Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Register

 

Register blagovnih znamk Evropske unije vsebuje podatke o vseh prijavah in registracijah blagovnih znamk EU, kot je opisano v členu 111 Uredbe o blagovni znamki Evropske unije.
Register modelov Skupnosti vsebuje podatke v zvezi z registracijo modela Skupnosti.
Register se nenehno posodablja, da spremlja informacije o spremembah blagovnih znamk EU in registriranih modelih, ki jih določa Uredba, kot so podrobnosti o lastništvu, podelitevlicence ali stvarnopravne pravice in zahteve po prednosti starejše znamke.
Urad objavlja Bilten in bilten o modelih Skupnosti, ki vsebuje vnose, in druge podatke v registru, ki so dostopni javnosti.
Za boljše razumevanje biltenov ima Urad na voljo tudi vademecume, ki so vodniki za pojasnitev postavk, objavljenih v biltenih.
Na voljo sta dva vademecuma: eden za blagovne znamke EU in eden za registrirane modele Skupnosti.

Povezava do biltenov (vademecuma).


Vnos v registre je vpis s strani Urada.
Vpisi zadevajo spremembe informacij v registru – posodabljanje ali spreminjanje prej vnesenih informacij v spisih prijav ali registracij blagovnih znamk EU in modelov Skupnosti.
Najpogostejši vpisi so: prenosi/spremembe lastništva, imenovanje zastopnika, spremembe imena in/ali naslova imetnika, zahteva po prednosti starejše blagovne znamke, licence itd.
Vsi ti vnosi so navedeni v: Vnos v registre je vpis s strani Urada. Vključujejo predvsem spremembe informacij o imetniku, licenc in stvarnopravnih pravic. Več informacij o upravljanju vašega modela in posodabljanju informacij registra je na voljo na spletišču, v razdelku „Upravljanje“ pod zavihkom „Lastnost“.

Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


To lahko storite sami v svojem uporabniškem območju User Area. Prijavite se v uporabniško območje User Area in uporabite meni z možnostmi, da ustrezno spremenite svoje osebne podatke.

Več informacij o tem, kako lahko spremenim osebne podatke o imetnikih.

Več informacij je na voljo v Smernicah, del E, Registri, razdelek 1, Spremembe registracije.


Zahteve za prenos so izjema, saj je zanje treba plačati pristojbino. Podrobne informacije o prenosu licence (glej kodo pristojbine F-023) so na voljo v razdelku o pristojbinah, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO.

Več informacij o tem, kako lahko spremenim osebne podatke o imetnikih.

Več informacij o prenosu registriranih modelov Skupnosti je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


To je odvisno od nacionalne zakonodaje, ki velja za pravno osebo. Če se sprememba poslovne oblike šteje kot sprememba identitete podjetja, se vpiše kot prenos, v nasprotnem primeru pa ne.

Za več informacije glej Smernice, del E, Registri, razdelek 3, Blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1, Prenos.


Združitev pomeni spremembo identitete zadevnih pravnih oseb in se zato vpiše kot prenos. Kadar imetnik blagovne znamke EU ali prijave blagovne znamke EU prevzame drugo podjetje in kjer ni spremembe identitete lastnika, se prenos lastništva ne sme izvesti.

Za več informacije glej Smernice, del E, Registri, razdelek 3, Blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1, Prenos.


Dovolj je, da se stranki strinjata z vpisom prenosa lastništva v register. Zadostuje zahteva, ki sta jo podpisali obe stranki. Če stranke pred Uradom imenujejo skupnega poklicnega zastopnika, lahko zastopnik podpiše to zahtevo v njihovem imenu. V takšnem primeru vam ni treba vložiti dodatnih dokazil o prenosu, kot je na primer kopija listine o prenosu. V vseh drugih primerih je potrebno dokazilo o prenosu (kot je podpisana kopija pogodbe o prenosu).

Več informacij o formalnih in vsebinskih zahtevah za vpis prenosa lastništva najdete v Smernicah, del E, Registri, razdelek 3, Blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1, Prenos.


Da, prijave ali registracije se lahko razdelijo zaradi delitve ali delnega prenosa.
Medtem ko je delni prenos brezplačen in vključuje spremembo lastništva prenesene znamke, se za zahtevo za razdelitev blagovne znamke plača pristojbina, deljena blagovna znamka pa ostane pri istem imetniku. Če pristojbina ni plačana, se šteje, da zahteva ni bila vložena.
Razdelitev ni mogoča v mednarodnih prijavah na podlagi Madridskega protokola, v katerih je imenovana EU. Urad EUIPO nima pooblastil za razdelitev mednarodne prijave, v kateri je imenovana EU.
 
Za več informacij o pristojbini za izjavo o delitvi blagovne znamke EU si oglejte seznam pristojbin, ki se plačajo neposredno uradu EUIPO.

Več informacij o zahtevah za vpis delnega prenosa lastništva najdete v Smernicah, del E, Registri, razdelek 3, Blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja, poglavje 1, Prenos.

Več informacij o delitvah najdete v Smernicah, del E, Registri, razdelek 1, Spremembe registracije, odstavek 5, Delitev.


Register blagovnih znamk Evropske unije in register modelov Skupnosti sta dostopna javnosti.

Spisi o blagovnih znamkah EU so na vpogled po predložitvi pisnega zahtevka in plačilu pristojbine. Spisi vsebujejo tudi elemente, ki niso del registra in so lahko zanimivi za tretje osebe, kot je kratek opis modela, če ga je prijavitelj predložil.

V primeru odloga objave modela pregled spisa ni možen do objave, razen s soglasjem imetnika ali če se uporablja katera koli od drugih omejenih izjem iz predpisov. Model, ki ni nikoli objavljen, ne bo nikoli dostopen javnosti.

Več informacij je na voljo v Smernicah, del E, Registri, razdelek 5, Pregled spisov.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.