Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Medling

 

Medling är ett förlikningsförfarande mellan parterna i en tvist. Medlaren är en opartisk mellanhand mellan parterna och underlättar en uppgörelse mellan dem. Medlaren har inte befogenhet att avgöra ärendet om medlingen misslyckas. Parterna behåller kontrollen över hur förfarandet hanteras och resultatet av medlingen. Parterna kan inte tvingas till medling utan måste frivilligt gå med på det. De kan när som helst dra sig ur medlingsprocessen. Inget förlikningsavtal kan heller påtvingas parterna, utan parterna måste frivilligt komma överens om det. Medlingen är ett konfidentiellt förfarande.
Skiljedom är ett förfarande där en skiljeman tillämpar lagstiftningen för att avgöra en tvist mellan parterna. Skiljemannen fattar ett rättsligt bindande beslut. Det är ett rättighetsbaserat förfarande, till skillnad från medling som är ett intressebaserat förfarande. I skiljedomsförfarandet beaktas och tillämpas endast lagstiftningen, medan man vid medling tar hänsyn till parternas intressen i vidare bemärkelse (framför allt affärsintressen).

Mer information om medling.
För information om regler för medling.


Överklagandenämnderna handlägger omkring 2 500 ärenden per år. Den genomsnittliga tiden för att avgöra ett ärende är ett och ett halvt år, och vissa ärenden kan även leda till ytterligare överklaganden. Det kan bli en dyr och tidskrävande process. I många fall kan det dock vara möjligt att nå en överenskommelse där båda parters affärsintressen tas till vara trots att det finns verkliga rättsliga konflikter. Även om medling är ett snabbare och billigare alternativ än en rättsprocess kräver det fortfarande kvalificerade medlare som är väl förtrogna med immaterialrättsliga frågor. Medlingen garanterar också att tvisten förblir konfidentiell eftersom den hålls undan offentligheten. Vanligtvis är medlingar mycket framgångsrika.

Mer information om regler för medling.


Vid EUIPO erbjuds i dagsläget endast medling vid överklaganden som rör två eller fler parter. Inom två månader från det att det ifrågasatta beslutet meddelats måste den förlorande parten lämna in ett överklagande och betala överklagandeavgiften för att överklagandet ska få suspensiv verkan. Överklagandet är bara tillåtligt om klaganden lämnar in en inlaga med angivande av grunderna inom fyra månader från det att det ifrågasatta beslutet meddelats. Varken tidsfristen för att göra överklagandet, betala överklagandeavgiften eller lämna in inlagan med grunderna kan förlängas eller tillfälligt upphävas.

Båda parterna måste underteckna en begäran om medling eller på annat sätt visa att de fått den andra partens samtycke. I väntan på medlingen görs ett uppehåll i överklagandeförfarandet.

Mer information om medling.


För det första måste det finnas ett beslut fattat av EUIPO när det gäller ett EU-varumärke eller en gemenskapsformgivning i ett förfarande mellan parterna. Det beslutet måste sedan ha överklagats innan medlingen kan påbörjas. Ärendet för medlingen kan dock sträcka sig längre än räckvidden för EUIPO:s överklagandeförfarande och omfatta parallella tvister om varumärken, formgivningar eller andra immateriella rättigheter mellan samma parter. Det finns många olika scenarier, men det kan t.ex. hända att de båda parterna med motstående rättigheter är verksamma på helt olika marknader. De kan då komma överens om att behålla den uppdelningen. Avgörande för en framgångsrik medling är att fokus förskjuts från rättsliga omständigheter till affärsintressen. Medling i ex parte-ärenden (dvs. när EUIPO självt är motparten i det ifrågasatta beslutet) är inte möjligt.

För mer information, se EUIPO Boards of Appeal, Mediation, Instructions to Parties.


För närvarande är medling endast möjlig för överklaganden. Detta kan dock ändras i framtiden.
För mer information, se EUIPO Boards of Appeal, Mediation, Instructions to Parties.


EUIPO tar ingen avgift för medling, under förutsättning att medlingen sker i EUIPO:s lokaler i Alicante.
Om medlingen sker i EUIPO:s lokaler i Bryssel måste en administrativ avgift betalas för att täcka medlarnas utgifter för resa, logi och uppehälle.

Mer information om medlingsförhandlingar och avgifter.

Mer information om medlingsregler.

För kostnader och/eller administrativa avgifter, se formuläret Mediation in Brussels och skicka det (eller motsvarande information) till medlaren.

För mer information om administrationsavgifter i samband med medling, se ordförandens beslut nr Ex-11-04 av den 1 augusti 2011.


Som regel hålls medlingsförhandlingarna på samma språk som i överklagandeförfarandet. Parterna kan dock komma överens om ett annat språk som passar dem (under förutsättning att det finns en medlare som behärskar det språket).

Mer information om medling.


Vårt medlingsteam består av kvalificerade medlare som hämtats från olika delar av myndigheten, inte bara från överklagandenämnden. Det rör sig om erfarna högre tjänstemän med olika språkprofiler som har fått särskild utbildning hos CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) och/eller CIARB (Chartered Institute of Arbitrators) i London.

Mer information om medling.


På webbplatsen finns en fullständig förteckning över medlare, tillsammans med deras cv:n, så att parterna kan begära en viss medlare om de så önskar. Parterna kan få hjälp med att välja medlare av överklagandenämndens kansli. Parterna kanske föredrar någon med en viss bakgrund och erfarenhet eller som kan genomföra medlingen på ett visst språk. Det är viktigt att förstå att medling är en frivillig process och att medlarens roll inte är att döma eller fatta beslut, utan att underlätta för de båda parterna att nå en överenskommelse. Om ärendet är ovanligt komplicerat eller om medlaren anser att det är nödvändigt kan den utsedda medlaren begära hjälp av en annan medlare eller av någon av medarbetarna vid EUIPO. Medlaren ska i så fall först begära tillstånd från parterna. Det är också möjligt för parterna att själva utse biträdande medlare om detta krävs på grund av ärendets komplexitet eller andra omständigheter.

Mer information om medling.


I princip förväntas medlingen vara avklarad på en dag, eventuellt efter ett preliminärt möte. Om inget resultat har nåtts vid det laget kan det vara mycket svårt att nå en överenskommelse. Det kan dock krävas mer tid i särskilt komplicerade ärenden.

Mer information om medling.


Det är viktigt att huvudmännen deltar eftersom medling inte handlar om rent juridiska frågor utan om affärsintressen. Eftersom medling är en frivillig process kan någon av parterna dra sig ur när som helst. Om medlingen leder till ett förlikningsavtal mellan parterna måste det formella avtalet naturligtvis upprättas av deras jurister på normalt sätt. Därför är det viktigt att ha auktoriserade ombud som biträder huvudmännen.


Eftersom medling är en relativt flexibel process är det svårt att ange i förväg hur en viss medling kommer att genomföras. De flesta fall brukar dock involvera en första kontakt mellan parterna och medlaren, då man diskuterar tidsplanen och platsen för medlingen samt behovet av att utbyta eventuella handlingar i förväg. Parterna undertecknar sedan vanligtvis ett avtal om medling som de snarast skickar till medlaren.
I de flesta fall sker medlingen i EUIPO:s lokaler i Alicante och parterna kommer antingen ensamma eller tillsammans med sina juridiska ombud. Medlingen tar normalt en dag och omfattar både gemensamma möten (dvs. där medlaren och båda parterna är närvarande) och enskilda möten (dvs. där medlaren träffar vardera parten separat och i enrum). Tanken med det gemensamma mötet är att försöka göra en lista över de frågor som måste lösas, medan man under de enskilda mötena behandlar dessa frågor ytterligare och tar upp tänkbara lösningar eller kompromisser.
Allt som sägs till medlaren under de enskilda mötena betraktas som konfidentiell information och får inte röjas för motparten utan uttryckligt tillstånd i förväg. Förhandlingarna avslutas vanligtvis med fler gemensamma möten och med upprättandet av ett förlikningsavtal. Ärendet skickas sedan tillbaka till överklagandenämnden, där det ursprungligen behandlades, för ett formellt beslut och en notering om att överklagandeförfarandet har avslutats.

För mer information, se EUIPO Boards of Appeal, Mediation, Instructions to Parties.


EUIPO uppmuntrar parterna och deras auktoriserade ombud att komma till Alicante. Medlingsförhandlingar kan dock även hållas i EUIPO:s lokaler i Bryssel mot en avgift.

För mer information, se regler för medling.


Parterna har rätt att när som helst dra sig ur medlingsprocessen och kan inte tvingas till förlikning. Parterna måste emellertid ha för avsikt att göra sitt bästa för att nå en överenskommelse. Om en part drar sig ur avslutas medlingen omedelbart. Medlaren kan även avsluta medlingen om ett dödläge har uppstått. I sådana fall återupptas överklagandeförfarandet från samma punkt som före medlingen. Medlaren deltar aldrig i överklagandeförfarandet och är ålagd att inte avslöja något som framkommit under medlingen. EUIPO bevarar inga protokoll eller akter om medlingen.

För mer information, se EUIPO Boards of Appeal, Mediation, Instructions to Parties.


Jo, så är det i många fall, och om parterna kan nå en överenskommelse på egen hand behövs det ingen medlare. Erfarenheten visar dock att rättsinnehavarna är mer villiga att göra upp i godo när de träffas för att fokusera på de frågor där de inte lyckats komma fram till en överenskommelse med utgångspunkt i sina verkliga affärsintressen. I många överklaganden verkar detta ske alldeles för sent i processen.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.