Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pogosto zastavljena vprašanja

Splošna vprašanja

1. Kaj se bo zgodilo z mojo blagovno znamko?

2. Se bo moje poslovanje z Uradom spremenilo?

3. Kje lahko dobim informacije o praksi v zvezi z blagovnimi znamkami glede na uredbo o spremembi?

Pristojbine

4. Kako naj ukrepam, če prejmem sumljiv račun?

5. Katere so razlike med starim in novim sistemom pristojbin za blagovne znamke?

6. Ali bodo morebitni vplačani presežni zneski glede na spremembe v sistemu pristojbin vrnjeni?

7. Nove vložitve prijav – ali moram plačati pristojbine po „starem" ali „novem" sistemu?

Izjave v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije

8. Kdo lahko poda izjavo v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU?

9. Kdaj se lahko poda izjava v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU?

10. Kateri obrazec naj uporabim za izjavo v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU?

Podaljšanje

11. Kateri datum se upošteva pri določanju pristojbin za podaljšanje za posamezno blagovno znamko EU?

12. Ko gre za blagovne znamke, za katere se zaračuna stara pristojbina za podaljšanje, ali lahko imetnik odloži plačilo v okviru šestmesečnega „obdobja odloga" in plača novo, znižano pristojbino za blagovne znamke?

13. Ali se osnovni rok za podaljšanje izteče ob koncu meseca ali na točno določen datum?Splošna vprašanja

1. Kaj se bo zgodilo z mojo blagovno znamko?

Obstoječe znamke Skupnosti in prijave znamke Skupnosti bodo ob začetku veljavnosti uredbe o spremembi samodejno postale blagovne znamke Evropske unije in prijave blagovne znamke Evropske unije. Uporabnikom ni treba storiti ničesar.

2. Se bo moje poslovanje z Uradom spremenilo?

Ne, vse naše spletne aplikacije bodo posodobljene in pripravljene za uporabo na dan začetka veljavnosti uredbe o spremembi. Nov sistem pristojbin bo viden v aplikaciji za spletno vložitev prijave blagovne znamke in v vseh naših drugih aplikacijah, ki so na voljo na našem spletišču. Naše orodje za izračun pristojbin in celoten seznam pristojbin bosta na dan začetka veljavnosti uredbe o spremembi posodobljena z novim sistemom pristojbin.

3. Kje lahko dobim informacije o praksi v zvezi z blagovnimi znamkami glede na uredbo o spremembi?

Na dan začetka veljavnosti uredbe o spremembi, tj. 23. marca 2016, bo začela veljati tudi posodobljena različica smernic glede preizkušanja, v kateri bodo upoštevane spremembe v skladu s spremenjeno prakso Urada na področju preizkušanja blagovnih znamk. Te informacije bodo na voljo prek naše spletne strani o trenutni praksi na področju blagovnih znamk. Več informacij bo na voljo tudi v glasilu Urada Alicante News, ki vsebuje najnovejše informacije o zadevah, povezanih z intelektualno lastnino in Uradom.

 

Pristojbine

4. Kako naj ukrepam, če prejmem sumljiv račun?

Če prejmete dopis ali račun, vas prosimo, da pozorno preverite, kaj vam je ponujeno in ali je vir pristen. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojimi pravnimi svetovalci ali stopite v stik z nami Več informacij o zavajajočih računih je na voljo tukaj

5. V čem se razlikujeta stari in novi sistem pristojbin za blagovne znamke?

Uredba o spremembi, ki je začela veljati 23. marca 2016, uvaja splošno znižanje pristojbin, ki se plačajo Uradu v zvezi z blagovnimi znamkami, za pristojbine za prijavo in podaljšanje pa nov sistem ene pristojbine za posamezen razred. Vse pristojbine so na voljo v Prilogi I uredbe o spremembi, več informacij pa lahko poiščete na spletu, vključno z nekaterimi preglednicami za primerjavo med starimi in novimi pristojbinami za prijave, podaljšanje in izbrise blagovne znamke EU ter pritožbe v zvezi z njo.

6. Ali bodo morebitni vplačani presežni zneski glede na spremembe v sistemu pristojbin vrnjeni?

Da. Predsednik je 29. januarja na spletu objavil načrt za vračilo presežnih zneskov plačanih pristojbin za podaljšanje. Način vračila se bo razlikoval glede na uporabljeni način plačila. Preberite to spletno publikacijo z novicami, v kateri je podrobno razložen način vračila pristojbin.

7. Nove vložitve – ali moram plačati pristojbine po „starem" ali „novem" sistemu?

Od datuma vložitve prijave blagovne znamke EU, ugovora, zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti (izbris) ali pritožbe (povezane z blagovno znamko EU) bo odvisno, katero pristojbino je treba plačati (po starem ali novem sistemu).

Če je bila vložitev zahtevka za prej navedene ukrepe opravljena pred začetkom veljavnosti nove uredbe (tj. pred 23. marcem 2016), velja stari sistem, tudi če se plačilo izvede po začetku veljavnosti nove uredbe. To velja tudi za morebitne dodatne pristojbine za zamude pri plačilu. Če je bila vložitev zahtevka za ukrep opravljena po začetku veljavnosti nove uredbe (tj. 23. marca 2016 ali kasneje), velja novi sistem pristojbin. To izhaja iz načela, da začne postopek, ko je pristojbina plačana, veljati od datuma vložitve zahtevka za ukrep, tj. ko se šteje, da je ustrezno vložen.

Če je rok za ugovor na primer tri mesece, tj. od 1. februarja 2016 do 30. aprila 2016, ugovor pa je vložen 1. marca 2016, bo vložnik ugovora moral plačati staro pristojbino (350 EUR). Če pa je v istem primeru ugovor vložen 15. aprila 2016, bo moral vložnik ugovora plačati novo pristojbino (320 EUR). Vložnik ne sme vložiti ugovora 1. marca 2016 in nato počakati s plačilom do 30. aprila 2016, da bi tako plačal novo pristojbino. Plačilo bi bilo sicer izvedeno znotraj trimesečnega roka za ugovor, vendar je bil datum vložitve ugovora (in njegov učinek) pred začetkom veljavnosti nove uredbe.

 

Izjave v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije

8. Kdo lahko poda izjavo v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU?

Imetniki blagovnih znamk EU ali mednarodnih registracij, v katerih je imenovana EU, za katere je bila prijava ali registracija vložena pred 22. junijem 2012 ter so bile registrirane pred začetkom veljavnosti Uredbe 2015/2424 z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki EU in ki so registrirane za celoten naslov razreda Nicejske klasifikacije.

9. Kdaj se lahko poda izjava v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU?

Izjave v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU se lahko vložijo od 23. marca 2016 do vključno 24. septembra 2016.

10. Kateri obrazec naj uporabim za izjavo v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki EU?

Urad je pripravil nov spletni obrazec zahtevka za vpis, ki je pod zavihkom "Vpis blagovne znamke EU" na voljo kot nov podtip „Izjava v skladu s členom 28(8)". Obrazec bo od 23. marca 2016 na voljo pod zavihkom Obrazci in vloge Uporabniki se morajo pred vložitvijo spletnega zahtevka prijaviti. Imetniki, ki želijo prijavo vložiti v papirnati obliki, morajo uporabiti običajni obrazec zahtevka za vpis. Za vsako blagovno znamko EU je mogoče vložiti samo en obrazec.
Za več informacij glejte podrobna pogosto zastavljena vprašanja o izjavah v skladu s členom 28(8) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije.

 

Podaljšanje

11. Kateri datum se upošteva pri določanju pristojbin za podaljšanje za posamezno blagovno znamko EU?

Datum izračuna za določitev pristojbin za podaljšanje je „datum izteka" registracije blagovne znamke. Vse blagovne znamke EU, ki jim je rok potekel pred 23. marcem 2016, bodo podvržene „staremu" sistemu pristojbin ne glede na to, kdaj se te plačajo. Vse blagovne znamke EU, ki jim rok poteče 23. marca 2016 ali kasneje, bodo podvržene novemu sistemu pristojbin. To je bilo potrjeno v Sporočilu Predstojnika Urada št. 2/2016 z dne 20. januarja 2016, dodatne informacije pa so na voljo na spletu tukaj.

12. Ko gre za blagovne znamke, za katere se zaračuna stara pristojbina za podaljšanje, ali lahko imetnik odloži plačilo v okviru šestmesečnega „obdobja odloga" in plača novo, znižano pristojbino za blagovne znamke?

Ne. Za določanje pristojbine za podaljšanje, ki jo je treba plačati, se upošteva „datum izteka" blagovne znamke, to pa velja tudi, če se lastnik odloči, da bo plačilo odložil v šestmesečno „obdobje odloga". V primerih, ko poteče veljavnost blagovne znamke pred 23. marcem 2016, se bodo kljub temu, da je imetnik plačal pristojbino pred začetkom veljavnosti nove uredbe o spremembi, vse dodatne pristojbine za zamudo pri plačilu (to je 25 % zapoznele pristojbine za podaljšanje) izračunale na osnovi pristojbine, ki bi morala biti plačana na dan izteka blagovne znamke.

13. Ali se osnovni rok za podaljšanje izteče ob koncu meseca ali na točno določen datum?

V skladu z veljavno uredbo o blagovni znamki Skupnosti se lahko zahtevek za podaljšanje in pristojbina zanj vložita do konca meseca, v katerem poteče registracija blagovne znamke, šestmesečno „obdobje odloga" za podaljšanje pa začne teči od prvega dne naslednjega meseca.

V skladu z novo uredbo o spremembi se ta člen spremeni: zahtevek za podaljšanje je treba vložiti in plačati pristojbino zanj v šestmesečnem obdobju pred iztekom registracije (drugače povedano „datumom izteka" blagovne znamke), šestmesečno obdobje odloga za podaljšanje začne teči od dneva po datumu izteka.

Vendar je Urad določil prehodne dogovore za tiste blagovne znamke, za katere je šestmesečni rok za podaljšanje začel teči pred začetkom veljavnosti nove uredbe o spremembi dne 23. marca 2016. Za te blagovne znamke bo veljal „stari" sistem pristojbin, čeprav je rok veljavnosti zanje potekel pred 23. marcem 2016. To pomeni, da bodo blagovne znamke EU, ki se jim bo rok iztekel 22. septembra 2016, prve, za katere bo v celoti veljal novi izračun obdobij za podaljšanje.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.