Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Application for Action (AFA)

 

I enlighet med tullförordningen (EU) nr 608/2013 ska en ansökan om ingripande (AFA) lämnas in till den av medlemsstaten utsedda behöriga tullenheten för att tullen ska kunna ingripa vid gränsen å rättsinnehavarens vägnar. Huvudsyftet med AFA är att begära att tullen håller kvar varor som misstänks göra intrång i dina immateriella rättigheter.
 
Det kan hända att tullen håller kvar misstänkta varor som inte omfattas av en giltig AFA. Om så sker har rättsinnehavaren, när denne har identifierats, rätt att lämna in en AFA på eget initiativ inom fyra arbetsdagar efter att ha mottagit meddelandet. En AFA på eget initiativ är en kortare version av en AFA (uppgifter som identifierar produkten, till exempel bilder, behövs inte).


EDB hjälper till att förbereda tullens AFA i fyra steg med hjälp av de immateriella rättigheter och den produktinformation som redan har lagts in i databasen. EDB tillåter att AFA:n lämnas endast förutsatt att alla obligatoriska fält är ifyllda. Obligatoriska fält i EDB har fastställts i tullförordningen (EU) nr 608/2013.
 
Om någon obligatorisk uppgift saknas när AFA:n generas visar verktyget automatiskt en länk till det fält i systemet där den saknade uppgiften ska fyllas i, vilket hjälper användaren med förfarandet.
 
Den största fördelen är att de uppgifter som finns i en AFA som har lämnats in via EDB kommer in till tullens COPIS-databas på ett strukturerat sätt snarare än i form av bilagor. De går även att söka på och kan på så vis matas in i tullens olika riskanalyssystem.
 
Oavsett vilket språk som rättsinnehavaren eller dennes företrädare använder för att fylla i AFA:n kommer dokumentet att genereras på alla språk i de medlemsstater där AFA:n kommer att tillämpas och skickas till tullen på det språk som den mottagande tullmyndigheten använder samt på engelska, franska och tyska, så att det inte uppstår några översättningsproblem.


En unions-AFA kan endast lämnas in med beaktande av immateriella rättigheter som bygger på unionsrätt tillämplig i EU, som till exempel EU-varumärken, gemenskapsformgivningar eller internationella varumärken som designerar EU samt geografiska beteckningar för jordbruksprodukter. För en unions-AFA måste man därmed inneha immateriella rättigheter för något av det ovanstående. Om du vill begära ingripande från tullen i mer än en medlemsstat kan du lämna in en unions-AFA och välja de medlemsstater där AFA:n är tillämplig.
 
Om du vill tillämpa nationella immateriella rättigheter måste du lämna in en nationell AFA i respektive medlemsstat. Båda AFA-typerna kan lämnas in via EDB.Om ni har lämnat in en unions-AFA utanför EDB behöver ni inte lämna in den igen via EDB.
 
Däremot är det viktigt att ni fyller i uppgifter om företaget, produkter och immateriella rättigheter och delar dessa med de polismyndigheter som använder verktyget (eftersom AFA:n endast skickas till tullen).
 
Om all produktinformation återfinns i EDB kan du skapa en ny AFA när den AFA du redan har lämnat in löper ut. Fördelen med detta är att uppgifter i en AFA som har lämnats in via EDB kommer till tullens COPIS-databas på ett strukturerat sätt.


Ja. AFA:n kan ändras på begäran. I enlighet med förordning (EU) nr 608/2013 är detta möjligt, även om inget standardformulär har upprättats för detta ändamål eller har gjorts tillgängligt för rättsinnehavare. Ändringar ska skickas till tullmyndigheten i den medlemsstat som ska bevilja ansökan, vilken kommer att behandla ändringarna.
 
Klicka här för kontaktuppgifter till EU:s tullmyndigheter.
 
Du kan också hitta kontaktuppgifterna till tull- och polistjänstemän under fliken Tullens och polisens datakatalog i EDB:Ursprungslandet, som går under beteckningen inlämningsland, är den medlemsstat där ansökan lämnas in och sedermera beviljas av den nationella tullmyndigheten.
 
Alla andra medlemsstater, med undantag av inlämningslandet, där ingripanden från tullen krävs, blir därmed tillämpliga länder.
 
När inlämningslandet har beviljat en AFA är AFA:n också giltig i alla valda tillämpliga medlemsstater där ingripanden från tullen begärs av den sökande. Det enda kravet är att det tillämpliga landet kan begära att AFA:n översätts om en översättning inte har tillhandahållits. AFA:n kommer att genereras på dessa medlemsstaters språk samt på engelska.


De företag som är inblandade i intrång är de som tidigare har identifierats som företag som gjort intrång eller som misstänks bli indragna i ett förfarande för immaterialrättsintrång. Företagen kan bedriva följande verksamheter: import, tillverkning, frakt, försändelse, export, mellanhänder, mottagare, distributörer, leverantörer och handlare. Uppgifterna överensstämmer med tullförordningen (EU) nr 608/2013, men av dataskyddsskäl lagras dessa inte i EDB.


Ja. Företag som är inblandade i intrång kan läggas till endast i det tredje steget, Välj produkter, när man lämnar in i en AFA. Uppgifter som fylls i under fliken Lägg till företag inblandat i intrång kommer inte att lagras i databasen av dataskyddsskäl. Uppgifterna kommer däremot att inkluderas i pre-AFA:n och kommer att skickas elektroniskt till tullen.

Sista steget i AFA-förfarandet är att förhandsgranska AFA:n och bilagorna på det valda språket (inlämningslandets språk eller engelska). På så sätt kan du se hela AFA-dokumentet på skärmen innan du skickar in det.
 
En utskrivbar version av pre-AFA:n finns tillgänglig i AFA-förfarandets fjärde steg.
Du kan se eller ladda ner din ansökan innan du lämnar in den till tullen.Du kan ladda upp hur många separata dokument som helst med kompletterande uppgifter (i pdf-format) i Åtföljande dokument.
 

Däremot rekommenderar vi att du inte laddar upp ett stort antal separata dokument, eftersom de uppgifter som laddas upp här inte översätts för tillsynsmyndigheterna och inte kan sökas på i pdf-filerna.
 
De myndigheter som har åtkomst till EDB kan se filen om du har förvalt detta inom ramen för produktens delningsalternativ. Filen skickas också elektroniskt i AFA:n. För att förhindra att systemet överbelastas kan filen inte ses i pre-AFA-dokumentet i EDB. Skriv därför ut alla bifogade dokument i produktens dokumentportfölj och skicka in dem tillsammans med en utskriven kopia av AFA:n.
 
Alla licensavtal och/eller fullmakter som du har länkat till i AFA:n när denna genererades i EDB kommer också att synas i AFA:n i COPIS.
 
Observera att bilagorna inte översätts. Tullen i medlemsstaterna kan begära att dessa bilagor översätts men AFA:n kan tillämpas i deras länder endast förutsatt att den har lämnats in.
 
Övriga dokument som bifogats under Företagsuppgifter har tullen tillgång till endast via EDB och skickas inte tillsammans med AFA:n, med undantag av fullmakter eller licensavtal som bifogats AFA:n i steg 1.

 


Beviljad är en pre-AFA:s slutgiltiga stadium, vilket innebär att en AFA har beviljats och skapats i tullsystemet. Den finns också tillgänglig i alla begärda länder.
En pre-AFA definieras genom följande stadier:
  • Utkast: Pre-AFA:n har sparats som ett utkast och har ännu inte skickats in till tullen. När en pre-AFA befinner sig på utkaststadiet är knapparna Redigera och Radera tillgängliga. 
  • Skapad: Pre-AFA:n har skapats och skickats in till tullen. 
  • Godkänd: Pre-AFA:n har godkänts av tullsystemet. 
  • Pre-AFA har avslagits: Pre-AFA:n har inte godkänts av tullsystemet. 
  • Pre-AFA inlämnad: Pre-AFA:n och dess bilagor har mottagits av tullen. I enlighet med förordning (EU) nr 608/2013 om tullens säkerställande av skydd för immateriella rättigheter har tullmyndigheten i det utfärdande landet 30 arbetsdagar på sig, från det att ansökan har mottagits, att underrätta rättsinnehavaren om sitt beslut. 
  • Bilaga till pre-AFA ej tillgänglig: Tullsystemet stöter på problem när det försöker hämta bilagan/bilagorna. 
  • AFA beviljad: AFA:n har genererats i tullsystemet. AFA:ns id-nummer är nu tillgängligt.


I enlighet med tullförordningen (EU) nr 608/2013 är det obligatoriskt att skicka in en undertecknad version (papperskopia) av pre-AFA:n till tullmyndigheten i inlämningslandet.
När du lämnar in din pre-AFA till tullen via EDB kommer du att få ett e-postmeddelande med ditt pre-AFA-id-nummer och en länk till medlemsstaternas tullmyndigheters kontaktuppgifter för AFA. I EDB går det att skriva ut pre-AFA:n så att du kan underteckna och skicka in den till inlämningslandets tullmyndighet.
Juridiska ombud ska också skicka in fullmakten tillsammans med papperskopian.


Om ditt inlämningsland är Italien ska du skicka in en undertecknad papperskopia av din pre-AFA till den italienska tullmyndigheten.
 
När en pre-AFA skickas till tullmyndigheten i Italien laddas den upp i det italienska systemet (Falstaff) och ett engångslösenord skickas via e-post till den kontaktpunkt som angetts i pre-AFA:n (dvs. den kontaktpunkt som angetts i EDB). Du får sedan tillgång till pre-AFA:n i Falstaff genom att skriva in dess id-nummer och det engångslösenord som har skickats till dig via e-post. Därefter kan du skriva under din pre-AFA elektroniskt.
 
På samma sida är det också möjligt att återskapa engångslösenordet. För mer information om det italienska systemet, klicka på länken och på videon 02 – Come recuperare il codice della PreAFA - scarica il video:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

I Spanien laddas pre-AFA:n upp i Sede Electrónica, som tillhör den spanska skattemyndigheten (Agencia Tributaria).

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Klicka på blanketten för att begära ingripande i varumärkesintrång (på spanska: ”Formulario de solicitud de intervención de marcas”). Därefter måste du ange pre-AFA:ns id-nummer med hjälp av ditt digitala certifikat. Glöm inte att klicka på knappen för att skriva under/skicka (på spanska: ”Firmar Enviar”) för att slutföra processen.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.