Pogoji uporabe elektronske operacije „Varnostna kopija komunikacije“

Kot je navedeno v točki 2(d) Priloge 1 k Sklepu EX-20-9 izvršnega direktorja o elektronskem sporočanju z dne 2. julija 2021.

(c) Prijave, sporočila ali drugi dokumenti, ki se pošljejo uradu

Uporabnik lahko prek uporabniškega območja (User Area) elektronsko predloži prijave, sporočila ali dokumente. Če je prijava, sporočilo ali druga dokumentacija vložena elektronsko, je treba vse nadaljnje prijave, sporočila ali drugo dokumentacijo v isti zadevi praviloma vložiti na enak način.

V uporabniškem območju (User Area) se lahko uporabi tudi gumb „Varnostna kopija komunikacije“. Uporabi se lahko samo, če je izpolnjen eden od naslednjih dveh pogojev.

  1. V uporabniškem območju (User Area) ni na voljo nobena elektronska operacija.
  2. V uporabniškem območju (User Area) je sicer na voljo določena elektronska operacija, vendar zaradi tehnične okvare trenutno ni mogoče dostopati do nje. Kadar se zadevna elektronska operacija nanaša bodisi na elektronsko vložitev prijave blagovne znamke EU bodisi elektronsko podaljšanje registracije blagovne znamke EU, je treba upoštevati pogoje iz člena 4(6) Sklepa EX-19-1 izvršnega direktorja, in sicer mora prijavitelj za registracijo ali podaljšanje prek elektronske operacije v uporabniškem območju (User Area) v treh delovnih dneh od prvotne vložitve ponovno vložiti isti zahtevek (z isto vsebino). Za več podrobnosti glej člen 4(6) Sklepa EX-19-1 izvršnega direktorja.

Elektronsko potrdilo o prejemu prijave, sporočila ali dokumentacije, ki je bila poslana z elektronsko operacijo „Varnostna kopija komunikacije“, bo zabeleženo kot „poslana potrditev“ v razdelku „Poslano“ v uporabniškem območju (User Area).