Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Ničnost in razveljavitev (izbris)

 

Uredba o blagovni znamki Evropske unije določa dve vrsti postopkov, ki spadata pod splošni izraz „postopek izbrisa“.
Pravice imetnika blagovne znamke EU je mogoče razveljaviti, blagovno znamko EU pa je mogoče razglasiti za nično. Razlika je, da razveljavitev velja od datuma zahteve, medtem ko se z ugotovitvijo ničnosti registracija izbriše iz registra blagovnih znamk Evropske unije z retroaktivnim učinkom.


Pravice imetnika blagovne znamke EU se lahko razveljavijo v naslednjih primerih:
  • neobstoj resne in dejanske uporabe; zakonodaja določa, da se mora blagovna znamka EU pristno in dejansko uporabljati v Evropski uniji pet let po registraciji. Poleg tega ta uporaba ne sme biti prekinjena v petih zaporednih letih,
  • če je zaradi dejanj imetnika blagovna znamka postala obča oznaka za proizvod ali storitev, za katerega je registrirana, imetnik pa ni sprejel zadostnih ukrepov, da bi to preprečil,
  • če je zaradi uporabe blagovne znamke s strani imetnika ta postala zavajajoča zaradi vrste, kakovosti ali geografskega porekla blaga ali storitev, za katere je registrirana.


Obstajata dve vrsti razlogov za ničnost: absolutni in relativni. Absolutni razlogi za ničnost vključujejo razloge za zavrnitev, ki jih je med postopkom registracije po uradni dolžnosti preizkusil Urad. Relativni razlogi za ničnost pa zadevajo prejšnje pravice, ki imajo prednost pred blagovno znamko EU v skladu z načelom „prednostne pravice“.
Blagovna znamka EU se lahko razglasi za nično s sklicevanjem na absolutne razloge v naslednjih primerih:
  • če je bila blagovna znamka EU registrirana kljub obstoju absolutnega razloga za zavrnitev (zlasti če je bila nerazlikovalna ali opisna),
  • če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave. To zlasti zadeva primere, pri katerih je prijavitelj imel nezakonite namene pri vložitvi prijave.
Blagovna znamka EU se lahko razglasi za nično s sklicevanjem na relativne razloge v naslednjih primerih:
  • iz istih razlogov kot so razlogi, iz katerih se lahko vloži ugovor,
  • če v državi članici obstaja prejšnja pravica, ki omogoča uporabo zadevne blagovne znamke, katere uporabo je treba prepovedati. To se zlasti nanaša na pravico do imena, pravico do osebne podobe, avtorske pravice in pravice industrijske lastnine, kot je pravica iz industrijskega modela.
Več informacij o skrbi za vaše pravice.

Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del D, Izbris, razdelek 1, Postopek.

 


Zahteva za izbris je dopustna le, če je bila zadevna blagovna znamka EU vpisana v register blagovnih znamk Evropske unije. Registrirane znamke so objavljene v Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije (del B). Zahteva za razveljavitev na podlagi neuporabe je dopustna le, če je bila blagovna znamka EU na datum vložitve zahteve registrirana za več kot pet let.
Rokov za vložitev zahteve za izbris ni. Vendar če imetnik prejšnje pravice privoli v uporabo poznejše blagovne znamke EU za pet zaporednih let, ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti iz relativnih razlogov (omejitev zaradi privolitve).

Več informacij o zahtevah za izbris lahko najdete v Smernicah, del D, Izbris, razdelek 1, Postopek.


Obstajata dva ločena obrazca za dve vrsti postopka (zahteva za ugotovitev ničnosti in zahteva za razveljavitev), na voljo na spletni strani urada EUIPO, ki ju je mogoče vložiti prek spleta.


Za zahtevo za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti je treba plačati pristojbino.

Za podrobnejše informacije o pristojbini za ugotovitev ničnosti in razveljavitev glej razdelek plačilo pristojbine.


Prijavitelji, ki nimajo stalnega prebivališča, glavnega sedeža poslovanja ali resničnega in dejanskega podjetja v EGP (Evropski gospodarski prostor) se morajo predstaviti pred uradom. Za dostop do seznama predstavnikov urada uporabite orodje eSearch plus.


Zahtevo je treba vložiti v enem od dveh jezikov zadevne blagovne znamke EU, če sta to jezika urada. Če pa nista jezika urada (tj. če prvi jezik ni jezik urada), se lahko uporabi le drugi jezik blagovne znamke EU. Pravila o jeziku postopka so podrobno razložena v dokumentu Smernice, del A, Splošna pravila, razdelek 4, Jezik postopka.

Več informacij o zahtevah za izbris lahko najdete v dokumentu Smernice, del D, Izbris, razdelek 1, Postopek.


Zahteva za izbris lahko temelji na različnih razlogih. Razen če nista plačani pristojbina za ničnost in pristojbina za razveljavitev, se v isti zahtevi ni mogoče opirati na razloge za ničnost in razveljavitev, ker se ničnost in razveljavitev štejeta za dva različna postopka z različnimi značilnostmi.

Dodatne informacije so na voljo v dokumentu Pojasnila k obrazcu zahteve za razglasitev ničnosti blagovne znamke Evropske unije.


Stranka, ki v postopku izbrisa ne uspe, krije pristojbine in stroške drugih strank. Stroški postopka, ki jih je treba povrniti, so omejeni, kar pomeni, da oseba, ki krije stroške, ne plača višjega zneska, kot je določena najvišja omejitev.

Dodatne informacije so na voljo v dokumentu Smernice, del D, Izbris, razdelek 1, Postopek.
Dodatne informacije so na voljo v dokumentu Smernice, del C, Ugovor, razdelek 1, Postopkovne zadeve.


Če je zahteva za izbris umaknjena, se pristojbina ne povrne. Stranka, ki prekine postopek izbrisa z umikom zahteve, mora povrniti stroške, ki so do takrat nastali drugim strankam (v skladu z zakonskimi roki), razen če se zaradi pravičnosti ne sprejme drugačna odločitev.

Dodatne informacije so na voljo v Smernicah, del D, Izbris, razdelek 1, Postopek.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.