogoča lažji dostop do odločitev in sodb, vključno z razpoložljivimi prevodi.

** Ta poročila so rezultat razprav v okviru krogov za skladnost in sestankov odborov za pritožbe v zvezi s splošno skladnostjo ter odražajo stališča na določen datum. Gre za delovne dokumente, ki se ne smejo šteti za zavezujoče za odbore za pritožbe. V primeru vprašanj ali povratnih informacij pošljite elektronsko sporočilo na naslov BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

*** Te študije izražajo mnenja strokovnjakov, ki so jih pripravili. Njihov namen je zagotoviti informacije in olajšati razumevanje tržnih razmer ter pravnih in gospodarskih predpisov in praks o določenih vprašanjih v državah članicah. Nikakor se ne smejo razumeti kot mnenje odborov za pritožbe ali biti zanje kakor koli zavezujoče.

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.