Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Vpisi

Vpis pomeni vpis v register urada EUIPO tj. podatkovno zbirko, ki vsebuje podatke o vseh blagovnih znamkah in modelih, ki jih registrira urad EUIPO, kar pomeni, da je treba spremeniti nekatere tukaj navedene informacije.

Spodaj so prikazani vpisi, ki jih je mogoče vložiti na spletnih obrazcih. Za pregled informacij o posameznem vpisu kliknite na ustrezno povezavo. V register blagovnih znamk EU oziroma register registriranih modelov Skupnosti se lahko vnesejo le vpisi iz člena 111 Uredbe o blagovni znamki EU oziroma člena 69 Uredbe o registriranih modelih Skupnosti.

Več informacij je na voljo v smernicah urada EUIPO o blagovnih znamkah in modelih.

 • Popolni in delni prenos

  Popolni prenos pomeni spremembo lastništva prijave ali registracije blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti. Delni prenos pomeni prenos nekaterega blaga in/ali storitev, na katere se nanaša prijava ali registracija blagovne znamke EU. Za registrirane modele Skupnosti delni prenos ni mogoč.

  Če zastopnik, ki je podpisal zahtevo, označi okence Zastopnik za obe stranki, za vpis prenosa ni treba poslati dokaznih listin o takem prenosu (npr. pogodbe o prenosu). Zastopnik se lahko podpiše v imenu obeh strank le, če je v podatkovni zbirki urada EUIPO naveden kot zastopnik, ki ga je imenoval prvotni imetnik, in če je imenovan tudi kot zastopnik novega imetnika/upravičenca.

  V vseh drugih primerih mora biti prijavi vpisa priložena izjava, ki jo podpišeta obe stranki, dokaz o prenosu itd.

  Zahteve za vpise prenosov se lahko vložijo za blagovne znamke EU ali registrirane modele Skupnosti, ki so še v fazi prijave. Veljajo enaka pravila.

  Pri zaprosilu za popoln ali delni prenos bodo končni upravičenci pravic tisti, ki jih uporabnik vpiše v polje „pooblaščenec ali upravičenec v zvezi s pravico“ spletnega obrazca. Na primer:

  Če obstaja blagovna znamka z dvema lastnikoma „A“ in „B“, pri čemer želi lastnik „A“ prenesti svoje pravice na bodočega lastnika „C“, lastnik „B“ pa želi ohraniti svoje pravice, bo moral uporabnik v polje „pooblaščenec ali upravičenec v zvezi s pravico“ dodati „B“ in „C“.

 • Delitev

  Blagovno znamko ali prijavo blagovne znamke je na zahtevo prijavitelja/imetnika blagovne znamke mogoče „razdeliti“. Registracijo ali prijavo blagovne znamke je koristno razdeliti zlasti za izločitev sporne blagovne znamke za nekatero blago ali storitve in ohranitev registracije preostalega blaga ali storitev. Delni prenos, ki vključuje spremembo lastništva, je brezplačen, za zahtevo za razdelitev blagovne znamke EU, ki bo ostala v lasti istega imetnika, pa je treba plačati pristojbino.

  Delitve ni mogoče zahtevati:

  • pred dodelitvijo datuma vložitve prijave;
  • med trimesečnim obdobjem po objavi prijave blagovne znamke EU;
  • če v zvezi z blagom ali storitvami poteka postopek ugovora ali postopek za izbris.

  Enaki pogoji veljajo, dokler sodišče za blagovne znamke EU obravnava nasprotno tožbo na razveljavitev ali ugotovitev ničnosti.

  Blago in storitve, ki naj bi se razdelili, je treba natančno opredeliti, pri čemer se blago in storitve, ki ostanejo v prvotni prijavi ali registraciji, ne smejo prekrivati z blagom in storitvami iz nove(-ih) prijave(-) ali registracije(-).

 • Prednost starejše blagovne znamke/izbris prednosti starejše blagovne znamke

  Imetnik prejšnje blagovne znamke, registrirane v državi članici, vključno z blagovno znamko, registrirano na podlagi mednarodnih sporazumov z učinkom v državi članici, ki ima isto blagovno znamko EU za blago ali storitve, ki so enake ali zajete v tistih, za katere je bila registrirana prejšnja blagovna znamka, lahko pri blagovni znaki EU za prejšnjo blagovno znamko zahteva prednost starejše blagovne znamke za državo članico, v kateri ali za katero je registrirana.

  Priznanje prednosti starejše blagovne znamke se lahko zahteva kadar koli po registraciji blagovne znamke EU.

  Priznanje prednosti starejše blagovne znamke se lahko zahteva le na podlagi prejšnje registracije, ne pa prejšnje prijave. Datum prejšnje blagovne znamke mora zato biti starejši od datuma vložitve prijave ali datuma prednostne pravice blagovne znamke EU, če je na voljo.

  Vendar pa mora prejšnja pravica še veljati. Zahteva za priznanje prednosti starejše blagovne znamke ne bo sprejeta, če je prejšnja pravica prenehala. Če je ob vložitvi zahteve prejšnja registracija že potekla, ni mogoče zahtevati priznanja prednosti starejše blagovne znamke, tudi če zadevno nacionalno pravo blagovnih znamk določa šestmesečni dodatni rok za podaljšanje.

  Prijavitelj mora prav tako zagotoviti, da so izpolnjene zahteve glede trojne istovetnosti (isti imetnik, ista blagovna znamka, isto blago in storitve).

  Urad EUIPO ponavadi preveri le, ali so znamke enake, ne pa tudi, ali je isti lastnik in ali so blago in/ali storitve enaki.

  V skladu s Sklepom št. EX-05-5 imetniku ni treba vložiti kopije registracije, če so zahtevane informacije uradu EUIPO na voljo na spletišču pristojnega nacionalnega urada. Če kopija registracije ni predložena, urad EUIPO potrebne informacije najprej poišče na zadevnem spletišču, od imetnika pa zahteva kopijo le, če informacije tam niso na voljo.

  V skladu s členom 3 Sklepa št. EX-05-5 mora izvod zadevne registracije vsebovati kopijo (zadostujejo samo fotokopije) registracije ali potrdila o podaljšanju, izpisek iz registra, izpisek iz zadevnega nacionalnega uradnega lista, ali izpisek ali izpis iz uradne podatkovne zbirke.

  Izbrisi prednosti starejše blagovne znamke

  Imetnik blagovne znamke EU lahko kadar koli na lastno pobudo zahteva izbris zahteve po prednosti starejše blagovne znamke iz registra.

  Zahteve po prednosti starejše blagovne znamke se lahko razveljavijo tudi z odločbo nacionalnega sodišča (glej Direktivo 2008/95/ES).

  Izbris zahteve po prednosti starejše blagovne znamke bo objavljen v Biltenu blagovnih znamkah EU. Člen 111(3) Uredbe o blagovni znamki EU določa, da bo izbris prednosti starejše blagovne znamke registriran skupaj s točkami iz člena 111(2) Uredbe o blagovni znamki EU.

 • Stvarne pravice/izbris stvarnih pravic

  Stvarna pravica ali „stvarnopravna pravica“ je omejena lastninska pravica in absolutna pravica. Stvarna pravica, ki se nanaša na tožbo v zvezi z lastnino, ne pa zoper določeno osebo, imetniku pravice omogoča, da dobi nazaj, ima v posesti ali uživa določen predmet. Te pravice se lahko nanašajo na blagovne znamke ali modele. Med drugim lahko vključujejo pravico do uporabe, užitka ali zastave. In rem se od in personam razlikuje v tem, da je slednje usmerjeno na določeno osebo. Najpogostejše stvarne pravice za blagovne znamke ali modele so zastavne pravice ali zavarovanja.

  Drugi primeri so: DE: Pfand, Hypothek; EN: guarantees, warranties, bails and sureties; ES: prenda, hipoteca; FR: nantissement, gage, hypothèque, garantie, caution; IT: pegno, ipoteca.

  Obstajata dve vrsti stvarnih pravic, za katere lahko prijavitelj zahteva, da se navedejo v spisu ali vpišejo v register:

  • stvarne pravice, ki se uporabljajo za zavarovanje (zastavne pravice, obveznosti itd.),
  • stvarne pravice, ki se ne uporabljajo za zavarovanje (npr. užitek).

  Zagotoviti je treba naslednje informacije:

  • registracijsko številko zadevne blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti. Če se zahteva nanaša na več blagovnih znamk EU, je treba navesti vse številke;
  • ime, naslov in državljanstvo/državo stalnega prebivališča imetnika pravice;
  • če zastavni upnik imenuje zastopnika, ime in službeni naslov zastopnika imetnika pravice;
  • dokaz o stvarni pravici. Zadosten dokaz o stvarni pravici je, če je zahtevi za njeno registracijo priložen eden od naslednjih dokazov: 1) izjava, ki jo podpiše imetnik blagovne znamke EU/registriranega modela Skupnosti, da se strinja z registracijo stvarne pravice; 2) zahteva, ki jo skupaj predložita imetnik blagovne znamke EU/registriranega modela Skupnosti in zastavni upnik ali jo predloži samo zastavni upnik, podpišeta pa jo obe stranki.

  Prijave za vpise stvarnih pravic za blagovne znamke EU/registrirane modele Skupnosti se lahko vložijo tudi v fazi prijave. Veljajo enaka pravila.

  Izbris stvarnih pravic
  Registracija stvarne pravice bo izbrisana ali spremenjena na zahtevo zainteresirane strani, tj. prijavitelja ali imetnika blagovne znamke EU ali registriranega zastavnega upnika. V vsakem primeru je treba zagotoviti naslednje informacije:

  • registracijsko številko blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti;
  • podatke o pravici, ki naj se izbriše (priložijo se na spletnem obrazcu zahteve za vpis);
  • dokazne listine, iz katerih je razvidno, da registrirana pravica ne obstaja več, ali izjavo imetnika pravice, da soglaša z izbrisom vpisa.

  Prijave za vpise izbrisov stvarnih pravic za blagovne znamke EU ali registrirane modele Skupnosti se lahko vložijo tudi v fazi prijave. Veljajo enaka pravila.

 • Sprememba blagovne znamke

  Prijavo za spremembo blagovne znamke, tj. prikaza znamke, je treba vložiti pisno v enem od petih jezikov urada EUIPO in zanjo plačati pristojbino. Uredbe ne vsebujejo določb o spremembi drugih elementov registracije blagovne znamke EU.

  V skladu s členom 54(2) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije je prikaz znamke dovoljeno spremeniti samo v izjemno omejenih primerih, in sicer samo če:

  • blagovna znamka EU vključuje ime in naslov njenega imetnika in
  • so to elementi, ki naj bi se spremenili, ter
  • če sprememba ne bi bistveno vplivala na identiteto blagovne znamke, kot je bila prvotno registrirana.
 • Izvršbe

  Izvršba je dejanje, s katerim si sodni uradnik prilasti premoženje dolžnika po posestni sodbi, ki jo je tožniku izdalo sodišče. Tako lahko upnik izterja svojo terjatev od vsega dolžnikovega blaga, tudi od njegovih pravic na blagovni znamki.

  Registracijo izvršbe lahko zahteva:

  • imetnik blagovne znamke EU
  • upravičenec izvršbe;
  • sodišče ali pristojni organ.

  Formalni pogoji, ki jih mora izpolnjevati zahteva, so odvisni od vložnika zahteve.

  Pri zahtevah za vpis izvršb je treba predložiti naslednje dodatne informacije:

  • registracijsko številko blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti;
  • ime in naslov upravičenca ter državljanstvo in državo, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče ali svoj sedež ali poslovalnico;
  • če upravičenec imenuje zastopnika, ime in službeni naslov zastopnika ali, namesto teh podatkov, identifikacijsko številko, ki mu jo je dodelil urad EUIPO.

  Zahteve za vpise izvršb za blagovne znamke EU ali registrirane modele Skupnosti se lahko vložijo tudi v fazi prijave. Veljajo enaka pravila.

 • Licence

  Licenca blagovne znamke je pogodba, s katero imetnik ali prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: imetnik) blagovne znamke (dajalec licence) tretjo osebo (pridobitelja licence) pooblasti, da pri trgovanju uporablja blagovno znamko pod pogoji iz pogodbe, pri čemer obdrži lastništvo.

  Licenca se nanaša na primere, ko pravice pridobitelja licence na blagovni znamki EU izhajajo iz pogodbenega razmerja z imetnikom. Privolitev imetnika, da tretja oseba uporablja blagovno znamko, ali strpnost do tega ne pomeni licence.

  Neobvezna vsebina zahteve:

  • navedba, ali je licenca, ki naj bi se vpisala, izključna ali neizključna. Pri registraciji izključne licence je treba v zahtevi za registracijo podati izjavo v zvezi s tem. Če niste drugače navedli, se bo licenca štela za neizključno;
  • v zahtevi za registracijo licence, omejene le na nekatero blago ali storitve, je treba navesti blago ali storitve, za katere je bila licenca podeljena;
  • v zahtevi za registracijo ozemeljsko omejene licence je treba navesti del Evropske unije, za katerega je bila licenca podeljena. Del Evropske unije lahko sestavlja ena ali več držav članic ali ena ali več upravnih enot države članice;
  • v zahtevi za registracijo začasne licence je treba navesti datum poteka in neobvezno datum začetka veljavnosti licence;
  • če licenco podeli pridobitelj licence, katerega licenca je že vpisana v register blagovnih znamk EU, se lahko v zahtevi za registracijo navede, da se zahteva nanaša na podlicenco. Podlicence se lahko vpišejo šele po vpisu glavne licence.

  Opomba: Če prijavo za vpis vloži samo pridobitelj licence, je treba prijavi priložiti izvod licenčne pogodbe ali drug dokaz, da se dajalec licence strinja z vpisom licence.

  Izbris licence

  Registracija licence bo izbrisana ali spremenjena na zahtevo zainteresirane strani, tj. prijavitelja/imetnika blagovne znamke EU ali registriranega pridobitelja licence.

  Če glavna licenca ni bila vpisana v register, bo urad EUIPO zavrnil izbris, prenos in/ali spremembo licence ali podlicence.

  V zahtevi za vpis izbrisa licence/podlicence je treba navesti naslednje informacije:

  • registracijsko številko blagovne znamke EU ali registriranega modela Skupnosti;
  • podatke o licenci, ki naj bi bila izbrisana;
  • dokazne listine, iz katerih je razvidno, da registrirana pravica ne obstaja več, ali izjavo pridobitelja licence, da se strinja z izbrisom.

  Prijave za vpis ali izbris licenc za blagovne znamke EU ali registrirane modele Skupnosti se lahko vložijo tudi v fazi prijave. Veljajo enaka pravila.

  Pri vložitvi zahteve za vpis licence se zahteva dodatna dokumentacija, ki jo je mogoče naložiti prek povezave Druge priponke v razdelku obrazca za prijavo.

 • Popolna in delna odpoved

  Imetnik blagovne znamke EU se lahko tej znamki kadar koli po njeni registraciji popolnoma ali delno odpove. Odpoved je treba uradu EUIPO sporočiti pisno.

  Popolno odpoved je mogoče vložiti tudi za registrirane modele Skupnosti.

  Odpovedi postanejo pravno veljavne šele na dan vpisa v Register blagovnih znamk EU.

  Če so tretje osebe (npr. pridobitelji licence, zastavni upniki itd.) registrirali pravice na zadevni blagovni znamki EU, je treba pred registracijo odpovedi izpolniti nekatere dodatne zahteve.

  Če pa imetnik uradu EUIPO dokaže, da je pridobitelj licence, zastavni upnik itd. soglašal z odpovedjo, bo odpoved registrirana takoj po prejemu takega obvestila.

  Če imetnik blagovne znamke EU predloži samo dokaz, da je pridobitelja licence/zastavnega upnika obvestil o nameri glede odpovedi, bo urad EUIPO imetnika obvestil, da bo odpoved registriral tri mesece po datumu prejema dokazila.

  Pravice imetnika na registrirani blagovni znamki EU ter pravice pridobiteljev licenc in drugih imetnikov pravic na blagovni znamki potečejo z učinkom za naprej (ex nunc) na datum registracije odpovedi v registru. Zato odpoved nima učinka za nazaj.

  Odpoved ima postopkovne in vsebinske učinke.

  V postopkovnem smislu z vpisom odpovedi v register blagovna znamka EU preneha obstajati in prekinejo se vsi postopki, ki v zvezi z njo potekajo pri uradu EUIPO. Vsebinski učinki odpovedi v zvezi s tretjimi osebami vključujejo dejstvo, da se imetnik blagovne znamke EU odpoveduje vsem pravicam, ki bi v prihodnje izhajale iz znamke.

  Blagovni znamki EU se je mogoče odpovedati delno, tj. za nekatero blago in storitve, za katere je registrirana. Delna odpoved začne veljati na datum njenega vpisa v register.

  Za sprejetje delne odpovedi morata biti izpolnjena naslednja pogoja v zvezi z blagom in storitvami:

  • z novim besedilom se seznam blaga in storitev ne sme razširiti;
  • delna odpoved mora vsebovati veljaven opis blaga in storitev.
 • Insolventnost

  Blagovno znamko EU je mogoče vključiti samo v postopke zaradi insolventnosti, ki se uvedejo v državi članici, na ozemlju katere je središče dolžnikovih glavnih interesov. Če je dolžnik zavarovalnica ali kreditna institucija, kot sta opredeljeni v direktivah 2001/17/ES24 oziroma 2001/24/ES25, je blagovno znamko EU mogoče vključiti samo v postopke zaradi insolventnosti, ki se uvedejo v državi članici, v kateri ima navedena zavarovalnica ali institucija dovoljenje za poslovanje. „Središče glavnih interesov" je kraj, v katerem dolžnik redno posluje in ki ga tretje osebe lahko preverijo. Pri skupnem lastništvu blagovne znamke EU se navedeno nanaša na skupni delež lastnika.

  Postopki zaradi insolventnosti so kolektivni postopki, ki vključujejo delni ali popolni odvzem dolžnikovih sredstev in imenovanje upravitelja. Upravitelj je katera koli oseba ali organ, katerega naloga je upravljanje ali unovčenje premoženja, ki je bilo odvzeto dolžniku, ali nadzorovanje dolžnikovega poslovanja. Sodišče je sodni organ ali kateri koli drugi pristojni organ države članice, ki je pooblaščen za uvedbo postopkov v primeru insolventnosti ali sprejemanje odločb med takimi postopki. Odločba o uvedbi postopkov zaradi insolventnosti ali imenovanju upravitelja vključuje odločbo katerega koli sodišča, pristojnega za uvedbo takega postopka ali imenovanje upravitelja.

  Če je blagovna znamka EU vključena v postopek zaradi insolventnosti, lahko pristojni nacionalni organ zahteva vpis v zvezi s tem v register in objavo v Biltenu blagovnih znamkah EU. Zahtevo je treba pri uradu EUIPO vložiti pisno. Za to ni treba plačati pristojbine.

 • Spremembe pravilnikov za kolektivne znamke EU

  Za kolektivne znamke EU in certifikacijske znamke EU je treba predložiti pravilnik, ki ureja njihovo uporabo. To dejanje vam omogoča, da pravilnik po potrebi spremenite.

  Sprememba se ne vpiše v register, če spremenjeni pravilnik ne izpolnjuje zahtev iz člena 75(2) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije pri kolektivnih znamkah ali člena 84 Uredbe o blagovni znamki EU pri certifikacijskih znamkah ali če se navezuje na enega od razlogov za zavrnitev iz člena 76 oziroma člena 85 Uredbe o blagovni znamki EU.

  Sprejetje spremembe pravilnika se registrira in objavi.

 • Imenovanje, zamenjava ali izbris oblikovalca

  V prijavah modela je lahko naveden oblikovalec (ali skupina oblikovalcev). Pravica osebe do tega, da je navedena kot oblikovalec, ni časovno omejena. To dejanje vam omogoča spremembo navedbe.

  Vpis lahko zahteva le imetnik modela ali zastopnik. Model mora biti objavljen (status A1) ali odložen (status A2).

 • Drugi vpisi

  Obstajajo tudi druge, manj pogoste vrste vpisov, kot so podlicence ali sprememba insolventnosti.

  Pri drugih vpisih je treba ponavadi zahtevo za vpis podpreti z dodatno dokumentacijo; po potrebi je datoteke mogoče naložiti prek povezave Druge priponke v razdelku obrazca za prijavo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.