Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Pritožba

 

Pritožbo izpolnite in vložite. To morate storiti v dveh mesecih od datuma odločbe, zoper katero se želite pritožiti (tj. od datuma uradnega obvestila o odločbi).
Opozarjamo vas tudi, da je treba pritožbo vložiti v jeziku postopka (ki je jezik izpodbijane odločbe).

V pritožbo morate vključiti „razloge za pritožbo“, v katerih navedete, zakaj menite, da je izvirna odločba napačna. Tega ni treba vložiti skupaj s pritožbo, temveč v štirih mesecih od datuma uradnega obvestila o izpodbijani odločbi.

Morda bi želeli razmisliti o novem e-obrazcu za pritožbo, ki uporabnikom omogoča vložitev pritožbe na spletu. Novo orodje daje uporabnikom jasna navodila, zagotavlja boljši in uporabniku prijazen vmesnik ter zmanjšuje tveganje napak.
 
Dodatne informacije o tem, kako vložiti pritožbo.
Za dodatne informacije se prijavite v svoje uporabniško območje.
Za dodatne informacije glej opombe na obrazcu za pritožbe.


Dodatne informacije o pristojbinah za pritožbo v zvezi z blagovnimi znamkami EU in modeli


Ne.


Pritožbo je treba vložiti v jeziku postopka, v katerem je bila sprejeta odločba, ki je predmet pritožbe.


Ne. Te roke določa zakonodaja (Uredba o blagovni znamki EU), kot so se dogovorile države članice Evropske unije, in jih odbor za pritožbe ne more spreminjati.
Edina možnost je, da pri uradu EUIPO vložite zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje (lat. restitutio in integrum), s čimer obnovite izgubljene pravice. Vendar so pogoji dokaj strogi, saj morate na primer dokazati, da ste pri upoštevanju rokov, določenih z zakonodajo, ravnali z vso potrebno skrbnostjo. Poleg tega veljajo tudi druge zahteve (glejSmernice, del A, Splošna pravila, razdelek 8, Vrnitev v prejšnje stanje (restitutio in integrum)), vključno s pristojbino.
 
Dodatne informacije so na voljo v členu 104 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (kodificirano besedilo) ter na spletišču urada EUIPO pod zavihkom Law & practice (Pravo in praksa) Nova uredba o blagovni znamki EU.
 
Za dodatne informacije glej Uredbo Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti.


Da. Oseba, ki pritožbo vloži, je „pritožnik“, druga stranka pa se imenuje „tožena stranka“. Tožena stranka lahko predloži pripombe v zvezi z razlogi za pritožbo pritožnika v dveh mesecih po prejetju uradnega obvestila.
Če te pripombe predloži tožena stranka, lahko pritožnik na zahtevo odbora za pritožbe nanje izjemoma odgovori s predložitvijo obrazložene zahteve. Po predložitvi tega odgovora, bo lahko nasprotni odgovor predložila tudi tožena stranka.


Odvisno. Rokov, ki so določeni z uredbo in pri katerih odbor za pritožbe nima diskrecijske pravice (kot je rok za vložitev pritožbe ali razlogov za pritožbo), na primer ni mogoče podaljšati. V teh primerih je edina možnost zahteva za vrnitev v prejšnje stanje.
Po drugi strani je mogoče roke, ki jih določi odbor za pritožbe, in roke iz uredbe, pri katerih obstaja določena diskrecijska pravica, podaljšati (npr. več časa za predložitev stališč ali pripomb).
Vendar pa obstajajo določeni pogoji. Podaljšanje bo mogoče samo, če je zadevna zahteva vložena in prejeta pred iztekom prvotnega obdobja. Stranki morata vsako zahtevo za podaljšanje utemeljiti in navesti razloge zanjo. Če razlogi ali utemeljitve za podaljšanje niso navedeni, bo zahteva zavrnjena. Če zahtevo vložita obe stranki skupaj, jo morata podpisati obe.
Na splošno bomo več zahtev za podaljšanje istega roka zavrnili, razen v izjemnih okoliščinah, podprtih z dokazili, ki utemeljujejo dodatno podaljšanje.


Da. Oseba, ki pritožbo vloži, je „pritožnik“, druga stranka pa se imenuje „tožena stranka“. Tožena stranka lahko predloži pripombe v zvezi z razlogi za pritožbo pritožnika. Rok, ki ga odbor navadno določi za to, je dva meseca po uradnem obvestilu o razlogih za pritožbo.
Če te pripombe predloži tožena stranka, je lahko pritožnik izjemoma povabljen, da nanje odgovori (znova v dveh mesecih po uradnem obvestilu o odgovoru). Tožena stranka lahko predloži nasprotni odgovor.

Več informacij o skrbi za vaše pravice.


V izjemnih primerih pritožb je lahko upravičena uporaba pospešenega pritožbenega postopka, ko gre za tako nujno zadevo, da bi vsakršno odlašanje pomenilo resno nevarnost povzročitve škode. Pospešeni pritožbeni postopek poteka hitreje, pritožbe se obravnavajo prednostno (ne po kronološkem zaporedju), vsaka od strank pa je načeloma omejena na samo en sklop pripomb.
Če želi stranka zahtevati pospešeno obravnavo, mora to storiti z vložitvijo zahtevka v ločenem dokumentu. V zahtevku morajo biti navedena dokumentarna dokazila o tem, zakaj je zadeva nujna.


Da. To se imenuje „nasprotna pritožba“ in jo je treba pripraviti v roku za predložitev pripomb v odgovor na razloge za pritožbo. Nasprotno pritožbo je treba vložiti v ločenem dokumentu.

Več informacij o zahtevah za razglasitev ničnosti je na voljo v Smernicah, Preizkušanje zahtev za ugotovitev ničnosti modela.


Vse odločbe so na voljo v izvirni jezikovni različici v iskalniku po sodni praksi eSearch Case Law dan po tem, ko so bile stranke obveščene o njih. Približno mesec dni pozneje se v podatkovni zbirki objavi tudi neuradni prevod v angleščini.

Za več informacij obiščite razdelek odborov za pritožbe.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.