Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Frågor och svar

Allmänna frågor

1. Vad händer med mitt varumärke?

2. Kommer mitt sätt att hantera mina ärenden hos myndigheten att förändras?

3. Var kan jag hitta information om varumärkespraxis enligt ändringsförordningen?

Avgifter

4. Vad gör jag om jag får en faktura som jag inte känner igen?

5. Vilka är skillnaderna mellan det gamla och nya avgiftssystemet för varumärken?

6. Om för höga belopp har betalats in i samband med ändringarna i avgiftssystemet, kommer överskotten att betalas tillbaka?

7. Gäller "gamla" eller "nya" avgifterna vid nya ansökningar?

Förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen.

8. Vem kan inge en förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen?

9. När kan förklaringen enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen inges?

10. Vilket formulär ska jag använda för en förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen?

Förnyelse

11. Vilket datum gäller när det beräknas vilka förnyelseavgifter som ska tillämpas för ett EU-varumärke?

12. Kan innehavaren av ett märke som omfattas av den gamla förnyelseavgiften skjuta upp betalningen och betala den nya nedsatta avgiften inom den sex månader långa "nyhetsfristen"?

13. Går grundperioden för förnyelse ut i slutet av månaden eller på det exakta datumet?



Allmänna frågor

1. Vad händer med mitt varumärke?

Befintliga gemenskapsvarumärken och ansökningar om gemenskapsvarumärken blir automatiskt EU-varumärken och ansökningar om EU-varumärken när ändringsförordningen träder i kraft. Användarna behöver inte vidta några åtgärder.

2. Kommer mitt sätt att hantera mina ärenden hos myndigheten att förändras?

Nej. Alla våra online-applikationer kommer att uppdateras och kunna användas dagen då ändringsförordningen träder i kraft. Den nya avgiftsstrukturen kommer att speglas i vår online-applikation för varumärkesansökan och i alla våra andra applikationer som finns tillgängliga på vår webbplats. Vår avgiftsberäknare och fullständiga förteckning över avgifter kommer att uppdateras med den nya avgiftsstrukturen dagen då ändringsförordningen träder i kraft.

3. Var kan jag hitta information om varumärkespraxis enligt ändringsförordningen?

Den 23 mars 2016, då ändringsförordningen träder i kraft, träder också en uppdaterad version av riktlinjerna för granskning i kraft, vilken kommer att spegla de förändringar som ändringarna innebär för myndighetens praxis för granskning av varumärken. Denna information kommer att kunna nås via vår webbsida om nuvarande varumärkespraxis Mer information finns också i myndighetens nyhetsbrev Alicante News, som ger aktuell information om frågor som rör immateriella rättigheter och immaterialrättsmyndigheten.

 

Avgifter

4. Vad gör jag om jag får en faktura som jag inte känner igen?

Om du får ett brev eller en faktura, kontrollera noga vad du erbjuds och om källan är äkta. Om du är tveksam, kontrollera med dina juridiska rådgivare eller kontakta oss. Mer information om vilseledande fakturor hittar du här.

5. Vilka är skillnaderna mellan det gamla och nya avgiftssystemet för varumärken?

Genom ändringsförordningen, som träder i kraft den 23 mars 2016, införs en allmän sänkning av de avgifter som ska betalas till myndigheten för varumärkesärenden och ett nytt system med en avgift per klass för ansöknings- och förnyelseavgifter. Samtliga avgifter anges i bilaga I till ändringsförordningen och mer information finns på nätet, däribland några jämförelsetabeller med gamla och nya avgifter för ansökningar, förnyelser, invändningar, annulleringar och överklaganden avseende EU-varumärken.

6. Om för höga belopp har betalats in i samband med ändringarna i avgiftssystemet, kommer överskotten att betalas tillbaka?

Ja. Den 29 januari offentliggjorde direktören planeringen för att återbetala för höga avgiftsbetalningar för förnyelse. Återbetalning sker på olika sätt beroende på vilket betalningssätt som används. I denna nyhetspublikation finns närmare information om hur avgifterna kommer att återbetalas.

7. Gäller "gamla" eller "nya" avgifterna vid nya ansökningar?

Datumet för ansökan om EU-varumärke, invändning, återkallande eller ogiltighetsförklaring (annullering) eller överklagande (avseende EU-varumärken) avgör vilken avgift som ska betalas (gamla eller nya systemet).

Om ansökningsdatumet infaller innan den nya förordningen trätt i kraft (dvs. före den 23 mars 2016) kommer det gamla avgiftssystemet att gälla även om betalningen sker efter att den nya förordningen trätt i kraft. Detta gäller även beräkning av extraavgifter för försening i förekommande fall. Om ansökningsdatumet infaller efter att den nya förordningen trätt i kraft (dvs. den 23 mars 2016 eller senare) gäller det nya avgiftssystemet. Detta beror på principen om att ansökan efter att den betalats kommer att få verkan från ansökningsdatumet då den anses vara inlämnad.

Om en invändningsperiod på tre månader till exempel löper från den 1 februari 2016 till den 30 april 2016 och en invändning lämnas in den 1 mars 2016 måste invändaren betala den gamla avgiften (350 euro). Om invändningen i samma exempel lämnas in den 15 april 2016 måste invändaren däremot betala den nya avgiften (320 euro). Invändaren kan inte lämna in invändningen den 1 mars 2016 och vänta till den 30 april 2016 med att betala den nya avgiften, för även om betalningen fortfarande sker under den tre månader långa invändningsperioden inföll inlämningsdatumet för invändningen (och fick verkan) innan den nya förordningen trädde i kraft.

 

Förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen.

8. Vem kan inge en förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen?

För att kunna inge en förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen måste du vara innehavare av en internationell registrering som designerar EU eller av ett EU-varumärke som registrerats i fråga om hela rubriken i en Niceklass. Vidare måste ansökan eller designeringen ha lämnats in före den 22 juni 2012 och ha registrerats före ikraftträdandet av förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009.

9. När kan förklaringen enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen inges?

Förklaringar enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen måste inges mellan den 23 mars 2016 och den 24 september 2016 (denna dag inräknad).

10. Vilket formulär ska jag använda för en förklaring enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen?

Vi har tagit fram ett nytt webbformulär för ansökan om anteckning som du hittar under "Anteckning för EU-varumärke" och "Förklaring enligt artikel 28.8". Formuläret finns tillgängligt från den 23 mars 2016 i avdelningen för formulär och ansökningar. Du måste logga in för att kunna göra ansökan online. Om du vill lämna din ansökan om anteckning på papper använder du det vanliga ansökningsformuläret för anteckningar. Du kan endast lämna in ett formulär per EU-varumärke.
Mer information finns i detaljerade frågor och svar om förklaringar enligt artikel 28.8 i EU-varumärkesförordningen.

 

Förnyelse

11. Vilket datum gäller när det beräknas vilka förnyelseavgifter som ska tillämpas för ett EU-varumärke?

Varumärkets "utgångsdatum" är det datum som används för att beräkna vilka förnyelseavgifter som ska betalas. Alla EU-varumärken med utgångsdatum före den 23 mars 2016 kommer att omfattas av det "gamla" avgiftssystemet oavsett när de betalas. Ett EU-varumärke med utgångsdatum den 23 mars 2016 eller senare kommer att omfattas av det nya avgiftssystemet. Detta har bekräftats i meddelande nr 2/2016 från myndighetens direktör av den 20 januari 2016. Mer information finns här.

12. Kan innehavaren av ett märke som omfattas av den gamla förnyelseavgiften skjuta upp betalningen och betala den nya reducerade avgiften inom den sex månader långa "nyhetsfristen"?

Nej. Varumärkets "utgångsdatum" är det datum som används för att beräkna vilka förnyelseavgifter som ska betalas, och detta gäller även om innehavaren beslutar sig för att vänta och betala senare under "nyhetsfristen" som omfattar ytterligare sex månader. Om märkets utgångsdatum infaller före den 23 mars 2016 kommer alla ytterligare tilläggsavgifter för försenad betalning (nämligen 25 procent av den försenade förnyelseavgiften) att beräknas utifrån den avgift som förföll till betalning på märkets utgångsdatum, även om innehavaren betalar avgiften efter att den nya ändringsförordningen trätt i kraft.

13. Går grundperioden för förnyelse ut i slutet av månaden eller på det exakta datumet?

Enligt den nuvarande varumärkesförordningen kan begäran om förnyelse inges och avgiften för förnyelse fastställas fram till slutet av den månad då registreringen av märket går ut, och "nyhetsfristen" för förnyelse, som omfattar ytterligare sex månader, räknas från den första dagen efter månadens slut.

I den nya ändringsförordningen ändras denna artikel och begäran om förnyelse och förnyelseavgift måste inges under den sexmånadersperiod som föregår utgångsdatumet för registreringen (dvs. "utgångsdatumet" för märket) och "nyhetsfristen" för förnyelse, som omfattar ytterligare sex månader, räknas från dagen efter utgångsdatumet.

Myndigheten har dock infört övergångsarrangemang för märken för vilka den sex månader långa grundperioden för förnyelse inleddes innan den nya ändringsförordningen trädde i kraft den 23 mars 2016. För dessa märken kommer det "gamla" beräkningssättet att gälla, även om deras utgångsdatum infaller efter den 23 mars 2016. Detta innebär att EU-varumärken som går ut den 22 september 2016 blir de första som den nya beräkningen av förnyelseperioderna kommer att tillämpas på.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.