Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Postopek vložitve prijave in registracije

 

Prijavo za registrirani model Skupnosti najhitreje in najlažje vložite prek spleta.

Prijavo je mogoče poslati tudi po faksu ali pošti oziroma jo osebno vročiti v vložišču urada EUIPO v času njegovih uradnih ur.
V primeru predložitve po faksu je verjetno, da bo kakovost predstavitve modela zelo slaba (zlasti če se uporabljajo fotografije), saj ta tehnologija ni primerna za prenos slik.
Na splošno torej velja, da se je treba izogibati vložitvi prijave po faksu. Če jo kljub temu želite poslati na ta način, poskrbite, da uradu EUIPO v enem mesecu od datuma prejema faksa pošljete še izvod prijave v papirni obliki. Preizkuševalec pred nadaljnjo obravnavo prijave počaka največ en mesec, da dobi potrditveni izvod.
Ob vložitvi prijave za registracijo je treba plačati zahtevano pristojbino.
Izpolniti je treba obrazec za prijavo (ki je na voljo na spletišču urada EUIPO) in mu priložiti jasno predstavitev videza izdelka. Ta predstavitev je lahko risba ali fotografija.
Prijava mora vključevati plačilo zahtevane pristojbine. Višina pristojbine je odvisna od zahtev, na primer od tega, ali se zahteva odlog objave.

Za več informacij o tem, kako vložiti prijavo, preberite:


Prijavo lahko vloži vsaka fizična ali pravna oseba iz katere koli države sveta.
Dodatne informacije lahko najdete v razdelku o lastništvu na našem spletišču.
Več informacij o tem je na voljo v Smernicah, del B, Preizkušanje, razdelek 2, Formalnosti, odstavek 2.


Locarnska klasifikacija je mednarodni sistem za razvrščanje industrijskih modelov, ki ga upravlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je sestavil seznam izdelkov, tako imenovani seznam EuroLocarno, ki temelji na Locarnski klasifikaciji in v katerem je razvrščeno blago iz registriranih modelov Skupnosti in prijav zanje.
Pri naštevanju blaga v prijavi za modele prijaviteljem toplo priporočamo, da uporabljajo izraze iz Locarnske klasifikacije ali klasifikacije EuroLocarno, da bi se izognili zamudam pri postopkih registracije, saj bi bilo treba vložene izraze v nasprotnem primeru prevesti.
 
Več informacij o Locarnski klasifikaciji (modelih).


Imetnik modela, ki prvič vlaga prijavo za določen model, lahko v šestih mesecih od datuma prve vložitve v svoji prijavi za model Skupnosti pred uradom EUIPO zahteva priznanje prednostne pravice. Če zahtevate priznanje prednostne pravice in nekdo vloži prijavo za vami, bo imela vaša prijava prednost.


Da. Priznanje prednostne pravice lahko zahteva vsakdo, ki je vložil prijavo za registracijo modela v kateri koli državi pogodbenici Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. Naknadna vložitev prijave pri uradu EUIPO mora biti opravljena v šestih mesecih od datuma prve prijave. Dokumentacija v zvezi z zahtevo za priznanje prednostne pravice mora vsebovati predstavitev prejšnjega modela.
Tudi če se registracija registriranega modela Skupnosti zavrne, je mogoče pri uradu EUIPO naknadno vložiti prijavo, v kateri se zahteva priznanje prednostne pravice prejšnje zavrnjene prijave za registrirani model Skupnosti.

Več informacij najdete na strani z nasveti in dobrimi praksami glede vložitve prijave za model.

Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirani model Skupnosti.


Pri tradicionalni prijavi ni omejitve. Prijavitelj lahko v združeni prijavi vloži poljubno število videzov izdelka, pri čemer je edini pogoj, da izdelki, na katerih naj bi se videz izdelkov uporabljal, spadajo v isti razred Locarnske klasifikacije; povedano z drugimi besedami, blago mora biti iste vrste. Ta pogoj se ne uporablja, kadar se prijava nanaša na ornamente.

Obiščite naše spletišče, če želite več informacij o modelu in njegovih izdelkih.

Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirani model Skupnosti.


Videz izdelka mora biti predstavljen z vsaj enim pogledom, pri čemer je mogoče predložiti največ sedem pogledov na videz izdelka in tri dodatne nezaščitene poglede. Enako velja za združene prijave, in sicer je za vsak prijavljeni model dovoljenih največ sedem pogledov. Če je predloženih več kot sedem pogledov, bo urad EUIPO pri registraciji in objavi zanemaril katerega koli od dodatnih pogledov ter poglede upošteval v zaporedju, v katerem jih prijavitelj oštevilči (člen 4(2) Izvedbene uredbe o modelih Skupnosti).

Več informacij najdete na strani z nasveti in dobrimi praksami glede vložitve prijave za model.
 
Več informacij je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirani modeli Skupnosti.

Za več informacij obiščite razdelek Vložite prijavo na našem spletišču.


Največje število pogledov, ki se upoštevajo v prijavi za registrirani model Skupnosti pred uradom EUIPO, je sedem. Če želite prijavo modela uporabiti v poznejši prijavi kot podlago zahteve za priznanje prednostne pravice v drugem sistemu registracije, se dodatni pogledi arhivirajo v spisu prijave za registrirani model Skupnosti. Če boste od urada EUIPO zahtevali overjeno kopijo svoje prijave za registrirani model Skupnosti, ki jo boste predložili kot podlago zahteve za priznanje prednostne pravice, bo ta kopija vsebovala vse informacije v zvezi s prijavo registriranega modela Skupnosti, vključno z dodatnimi pogledi.

Za več informacij si oglejte razdelek Vložite prijavo na našem spletišču.


Pri prijavah se v glavnem preverjajo formalnosti. Poglobljen vsebinski preizkus se ne zahteva, razen za preverjanje, ali gre za prijavo za model in da ta ni v nasprotju z javnim redom ali moralo. V nasprotju s sistemom blagovnih znamk EU ni postopka ugovora.
Prijava za model se preveri, in če izpolnjuje vse formalne zahteve, se model nato registrira in objavi takoj oziroma po preteku obdobja odloga (na zahtevo imetnika ali njegovega zastopnika) v 27 mesecih od datuma vložitve prijave ali datuma prednostne pravice.
Če prijava ne izpolnjuje formalnih zahtev, se izda ugovor (običajno se imenuje „poziv za odpravo pomanjkljivosti“, v katerem so navedene neskladnosti, ki jih je treba odpraviti, in določen rok za odgovor). Če se predloženi ugovori ne obravnavajo ustrezno, to lahko privede do spremembe prijave ali njene zavrnitve. Če na poziv za odpravo pomanjkljivosti ne odgovorite v dveh mesecih, lahko pride do zavrnitve prijave, izbrisa nekaterih pogledov ali izgube zahteve za priznanje prednostne pravice.

Več informacij o postopku registracije.


Po registraciji je prijava objavljena ali pa je njena objava odložena za največ 30 mesecev od datuma vložitve prijave ali datuma najzgodnejše zahteve za priznanje prednostne pravice.
Zahtevo za odlog objave je treba navesti na prvotnem obrazcu prijave, poznejše zahteve se ne bodo upoštevale.
To obdobje zaupnosti prijavitelju omogoča nadaljnji razvoj strategije trženja ali dokončanje priprav na proizvodnjo, ne da bi bili konkurenti seznanjeni z zadevnim modelom.
Ob registraciji bodo v objavi navedeni le najosnovnejši podatki. Vsebinski del modela (pogledi, navedba izdelka in razvrstitev) ostane zaupen. To je lahko bistvenega pomena v gospodarskih panogah, kot sta modna in avtomobilska industrija, v katerih je treba modele zaščititi pred konkurenti, medtem ko se organizira proizvodnja modela v končni izdelek. Če želi prijavitelj kadar koli v tem 30‑mesečnem obdobju preklicati odlog objave, lahko to stori s predložitvijo zahteve uradu EUIPO za objavo modela. To oblikovalcem in podjetjem zagotavlja precejšnjo stopnjo nadzora nad njihovimi stvaritvami.
Imetnik ali njegov zastopnik je na koncu obdobja odloga objave odgovoren za vložitev zahteve za polno objavo modela po plačilu pristojbin za njegovo objavo. Če imetnik tega ne stori pred iztekom roka (najpozneje v 27 mesecih od datuma vložitve prijave ali datuma prednostne pravice, če ta obstaja), pravica do registriranega modela Skupnosti ne bo objavljena in bo izgubljena.

Več informacij o tem, kako zahtevati odlog.

Več informacij je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


Da, morate biti prijavljeni, da lahko uporabljate obrazec za elektronsko prijavo. Če nimate uporabniškega imena in gesla, se prosimo prijavite.


Da. Spletni obrazec za prijavo je na voljo v vseh uradnih jezikih EU.


Informacije o spletnih prijavah so na voljo na spletišču v razdelku Vložite prijavo za model.


Prijave ni mogoče podpisati, treba je le navesti ime osebe, ki odobri plačilo pristojbin za prijavo.
Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


Da. Dokumente v podporo zahtevi za priznanje prednostne pravice je mogoče vložiti kot priponko obrazcu za elektronsko prijavo. Dokumenti morajo biti v PDF oblik. Za priponke v drugih oblikah se bo štelo, kot da niso bile vložene. Razen prikazov pogledov in dokumentov v zvezi z zahtevo za priznanje prednostne pravice se kot priponka ne smejo pošiljati nobeni drugi dokumenti ali informacije.


Urad EUIPO ne sprejema manjkajočih dokumentov, poslanih po e-pošti.
Po potrebi je treba manjkajoče dokumente v zvezi s prijavo poslati po navadni pošti, pri čemer morate navesti sklice in elektronsko številko, ki ste jih prejeli v sistemu elektronske prijave. Če je mogoče, ne vzpostavljajte stika z uradom EUIPO glede vaše elektronske prijave, dokler ne prejmete dopisa o prejemu, v katerem je navedena številka prijave modela, za katerega ste vložili prijavo.

Več informacij o tem, kako vložiti prijavo, je na voljo v Smernicah, Preizkušanje prijav za registrirane modele Skupnosti.


Da. Potrdilo o prejemu prejmete, ko urad EUIPO prejme vašo elektronsko prijavo. Takšno potrdilo mora vsebovati referenčno številko (npr. e 0000000456982). To ni številka prijave za registrirani model Skupnosti. Številko prijave za registrirani model Skupnosti boste prejeli pozneje skupaj z dopisom o potrditvi prejema prijave za registrirani model Skupnosti, ki ga pošlje oddelek za modele. Priporočamo vam, da si izvod tega potrdila natisnete.

Če tega elektronskega potrdila ne prejmete, prijave verjetno niste poslali pravilno oziroma je urad EUIPO ni prejel. Prosimo, da čim prej stopite v stik z informacijskim središčem.


Registrirani modeli Skupnosti veljajo pet let od datuma vložitve prijave. Podaljšati jih je mogoče vsakih pet let do največ 25 let od datuma vložitve prijave.
Pristojbina za podaljšanje je odvisna od obdobja podaljšanja registriranega modela Skupnosti.

Za več informacij o pristojbinah za podaljšanje obiščite razdelek o pristojbinah in plačilih.

Zahtevo za podaljšanje je treba predložiti v šestmesečnem obdobju, ki se izteče na zadnji dan meseca, v katerem preneha varstvo. V tem roku je treba plačati tudi pristojbine. Če tega ne storite, lahko predložite zahtevo in plačate pristojbino v podaljšanem šestmesečnem obdobju od zadnjega dneva v mesecu, v katerem preneha varstvo, če se v tem podaljšanem obdobju plača dodatna pristojbina.
Podaljšanje bo registrirano in bo začelo veljati od dneva, ki sledi datumu, na katerega se izteče obstoječa registracija, če zahteva za podaljšanje izpolnjuje vse pogoje.

Več informacij o tem, kako upravljati svoj registrirani model Skupnosti.


Vprašanja in odgovori na tej strani so le informativni in se ne uporabljajo v pravne namene. Več informacij je na voljo v uredbi o blagovni znamki Evropske unije in uredbi o modelih Skupnosti ali smernicah o blagovni znamki/modelu.

Za več informacij o tem, kako urad ravna z vašimi osebnimi podatki, si oglejte izjavo o varstvu podatkov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.