Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Mednarodna registracija

 

Haaški sporazum ureja sistem za mednarodno registracijo industrijskih modelov. Upravlja ga Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) s sedežem v Ženevi v Švici.
Ta sistem imetniku industrijskega modela omogoča, da si zagotovi varstvo modela na ozemlju podpisnic z vložitvijo ene prijave pri Mednarodnem uradu organizacije WIPO, in sicer v enem jeziku, z enim sklopom pristojbin in v eni valuti (v švicarskih frankih).
Haaški sporazum je sestavljen iz dveh različnih „aktov‟, in sicer Haaškega akta iz leta 1960 in Ženevskega akta iz leta 1999. Vsak od njiju vsebuje drugačen sklop pravnih določb. Država si lahko načeloma izbere, kateri akt želi podpisati. Mednarodne medvladne organizacije, kot je npr. urad EUIPO, pa lahko podpišejo samo Ženevski akt. Ta je začel v celoti veljati 1. aprila 2004. Evropska unija je k njemu pristopila 24. septembra 2007, akt pa je za EU začel veljati 1. januarja 2008.

Za več informacij o pogodbenicah Ženevskega akta obiščite spletišče organizacije WIPO.


Pristop EU k Ženevskemu aktu pomeni, da lahko prijavitelji, ki so upravičeni do vložitve mednarodne prijave, ker imajo državljanstvo države članice EU ali ker imajo stalno prebivališče ali resni in dejanski industrijski ali trgovski obrat ali običajno prebivališče na ozemlju države članice EU, vložijo prijavo za registracijo industrijskega modela z uporabo Haaškega sistema.
Pomeni pa tudi, da je lahko EU imenovana v mednarodni registraciji. Če urad EUIPO ne izda zavrnitve v zvezi s tako mednarodno registracijo, bo ta na ozemlju EU imela enak učinek kot model Skupnosti.


Urad EUIPO nima nikakršne vloge v začetnem postopku mednarodne registracije. To pomeni, da je treba prijave za mednarodne registracije vložiti neposredno pri organizaciji WIPO, ki jih tudi obdela. Poleg tega in v nasprotju z Madridskim protokolom se kot podlaga za mednarodno prijavo ne zahteva prijava ali registracija na nacionalni ravni ali ravni Evropske unije.
Če urad EUIPO pomotoma prejme prijavo za mednarodno registracijo, je ne posreduje organizaciji WIPO, niti je ne vrne pošiljatelju.


Prijavo za mednarodno registracijo lahko vloži kdorkoli, ki je državljan podpisnice sporazuma ali države, včlanjene v mednarodno organizacijo, ki je podpisnica sporazuma, ali ki ima stalno ali običajno prebivališče ter resni in dejanski industrijski ali trgovski obrat na ozemlju pogodbenice.


Za mednarodno prijavo je poleg osnovne pristojbine in pristojbine za objavo treba plačati pristojbino za vsako posamično pogodbenico sporazuma, navedeno v mednarodni registraciji. Pristojbina je odvisna od posamezne pogodbenice. Vse pristojbine je treba plačati v švicarskih frankih neposredno Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO). Več informacij je na voljo v orodju za izračun pristojbine na spletišču organizacije WIPO.

Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah za preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


Ne. Mednarodno prijavo lahko izpolni neposredno prijavitelj. Kljub temu lahko prijavitelj imenuje predstavnika, ki bo deloval v njegovem imenu.


Prijavitelj lahko (od 1. aprila 2010) mednarodno prijavo po lastnem izboru vloži v angleščini, francoščini ali španščini.
 
Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah za preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


Objava se lahko odloži, kar je odvisno od pogodbenic, imenovanih v mednarodni registraciji. Nekatere pogodbenice so izjavile, da odlog v primeru njihovega imenovanja ni dovoljen ali da se obdobje odloga skrajša na šest mesecev. V skladu z Ženevskim aktom je najdaljše obdobje odloga 30 mesecev od datuma vložitve prijave ali – če se zahteva priznanje prednostne pravice – od datuma prednostne pravice, kar je tudi obdobje, ki ga dovoljuje EU. Več informacij o odlogu je na voljo na spletišču organizacije WIPO.

Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah za preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


Ne. Mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska unija, objavi organizacija WIPO v Biltenu Hague Express.
Ta mednarodni bilten je na voljo na spletišču organizacije WIPO in se tedensko posodablja.


Ne, urad EUIPO mednarodnih registracij ne objavi (znova). Mednarodne registracije na svojem spletišču objavi samo organizacija WIPO v Biltenu mednarodnih modelov.


Da, prednostno pravico prijave za registracijo modela Skupnosti je mogoče zahtevati v prijavi za mednarodno registracijo in obratno. Obdobje prednostne pravice je šest mesecev.


Za razveljavitev ali izbris učinkov mednarodne registracije na ozemlju EU lahko tretje osebe sprožijo postopek za ugotovitev ničnosti v skladu z istimi pravili, ki veljajo za ugotovitev ničnosti registriranega modela Skupnosti, in sicer lahko pošljejo zahtevo za ugotovitev ničnosti na urad EUIPO ali vložijo nasprotno tožbo za ničnost pred sodiščem za modele Skupnosti.


Preizkus, ki ga opravi organizacija WIPO, je omejen na zahtevane formalnosti. Morebitni vsebinski preizkus opravijo uradi imenovanih pogodbenic. Prijavitelj ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti v obrazcu na voljo tri mesece, da jih odpravi.


V skladu s členom 106d Uredbe o modelih Skupnosti (uvedenim z Uredbo (ES) št. 1891/2006, ki spreminja prejšnjo uredbo) ima mednarodna registracija modela, v kateri je imenovana EU, od datuma svoje registracije enak učinek kot registracija registriranega modela Skupnosti, če ni bilo uradnega obvestila o zavrnitvi ali če je bila kakršna koli taka zavrnitev umaknjena.
 
Več informacij o postopku registracije.


Urad EUIPO v šestih mesecih od objave mednarodne registracije, v kateri je imenovana EU, opravi preizkus razlogov za zavrnitev, in sicer preveri, ali je predmet mednarodne registracije (i) v skladu z opredelitvijo modela in ali je v nasprotju z javnim redom ali moralo iz člena 9 Uredbe o modelih Skupnosti.
Če urad EUIPO ugotovi razlog za zavrnitev, organizaciji WIPO pošlje obvestilo o zavrnitvi, s čimer se zavrne veljavnost mednarodne registracije na ozemlju EU. Organizacija WIPO posreduje obvestilo o zavrnitvi imetniku mednarodne registracije, ki lahko nanj odgovori s predložitvijo pripomb neposredno uradu EUIPO.
Če urad EUIPO ugotovi, da pripombe imetnika prevladajo nad razlogi za zavrnitev, bo zavrnitev umaknil in o tem ustrezno obvestil organizacijo WIPO. V tem primeru ima mednarodna registracija na ozemlju EU enak učinek kot registrirani model Skupnosti.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.