Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Roki

 

Roke pred Uradom je mogoče razdeliti v dve kategoriji:
  • roki, določeni z Uredbo EU o blagovnih znamkah (Uredba o blagovni znamki EU) ter Izvedbeno uredbo ali Uredbo o modelih Skupnosti in Izvedbeno uredbo o modelih Skupnosti, ki so zato obvezni,
  • roki, ki jih določi Urad, ki se lahko pod določenimi pogoji podaljšajo.
Za več informacij o rokih blagovnih znamk EU glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 1, Komunikacijska sredstva, roki.
Za več informacij o rokih modelov Skupnosti glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 1, Komunikacijska sredstva, roki.


Razen rokov, ki so izrecno določeni v Uredbi o blagovni znamki EU ali Izvedbeni uredbi, so roki, ki jih določi Urad, kadar ima zadevna stranka stalno prebivališče ali glavno poslovno enoto ali sedež v EGP, od enega do šestih  mesecev. Če zadevna stranka nima svojega stalnega prebivališča ali glavne poslovne enote ali sedeža podjetja v EGP, so roki od dveh do šestih mesecev. Splošna praksa je dodelitev dveh mesecev.
Razen rokov, ki so izrecno določeni v Uredbi o modelih Skupnosti ali Izvedbeni uredbi o modelih Skupnosti, so roki, ki jih določi Urad, kadar ima zadevna stranka stalno prebivališče ali glavno poslovno enoto ali sedež v EGP, od enega do šestih mesecev. Če zadevna stranka nima svojega stalnega prebivališča ali glavne poslovne enote ali sedeža podjetja v EGP, so roki od dveh do šestih mesecev. Splošna praksa je dodelitev dveh mesecev.


V postopkih ex parte in inter partes (če sta vpleteni dve ali več strank) je treba zahteve za podaljšanje podati pred iztekom roka.
Za več informacij o blagovnih znamkah EU glede postopkov inter partes in podaljšanje rokov glej Smernice, del C, Ugovor, razdelek 1, Postopkovne zadeve. Za več informacij o modelu Skupnosti glej Smernice, Preizkušanje zahtev za ugotovitev ničnosti modelov, odstavek 4.1.6.


Če se je rok iztekel, lahko stranka, ki ga je zamudila, še vedno ukrepa na dva načina:
  • lahko zaprosi za nadaljevanje postopka (v skladu s členom 105 Uredbe o blagovni znamki EU), ki mora izpolnjevati le določene formalne zahteve,
  • lahko zaprosi za vrnitev v prejšnje stanje (v skladu s členom 104 Uredbe o blagovni znamki EU in v skladu s členom 67 Uredbe o modelih Skupnosti), ki mora izpolnjevati formalne in vsebinske zahteve (na primer izkazovanje skrbnega ravnanja).
Za več informacij glej Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 8, Vrnitev v prejšnje stanje (Restituitio in integrum).


Obvestilo o ugovoru je treba vložiti v roku treh mesecev po objavi prijave blagovne znamke EU v delu A Biltena.


Pritožbo je treba vložiti v roku dveh mesecev od dneva uradnega obvestila o izpodbijani odločbi, razlogi za pritožbo pa morajo biti predloženi v štirih mesecih od datuma uradnega obvestila.


Če se prijava blagovne znamke EU zavrne z odločbo Urada ali če blagovna znamka EU preneha veljati zaradi odločbe Urada ali sodišča za blagovne znamke EU, se prijava za konverzijo vloži v treh mesecih po datumu, po katerem ta odločba postane dokončna.


Zahtevo za konverzijo je treba vložiti v roku treh mesecev od datuma, ko je bila prijava blagovne znamke EU umaknjena ali ko blagovna znamka EU preneha veljati.


Kadar prijava blagovne znamke EU ali prijava modela Skupnosti ne izpolnjuje pogojev Uredbe o blagovni znamki EU ali Uredbe o modelih Skupnosti, bo Urad pozval prijavitelja, naj odpravi pomanjkljivosti ali plača pristojbine v roku dveh mesecev od obvestila o pomanjkljivosti.


Za vložitev zahteve za razveljavitev pravic imetnika blagovne znamke EU ali za izjavo, da je blagovna znamka nična, ni časovne omejitve.


Za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti modela Skupnosti ni časovne omejitve.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.