Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Out-of-Commerce Works Portal

Utgångna verk är verk som skyddas av upphovsrätt men som inte är kommersiellt tillgängliga, t.ex. litterära verk, audiovisuella verk, fonogram, fotografier och unika konstverk. Mer information om utgångna verk finns på vår webbsida.

herrelösa verk är verk som skyddas av upphovsrätt men vars upphovsmän eller andra rättsinnehavare inte är kända eller inte kan lokaliseras. Du hittar information om herrelösa verk på vår webbsida och i databasen över herrelösa verk.

Ordningen för utgångna verk kompletterar de åtgärder som vidtagits för användningen av herrelösa verk på europeisk nivå.Portalen för utgångna verk är den viktigaste informationsåtgärden inom ramen för systemet för utgångna verk som inrättats genom direktiv (EU) 2019/790. Huvudsyftet med portalen är att ge tillgång till information om pågående och framtida användning av utgångna verk.

Portalen innehåller information om utgångna verk som kulturarvsinstitutioner vill sprida, t.ex. litterära verk, audiovisuella verk, fotografier, videospel, programvara, fonogram och unika konstverk, inklusive verk som aldrig varit kommersiellt tillgängliga, såsom affischer, broschyrer, tidskrifter eller audiovisuella verk framställda av amatörer samt verk som inte har getts ut. Portalen innehåller också uppgifter om användningen av utgångna verk (dvs. licens- eller undantagsinformation).

En annan viktig funktion som portalen har är att tillhandahålla information om de undantagsmekanismer som är tillgängliga för rättsinnehavare och portalen gör det lättare för rättsinnehavare att dra tillbaka sitt verk/sina verk från systemet.Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ansvarar för inrättandet och förvaltningen av en gemensam webbportal för utgångna verk. Portalen är tillgänglig för allmänheten och finns på EUIPO:s webbsida.En kulturarvsinstitution eller en upphovsrättsorganisation kan få tillgång till portalen för utgångna verk som offentlig användare och de kan begära att registreras som användare av portalen. Detta kan göras genom att fylla i formuläret för begäran om användarregistrering som finns här.

Begäran om användarregistrering kommer att behandlas av en nationell kontaktpunkt (för de medlemsstater där kontaktpunkten har utsetts) eller av en EUIPO-handläggare (för de medlemsstater där kontaktpunkten inte har utsetts).Som rättsinnehavare kan du när som helst utesluta dina verk från licensieringsmekanismen eller avstå från att tillämpa ett undantag eller en begränsning. Det kan röra sig om antingen ett allmänt eller särskilt undantag.

Allmänna undantag avser alla verk, licenser eller användningar som omfattas av undantaget eller begränsningen. En rättsinnehavare kan lämna in en begäran om allmänt undantag genom att fylla i detta formulär på portalen.

Särskilda undantag avser särskilda verk, licenser eller användningar som omfattas av undantaget eller begränsningen. För att kunna inleda en begäran om särskilt undantag måste rättsinnehavaren identifiera en eller flera poster på portalen och fylla i formuläret för begäran om undantag för den angivna posten/de angivna posterna.

Portalen gör det lättare att använda undantagsmekanismen. Tänk dock på att ett undantag inte träder i kraft bara för att du inleder en begäran om undantag på portalen. Din begäran om undantag kommer att handläggas utanför portalen, vid den eller de organisationer som är berättigade till att handlägga en begäran om undantag i medlemsstaten/medlemsstaterna.

Ytterligare information om rättsinnehavares funktioner och alternativ finns på portalen.Ja, du hittar användarhandledningarna i länkarna nedan. Dessa kommer att vara till hjälp som en introduktion till portalens funktioner för alla typer av användare, eller som en teknisk handledning när du använder portalen.Om du har frågor eller behöver teknisk support kan du kontakta oss på följande adress: outofcommerceworks@euipo.europa.eu. För att vi lättare ska förstå problemet rekommenderar vi att du anger ditt användarnamn och om möjligt bifogar en skärmdump från portalen som visar problemet eller det felmeddelande som du har fått.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.