Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Mednarodna registracija

 

Madridski protokol za mednarodno registracijo znamk je pogodba, ki jo upravlja Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi. Velja od aprila 1996, ratificiralo pa ga je že veliko držav po svetu, vključno z večino evropskih držav, ZDA, Japonsko, Avstralijo, Kitajsko, Rusijo; oktobra 2004 je to storila tudi Evropska unija (EU) kot celota.
Madridski protokol imetnikom blagovne znamke omogoča, da na enostaven način zaščitijo svoje blagovne znamke v več državah z izpolnitvijo ene prijave neposredno pri svojem nacionalnem ali regionalnem uradu za blagovne znamke.

Za več informacij o Madridskem protokolu obiščite naš razdelek Strategija in kliknite zavihek „Razvoj“.Ker je urad EUIPO regionalni urad EU za registracijo znamk z učinkom na celotnem ozemlju Evropske unije (EU), opravlja vlogo kontaktne točke za organizacijo WIPO v zvezi z vsemi postopki mednarodnih prijav, ki temeljijo na blagovni znamki EU ali v katerih je imenovana EU. Urad lahko ima vlogo urada izvora, če mednarodna prijava temelji na blagovni znamki EU, ali imenovanega urada, če je bila EU imenovana v mednarodni prijavi, ki izvira od drugod. Vloga urada EUIPO v mednarodnem sistemu je primerljiva z vlogo nacionalnih uradov.


Organizacija WIPO prek svojega mednarodnega urada skrbi za Madridski protokol in Madridski sporazum (ti dve pogodbi tvorita tako imenovani madridski sistem). Kadar prejme mednarodno prijavo od urada izvora, zlasti preveri, ali so izpolnjene vse zahteve glede vložitve ter ali so blago in storitve ustrezno razvrščeni. Če je vse v redu, znamko vpiše v mednarodni register in jo objavi v mednarodnem uradnem listu. Mednarodni urad nato o mednarodni registraciji obvesti urade imenovanih držav.
Mednarodni urad ne opravi preizkušanja glede tega, ali znamka kot taka izpolnjuje pogoje za varstvo oziroma ali je bila že registrirana enaka ali podobna znamka, saj so za to pristojni uradi imenovanih držav.


Da, v mednarodni prijavi je mogoče imenovati Evropsko unijo kot ozemlje, na katerem želite zavarovati svojo blagovno znamko. Urad EUIPO je urad EU, ki upravlja veljavnost blagovne znamke na celotnem ozemlju EU.
 


Za vložitev mednarodne prijave je obvezno uporabiti obrazec na spletišču organizacije WIPO v angleškem, francoskem ali španskem jeziku.


Informacije so na voljo na spletišču organizacije WIPO.


Kadar je v mednarodni prijavi imenovana EU, navadno ni treba imenovati zastopnika pred uradom EUIPO. V primeru začasne zavrnitve ali splošneje, če mora mednarodni imetnik komunicirati neposredno z Uradom (npr. poslati dokumentacijo), pa se uporabljajo običajna pravila za zastopanje (več informacij je na voljo na povezavi zastopanje).

Če imetnik mednarodne registracije nima sedeža v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru), bo pozvan, da imenuje zastopnika za EGP. Če tega ne stori, se zavrnitev prijave potrdi v obsegu, določenem v obvestilu o začasni zavrnitvi.

Za več podrobnosti glej Smernice, del M, Mednarodne znamke.


Preberite več o mednarodnem postopku registracije, znanem tudi kot madridski sistem.


V mednarodni registraciji, v kateri je imenovana EU, mora biti naveden drugi jezik s seznama uradnih jezikov urada EUIPO (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina). Če drugi jezik ni opredeljen, bo urad EUIPO prijavi nasprotoval in odložil ponovno objavo registracije, dokler se ustrezno ne določi drugi jezik.
 


Preizkušanje formalnosti je omejeno glede na to, ali je bil določen drugi jezik, ali gre za prijavo za kolektivno ali certifikacijsko znamko (ki mora vključevati predložitev predpisov, ki urejajo uporabo znamke), ali omejeni seznami za imenovanje EU spadajo na področje glavnega seznama mednarodne registracije, ali obstajajo zahteve za priznanje prednosti starejše znamke in ali seznam blaga in/ali storitev ustreza zahtevam glede jasnosti in natančnosti, kot so opisane v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 3, Klasifikacija.
Če obstajajo razlogi za zavrnitev, mora urad EUIPO organizaciji WIPO v šestih mesecih od ponovne objave poslati obvestilo o začasni zavrnitvi prijave. Če se začasna zavrnitev prijave nanaša samo na del blaga in storitev in se imetnik v zvezi s tem ne odzove, bo zavrnjen samo ta del, preostalo blago in storitve pa bodo sprejeti.


Na zahtevo imetnika mednarodne registracije bo urad EUIPO v obdobju enega meseca od dneva, ko organizacija WIPO urad EUIPO obvesti o imenovanju, pripravil poročilo o poizvedbi Evropske unije za vsako mednarodno registracijo, ki vsebuje podobno blagovno znamko EU in mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, v skladu s členom 195 Uredbe o blagovni znamki EU.
 


Urad EUIPO takoj po prejemu prijave samodejno znova objavi mednarodno registracijo v Biltenu, in sicer v delu M, ki je namenjen zgolj mednarodnim registracijam (glej eSearch plus, razdelek Dnevne objave).
 


Prvo obvestilo se imetniku pošlje prek organizacije WIPO. Komunikacija zatem poteka neposredno med uradom EUIPO in imetnikom oziroma njegovim zastopnikom.
Urad EUIPO ima na voljo 18 mesecev, da organizacijo WIPO obvesti o vseh možnih razlogih za zavrnitev imenovanja EU. 18-mesečno obdobje se začne z dnevom, ko je urad EUIPO obveščen o imenovanju. Če oporekanje zavrnitvi prijave ni uspešno, se imetniku izda končna odločba. Zoper končno odločbo se je mogoče pritožiti pred odborom za pritožbe. Ko so instrumenti v okviru pritožbenega postopka izčrpani in postane odločba dokončna, se organizaciji WIPO pošlje obvestilo o zavrnitvi prijave.
Če ne obstajajo nobeni razlogi za zavrnitev, bo urad EUIPO organizaciji WIPO poslal izjavo o dodelitvi začasnega statusa prijavi. Ta izjava bo poslana imetniku, objavljena v mednarodnem glasilu in vnesena v mednarodni register.


Urad EUIPO zahteve za priznanje prednosti starejše znamke in poizvedbe opravlja istočasno. Prednost starejše znamke se lahko zahteva s posebnim uradnim obrazcem (MM17), ki ga je treba priložiti k mednarodni prijavi.
Preizkus prednosti starejše znamke temelji le na dokumentih, ki jih predloži prijavitelj. Prednost starejše znamke se lahko zahteva s posebnim uradnim obrazcem (MM17), ki ga je treba priložiti mednarodni registraciji.


Kadar je v prijavi za mednarodno registracijo imenovana EU, ima urad EUIPO pravico zavrniti varstvo znamke v 18 mesecih od prejema prijave od organizacije WIPO. Zavrnitev je možna iz katerega koli razloga (absolutnega ali relativnega), posledično pa se lahko zavrne tudi prijava za registracijo, vložena neposredno pri uradu EUIPO.
 


Ugovor je mogoče vložiti v roku treh mesecev, ki začne teči en mesec po datumu ponovne objave v Biltenu v delu M, posvečenem izključno mednarodnim registracijam (glejeSearch Plus, razdelek Dnevne objave).
Za ugovore, vložene pred tem obdobjem, se bo štelo, da so bili vloženi na prvi dan obdobja za predložitev ugovorov.
Ob vložitvi ugovora urad EUIPO preveri njegovo dopustnost in nato obvesti organizacijo WIPO o začasni zavrnitvi prijave na podlagi postopka ugovora. Če je ugovor uspešen, Urad obvesti organizacijo WIPO o zavrnitvi mednarodne registracije.
 


Ko so zaključeni vsi postopki in je mednarodna registracija za Evropsko unijo sprejeta za vse blago in storitve ali le del njih, se ta ponovno objavi v Biltenu, organizaciji WIPO pa se pošlje izjava o dodelitvi varstva.
 


Če urad EUIPO zavrne imenovanje mednarodne registracije Evropske unije, jo je v skladu s členom 202 Uredbe o blagovni znamki EU mogoče pretvoriti v:
  • nacionalno prijavo blagovne znamke za države članice EU,
  • imenovanje države članice pogodbenice Madridskega protokola (tako imenovan „opting back“).


Da, od pristopa Evropske unije (EU) k Madridskemu protokolu se lahko blagovna znamka EU uporablja kot podlaga za mednarodno prijavo. V takšnem primeru ima urad EUIPO vlogo urada izvora in izdaja potrdila o identiteti v razmerju med blagovno znamko EU (prijavljeno ali registrirano) in mednarodno prijavo.


Zdaj lahko mednarodno prijavo na podlagi blagovne znamke EU vložite prek spleta.
Lahko pa uporabite tudi enega od naslednjih obrazcev:
  • obrazec MM2 organizacije WIPO v angleščini, francoščini ali španščini (na voljo na spletišču organizacije WIPO) ali
  • obrazec EM2 urada EUIPO v enem od 23 uradnih jezikov, ki se uporabljajo pri Uradu, pri čemer je ta obrazec na voljo v dveh različicah. Prva različica obrazca urada EUIPO je za prijave v enem od treh jezikov Madridskega protokola (angleščini, francoščini ali španščini). Druga različica pa se uporablja za prijave v 20 drugih jezikih (obe različici obrazca sta na voljo na spletišču urada EUIPO).
Več informacij o obrazcih za mednarodno prijavo.


Ko je prek urada EUIPO vložena mednarodna prijava, je treba plačati pristojbino.
Za več informacij glej razdelek o pristojbinah in plačilih.


It is possible to file an international application before the EUIPO under the same conditions of representation as for a direct EU trade marks (more information on representatives on eSearch plus), that is, applicants who do not have their domicile, principal place of business or real and effective commercial establishment within the EEA ( European Economic Area) are required to be represented before the Office.

Further information concerning representatives can be found in the Guidelines, Part A, General Rules, Section 5, Professional Representation.
 
 


Mednarodna prijava lahko temelji na registrirani blagovni znamki EU ali prijavi blagovne znamke EU. Imetnik blagovne znamke ali njegov zastopnik jo mora vložiti neposredno pri uradu EUIPO, kar je mogoče narediti prek spleta. Imetnik ali prijavitelj blagovne znamke EU mora biti državljan države članice Evropske unije oziroma imeti resnično in dejavno industrijsko ali trgovsko podjetje ali stalno prebivališče v Evropski uniji.
Če je mednarodna prijava pripravljena v uradnem jeziku Evropske unije, ki ni jezik protokola, je treba določiti jezik Madridskega protokola (angleščina, francoščina ali španščina), ki bo jezik mednarodne prijave. Če prijavitelj ne predloži prevodov blaga in storitev, mora za njihovo predložitev pooblastiti urad EUIPO.
Urad EUIPO preveri vsebino in popolnost mednarodne prijave (zlasti blagovne znamke, imetnika ter obseg seznama blaga in storitev).
Mednarodna prijava se nato elektronsko pošlje Mednarodnemu uradu organizacije WIPO.

Več informacij o zastopnikih je mogoče najti v Smernicah, del M, Mednarodne znamke.


Ne. V naših uredbah združitev registracij ni predvidena, zato ta nova določba Madridskega sporazuma in protokola za urad ni zavezujoča, saj se v skladu s členom 182 uredbe o blagovni znamki EU za mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU, uporabljajo le določbe, ki jih vsebujejo naše uredbe.


Da. Naši predpisi dovoljujejo delitev prijav in registracij (glej člena 50 in 56 uredbe o blagovni znamki EU). V skladu s členom 182 uredbe o blagovni znamki EU se določbe v naših uredbah uporabljajo tudi za mednarodne registracije, v katerih je imenovana EU (glej spremembo Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom z dne 1. februarja 2019 — Pravilo 27bis — delitev mednarodne registracije).


Prijavo za delitev lahko sedaj predložite z uporabo obrazca WIPO MM22 (na voljo v jezikih prijave po Madridskem sistemu, angleščini, francoščini in španščini).
 
Obrazec za prijavo je treba predložiti skupaj z dodatno stranjo, ki vsebuje seznam blaga/storitev, ki naj ostanejo v prvotni mednarodni registraciji.
 
Obrazec za prijavo je treba vložiti prek uradnih sredstev za komunikacijo, in sicer prek spleta (eComm), po telefaksu ali pošti/s posebno kurirsko službo. Če želite vložiti prijavo za delitev prek spleta, se prijavite v svoje uporabniško območje (User Area), pojdite na iskalnik eSearch plus, vnesite številko svoje prvotne registracije in v zavihku „Dejanja in komunikacija“ izberite možnost „pošlji sporočilo“.
 
Preberite naše smernice o sredstvih komunikacije in Odločbo št. EX‑17‑4 izvršnega direktorja urada z dne 16. avgusta 2017 o komunikaciji prek elektronskih sredstev.
 
Postopek prijave za delitev zajema naslednje korake:
 
  • uporabnik uradu predstavi zahtevo, ki jo predloži na obrazcu  MM22 v jeziku mednarodne registracije;
 
  • urad EUIPO zahtevo preuči in jo posreduje organizaciji WIPO (če je sprejemljiva na podlagi naše uredbe);
 
  • če zahteva izpolnjuje pravilo 27bis Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom, vključno s plačilom mednarodne pristojbine, organizacija WIPO vpiše delitev in v mednarodnem registru ustvari mednarodno deljeno registracijo;
 
  • organizacija WIPO nato urad EUIPO v svoji bazi podatkov obvesti o prijavi, ki nastane iz delitve.


Urad EUIPO te storitve ne zaračunava. Upoštevajte pa, da WIPO za vpis prijave, nastale iz delitve, zaračunava pristojbino v višini 177 CHF.


Delitev mednarodne registracije bo evidentirana na podlagi datuma, na katerega organizacija WIPO prejme zahtevek, če zahtevek vsebuje nepravilnost, pa na datum, ko je bila nepravilnost odpravljena. Glej spremembo Skupnih pravil v skladu z Madridskim sporazumom in protokolom z dne 1. februarja 2019 – pravilo 27 a — delitev mednarodne registracije.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.