Kontrollmärken

Kontrollmärken

Kontrollmärken är en ny typ av EU-varumärken, även om de har funnits på nationell nivå i vissa medlemsländer i några år.

Ett EU-kontrollmärke definieras som ett märke ”ägnat att särskilja varor eller tjänster som certifieras av innehavaren av märket vad gäller material, sättet att tillverka varor eller utföra tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper [med undantag av geografiskt ursprung] från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt”

EU-kontrollmärken handlar i grund och botten om att garantera specifika egenskaper hos vissa varor och tjänster.

De upplyser om att de varor och tjänster som bär märket uppfyller en viss standard som fastställs i bestämmelserna för användning och kontrolleras av kontrollmärkets innehavare, oavsett vilket företag som producerar eller tillhandahåller varorna eller tjänsterna i fråga och oavsett vilka användarna av kontrollmärket är.

Den som ansöker om ett kontrollmärke måste särskilt ange i sin ansökan att den gäller ett EU-kontrollmärke.

Bestämmelserna om användning är den viktigaste delen vid registrering av ett kontrollmärke. Dessa måste lämnas in inom två månader från det att ansökan gjorts och ska framför allt innehålla följande:

  • Egenskaperna hos de varor och tjänster som ska certifieras.
  • Villkoren för hur kontrollmärket får användas.
  • De test- och övervakningsåtgärder som ska tillämpas av kontrollmärkets innehavare.

Två viktiga begränsningar gäller för EU-kontrollmärken. För det första får inte innehavaren vara en person som bedriver affärsverksamhet som inbegriper tillhandahållande av varor eller tjänster av det slag som certifierats. Enligt samma logik får inte innehavaren av ett kontrollmärke använda detsamma i verksamhet som inbegriper de varor eller tjänster som certifieringen avser. För det andra får inte kontrollmärken registreras i syfte att särskilja certifierade varor eller tjänster utifrån deras geografiska ursprung.

Kontrollmärken ska användas för de varor och tjänster som ska certifieras av märkets innehavare. Listan över de varor och tjänster som EU-kontrollmärket ska omfatta måste också ingå i bestämmelserna för användning.

Att registrera ett kontrollmärke online kostar 1 500 euro.

Mer information om avgifter

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Innehållet i detta avsnitt består av allmän information om förordningen om EU-varumärken. Informationen är inte rättsligt bindande.
Vi rekommenderar starkt att du som är användare eller potentiell användare tar del av förordning (EU) nr 2015/2424, som finns på alla EU-språk.
Observera att byråns riktlinjer förblir den viktigaste referenspunkten för användare av EU-varumärkessystemet och för yrkesmässiga rådgivare som vill hålla sig à jour med den senaste informationen om EUIPO:s granskningspraxis.

Information om ändringarna som trädde i kraft den 23 mars 2016 finns här.